Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 35 cytatów z tego źródła
– Ieżeli tyle ważyć będzie po Alchimii co y przed Alchimią? Znak prawdziwego złota. BystrzInfHydr X1v.
– Cząstkę odciąwszy z iákiey sztuki przez Alchimią tę cząstkę rospuszczaią wyczyszczaią złoto od inszych kruszcow [złotnicy]. BystrzInfHydr X1v.
– Pierwszy raz płynący po morzu, ordynaryinie dzień y drugi alteracyą cierpią y womituią. BystrzInfHydr X3v.
patrz: ALTERACJA
– Marynarze [...] choryzontalny cyrkuł dzielą zwyczainie przez arkusy wertykalne. BystrzInfHydr 42v.
patrz: ARKUS
– Pieniące się zaś morze y bąble wodne czyniące oznacza náwalny y długi wiatr. BystrzInfHydr X 3v.
– Racya, że magnes ciągnie żelazo, iest uniwersalna, z Sympatyi wielu rzeczy stworzonych podobnych sobie w náturze, y sobie ulubionych. Iáka się sympatya pokázuie w słoneczniku obracáiącym zá słońcem. W burzeniu win gdy winogrady kwitną. BystrzInfHydr U3v.
patrz: BURZENIE
– Po wielu mieyscach pewnymi czasy, y pewnych godzin morze odstępuie y przystępuie do brzegow, burzy się, y intumescencyi nábywa. BystrzInfHydr W3v.
– Ważąc álbowięm przerzeczonym sposobem ták łańcuch iáko y portugał iednąż wagę w wodzie y zważywszy co zá dyminucya ich iest w wodzie. BystrzInfHydr Xv.
– Dopieroz Marynarzom cáły trakt morza między dwiema portámi, od ktorego odwiia, y do ktorego ma záwiiać. Do czego służy wiadomość położenia morza, iego głębokości, szkopułow, Jnsuł, Portow. Rozeznanie ták generalnych iáko y Prowincyonalnych wiatrow, znakow náwałności morskiey czasow ustępu y przystępu, Aukcyi y dyminucyi morza. W ktorey pladze álbo kráiu swiata iákie państwo y porty są położone. Ten álbo ow trakt po morzu płynącego okrętu do kąd zmierza. BystrzInfHydr U2v.
– Strzałkę żelazną osadz wolno ná swoim stylu, y poty obracai magnes około strzałki, poki státecznie nie stanie linią perpendykularną ku niemu. Ten tedy punkt w magnesie, okazany strzałką, iest ieden punkt polarny, á drugi punt polarny będzie dyametralnie temuż przeciwny. BystrzInfHydr W.
– Doswiadczona y to iż pewnych roku y miesięcy czasow większa bywa morza intumescencya. BystrzInfHydr W3.
– W centrum zaś tego cyrkułu, álbo spodem pod linią południową ma być dychtownie osadzona magnesowa strzałka, álbo wpuszczona w cyrkuł tekturowy według wagi y punktow polarnych zgodnych cyrkułowi. BystrzInfHydr W2.
patrz: DYCHTOWNIE
– Ták tedy wyrobiona żeglarska puszka y wolno záwieszona na pierścieniu w okręcie, áby choć wnaywalnieyszym się kołysaniu okrętu, záwsze choryzontalną sytuacyą miała, dyryguie w styrowaniu żeglarza. BystrzInfHydr W2v.
patrz: DYRYGOWAĆ
– Do prowadzenia duktu wody, czyli to obracania rzek, czyli kopania kánałow, rowow, zakładania rur, wiedzieć należy własność wody. Jż w tę stronę impetem swoim płynie, w ktorą stronę większa spadzistość ziemi i iey koryta. [...] Jnstrumenta do poznania spádzistości mieysca są ná to własne Hidrografom. BystrzInfHydr X2.
patrz: HIDROGRAF
– Te same 4. kwadranse álbo części choryzontu dzielą Chidrografowie przez arkusy wertykalne, każdy kwadrans ná części 7. BystrzInfHydr U2v.
patrz: HIDROGRAF
– Hidrografia iest náuka o elemencie wody. Osobliwie o Nawigácyi po morzu, librowaniu, windowaniu, y prowadzeniu wody z mieysca ná mieysce. BystrzInfHydr U2v.
– INFORMACYA HIDROGRAFICZNA. BystrzInfHydr U2v.
– Wiedzieć tedy sposob należy poznania tey deklinácyi magnesu na każdym mieyscu. Jnaczey wszystkie instrumenta Geometryczne, Gnomoniczne, Hidrograficzne, Geograficzne magnesem w swoim używaniu się rządzące znacznego błędu byłoby okazyą. BystrzInfHydr Wv.
– O intumescencyi morza [...]. BystrzInfHydr W3v.
– I ták gornieyszy iest Krákow nad Sandomierz, Sandomierz nad Toruń, Toruń nad Gdańsk ktorą kráiow spadzistość korytem swoim okázuie Wisła. BystrzInfHydr X2.
patrz: KORYTO
– Do prowadzenia duktu wody, czyli to obracania rzek, czyli kopania kánałow, rowow, zakładania rur, wiedzieć należy własność wody. Jż w tę stronę impetem swoim płynie, w ktorą stronę większa spadzistość ziemi y ie koryta. BystrzInfHydr X2.
patrz: KORYTO
– Jáko złota ták y srebra, czy prawdziwe, czy zfałszowane, teyże proby modeluszem docieć możesz. A nie tylko złota álbo srebra, ále y innych kruszcow. Wiedzieć tylko należy, iáki kruszec ktory przeważa. Co nástępuiąca okazuie tablica biorąc kule z rożnych kruszcow sferyczne do iedney wagi według dyametru wydzielonego na rowne części, zaczynaiąc od naylekszego kruszcu cyny. BystrzInfHydr X.
– Czemu poiedyncze drzewo dębowe tonie, á okręt z niego zrobiony lubo dáleko cięższy pływa? Toż mowić o podobnych innych dáleko większych machinach pływaiących, á daleko mnieyszych rzeczach y lekszych tonących. BystrzInfHydr W4-W4v.
– Gdy tedy marynarz zamysla żeglugę, naypierw powinien zmiarkować sytuacyą tego portu, od ktorego odbiia okręt, y tego portu, do ktorego ma záwiiać. BystrzInfHydr W2v.
patrz: MARYNARZ
– To z exchálacyi siarczystych, saletrzystych, słonych, z morza wynikáiących: y z samego powietrza tymi kwalitatywami zarażonego, ktore náuzeą czynią. BystrzInfHydr X3v.
– Gdyby zaś na żadnym cyrkule parallelowym obudwu mieysc nie znaidowała się gwiazda rysowana? tedy według gwiazdy bliszszego parallelu [...] dochodzić należy drogi Loxodromiczney okrętu. BystrzInfHydr W3.
– Ták tedy wyrobiona żeglarska puszka y wolno záwieszona ná pierścieniu w okręcie[...] dyryguie w styrowaniu żeglarza. BystrzInfHydr W2v.
– Przy dniach pochmurnych y náwałności morskiey áni nieba nie widáć, tylko wodę. BystrzInfHydr U3.
patrz: POCHMURNY
– Każdy kwadrans [...] wydziel ná części rownych 7. ktorym poprzypisui imiona wiatrow wieiących z tych plag álbo kraiow swiata. BystrzInfHydr W2r.
– Banki Ceruliczne przygrzane y przytchnięte do ciáła wyciskáią krew zaskoruią. BystrzInfHydr X2v.
– Nie mniey experyencya uczy iż rzeczy niektore ogniem rozgrzane swoią rarefakcyą więcey mieysca zábieraią, niżeli zimnem ściśnione y skurczone. Co oczywiście się pokázuie w prochu strzelniczym. Ktory dlatego z impetem z strzelby wypada, kulę wysadza á czasem dla tęgości swoiey rozsadza rurę. Iż ognista materya prochu rozpalona, więcey mieyca potrzebuiąc, rum sobie czyniąc, dla większych sił swoich, inne rzeczy tym samym z mieysca ruguie. BystrzInfHydr X3.
patrz: RUM
– Ná dychtowney ledkiey tekturce odrysui, według wielkości puszki, cyrkuł. BystrzInfHydr W2.
patrz: TEKTURKA
– W centrum zaś tego cyrkułu, álbo spodem pod linią południową ma być dychtownie osadzona magnesowa strzałka, álbo wpuszczona w cyrkuł tekturowy według wagi y punktow polarnych zgodnych cyrkułowi. BystrzInfHydr W2.
patrz: TEKTUROWY
– Więc przez tę zobopoloność ulubienia w sobie, maią się do siebie, magnes zaś że silnieyszy, ciągnie do siebie żelazo. BystrzInfHydr U3v.
patrz: ULUBIENIE
– Marynarze [...] choryzontalny cyrkuł dzielą zwyczainie przez arkusy wertykalne. BystrzInfHydr 42v.
patrz: WERTYKALNY