Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 50 cytatów z tego źródła
– Obrázili tákże ciężko Bogá Kore/ Dáthán/ y Abiron z ádherentámi swemi/ przećiwko Moyzeszowi y Aaronowi zwierzchności swoiey/ swowolnie się buntuiąc: wypadł z trzaskiem wielkim ná nie gniew Boży/ y niesłycháną kaźn obálił/ bo się pod nimi y namiotámi ich ziemiá rozstąpiłá/ y żywo ich pożárszy/ do przepáśći piekielnych zepchnęłá. BemKom 2.
patrz: AARON
– Iest drugi fauor ktory Zydzi po Chrześciánách v nas znáią/ obroná w wielkich y znácznych zbrodniách/ y krzywdách ktore ludziom czynią. BemKom 36.
– Dzieśiąty grzech iest/ niesłuszne y nieprzystoyne fawory ktore się narodowi niewiernemu Zydowskiemu/ z wielkim vciążeniem y krzywdą Chrześcian/ ále y z wielkim religiey Chrześciáńskiey kontemptem czynią. BemKom 35.
– Byłá po niey susza ták wielka/ iż się żadnym dżdżem przez cáłe trzy látá nigdy źiemiá nie zmoczyłá/ iáko dwá wielcy y poważnie pisárze/ Wielebny Bedá y Anástázyus Bibliotekarz świádczą. BemKom 11.
patrz: DESZCZ
– Niech dziatki domá śiedzą, á swemi dźiećinnemi igrzyskámi báwią. BemKom 53.
patrz: DOMA
– Wyszedł był spráwiedliwy Páński dekret ná ludzki zły grzeszny narod/ áby wálną wszytkiego świátá powodzią zginął. Wymogło to miłośierdzie Boskie ná spráwiedliwość/ iż dilácyey dekretu swego ná sto y dwádźieściá lat pozwoliłá. Ták rozumie y wykłáda Ieronym ś. one słowá Boże. BemKom 3.
patrz: DYLACJA
– Ale ináczey się stáło bo nie długo potym Antychus/ wtárgnął z woyskiem wielkim w ziemię Zydowską/ y niesłycháne okrucieństwo swoie/ ná obywátele wszytkie wylał/ nikomu zgołá/ áni białymgłowom áni stárcom/ áni dziateczkom w pieluchách nie folguiąc. BemKom 8.
patrz: FOLGOWAĆ
– O krzywdę vbogich raz Pan Bog głodem trzyletnim krolestwo Zydowskie karał zá Krolá Dawidá/ ktory domyśliwszy się/ iż iákiś grzech nędzę onę ná krolestwo iego wprowádźił/ widząc cięszkość y vtrapienie poddánych swoich/ spytał Páná Bogá/ dla czegoby ie ták karał: y powiedźiał mu Pan; iż dla Saulá y dla krwáwego domu iego, iż pozábiiał Gábáonity. BemKom 39.
patrz: GABAONITA
– Bo iáko w piśmie ś. czytamy/ po wszytkim mieśćie Ierozolimskim, przez czterdzieśći dni widziano ná powietrzu iezdne biegáiące, ktorzy mieli złote száty, y kopiiámi iáko vfce opátrzone, y bieganie koni ná roty podzielone, y potykánie w ręcz, y ruszánie tarcz, y mnostwo ludzi w przyłbicách, z dobytemi mieczmi, y miotánie dard, y świetność zbroy złotych, y wszelákich páncerzow. BemKom 8.
– Ale teraz iáko się sumnienia ludzkie rosprzestrzeniły/ iáko boiaźń Boża náwątláłá/ y poważánie przyśięgi lekką poszło/ słusznieby tákie práwá/ iáko mniey pożyteczne ná obronę prawdy/ y pokázánie spráwiedliwośći/ popráwę ábo limitácyą iáką wźiąć miáły. BemKom 32.
patrz: LIMITACJA
– Kośćioł stoi záwárty/ pusty/ á vbodzy ludkowie żyią bez Bogá/ Sákrámentow y słowá Bożego nie máiąc/ ábo o granicę z ćięszkośćią swoią/ kwoli zbáwieniu swemu chodząc. BemKom 39.
patrz: LUDEK
– A Pan iednák dźieśięćinę y Meszne Plebáńskie po nich wybiera. BemKom 39.
patrz: MESZNE
– W rychłe záśię po tym/ roku 1016. druga Kometá ieszcze dźiwnieysza ná powietrzu się zápaliłá/ ktora zá sobą niesłychány głod/ y záłosny mor po wszystkim świecie przywiodłá. BemKom 12.
patrz: MOR, MÓR, MÓR
– Dawayże pewnym osobom/ Celniku y Mytniku/ ábo ktoryś Czopowe náiął/ niemáłe iurgielty/ ábo honoraria. BemKom 33.
patrz: MYTNIK
– Nákazáli [mieszkańcy Niniwy] y obwołáli post, mowi Pismo/ oblekli ná się wory, od wielkiego do máłego. BemKom 49.
patrz: OBWOŁAĆ
– Dałby to Pan Bog/ áby tákowych Saulow v nas w Koronie nie było/ ktorzyby okrućieństwem swoim nád poddánemi/ gniewu Bożego ná wszytko Páństwo nie obaláli. BemKom 40.
patrz: PODDANY
– Pospolićie w tym Chrześćiány Zydom pod moc poddawano. BemKom 38.
patrz: PODDAWAĆ
– Przez trzy tylko dni/ ośmdźieśiąt tyśięcy pogłowia poległo/ czterdźieśći tyśięcy w niewolą żywcem wźięto: tákie drugie záprzedano. kośćioł Ierozolimski splugáwiono/ y złupiono: á sam potym Antychus dźiwną y szkárádą śmierćią skończył. BemKom 8.
patrz: POGŁOWIE
– Zgrzeszyłá śiostrá Moyzeszowá Márya przećiwko Bogu/ ná brátá się sweg[o] hárdym y vszczypliwym ięzykiem puszczáiąc: nie zborgował iey gniew Boży; ále ią nagłym záraz trądem pokarał. BemKom 2.
patrz: POKARAĆ
– Y o czwarty ieszcze grzech/ to iest nástępowánie ná práwá/ przywileie/ y swobody Kosćielne/ y stanu Duchownego/ áby obywátelow tey Korony/ ná znáczne iákie pokaránie Bog w krotce nie podáł/ báć się bárzo potrzebá. BemKom 28.
patrz: POKARANIE
– ...y ták prostestácye násze/ bywáią własne páskwile y kártelusze: czći obu stron szlárádne pomázánie/ wieczna niecześć/ ktora się y ná potomki wlewa/ gdy sobie z kśiąg tákie sromoty zádáią/ o ktore się drugdy y zábiiáć im okrutnie przychodźi. BemKom 30.
patrz: POMAZANIE
– A podoba się wam bog Máhometáński/ iedni mu służyćie/ drudzy służby iego pomnażánie y rozszerzenie ćierpićie; mieyćiesz Máhometany zá pány/ niech was tám prowádzą/ gdżie służbá Máhometáńskiego nabárźiey pluży. BemKom 23.
– Przeto mowi Pan Bog zastępow, mocarz Izráelski: Ach pomszczę się nád przećwiniki memi, y obrocę rękę swoię ná ćię, y wypalę do czysta zużelicę twoię. BemKom 31.
– Co ácz ták iest/ iż gniew Boży iest ták skory y popędliwy ná ludźie grzeszne/ iż często bez odwłoki mśći się nád nimi krzywdy/ y kontemptu Bożego: przedśię iednák miłośierdźie Boże rękę Bogu pospolićie mocno dźierży/ y łuku dekretu spráwiesliwego spuszczáć długo nie dopuszcza/ ále go ták wyćiągnionym ná pogrożkę y vpomnienie ludźi do pokuty/ y popráwy żywotá trzyma. BemKom 3.
patrz: POPĘDLIWY
– Z tej grubej niewiadomości/ jako z obfitego źrzodła/ wypływają rozmaite zabobony/ gusła/ czary/ któremi ten lub mizerny/ barzo się poplątał i zaraził/ i diabłu wielkiej mocy i władzy tym sposobem nad sobą pozwolił... BemKom 24.
– ...áby ći co nam są od Bogá powierzeni, dobrze żyli, y Boskie vbłagánie ználezli; ponieważ y miłośierdzie Bożem nie zguby ále náwrocenia, y zbáwienia ludzkiego chce, y występniki ktorzy się popráwuią, prziymuie Bog do łáski. BemKom 50.
– Y tenći iest pewny y w Pismie ś. zálecony/ vćiekánia od srogośći furiey Boskiey sposob/ niemieszkáne y nieodwłoczne do pokuty serdeczney porwánie/ poki ogień spráwiedliwośći Bożey pałáiący ze wszech stron nie záskoczy/ á powodź karánia ieg[o] wálneg[o] brzegow nie odeymie. BemKom 49.
patrz: PORWANIE
– ...szeroko brzegi przeszedszy/ iáko powodźi wielkie wylały/ iáko nakrotcey bez vrázy to co się niżey nápisze czytał/ pomniąc ná one mądre ś. Hieronymá słowá/ iż generalis disputatio vnius personae iniuria non est, tego co się w powszechnośći mowi/ nikt sobie zá swoię osobną krzywdę bráć nie ma. BemKom 22.
– Nákażą procedere, respondere, przy kim sztucznieyszy y wykrętnieyszy prokurat/ tego práwnieysza/ temu pospolićie wygráć. BemKom 30.
patrz: PRAWNA
– Smáczna się to zda/ człowiekowi Bogá się nie boiącemu/ źle przyśiądz/ á co wielkiego zyskáć/ ábo z wielkiey szkody wyniść. BemKom 32..
patrz: SMACZNA
– [...] po wszytkim mieście Ierozolimskim, przez czterdzieści dni widziano ná powietrzu iezdne biegáiące, ktorzy mieli złote száty, y kopiiámi iáko vfce opátrzone, y bieganie koni ná roty podzielone, y potykánie w ręcz, y ruszánie tarcz, y mnostwo ludzi w przyłbicách, z dobytemi mieczmi, y miotánie dard, y świetność zbroy złotych, y wszelákich páncerzow. BemKom 8.
– Saul nástawszy ná páństwo/ vćiskáć ie y zábiiáć roskazał/ o co się Pan Bog ná wszystko Krolestwo bárzo rozgniewał/ y głod długi ná nie puśćił. BemKom 40.
patrz: UCISKAĆ
– Náostátek iż inne grzechy ćięszkie/ iáwne/ niekárne/ tey Korony w gromádę krotką zbiorę/ bać się nam náwiedzenia srogiego Páńskiego potrzebá/ zá nievszánowánie y lekkie poważánie Krolewskiego máiestatu/ ktore się pokázuie w opácznym vdawániu/ y wykłádániu spraw/ postępkow/ y intenciy Páńskich/ w nieforemnym publicznie wspominániu/ w niewdźięcznośćo wielkiey/ ktorą pokázuią Pánu ći ktorzy wiele dobrodźieystw od niego pobráli/ w nieszczerośći ktorą z nim idą w nieposłuszeństwie/ y pogárdzeniu woley y mándatow iego. BemKom 41.
patrz: UDAWANIE
– Dobre też vczynki máią się pod táki czás osobliwszym obyczáiem czynić/ iáko vgęszczánia do Sákrámentow świętych/ posty/ iáłmużny/ y tym podobne/ ktore wiele mogą y pożyteczne są/ ná vśmierzenie gniewu Páńskiego. BemKom 53.
– Ták się oną pokutą iego Bog do łáskáwośći y litośći skłonić raczył/ iż przez iednę Prorokinią skázał do niego z temi słowy: Zá to żeś vsłuchał słow kśiąg, á vlękło się serce twoie, y vkorzyłeś się przed Pánem vsłyszawszy słowá przećiwko mieyscu temu, y obywátelom iego, to iest, że się máią sstáć ná zdumienie, y ná przeklęctwo; á rozdárłeś száty twoie, y płákáłeś przede mną, á iam vsłyszał, mowi Pan. BemKom 49.
– Osmy grzech iest iáwny bárzo y pospolity/ hárde y pyszne/ á do tego bespieczne y niekárne/ stanu prostego mieyskiego/ od niektorych swowolnych Szláchcicow vćiśnienie/ wzgardá/ vkrzywdzenie/ y podeptánie. BemKom 34.
– Ták się oną pokutą iego Bog do łáskáwośći y litośći skłonić raczył/ iż przez iednę Prorokinią skázał do niego z temi słowy: Zá to żeś vsłuchał słow kśiąg, á vlękło się serce twoie, y vkorzyłeś się przed Pánem vsłyszawszy słowá przećiwko mieyscu temu, y obywátelom iego, to iest, że się máią sstáć ná zdumienie, y ná przeklęctwo; á rozdárłeś száty twoie, y płákáłeś przede mną, á iam vsłyszał, mowi Pan. BemKom 49.
– Ná zbrodnie wielkie/ iásne/ nie mász żadnego vrzędownego instigatorá ábo delatorá/ ktoryby (choć storná vboga/ ábo nie potężna milczy/ ábo o się mowić nie vmie/ y nie może) imieniem Rzeczypospoelitey czynił/ y práwo záczął y prowádźił: ále swawola y niekárność/ ná vlężenie práwá ználázłá ten sposob/ áby o tákie excessy wolno było káżdemu czynić y pozywáć. BemKom 31.
patrz: ULĘŻENIE
– Ale ná vpátrowánie ták wielkch nieprzystoynośćo niezbedne łákomstwo oczy Chrześćiánom záwiera. BemKom 37.
– Vpominánie tákie y przestrogi o bliskiey kaźni ludzkiey rozmáitemi sposobámi zwykł Bog czynić. BemKom 4.
patrz: UPOMINANIE
– KOMETATo iest, Pogrożká z niebá, ná postrách, przestrogę, y vpomnienie ludzkie. BemKom tyt..
patrz: UPOMNIENIE
– Inych swoich prywatnych krzywd ábo vrázow/ vmieią ná Seymikách dochodźić/ y im k woli ártykuły knowáć: Bogá sámego y domu iego krzywdá/ nie iest táka/ áby o nię słowo rzec/ y iákim ártykułem czynić miano. BemKom 27.
patrz: URAZ, URAZA
– Ná zbrodnie wielkie/ iásne/ nie mász żadnego vrzędownego instigatorá ábo delatorá/ ktoryby (choć storná vboga/ ábo nie potężna milczy/ ábo o się mowić nie vmie/ y nie może) imieniem Rzeczypospoelitey czynił/ y práwo záczął y prowádźił: ále swawola y niekárność/ ná vlężenie práwá ználázłá ten sposob/ áby o tákie excessy wolno było káżdemu czynić y pozywáć. BemKom 31.
patrz: URZĘDOWNY
– A v Proroká Ieremiaszá ták mowi: Ieśli odeymiesz obráżenia twoie od oblicza mego, nie poruszysz się: y będziesz przyśięgáć, żywie Pan, w prawdzie, y w sądzie, y w spráwiedliwośći. (to iest prawdźiwie/ rozsądnie/ y vważnie/ y spráwiedliwie.) BemKom 33.
patrz: UWAŻNIE
– ...zá czym ten nieprzyiaćiel/ gorę nád nimi wźiąwszy/ ná insze á bárzo szkodliwe duszne vrázy zwykł ich pospolićie nárażáć: rozwodow małżeńskich zá nic sobie nie máią/ wielożeństwá miedzy niemi gwałt/ káźirodztwá y wszetecznośći iáko wody wezbráły/ y żyćie máło co od pogáńskiego rozne/ bárzo się záięło. BemKom 24.
– Wieleby się tu przydáć mogło/ o wydźierániu y przywłaszczániu sobie dobr duchownych/ o wkłádániu niezwykłych ćiężarow woiennych ná duchowieństwo... BemKom 29.
patrz: WKŁADANIE
– Czekay/ włocz się to tám to sám/ z mieszká dobywway/ gospodárstwá zániechay: vboga wdowo po drogách się tłucz. BemKom 30.
– Krzywdá to wielka/ iż od tych niespráwiedliwą oppressyą y vćiśnienie poddáni ćierpią/ v ktorychby spráwiedliwośći y práwá swego iáko v zwirzchnośći swoiey bespiecznie dochodźić mieli/ iż się im pásterze właśni/ w okrutne y drapieżne wilki obracáią. BemKom 39.
– Podam życzliwie trzy sposoby/ ná vbłagánie y vspokoienie surowey zápálczywośći Bożey/ przećiwko nam y ggrzechom nászym bárzo służące. BemKom 47.
patrz: ŻYCZLIWIE
– Iozeph Zydowin powiáda/ iż máło co przed tym niż Rzymiánie z wielkim woyskiem pod Iezurálem podciągnęli/ y wszystko páństwo Zydowskie/ z miástem z gruntu wywroćili/ widźiána byłá gwiazdá iáko miecz nád miástem wisząca/ y przez cáły rok Kometá ná niebie trwáłá. BemKom 14.
patrz: ŻYDOWIN