Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DrużbDroga oryginał
Droga doskonałosci Chrzescianskiey, na trzy czesci rozłozona, z Poważnych Autorow Duchownych zebrana , i wszytkich Stanow ludziom do uzywania łacnego Przez X. Kaspra Druzbickiego, Societatis Iezu, sposobiona. A Przewielebney JMći. Pannie Doroćie Olszewskiey Xięni Chełmińskiey i Wielebnemu Klasztoru Chełmińskiego Zgromadzeniu, ofiarowana

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=72605&from=FBC
Odnotowano 84 cytatów z tego źródła
– Boże moy dźiękuięć/ żeś Iezusá Chrystusá obdárzył niewinnośćią żywotá między námi bezgrzesznego/ vrzędem nauczánia nas drogi żywotá/ nie tylko przez słowá/ ále też przez vczynki/ nie tylko przez przykazánia/ ále i przez rady i naywyszey doskonáłośći pokázowanie DrużbDroga 434.
– Miłuię ćię Boże moy miłośćią nienásyconą i nieugászoną/ ktorą się vkontentowáć nie może serce moie/ tylko w-tobie i tobą. Y owszem nie z-káżdey ieszcze miáry kontentuie się tobą: bo ćię ieszcze doskonále i vstáwicznie/ i bezmiernie/ i beśpiecznie/ i nierozdźielnie/ i iásno/ i twárzą wtwarz/ zázywáć/ śćiskáć/ obłápiáć/ trzymáć nie śmie/ nieumie/ nie zmoże. DrużbDroga 367.
patrz: BEZMIERNIE
– A nie tylko sam ia/ ále wszytek ludzki narod/ ktory ia teraz/ ile iest ze mnie obiętośćią chętliwego i życzliwego sercá mego ku tobie prostuię/ i tobie ná ofiárę chwały ofiáruię. DrużbDroga 267.
patrz: CHĘTLIWY
– Miłość twoiá Boże moy nie szuka niwczym/ áni śiebie/ áni swego własnego/ áni co iey sámey/ ále co innym wszytkim spolnie dobrego i pożytecznego iest: i ia nic swego prywatnego szukáć nigdy nie chcę/ ále tylko tego/ co też innym pożyteczno/ á tobie Bogu nászemu chwalebno i przyiemno iest/ żeby tobie wszytko stworzenie cześć i chwałę powinną oddawáło/ woli twoiey się zupełnie poddawáło/ á do zbáwienia i żywotá wiecznego iáko naygęśćiey przychodźiło. DrużbDroga 361.
– Oto czynię co chcę/ idę gdźie chcę/ śpię kiedy mi się chce/ i iáko długo chcę/ w-iedzy i w-pićiu/ w-śmiechách/ w-żártách/ w-rozmowách sobie wygadzam/ iáko chcę/ co vszom/ co rękom/ co smákowi/ co powonieniu/ co oczom/ co pomyśleniu/ co sercu źiemskiemu/ lubo i miło/ tego ia sobie chętnie pozwalam/ á przykrośći wszytkie prętko i ckliwie od śiebie odmiátam; á tákić pewnie pilnośći około dogod/ i wczásow dusze moiey nie záżywam/ / i owszem ábo wzobki/ ábo że zwycżáiu/ ábo dla ludzkich oczu/ ábo z-tęsknicą i z-oźiębłośćią one odpráwuię. DrużbDroga 211.
– Iest w-tobie [lenistwo] ieślić modlitwá ckliwo idźie/ i sen się ná niey żrywa/ i niespokoyno i niegorąco vchodźi. DrużbDroga 49.
– Kto chce duchownie żyć/ ten się ma strzedz i zbytniego vfánia w-sobie/ i rospaczánia w-pomocy i w-miłośierdźiu Bożym/ ále w Bogu vfáć ma iáko naybárźiey/ á o sobie/ i o swey słábośći/ niegodnośći/ i nikczemnośći wiedźieć/ i rospaczáć iáko naywięcey. DrużbDroga 207.
patrz: DUCHOWNIE
– BOże moy z-ktorego początek/ i w-ktorym koniec máią wszytkie rzeczy/ tyś iest mieyscem moim/ i gniazdem przyrodzonym/ tyś celem istotnie moim/ do ktorego bárziey niżli oko do świátłá/ niżli strżáłá do celu/ niźli kamień do dołu/ niźli ogień do gory ćiągnąc/ i z-większym á vśilnieyszym pędem pośpieszáć mam i chcę/ okrom ktorego nic/ tylko niepokoy/ tylko rozerwánie/ tylko ćiernie i oset kolący/ tylko śidłá z-lepem i z-błotem wiklącym/ trzymáiącym/ i mázącym nie znáyduię;... DrużbDroga 387.
patrz: DUŻY
– Dopomoż Pánie Iezu żądzom moim/ á odpuściwszy przeszłym wszytkim niedostátkom moim/ błogosław tym żądzom/ i postánowieniom moim. Vżycz mi prostoty/ sczerości/ niewinności/ cichości sercá twego: á oddal odemnie wszytkę dwoistość/ dworność/ niesczerość/ ktora płynie we mnie z-miłości własney/ i głupiey náuki świátá te[g]o. DrużbDroga 160.
– PRostotá własna iest Chrześciáńska cnotá/ krzywości/ dwoiákości/ obłudności/ chytrości/ odmienności/ zdrádliwości/ nieznáiąca: ktora oszukána bydź może/ ále oszukáć nikogo nie może/ oszukána bydź woli od drugiego/ niżeli sámá oszukáć ábo záwieść drugiego. DrużbDroga 157.
– Dáię się winnym z-grzechow głownych ktore mniey/ więcey/ mieysce iednák iákiekolwiek w-duszy i w-sumnieniu mym miáły/ iáko nádętość pychy/ i prożnego sobie abo ludziom podobánia śćisła/ i łákoma chciwość/ máząca lubieżność/ gryźliwa zazdrość/ w-iedzy i w piciu niepomierność/ porywcza do gniewu zápálczywość/ i w-nienawiści záćiętość; ná ostátek w spráwách służby twoiey Boskiey ociężáłość i oziębłość. DrużbDroga 26.
patrz: GRYŹLIWY
– Są ieszcze we mnie młodźiuchne/ niedorosłe/ płoche bárzo początki cnot/ i drobiaszczek pobożnych vczynkow/ i látoroślki zabawek/ i pierwiastki postępkow/ i nowiny zamysłow álboli zawodow świątobliwych/ ále w-skutecznym i gęstym wykonániu iescze niezámożnych. DrużbDroga 265.
– v Bogá zá to zapłáty nie mász/ á lżeyszaby to byłá zapłáty nie mieć/ to wieksza że stráćiwszy zapłátę/ karánie nád to mieć będźiesz. DrużbDroga 52.
patrz: LEKKA
– Wyznawam/ że to nie iest śiły moiey/ ále własney á sámey łáski twoiey/ wyznawam że męstwo Chrześćiáńskie dáleko odemnie w-przeszłym zywoćie moim: pokázuie to boiaźń i lękliwość moiá w-lekkich á mniemánych niebeśpieczenstwách [...]. DrużbDroga 199.
– O szczęśliwa substáncyo i istoto moią/ ktoraś do takiey przemiány przyszłá/ żeś się przerodźiłá w-miłość Páná IEzusá vkrzyżowánego/ żeś się przemieniłá w-IEzusá vmęczonego/ żeś iest pożárta od ogniá miłośći i lutośći IEzusá zá ćiebie vmárłego. DrużbDroga 245.
– Tákowe męstwo lepsze/ prawdźiwsze/ więtsze iest/ niżli páństwá pośiádáć/ woyská wielkie znośić; zamki i fortece odbieráć/ lwy mocą przemágáć: ábowiem takowych ná pozor cudownych rzeczy dokázowáli Sámsonowie/ i Dawidowie/ i inni záwołáni v świátá Mocarze: á przećię prawdźiwie mężnymi nie byli; bo się lubieżnośćiom/ i namiętnośćiom i pokusom odiąć nie mogli/ ále w-nich sromotnie vpadáli. DrużbDroga 195.
– Káżdey godźiny gotoweś ná przyięćie i ná obłápienie márnotrawnikow/ i dobroći twoiey niewdźięcznych niewdzięcznych / ták/ iż nigdy się nienáwroći żadne do ciebie/ żeby v ćiebie záraz á záraz otwártego miłośierdźia nie ználazł moy Pánie. DrużbDroga 452.
– Vbogáćiłeś ich vrzędámi rożnymi i wielkimi/ iednych masz záwsze przy sobie dla ássystencyey máiestatowi twoiemu przystoyney/ drugimeś poruczył w-opiekę i straz rzeczy te máteryálnie widome/ tak niebieskie/ iáko i źiemskie. DrużbDroga 442.
– Tákim męczeńskim sercem/ i dla prawdy zdrowie ważyć gotowem/ opátrz i obdárz moy Boże serce moie/ á nie moie tylko/ ále tez i wszytkich ludźi/ ktorycheś ty zbáwienie ná prawdźie zásadźił/ i ná miłowániu/ i ná wyznániu/ i ná wykonániu prawdy postánowił. DrużbDroga 188.
– Po tym wszytkim vkazałeś go znowu ná świát od vmárłych z-grobu powstáłego/ żywego nieśmiertelnego ná niebo wstępuiącego/ tám kroluiącego/ żebyś nam pokazał/ i żebyś nas vbeśpieczył/ i vpewnił/ że po tym pobożnym á według woli twoiey státecznie przepędzonym/ choć mizernym/ i według świátá wzgárdzonym/ według mędrkow głupim żywoćie/ czeka nas v ćiebie lepszy/ nieśmiertelny/ chwalebny/ wieczny. DrużbDroga 480.
patrz: MĘDREK
– Czyste było serce Páná IEZUSOVVE, od wszelkich tego świátá/ i ćiáłá wygod i poćiech/ ábowiem nim i záwsze gárdźił i raczey ostrośći/ niżli miękkośći żyćia szukał/ i źiemskiey poćiechy nigdy nie znał. DrużbDroga 100.
– Sámą ich nieprzyiáźnią wzbudzam i przywodzę się ku miłowániu ich szczeremu szczerze dla ćiebie Bogá mego/ i dla miłośći IEZVSA moiego/ miłośći nieprzyiaćioł/ i przykazánie/ i przykład ná sobie dáiącego; choćiasz ábowiem się iákokilwiek mnie vprzykrzyli/ ábo i vprzykrzáią/ są iednák okupem IEzusowym/ są bráćią moią są Synámi twoimi/ są Krolestwem i Dźiedźictwem/ i Obrázem twoim. DrużbDroga 424.
patrz: MIŁOWANIE
– Dla tegoć Pan IEZUS náuczył nas ták mowić tylko po prostu/ sczerze/ á krotko (iest, iest, nie iest, nie iest, nád to co się przydawa ze złego początek swoy ma) i w-sámym modleniu się máło mowić roskázuie tenże Zbáwićiel Zbawiciel. DrużbDroga 138.
– Włosz wędźidło i muńsztuk twoy ná zmysły i członki ćiáłá mego/ á będąć záraz pokornie poddáne i spokoynie posłuszne. DrużbDroga 261.
– Tákże kto chce żyć duchownie/ ma wszytko złe/ wszytko vtrapienie/ wszelákie przećiwnośći i przykrośći ma przyymowáć iáko od Bogá/ ná swoie dobro miłośćiwie/ i z-Oycowskiey opátrznośći dopuszczone/ bo ták pokornym/ ćichym/ ćierpliwym się we wszytkim Bogu stáwi/ á od mruczenia/ tesknice/ nárzekánia/ niećierpliwośći/ rospáczy dáleki będźie. DrużbDroga 208.
patrz: MRUCZENIE
– Nie iestci táyna moiá gorzkość sercá/ ktorą czuię/ bá i pokázuię tym/ od ktorych iáką przykrość znam/ nie iestći táyną mruczliwość moiá/ i do vskarzánia się przed ludźmi/ porywczość: nie iestći táyne odwrocenie sercá/ á zá tym też i twárzy i oczu/ bá i niełágodne mowienie/ á czásem też i gorzkie milczenie do bliźniego/ z vrázy serdeczney pochodzące. DrużbDroga 43.
– O szatáńska pycho/ o bezrozumna nadętośći/ o báłwochwálstwo prawdźiwe o iáwna/ czći Bogu własney vymo/ i kradźieży/ vstępuy precz z sercá mego/ żadnego mieysca v mnie mieć nie możesz. DrużbDroga 57.
– Táż miłość vtwierdza człowieká/ i rozum iego w-poznániu/ i w-poważániu Bogá/ wolę záś i áffekt iego zápala miłośćią ku Bogu i ku bliźniemu/ vmysł iego i serce vbeśpiecza w-niebeśpieczeństwách/ i niedopuszcza mu/ áni się lękáć w-przećiwnośćiách/ áni miękczeć w-szczęśliwośćiách/ i w-poćiechách. DrużbDroga 196.
– Ale iz rozum wolny á nie ostrozny w-swym státku często nie stawał/ dla tegoż często mię ládá ktory zmysł w-niebeśpieczność duszną wpráwował. DrużbDroga 62.
– Odpuść/ miłośniku prawdy BOże moy/ wszytkim nieprawdom i nieprawdźiwośćiom moim/ odpuść wszytkim boiáźliwośćiom/ gnusnośćiom/ nikczemnośćiom moim/ odpuść wszytkim obłudnośćiom/ niesczerośćiom/ odmiennośćiom/ i niestátecznośćiom moim; [...] DrużbDroga 187.
patrz: NIEPRAWDA
– Są ieszcze we mnie młodźiuchne/ niedorosłe/ płoche bárzo początki cnot/ i drobiaszczek pobożnych vczynkow/ i látoroślki zabawek/ i pierwiastki postępkow/ i nowiny zamysłow álboli zawodow świątobliwych/ ále w-skutecznym i gęstym wykonániu iescze [!] niezámożnych. DrużbDroga 265.
– Zebrzę v ćiebie moy Pánie dáru Vmieiętnośći/ i owocu serdeczney ćichośći. Przez ktore day mi znáć i pełnić wolą káżdą twoię/ i wszędźie beśpiecznie pokłádáć się ná niezdrádliwey Oycowskiey opátrznośći twoiey: krzywdy i sprzećiwiánia ludzkie niech mię ćwiczą/ nie draznią/ i niech mię popędliwośći i zápálczywośći oduczáią/ á ćichośći i łáskáwośći serdeczney náuczáią. DrużbDroga 306.
– O niezmiernośći zákryy mię w-sobie/ miey mię w-sobie/ i śiebie też miey we-mnie/ i zmieszay przepáść nikczemnośći moiey/ w-przepáśći wielkośći twoiey/ ták ia zginąwszy nie zginę/ ale bez porownánia lepiey/ cáley/ wieczniey mieć siebie i ćiebie będę. DrużbDroga 418.
– Biádá głupiey gnusnośći/ i gnusne[m]v głupstwu moiemu/ chcę i niechcę do dobrego/ i do doskonałośći i do służby twoiey Boże moy/ chcęć się rzkomo podobáć barziey á bárziey/ á to co dla vpodobania twego czynię: czynię źimniey á źimniey/ niedoskonaley i niezupełniey. DrużbDroga 50.
– Oderwiy moy Pánie/ wolą i żądzą moię/ od wszelkiego przylgnienia/ do miłości mey własney/ do wszelkiego stworzenia/ do wszelkiego względu i respektu ná stworzenie Niech nic nie chcę/ nie miłuię/ nie żądam áni stworzonego/ áni mego/ ále wszytká cáła woli moiey popędliwość/ miłość/ obiętość/ intencya/ żądza/ chęć/ niech rzeczy wszytkie stworzone/ pomiia/ pogardza/ przechodzi/ zápomina/ á do ciebie sámego Bogá swego/ i mego/ niech zmierza/ niech tráfia/ niech przylega/ niech przyrasta/ niech przywiera [...]. DrużbDroga 98.
– PUNKT 1. VWaż co Duch święty powiedźiał: Obmyć się po dotykániu vmárłego/ á znowu się go dotykáć: co pomoże tákiemu człowieku obmywánie iego. DrużbDroga 30.
patrz: OBMYWANIE
– niedoskonáłośći rozlicznych/ przypádłe iest: nie mogę się tym pochełpić przed tobą/ żeby sumnienie/ serce moie/ niezmazane DrużbDroga 76.
– Zyczę wszytkim tu żywotá świętego á spokoynego/ á potym żywotá wiecznego i błogosłáwionego: chcę się wystrzegáć posądzánia/ obmawiánia/ zgorszenia/ zazdroszczenia/ pomsty/ gniewu/ zkrzywdzenia/ obćiążenia/ vprzykrzenia/ pogárdzenia; ále ráczey ták z-mey strony káżdemu bliźniemu stáwiáć się záwsze/ i wszytkim chcę/ iáko sobie i ku sobie káżdego bliźnie[g]o doznawáć prágnę. DrużbDroga 424.
– Dla ćiebie sámego przenaydostoynieyszy Boże/ przeraż wszytkich nas sercá/ i one prawdźiwego żalu pokáiániem zmiękcz/ skrusz. DrużbDroga 14.
patrz: POKAJANIE
– Boże moy dźiękuięć/ żeś IEzusá Chrystusá nápełnił nieskończoną Boską łáską twoią/ poświącáiąc go niestworzoną świątobliwośćią/ ále istotnym nayświętszego Bostwá twego do natury ludzkiey iego niepoiętym przypoieniem/ i dwuch natur/ Boskiey i ludzkiey w-iedney personie słowá przedwiecznego połączeniem. DrużbDroga 433.
– Chcę buyność moiego ćiałá ostrośćią żywotá kroćić. Chcę zmysły moie pilną strazą poskramiáć. Chcę wszytkim by naymnieyszym tego ognia iskierkom zaraz bez odwłoki zábiegáć. DrużbDroga 37.
– O Kśięstwá święte/ ktore Bogu wszytko poddáno czynićie/ i ktore wszytkimi rzeczámi imieniem Boskim władaćie/ náuczćie mię zupełniey/ doskonáłey/ wieczney ku Bogu i dla Bogá/ ku wszytkim namiestnikom Bożym/ powolnośći i posłusznośći/ ták iżeby bráku v mnie zgołá żadnego nie było w tym/ kto iest ten co mną rządźi/ i mnie roskázuie/ byle tylko włádzą od Bogá wźiętą/ rádźił/ i roskázował. DrużbDroga 280.
– Boże moy dźiękuięć wszytká istotá moiá/ i wielbi naygodnieyszy máiestat twoiy/ prosząc ábyś dobroći twoiey potoki nie tylko ná wszytkie dźieći Kośćiołá twego świętego wylewáł/ ále byś też błądzące/ á okrom Kośćiołá twego ginące ludźie/ do teyże Kośćiołá twego owczárnie/ do Pásterzá iedynego/ á práwego Chrystusá Iezusá/ do ćiebie Páná i Oycá/ i Bogá żywego poćiągał i przygárnął [...]. DrużbDroga 460.
patrz: POTOK
– ...ieśli im dawniey w-służbie Bożey iesteś i więcey faworow Boskich doznawasz/ tym niżey się kłádźiesz/ tym ostrożniey i opatrzeniey chodźisz/ tym mniey sobie vfasz/ á do Bogá się tulisz/ i skrytych iego sądow/ á niezmierney iego wszechmocnośći się lękasz To lękánie/ tá potulność/ niech ći zá wszytkie beśpiecznośći stoi. DrużbDroga 84.
– Pátrz ná niego w-ogroycu/ w-poimániu/ w-wiązániu/ przed Anaszem/ Káifaszem sądzonego/ potwarzonego/ vbitego/ żelżonego/ ná śmierć potępionego; pátrz ná niego od Herodá/ i z-dworzány wyszydzonego/ i szalonym osądzonego... DrużbDroga 120.
– Zgłodniały tułacz iuż nieszuka kuchnie, Gdyż w lasach, polach, gdzie nogę powlecze, Wszędzie się smáży, gotuie y piecze [Cato]. DrużbDroga 312.
patrz: POWLEC
– O Pánie toć iest żywot/ toć przyrodzenie/ toć iest wszytká cnota/ świątość/ doskonáłość/ toć iest wszytká szczęśliwość/ i błogosłáwieństwo i godność násza/ znać wolą twoię/ czynić/ miłowáć wolą twoię/ poddáć się woli twoiey/ powzdáć się zupełnie i cále nayświętszey/ naysłodszey/ naydroższey woli twoiey/ dla smáku i godnośći i roskoszy teyże Boskiey woli twoiey. DrużbDroga 397.
patrz: POWZDAĆ
– Boże moy ktory śieiesz wszytkie dobra w-sercách nászych/ rozśiy proszę/ rozmnoż i pożniy/ pozbieray i pozgromádzay wszytkie stworzeniu podobne... DrużbDroga 419.
– Dźiękuięć/ że ich przez łáskę twoię oświecasz/ zapalasz/ przynęcasz do znaiomośći twoiey/ do przyięćia łaski i woli twoiey/ do wystrzegania się spraw tobie nienáwisnych/ do trzymánia się rzyczy tobie przyiemnych/ i onym zbáwiennych. DrużbDroga 448.
– O Pánie i coześ nam ludziom od ciebie stworzonym/ ábo złego vczynił/ ábo niesłusznego roskazał? ze z tákim oporem do ciebie przystáiemy [...]. DrużbDroga 74.
– [...] gdy grzeszę wiecznie się ciebie Bogá wyrzekam/ wiecznie się czynię niegodnym/ i do godności niesposobnym/ ná ziednánie i złączeni się z tobą/ i ty wzaiem/ wiecznie mię odrzucasz od siebie/ i wieczne ná mię przeklęstwo kłádziesz: dla tego ia grzech wszelki przeklinam/ i od niego się odrażam/ á do ciebie prawdziwego i iedynego szczęściá mego przystawam. DrużbDroga 22.
– Zebrzę od ciebie Boże moy/ zupełną sercá mego vfnoscią i vniżonością/ iáko naygorętszego zápalenia i iáko nayprzystoynieyszego przyozdobienia woli moiey/ aby duszá moiá wszeláką doskonáłością przybraną będąc/ twoim Boskim oczom się mile podobałá [...]. DrużbDroga 399-400.
patrz: PRZYSTOJNY
– A nie tylko sam ia/ ále wszytek ludzki narod/ ktory ia teraz/ ile iest ze mnie obiętośćią chętliwego i życzliwego sercá mego ku tobie prostuię/ i tobie ná ofiárę chwały ofiáruię. DrużbDroga 267.
patrz: SERCE
– O prawdźiwie zakon twoy Pánie Boże nász niepokalány/ zmázy nie máiący/ słowá i przykażánia twoie bránt szczyry śiedmkroć przelewány. DrużbDroga 73.
patrz: SIEDMKROĆ
– Nádzieią i stárániem o wytrwánie w-dobrym onych posilasz/ sposoby coraz skutecznieysze do wysług wielkich v ciebie/ do śpieszenia się ku tobie/ do podobánia się tobie podáiesz i pokázuiesz. DrużbDroga 450.
– Zyczę wszytkim tu żywotá świętego á spokoynego/ á potym żywotá wiecznego i błogosłáwionego: chcę się wystrzegáć posądzánia/ obmawiánia/ zgorszenia/ zazdroszczenia/ pomsty/ gniewu/ zkrzywdzenia/ obćiążenia/ vprzykrzenia/ pogárdzenia; ále ráczey ták z-mey strony káżdemu bliźniemu stáwiáć się záwsze/ i wszytkim chcę/ iáko sobie i ku sobie káżdego bliźnie[g]o doznawáć prágnę. DrużbDroga 424.
– Abowiem máiąc powinność ná zbáwienie sobie/ i wieczną chwałę v Bogá zárobić/ á ná to záś innego czásu/ okrom tego żywotá nie máiąc/ czásu záś i żywotá teo krotkość/ i w-vćiekániu śpieszność niedośćigłą/ niepoiętą/ niezáhámowáną bacząc. DrużbDroga 302.
– Miłuię ćię Boże moy miłośćią niesprácowáną/ ktorą ćię szukam i prágnę ználeść i poznáć/i kosztowáć: szpieguiąc doskonáłośći twoich Boskich/ i onym się dźiwuiąc/ i ćiebie z-nich wielbiąc/ i spráwámi cnot świętych tobie wdźięcznych serce twoie vweseláiąc/ i twemu Máiestátowi chwałę oddáiąc/ i do społecznośći twoiey wzdycháiąc/ i słodkośći twoiey Boskiey záżywáć wiekuiśćie prágnąc/ i tęskliwie do widzenia twego błogosławionego ćiągnąc. DrużbDroga 366.
patrz: TĘSKLIWIE
– Oby ták było dawno/ oby się było nigdy niegniewáło máiestatu twego /o by się byłá nigdy niewdźięczność moiá/ ná twoię dobroć i miłość niewywieráłá/ ktora mię/ y tobie zbrzydźiłá/ i Swiętym twoim zmierźiełá/ i stworzeniu twemu/ mnie do grzechow służącemu/ vćiężyłá. DrużbDroga 17.
patrz: UCIĘŻYĆ
– O moy IEzu/ vmocnienie wszytkich vfáiących/ i náśláduiących/ i miłuiących ćiebie/ policz mię miedzy te sługi twoie ták w-słábośći mocne/ ták w-boiáźni mężne/ ták w-nágośći dostátnie [...]. DrużbDroga 198.
patrz: UFAJĄCY
– A tych wszytkich tákowych/ ábo też i innych tobie lepiey wiádomych/ do ziednoczenia się z-tobą nierozdźielnego potrzebnych łask i pomocy/ nie sobie tylko/ od ćiebie Boże moy żądam i żebrzę/ ále też i wszytkim innym bliźnim moim/ z-tąż vfáłą i vniżoną vśilnośćią proszę/ poćiągniy Pánie poćiągniy y wynieś/ i zápomoż nas wsytkich /ná obraz i cześć twoię stworzonych ludźi/ do prawdźiwego i nierozdźielnego złączenia nas z-tobą/ serc nászych z-sercem twoim/ woli nászych z-wolą twoią/ miłośći naszych/ z-miłośćia twoią. DrużbDroga 401.
patrz: UFAŁY
– Ona nam vłácnia ráchunek z-Bogiem z-dobr od niego nam vżyczonych bo od czego się wstrzymawamy/ z-tego się nie ráchuiemy. DrużbDroga 202.
patrz: UŁACNIAĆ
– Miłuię ćię BOze moy miłośćią niezmázáną/ ktorą wszytko to/ co tylko ten zgniły świát ma/ miłuię; obiecuię/ i dáię miękkiego i pieszczonego/ ćielesnym zmysłom/ gornego/ okazáłego/ i świetnego pysznym sercom/ ze wszytkimi iego zábáwámi i roskoszámi/ i frásunkámi z-sercá mego wyrzucam/ i od śiebie zupełnie oddalám/ áby serce moie/ i od chćiwośći źiemskich/ i od roskoszy ćielesnych/ i od okázáłośći świeckich/ i od stáránia doczesnych będąc vwolnione: tobie bez zmázy i vkurzenia wszelákiego było gotowe/ powolne i vmielone. DrużbDroga 365.
– [...] i ktoraz istotá stworzona/ mocą i trwáłośćią swoią znieść i strzymáć będźie mogłá ták srogie gorąco/ ták nieznosny zapał/ ták potężny i záwźięty pożar ogniá twego/ ktorymeś ty Bog człowiek/ Zbáwićiel nász wszytkę istotę twoię spalił i strawił/ á mogę rzecz i stráćił ná vmiłowánie i ná zbáwienie nasze. DrużbDroga 243.
– Z-chęćią/ boć to iedyna drogá do vspráwiedliwiania mego/ i do vbłagánia twego iest. DrużbDroga 177.
– O Słowo/ o wymowo Oycá niebieskiego. o Náuczyćielu milczenia/ i skąpego mowienia/ nietrzebáć było tobie tey ostrożnośći/ i tey sczupłośći w-mowie/ boć w twych vstách/ áni zdradá/ áni kłamstwo/ áni omyłká/ áni vstyrk żaden ználeźion nigdy nie iest/ i bydź nie mogł; áleś ty Mistrz nász doskonáły/ moię niepowśćiągliwą rozmowność/ i ięzyczną beśpieczność vkáráć/ vkroćić/ náuczyć chćiał przykłádem twoim. DrużbDroga 139.
– Odpuść przeszłe wszytkie niewdźięcznośći moie/ odpuść i zágładz w-miłośierdźiu twoim wszytkie złe záżywánia/ wszytkie niesłuszne przywłaszczania á nie tobie przyznawánia łask i dobr twoich: odpuść wszytkie vtracánia/ i gubienia dobrodźieystw twoich. DrużbDroga 193.
patrz: UTRACANIE
– Zakonodawco ognisty/ zakonu tákże ognistego/ á záraz nád wszelkie słodkośći słodszego/ i nád wszelkie wdźięcznośći wdźięcznieyszego/ ktorym ty ożywiasz i ochładzasz/ i przećwiczasz/ i vmacniasz/ i vwielbiasz wszytkie dusze miłuiące ćiebie. DrużbDroga 349.
patrz: UWIELBIAĆ
– Prawdźiwe ku Pánu Bogu vzalenie iest/ gorzko/ serdecznie/ i bez przestanku boleć ná krzywdy i zniewagi czći i woli Boskiey/ ktore Bogá potykáły/ potykáią/ i ieszcze potykáć kiedyżkolwiek będą/ ták w-grzechách ludzkich i diabelskich/ iako też i w-zgubie dusz ludzkich. DrużbDroga 213.
patrz: UŻALENIE
– Przyoblecz mię zasługámi iednorodzonego twego/ a Zbáwićielá moiego Iezusa Chrystusa/ Bogá i człowieká prawdźiwego/ żeby nádemną i we-mnie záwsze/ wiekuiśćie/ roskosznie odpoczywał Duch Boskiego sercá twego: przyoblecz mię żywotem i obyczáymi tegoż iedynego Syná twego/ á Bogá mego/ żeby we mnie wyrażáłá się pokorá serdeczna/ ćierpliwość státeczna/ ćichość nieporuszona... DrużbDroga 404.
– Spráwiedliwość ku Bogu iest/ znáć Bogá/ miłowáć go/ czćić/ chwalić/ i czynić wolą Bożą według tego/ iáko należy/ to iest czynić wiernie/ záwsze/ wszędźie/ ták pilno i dożornie/ iákoby ná káżdey woli Bożey zbáwienie twoie należáło... DrużbDroga 175.
patrz: WIERNIE, WIERNO
– WIárá iest cnotá/ ktorą dla pewnośći nieomylney obiáwienia Boskiego wierzy człowiek/ i zá prawdę ma to wszytko/ cokolwiek kośćiół święty Chrystusow przekłada człowiekowi do przyzwoleniá/ i wierzenia/ iáko rzeczom prawdźiwie od Páná Bogá obiawionym. DrużbDroga 161.
patrz: WIERZENIE
– Iednákże wiem też to/ że v ćiebie moy IEzu/ iest zrzodło ogniá żywego/ i żywotá ognistego/ ktorym gdy ty nápuśćisz i nápoisz istotę moię/ spłonie w-niey tá wszytká i źiemska oćiężáłość/ i zgniła prożnośći nieczystość/ i źimna boiáźliwość i oćiętna leniwość/ i wikląca lubieżność/ i onáż przypráwi mi ogniste skrzydłá/ przeczystey i przewdźięczney twoiey miłośći... DrużbDroga 269.
patrz: WIKLĄCY
– ...z-większym á vśilnieyszym pędem pośpieszáć mam i chcę/ okrom ktorego nic/ tylko niepokoy/ tylko rozerwánie/ tylko ćiernie i oset kolący/ tylko śidłá z-lepem i z-błotem wiklącym/ trzymáiącym/ i mázącym nie znáyduię;... DrużbDroga 387.
patrz: WIKLĄCY
– ...záwszeby człowiek Bogu się podobáć i z-nim iedność záchowáć prágnący/ miał bydź tákim w-zabáwách swoich/ żeby się im nie dawał/ ále pożyczał/ żeby się w-nie nie wnurzał/ áni się im przenikáć dopusczał/ ták iáko owo gębká wodą przenikána bywa/ ále żeby nad wszytkimi staraniámi i zabáwámi się vnośił... DrużbDroga 144.
patrz: WNURZAĆ
– O prawdźiwie ták iest/ duszá moiá/ prawdźiwie ták iest wplątána i vwikłána w-zabáwy i w-stáránia doczesne/ stworzone/ źiemskie; czego mi znákiem i świádkiem iest rzadkość myślenia o Bogu... DrużbDroga 145.
patrz: WPLĄTANY
– Ták mię Boże moy w-miłość twoię przetop/ żeby też wszytkie inne sercá ludzkie ode-mnie do ćiebie topniáły/ i w-ćiebie się przemieniáiąc wpływáły/ i w-tobie wespoł ze mną cále i stále wpłáwione przebywáły. DrużbDroga 374.
patrz: WPŁYWAĆ
– Patrzcie iakiego cechu ludzie czynią mu sławę człowieka nawykłego do trudu: a to ztąd, że pod czas swoich rospust i rozboiow miał pogodę do wprawienia się lekce ważyć zimnem, głodem, pragnieniam, niespaniem, obracaiąc na sromotne swawole i zbrodniczą śmiałość sposoby dane człowiekowi, ażeby szukał niemi pracy i cnoty. DrużbDroga 508.
– Otoż tedy wpuszczam i wrzucam istoty moiey tę cáłą odrobinę/ w-tę przepáść ognistą miłośći twoiey/ rostopże i rospuść/ strawże i zniszcz/ przemień i przeistoć wszytko to com ia iest... DrużbDroga 244.
patrz: WPUSZCZAĆ
– Oblecz mię w-niezbrukáney dusze i ćiáłá czystośći/ przy wszytkich cnot świętych społecznośći szátę/ w-ktoryć się niech podobam iáko doskonáłe dźieło łáski twoiey/ i iáko człowiek według sercá twego. DrużbDroga 418.
patrz: ZBRUKANY
– O iáko tanich pieniędzy chcesz odemnie/ o iákoś głodny teyto lichuchney miłośći moiey moy Boże/ o iákoś rozrzutny/ á ná twą zacność mniey báczny/ że mi się każesz miłowáć/ i nie pátrzysz ná to/ że miłośći moiey nikczemnośćią zbrukána bydź moze godność twoiá/ i miłość twoiá/ i dostoyność twoiá. DrużbDroga 342.
patrz: ZBRUKANY
– Iáśnie to pokázuie częsty nieporządek żywotá mego/ raz gorącym niewczesnym i nátárczywą duchá żárdkością się vnoszę/ drugi raz ostygnąwszy po gorącu zimnem lenieię/ i do wszytkieo dobrá ciężeię/ ábo tylko ze zwyczáiu się nim báwię/ [...]. DrużbDroga 156.
– Vbostwo/ słábość/ głupstwo/ złość odmienność/ niestáteczność/ sromotá niewiádomość/ śmiertelność i samá śmierć/ zginienie też i zgubá doczesna i wieczna/ żebráctwo/ i cudze (miánowićie Boskiey) pomocy nieuchronna i nieprzemożona potrzebá/ to śą moie oyczyste/ dźiedźiczne/ wrodzone nieutrácone/ do odebránia niepodobne folwárki/ dostátki/ skárby/ dochody. DrużbDroga 58.
patrz: ŻEBRACTWO
– Dáiesz im łáskáwe vcho kiedy żywnie zechcą/ i prędkim iesteś ná wysłuchánie prośb i żądz/ bá i pomyślenia ich. DrużbDroga 483.
patrz: ŻYWNIE