Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DrużbDroga 1665 oryginał
Droga doskonałosci Chrzescianskiey, na trzy czesci rozłozona, z Poważnych Autorow Duchownych zebrana , i wszytkich Stanow ludziom do uzywania łacnego Przez X. Kaspra Druzbickiego, Societatis Iezu, sposobiona. A Przewielebney JMći. Pannie Doroćie Olszewskiey Xięni Chełmińskiey i Wielebnemu Klasztoru Chełmińskiego Zgromadzeniu, ofiarowana

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=72605&from=FBC
Odnotowano 32 cytatów z tego źródła
– A nie tylko sam ia/ ále wszytek ludzki narod/ ktory ia teraz/ ile iest ze mnie obiętośćią chętliwego i życzliwego sercá mego ku tobie prostuię/ i tobie ná ofiárę chwały ofiáruię. DrużbDroga 267.
patrz: CHĘTLIWY
– Są ieszcze we mnie młodźiuchne/ niedorosłe/ płoche bárzo początki cnot/ i drobiaszczek pobożnych vczynkow/ i látoroślki zabawek/ i pierwiastki postępkow/ i nowiny zamysłow álboli zawodow świątobliwych/ ále w-skutecznym i gęstym wykonániu iescze niezámożnych. DrużbDroga 265.
– v Bogá zá to zapłáty nie mász/ á lżeyszaby to byłá zapłáty nie mieć/ to wieksza że stráćiwszy zapłátę/ karánie nád to mieć będźiesz. DrużbDroga 52.
patrz: LEKKA
– Wyznawam/ że to nie iest śiły moiey/ ále własney á sámey łáski twoiey/ wyznawam że męstwo Chrześćiáńskie dáleko odemnie w-przeszłym zywoćie moim: pokázuie to boiaźń i lękliwość moiá w-lekkich á mniemánych niebeśpieczenstwách [...]. DrużbDroga 199.
– Káżdey godźiny gotoweś ná przyięćie i ná obłápienie márnotrawnikow/ i dobroći twoiey niewdźięcznych niewdzięcznych / ták/ iż nigdy się nienáwroći żadne do ciebie/ żeby v ćiebie záraz á záraz otwártego miłośierdźia nie ználazł moy Pánie. DrużbDroga 452.
– Vbogáćiłeś ich vrzędámi rożnymi i wielkimi/ iednych masz záwsze przy sobie dla ássystencyey máiestatowi twoiemu przystoyney/ drugimeś poruczył w-opiekę i straz rzeczy te máteryálnie widome/ tak niebieskie/ iáko i źiemskie. DrużbDroga 442.
– niedoskonáłośći rozlicznych/ przypádłe iest: nie mogę się tym pochełpić przed tobą/ żeby sumnienie/ serce moie/ niezmazane DrużbDroga 76.
– Zyczę wszytkim tu żywotá świętego á spokoynego/ á potym żywotá wiecznego i błogosłáwionego: chcę się wystrzegáć posądzánia/ obmawiánia/ zgorszenia/ zazdroszczenia/ pomsty/ gniewu/ zkrzywdzenia/ obćiążenia/ vprzykrzenia/ pogárdzenia; ále ráczey ták z-mey strony káżdemu bliźniemu stáwiáć się záwsze/ i wszytkim chcę/ iáko sobie i ku sobie káżdego bliźnie[g]o doznawáć prágnę. DrużbDroga 424.
– Dla ćiebie sámego przenaydostoynieyszy Boże/ przeraż wszytkich nas sercá/ i one prawdźiwego żalu pokáiániem zmiękcz/ skrusz. DrużbDroga 14.
patrz: POKAJANIE
– Boże moy dźiękuięć/ żeś IEzusá Chrystusá nápełnił nieskończoną Boską łáską twoią/ poświącáiąc go niestworzoną świątobliwośćią/ ále istotnym nayświętszego Bostwá twego do natury ludzkiey iego niepoiętym przypoieniem/ i dwuch natur/ Boskiey i ludzkiey w-iedney personie słowá przedwiecznego połączeniem. DrużbDroga 433.
– Chcę buyność moiego ćiałá ostrośćią żywotá kroćić. Chcę zmysły moie pilną strazą poskramiáć. Chcę wszytkim by naymnieyszym tego ognia iskierkom zaraz bez odwłoki zábiegáć. DrużbDroga 37.
– O Kśięstwá święte/ ktore Bogu wszytko poddáno czynićie/ i ktore wszytkimi rzeczámi imieniem Boskim władaćie/ náuczćie mię zupełniey/ doskonáłey/ wieczney ku Bogu i dla Bogá/ ku wszytkim namiestnikom Bożym/ powolnośći i posłusznośći/ ták iżeby bráku v mnie zgołá żadnego nie było w tym/ kto iest ten co mną rządźi/ i mnie roskázuie/ byle tylko włádzą od Bogá wźiętą/ rádźił/ i roskázował. DrużbDroga 280.
– Boże moy dźiękuięć wszytká istotá moiá/ i wielbi naygodnieyszy máiestat twoiy/ prosząc ábyś dobroći twoiey potoki nie tylko ná wszytkie dźieći Kośćiołá twego świętego wylewáł/ ále byś też błądzące/ á okrom Kośćiołá twego ginące ludźie/ do teyże Kośćiołá twego owczárnie/ do Pásterzá iedynego/ á práwego Chrystusá Iezusá/ do ćiebie Páná i Oycá/ i Bogá żywego poćiągał i przygárnął [...]. DrużbDroga 460.
patrz: POTOK
– O Pánie i coześ nam ludziom od ciebie stworzonym/ ábo złego vczynił/ ábo niesłusznego roskazał? ze z tákim oporem do ciebie przystáiemy [...]. DrużbDroga 74.
– [...] gdy grzeszę wiecznie się ciebie Bogá wyrzekam/ wiecznie się czynię niegodnym/ i do godności niesposobnym/ ná ziednánie i złączeni się z tobą/ i ty wzaiem/ wiecznie mię odrzucasz od siebie/ i wieczne ná mię przeklęstwo kłádziesz: dla tego ia grzech wszelki przeklinam/ i od niego się odrażam/ á do ciebie prawdziwego i iedynego szczęściá mego przystawam. DrużbDroga 22.
– Zebrzę od ciebie Boże moy/ zupełną sercá mego vfnoscią i vniżonością/ iáko naygorętszego zápalenia i iáko nayprzystoynieyszego przyozdobienia woli moiey/ aby duszá moiá wszeláką doskonáłością przybraną będąc/ twoim Boskim oczom się mile podobałá [...]. DrużbDroga 399-400.
patrz: PRZYSTOJNY
– A nie tylko sam ia/ ále wszytek ludzki narod/ ktory ia teraz/ ile iest ze mnie obiętośćią chętliwego i życzliwego sercá mego ku tobie prostuię/ i tobie ná ofiárę chwały ofiáruię. DrużbDroga 267.
patrz: SERCE
– Nádzieią i stárániem o wytrwánie w-dobrym onych posilasz/ sposoby coraz skutecznieysze do wysług wielkich v ciebie/ do śpieszenia się ku tobie/ do podobánia się tobie podáiesz i pokázuiesz. DrużbDroga 450.
– Zyczę wszytkim tu żywotá świętego á spokoynego/ á potym żywotá wiecznego i błogosłáwionego: chcę się wystrzegáć posądzánia/ obmawiánia/ zgorszenia/ zazdroszczenia/ pomsty/ gniewu/ zkrzywdzenia/ obćiążenia/ vprzykrzenia/ pogárdzenia; ále ráczey ták z-mey strony káżdemu bliźniemu stáwiáć się záwsze/ i wszytkim chcę/ iáko sobie i ku sobie káżdego bliźnie[g]o doznawáć prágnę. DrużbDroga 424.
– Abowiem máiąc powinność ná zbáwienie sobie/ i wieczną chwałę v Bogá zárobić/ á ná to záś innego czásu/ okrom tego żywotá nie máiąc/ czásu záś i żywotá teo krotkość/ i w-vćiekániu śpieszność niedośćigłą/ niepoiętą/ niezáhámowáną bacząc. DrużbDroga 302.
– Oby ták było dawno/ oby się było nigdy niegniewáło máiestatu twego /o by się byłá nigdy niewdźięczność moiá/ ná twoię dobroć i miłość niewywieráłá/ ktora mię/ y tobie zbrzydźiłá/ i Swiętym twoim zmierźiełá/ i stworzeniu twemu/ mnie do grzechow służącemu/ vćiężyłá. DrużbDroga 17.
patrz: UCIĘŻYĆ
– O moy IEzu/ vmocnienie wszytkich vfáiących/ i náśláduiących/ i miłuiących ćiebie/ policz mię miedzy te sługi twoie ták w-słábośći mocne/ ták w-boiáźni mężne/ ták w-nágośći dostátnie [...]. DrużbDroga 198.
patrz: UFAJĄCY
– Ona nam vłácnia ráchunek z-Bogiem z-dobr od niego nam vżyczonych bo od czego się wstrzymawamy/ z-tego się nie ráchuiemy. DrużbDroga 202.
patrz: UŁACNIAĆ
– Miłuię ćię BOze moy miłośćią niezmázáną/ ktorą wszytko to/ co tylko ten zgniły świát ma/ miłuię; obiecuię/ i dáię miękkiego i pieszczonego/ ćielesnym zmysłom/ gornego/ okazáłego/ i świetnego pysznym sercom/ ze wszytkimi iego zábáwámi i roskoszámi/ i frásunkámi z-sercá mego wyrzucam/ i od śiebie zupełnie oddalám/ áby serce moie/ i od chćiwośći źiemskich/ i od roskoszy ćielesnych/ i od okázáłośći świeckich/ i od stáránia doczesnych będąc vwolnione: tobie bez zmázy i vkurzenia wszelákiego było gotowe/ powolne i vmielone. DrużbDroga 365.
– [...] i ktoraz istotá stworzona/ mocą i trwáłośćią swoią znieść i strzymáć będźie mogłá ták srogie gorąco/ ták nieznosny zapał/ ták potężny i záwźięty pożar ogniá twego/ ktorymeś ty Bog człowiek/ Zbáwićiel nász wszytkę istotę twoię spalił i strawił/ á mogę rzecz i stráćił ná vmiłowánie i ná zbáwienie nasze. DrużbDroga 243.
– Z-chęćią/ boć to iedyna drogá do vspráwiedliwiania mego/ i do vbłagánia twego iest. DrużbDroga 177.
– O Słowo/ o wymowo Oycá niebieskiego. o Náuczyćielu milczenia/ i skąpego mowienia/ nietrzebáć było tobie tey ostrożnośći/ i tey sczupłośći w-mowie/ boć w twych vstách/ áni zdradá/ áni kłamstwo/ áni omyłká/ áni vstyrk żaden ználeźion nigdy nie iest/ i bydź nie mogł; áleś ty Mistrz nász doskonáły/ moię niepowśćiągliwą rozmowność/ i ięzyczną beśpieczność vkáráć/ vkroćić/ náuczyć chćiał przykłádem twoim. DrużbDroga 139.
patrz: USTYRK
– Odpuść przeszłe wszytkie niewdźięcznośći moie/ odpuść i zágładz w-miłośierdźiu twoim wszytkie złe záżywánia/ wszytkie niesłuszne przywłaszczania á nie tobie przyznawánia łask i dobr twoich: odpuść wszytkie vtracánia/ i gubienia dobrodźieystw twoich. DrużbDroga 193.
patrz: UTRACANIE
– Zakonodawco ognisty/ zakonu tákże ognistego/ á záraz nád wszelkie słodkośći słodszego/ i nád wszelkie wdźięcznośći wdźięcznieyszego/ ktorym ty ożywiasz i ochładzasz/ i przećwiczasz/ i vmacniasz/ i vwielbiasz wszytkie dusze miłuiące ćiebie. DrużbDroga 349.
patrz: UWIELBIAĆ
– Iáśnie to pokázuie częsty nieporządek żywotá mego/ raz gorącym niewczesnym i nátárczywą duchá żárdkością się vnoszę/ drugi raz ostygnąwszy po gorącu zimnem lenieię/ i do wszytkieo dobrá ciężeię/ ábo tylko ze zwyczáiu się nim báwię/ [...]. DrużbDroga 156.
– Vbostwo/ słábość/ głupstwo/ złość odmienność/ niestáteczność/ sromotá niewiádomość/ śmiertelność i samá śmierć/ zginienie też i zgubá doczesna i wieczna/ żebráctwo/ i cudze (miánowićie Boskiey) pomocy nieuchronna i nieprzemożona potrzebá/ to śą moie oyczyste/ dźiedźiczne/ wrodzone nieutrácone/ do odebránia niepodobne folwárki/ dostátki/ skárby/ dochody. DrużbDroga 58.
patrz: ŻEBRACTWO
– Dáiesz im łáskáwe vcho kiedy żywnie zechcą/ i prędkim iesteś ná wysłuchánie prośb i żądz/ bá i pomyślenia ich. DrużbDroga 483.
patrz: ŻYWNIE