Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BohJProg I 1770 oryginał
Prognostyk Zły czy Dobry Komety Roku 1769 y 1770 Albo Natura y Koniec Komet : z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku / Przez X. Jana Bohomolca [...]

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=101152&from=FBC
Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– Jualian Cesarz nayszkodliwszy Chrześcian prześladowca, chcąc pokazać, iż omylne y fałszywe było proroctwo Chrystusowe, pozwolił żydom miasto Jeruzalem zabudować, wszelkiey do tego dodaiąc pomocy: zaczęto dzieło z wielką gorliwością y pośpiechem, dobyto starych fundamentow. BohJProg I 169-170.
– [...] to dziwnieysza, iż wieku szesnastego po przekonaniu o niebios mieyscu wolnym od wszelkiey przeszkody, y po obserwacyach komet od Regiomontana y Apiana czynionych, znalezli się uczeni ludzie, którzy dla przyiaźni Aristotelesa komety mieli za kurzawy ziemi suche na powietrze wyniesione y tam goreiące. BohJProg I 8.
patrz: DZIWNA
– Lecz inna iest wytrzymać ogień nie zaymuiąc płomienia ani tleiąc, inna być rozpalonym, y biegać w koło. BohJProg I 50-51.
patrz: INNA
– Nie przeczę, iż wielu iest dzieiopisow, z których iedni z niedbalstwa, lub lekkowierności nie wystrzegali się, drudzy dla chęci podobania się czytelnikom, umyślnie fałszywemi cudami prawdziwe powieści przeplatali. BohJProg I 164.
– O człowiecze coś ty iest (mowi Paweł S. ad Rom: 6. 9) izali rzecz lepiona mowi temu, ktory ią ulepił, przecześ mię tak uczynił? zali lepiarz gliny w mocy niema, aby z teyże bryły uczynił iedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości? BohJProg I 222.
patrz: LEPIONY
– [...] kometa R. 1556 wielkością rownaiąca się połowicy Xiężyca miała brodę nie długą, ani statecznie trwaiącą, lecz łyszcząca się nakształt błyskawic, albo nakształt pochodni w pośrzod wiatru roznieconych. BohJProg I 20.
– Zdanie pospolite iest, iż byli Królami, lecz że o tym ani Pismo S., ani Starzy Oycowie Swięci wyraźnie nie nauczaią, ani Kościoł S. tak rozumieć nieprzykazuie, przeto świeźsi tłumacze Pisma S. nie za Królow, ale za ludzi tylko mądrością słynących ich maią: zwłaszcza, że za czasu narodzenia Chrystusa Pana nigdzie […] Królow nie nazywano mędrcami albo Magami: ani z pomiędzy Magow albo Mędrcow Krolow wybierano. BohJProg I 174.
patrz: MAG
– LEdwo co kometa poselstwo swoię do nas odprawiła, zaraz Waszey Książęcey Mci Syn się narodził. BohJProg I 3.
patrz:
– Widziemy w tym tak pięknym y wspaniałym dziele natury niezliczoną liczbę gwiazd noc rozweselaiących, y powietrze ożywiaiących, te nam na oko pokazuią, iż niebo ze wszech stron iest zaludnione, a ieśli zaludnione sądzić że możesz, iż z tey liczby niezliczoney obywatelow pięciu tylko przeieżdzać się po niezmiernym owym przeciągu wolno, a inni niby przykuci, albo iako martwe posągi stać muszą? BohJProg I 66.
patrz: PIĘĆ
– Tenże [Saturn] piącią, Jowisz czterma innemi planetami otoczony Astronomom stawi się. BohJProg I 63.
patrz: PIĘĆ
– Do kogoż tu odsyła Abraham, nie do komet, ale do Moyżesza y Prorokow? niemamyż y my Moyżesza y Prorokow? niemamyż Apostołow, y samago Chrystusa Pana, y życiem, y słowy pokutę opowiadaiącego? Do tych nas tedy Bog, anie do komet odsyła na kazanie. BohJProg I 236.
patrz: POKUTA
– Na początku miesiąca Lutego głowa przechodziła gwazdy pierwszey wielkości, a ogon do 20 gradusow pomnożył się. BohJProg I 18.
– Coż tedy? izali nie szydzilibyśmy z owego człowieka, ktoryby upornie utrzymywał, iż rabarbarum, ktore rośnie w Tartaryi wielkiej, lubo nieprzewiezione do Europy, purguie chorych w Paryżu, że kawa, ktorą Sułtan Turecki piie, pomaga do strawności y uwolnienia głowy od humorow obywatelom Warszawskim. Ta rzecz iednak podobnieysza do prawdy, bo y rabarbarum, y kawa maią moc czynienia tych skutkow, y odległość ich millionami mil mnieysza, od odległości komety od ziemi. BohJProg I 252.
– Którego czasu ukazała się ta gwiazda, nie zgadzaią się Oycowie Swięci: iedni mówią, iż dwuma laty poprzedziła narodzenie Chrystusa Pana: drudzy: iż podczas samego narodzenia. Różność rozumienia pochodzi z niewiadomości krainy, z ktorey byli trzey Królowie: [...]. BohJProg I 173 przyp.
patrz: TRZY
– Przez zaćmienie tedy słońca y księżyca, rozumieią iuż ślepotę niedowiarstwa, ktora im nakształt grubych ciemności słońce ukrywa sprawiedliwości, iuż wygnanie, niewolą, pogardę, zarzucenie u świata tak wielkie, iakby im słońce, y księżyc nie świeciły tylko dla rozeznania iawney zemsty Boskiey y uiszczenia tego, czym Prorocy, y Chrystus P. im groził: przez gwiazdy upadaiące, y wzruszenie mocy niebieskich, rozumieią boiaźń, y ucisk pod czas oblężenia y zburzenia, kiedy w koło otoczeni woyskiem Rzymskim widzieli codziennie swoich po pięć set na krzyż wbitych, wewnątrz zaś zmorzeni głodem, ktory własne dzieci pożerał, udręczeni okrucieństwem sroższym nad Rzymian własnychże obywatelow Zelatorami nazwanych, rozumieli: iż niebo rozgniewane na nich się wali, y upada. BohJProg I 182.
patrz: UISZCZENIE
– Gdy się te wszystkie okoliczności, czasu iednego y drugiego ukazywania znayduią, pewnie wnieść możemy: iż to iedna y taż sama iest kometa. BohJProg I 137.
patrz: UKAZYWANIE
– Jeżeli tedy tak iest (rzecze kto) czemuż Astronomowie nie przepowiadaią nam czas ukazywania się komet? BohJProg I 61.
– Jako bowiem na naszym powietrzu dym y kurzawy materyi rozpaloney wgorę idzie albo prosto, gdy ta materya na mieyscu leży, albo ukosem gdy iest w biegu, tak w przeciągach niebieskich gdzie wszystkie materye y planety ciężą do słońca, dymy y kurzawy komet muszą na przeciw słońca podnosić y wzbiiać się albo prosto, ieśli rzecz kurząca się spokoynie leży, albo ukośnie ieśli w biegu zostaie. BohJProg I 96.
patrz: UKOSEM
– Linie zaś proste iedna przy drugiey leżące, y pewną proporcyą umnieyszaiące się, czynią płaszczyznę okrągłą: więc planet y komet okrągłe y wypukłe części do nas obrocone, wydawać się muszą nakształt płaszczyny okrągłey. BohJProg I 78.
– Brama wschodnia wnętrznego Kościoła miedziana, y tak cięszka, iż do iey zamknięcia dwudziestu ludzi ledwo wystarczało, będąc na kilka zamkow uiętych żelazami, y drągami głęboko w uszaki z iednego kamienia wykute zapadaiącemi, zzwarta y zatarasowana, sama przez się otworzyła się y ledwo zamknąć się dała. BohJProg I 167.
patrz: USZAK
– Przeciwnie utrapienie Joba, zaprzenie Jozefa, ucisk Dawida, ślepota Tobiasza niepomyślnemi być zdawały się przygodami, a w samey rzeczy nie nad nie lepszego, y pożądańszego być nie mogło: y powszechnie mowiąc: przygody, ktore niepomyślnościami nazywamy, zawsze są dowodem miłosierdzia Boskiego, bo przez nie albo chce nas pobudzić do pokuty, albo uwierać docześnie za grzechy, albo przymnożyć nam zasług, y koron Pomyślności zaś bywaią częstokroć dowodem zagniewanego Boga gnuśnieć nam w grzechach dopuszczaiącego. BohJProg I 232.
patrz: UWIERAĆ