Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OlszSzkoła 1640 wydanie wtórne
Szkoła Salernitańska, to jest nauka doktorów salernitańskich o sposobie zachowania zdrowia dobrego...

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=45260&from=FBC
Odnotowano 45 cytatów z tego źródła
– Tuczą pszeczniczá [!] mleko/ twarog/ mięso świnę/ Iądrá/ mozgi/ y szpiki/ przy słodkáwym wine. Miękie iáycá/ potráwy wedle twego smáku/ figi doyzrzáłe wino w gronách nie bez bráku. OlszSzkoła B3.
– O Fiołkách brunatnych. Ná śiążáłey pijaństwem głowy zábolenie/ Znaydiesz w niskim Fiołku prędkie vleczenie. Y insze bole głowy leczy/ y ciężkości/ Y káduczney pomocny niemocy przykrości. OlszSzkoła Dv.
patrz: KADUCZNY
– Chceszli doznáć we zdrowiu twym znáczney popráwy/ Kokoż y kápłun tłusty staw między potráwy. OlszSzkoła C.
– O Kápuśćie. Polewká kápuśćiána wnątrze rozwięzuię/ Sámá przez się kápustá ćiásne záchowuie. A iesli ziesz z polewką pospołu kápusty/ Doznasz w brzuchu biegunow/ y przykrey rospusty rozpusty. OlszSzkoła C4.
– WRZESIEŃ. Nieleń się urwać owoc w sadzie z lekka: Przytym koziego możesz zażyć mleka Apteki zażyj różnego korzenia Do potraw/ na czas krwie zbytniej puszczenia. OlszSzkoła F.
patrz: KOZI
– Cietrzewie/ tákże Dropie/ źięby y Kwiczoły/ Cyránká/ Grzywacz/ chwałę máią z nászey Szkoły. OlszSzkoła C.
patrz: KWICZOŁ
– Pomiń łáźiebne y zalotne gmáchy/ A miedzy stáre wpiszesz látá Láchy. OlszSzkoła F.
– Melánkolik też swoie ma pewne przymioty/ Iák sádłá w ráku/ ták w nim pobaczysz ochoty. OlszSzkoła E2.
– Vcżą tu iako wszelkie excessy miárkowáć/ Co zá sposob w iedzeniu y w pićiu záchowáć. OlszSzkoła B.
patrz: MIARKOWAĆ
– Ieżeli potrzebá/ á nie możesz dospáć/ dobrá ná to Sáłatá/ y potráwy z Migdałow/ lubo z migdałámi Niechayże tedy káżdy vważa iáki mu pokarm zdrowszy. OlszSzkoła G.
patrz: MIGDAŁ
– Wenus wespoł z Bachusem są mu przyiaćiele/ Potráwy od wymysłow/ á śmieszno mu wiele. Iowisz na czele/ w vśćiech/ są słowá miodowe/ Ma y zmysly w náukę głęboką gotowe. OlszSzkoła D4v.
patrz: MIODOWY
– O Rzeczách, ktore mozg mocnią. OlszSzkoła B2.
patrz: MOCNIĆ
– Szkodzą wątrobie wnoszą szledźiony morzenie/ Rodzą twárde y trudne lekárstwom kámienie. OlszSzkoła B4v.
patrz: MORZENIE
– O moszczu, ábo winie młodym y brzeczce. Moszcz lubo brzeczká trudnić nam zwykły vrynę/ Też rzeczy y biegunce przynoszą przyczynę. OlszSzkoła B4v.
– O Mosczu. Pochop czyni do moczu Moscz/ temu co pije/ Tenże porusza stolce/ y brzuch nádymuie. OlszSzkoła C2v.
– Często vcżeni máią w vśćiech Hippokratesá mowiącego: Praca/ Potráwy/ Napoy/ Spánie/ wszystko miárą. OlszSzkoła G.
patrz: MÓWIĄCY
– Macis Macer Muszkat. Muszkat kupuie/ kup cżerwonáwy/ Y w vkuszeniu ięzyká żwáwy. OlszSzkoła F4.
– Ieslić płucá záźiębną záżyiesz pokrzywy/ Y ná nábrzmienie wnątrza skutek w niey właśćiwy. OlszSzkoła Dv.
– Czás podobny do chorob/ ćiepło przysuchośći/ Iaday potráwy źimne nie bez wilgotnośći. Kupido precz y z Luczkiem/ y łáźniá grzeiąca/ Y ręká nie potrzebnie żył náćináiąca. OlszSzkoła D4.
– Sen trzem śiłom w człowieku pomocen: náiądrznieniu mozgu/ przymnożeniu duchow/ y ku wykonániu powinnośći żołądkowey ywątrobney. OlszSzkoła Gv.
– Anysz wzrok czyści/ doda wnątrzu posilności/ To lepszy/ który więcej ma w sobie słodkości. OlszSzkoła C3v.
– Języki są strawniejsze/ ba i posilniejsze/ W strawienie płuc/ żołądki nasze sposobniejsze. OlszSzkoła C3.
patrz: POSILNY
– Ocży źimna przemyiesz wodą/ ręce schłodźisz/ W stawszy: á potym sobie vmyćiu podchodźisz. OlszSzkoła B2.
patrz: PRZEMYĆ
– Zołądkowi niezdrowie rad wnośi ludzkiemu: Tęż przygánę dáięmy chlebu niepulchnemu niepulchnemu. OlszSzkoła B4v.
patrz: PRZYGANA
– Spolium Trzćiná przypaloná Wagáć vkaże we Trzcinie cnotę/ Ieżelić ćięszko od rzuć pustotę. OlszSzkoła F4v.
patrz: PUSTOTA
– O przeskodách puszczánia Krwie. Cyruliku ktory masz w rzeczách doświádczenie/ Nie puść krwie temu kto ma źimne przyrodzenie. OlszSzkoła E3.
patrz: PUSZCZANIE
– O Krwie vpusczeniu, y w ktorych lećiech má bydź pusczana. OlszSzkoła E2v.
patrz: PUSZCZANY
– A Humorow przeze krwie pozbyte pusczenie/ Naprawuie subtelnych przysmákow iedzenie. OlszSzkoła E2v.
patrz: PUSZCZENIE
– W Siedemnastym áż dopiero Krew Roku pusczona Bydź może/ w czym iest práxis z dawná doświádczona. OlszSzkoła E2v.
– Często vcżeni máią w vśćiech Hippokratesá mowiącego: Praca/ Potráwy/ Napoy/ Spánie/ wszystko miárą. Naprzod wspommina pracą/ ktora ma vprzedzać iedzenie dla śiłu przycżyn: Abowiem wzbudza ćiepło/ zbytki trawi y wypędza/ co pomocno iest żołądkowi. OlszSzkoła G.
patrz: SIEŁA, SIŁA, SIŁA
– Wenus wespoł z Bachusem są mu przyiaćiele/ Potráwy od wymysłow/ á śmieszno mu wiele. OlszSzkoła D4v.
– Do lekarstw dobrá bywa przypráwá/ Pełna śniećistey biáłośći trawá. OlszSzkoła F4v.
patrz: ŚNIECISTY
– A támáryszek gdym zwykł kupowáć/ W nim miękkość/ cżarność mám vpátrowáć. OlszSzkoła F4v.
– A żył zgádni iák w iednym człowieku iest wiele: Trzystá sześćdźieśiąt y pięc/ kto spyta rzeć śmiele. OlszSzkoła D4.
patrz: TRZYSTA
– Wiosná że w krew ośfita [!]/ we dwoy nasob oney/ Nád insze czásy ma bydź pod Wiosnę pusczáney. OlszSzkoła E3v.
– O Węgorzu y Serze. Powie o tym Philozoph w rzeczách doświádczony/ Ze Muzykom zepsuie głos węgorz iedzony. OlszSzkoła C.
patrz: WĘGORZ
– Ziarzyn Rzepa pomocna bywa żołądkowi/ Y pobudzi dodaie wnętrznemu wiatrowi. Táż wygánia z człowieká niepobrzebna wodę/ Nie wárzoną w żołądku/ w zębách czyni szkodę. OlszSzkoła C3.
patrz: WIATR
– Trzeźwim bądź/ mniey wieczerzay/ záraz po iedzeniu/ Pomyślisz chociać nie wsmák iest o przechodzeniu. OlszSzkoła B2.
– O Wnętrznośćiách bydlęcych. Długo sercá bydlęce żołądek nasz trawi/ Tenże koło żołądka y flakow zabáwi. Iednak y w wierzchnie iego y spodnieysze kraie/ Gorętszem pali ćiepłem/ y wstráwność podáie. OlszSzkoła C3.
– Zgołá ná to mieć pilnie oko/ áby ćiało nie zsłycháło y wilgotniało. Abowiem pod cżás roku ćiepły y suchy zágorewa y wbládość ćiągnie. OlszSzkoła G2.
– Bo ztąd y niestráwnośćią zsorowieie żołądek/ y ćiepło przyrodzone ná stronę idzie/ śiłę y moc zwycżáyną kucharz do wárzenia tráći/ krew nie zdrowa ynie cżysta ztąd bywa pomnożona/ ćiáło szkodliwe nápełnią humory/ zácżym nástąpią wilgotnośći/ zbytek/ chudość bládość pomięszánie duchow/ zwątlenie mozgu. OlszSzkoła Gv.
– Trzy znáyduiemy w másle przymioty właśćiwe/ Bole vśmierza w ćiele/ od wilża szkodliwe. Znośi przez láxácye prędkie wilgotnośći. W gorądczce nie záżyway/ záżyiesz przykrośći. OlszSzkoła Cv.
patrz: WŁAŚCIWY
– Abyś miał lżeysze wnątrze/ był sposobnym w nocy/ Wieczerzać ktemu będźie krotka nápomocy. OlszSzkoła B2v.
– O Komplexiey Flegmátyczney, lubo wodnistey. Flegmá záśię w swych ludźiách insze obyczaie/ Wnosi/ y miąższą postáć w ćiele krotkiem dáie. OlszSzkoła E.
patrz: WODNISTY
– A záś zbyteczna słoność/ oczom zwykłá szkodźić/ Y świerzb/ Liszáie rożne/ bá y trądy rodzić/ Przytym vmnieyszáć mocno w człowieku naśienia/ Ieśli wiáry nie dáiesz/ dasz ią z doświádczenia. OlszSzkoła C3v.
patrz: ZBYTECZNY