Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RolJabłJADziej 1743 oryginał
Na Większą Chwałę Boga, Synom Oyczyzny Na Pożytek Dzieiopis Starozytny Egipcyanow, Kartaincow, Assyryiczykow, Babiloncow, Medow, Persow, Macedończykow y Grekow [...]

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=12542&from=FBC
Odnotowano 47 cytatów z tego źródła
– Caius Cesarz sprowádził go z Egiptu na Okręciku osobliwego budownictwá, że według Pliniuszowych czásow podobnego niewidziáno. RolJabłJADziej 62.
– Co się mowiło o Piramidach Labiryntowych, o tey liczbie niezamierzoney Obeliskow, Kościołow, Pałacow, ktorych ieszcze nieprzepłáconym świat się dziwuie w całym Egypcie obalinom, y w ktorych iaśniáła w zawody wspániáłość Krolow ich budownikow, umieiętność rzemieślniká, bogactwo ozdob tam obficie rozsianych, wymiar y układność ku piękności ich zażyłá, w ktorych ieszcze aż do nászych wiekow żywość farb nie zatarta walczy z czasem, wszystko ná koniec pożeraiącym, wszystko to dowodzi w iákim stopniu u Egypcyánow stáneła Architekturá, Malarstwo, Snycerstwo, y wszystkie insze konsztá. RolJabłJADziej 136-137.
patrz: BUDOWNIK
– W kráiu mowię tákim, gdzie prożnowanie w pogardzie, roskoszy, nieumiętność rzeczy pożytecznych, y potrzebnych do żyćiá w ochydzie, gdzie przekładano zdrowie y czerstwość ciáła nad żądze iego, chwalebnieyszá tam oráć, albo pilnować trzody, niżeli gráć, álbo się przechadzać całe życie. RolJabłJADziej 144.
patrz: CHWALEBNA
– BOG sam chwalebnym świádectwem tey sławy popierá, kiedy Moyżeszá chwali, że się wyuczył wszystkiey Egypcyánow mądrośći. RolJabłJADziej 99.
patrz: CHWALEBNY
– Zamek Kairski, usiadł zá Miástem, y iest iednym z nayciekawszych Egiptu widowisk, ná skále wysokiey leży, ktorá mu za grunt służy, w koło murem wysokim y grubym opasaney. RolJabłJADziej 58.
patrz: CIEKAWY
– A co iest naycudownieyszá to, że dawni Egipcyanie umieli kopać y w gorach kanáły, gdzie wodę z Nilu sprowadzali w czasie roźlaniá y powodźi, zkąd potym spuszczáli kolumny, Obeliski, Statuy, ná tratwach wielkich do miary ciężaru, áby ie do dolnego sprowadzić Egyptu. RolJabłJADziej 62.
patrz: CUDOWNA
– Pod czas woyny ktorą Iuliusz Cezar miał z Alexandryiczykámi, pożar ogniowy spalił wielką część, y w peł obroćił, tey Biblioteki założoney ná Bruchium, y w ktorey się czterykroć sto tyśięcy Xiąg ieszcze znaydowáło. RolJabłJADziej 98.
– „Potym BOG obowięzuie się dawać temu ludowi, (poki mu wierny będzie we dwoch porach) deszcze, temporaneam et serotinam: pierwszy w Jesieni potrzebny, na wzniesienie zboż, drugi ná wiosnę, y lecie wygodny, ná wzroście, y doyrzáłośći kłosa. 8. Dwoiakie widowisko przez Nil sprawione. RolJabłJADziej 87.
– Zołnierzowi wyznaczáno dwanáśćie łánow, co na ksztáłt puł łankow naszych wychodzi, oprocz tego Przywileiu, każdy miáł ná dzień pięć funtow chlebá, dwa funty mięsá, y pułgarca winá, wystarczáło to ná wyżywienie po częśći iego gospodarstwá. RolJabłJADziej 132.
patrz: FUNT
– Kartarakty[!] albo Porohy Nilu. TAk się zowią niektore mieysca, w ktore Nil spadá ze skał záwieśistych. Ta rzeká, ktorá spokoynym zrazu płynęłá łożem, w pustyniách Etiopeyskich, przed weyśćiem do Egyptu przebywá Katárakty, w raz potym przećiwko swoiey naturze gwałtowná stáie, y spienioná, gdzie śćiśnioná y wstrzymaná, przebywszy zastępy y záwalikámienie, spadá w przepaść ze skał w doł, z tákim szumem, ktory słycháć o dwie mili. RolJabłJADziej 75.
– Przez co by zaś nowe ich wyniesienie miało więcey zaszczytu y powagi do utrzymania Praw, y żeby zupełnie dobru pospolitemu się poświęćili, bronili w kroczeniá w Państwo nienáwisnym Sąśiádom, samychże lewowiernych, y niespokoynych ukracali Obywatelow, Trony im wystáwiáno, berło w rękę dáno, hołd oddáwáć kazáno, woyskiem otoczono, dániny náznáczono, Pełnomocnemi do czynieniá sprawiedliwośći uczyniono, uzbroiono mieczem ná odsiecz niesłusznośći y zgromienie zbrodni. RolJabłJADziej 48.
patrz: LEWOWIERNY
– To rzecz osobliwá widzieć, iák nasz papier, ták przedni y biáły, robią z starych y brudnych chust, y łachow, ktore na ulicę wyrzucaią. RolJabłJADziej 148.
patrz: ŁACH
– Sálomon posyłáł okręty do Osiru, y Tarsis, zkąd zawsze powracały łádowáne niezmiernym bogactwem. RolJabłJADziej 94.
patrz: ŁADOWANY
– [...] iák ná gorę wnidziesz, albo na wielkie Piramidy Kairu w Lipcu, álbo Sierpniu, szerokie odkrywasz Morze, nad ktorym moc niezliczoná Miast, y wiosek, y groble z iednego ná drugie odprowadzaiące mieysca, przytym położyste láski, krzewiny, y owocowe drzewa, ktorych tylko wierzchołki widzieć, z wielką oczu przyiemnośćią, y łagodą. RolJabłJADziej 87.
patrz: ŁAGODA
– Diodorus wspominá o pewney machynie wynáleźioney od Archimedesa, pod czas iego w Egipcie podroży, ktorą náżywaią Cochlea Egyptia. RolJabłJADziej 83.
– Ten sam smak, i prostota w innych panowała zwyczajach, jako wyczytasz w Plutarchu, że w Kościele Tebajskim była Kolumna, na której wyryte przeklęstwa były na Króla, któryby wprowadził w Egipt zbytek, i marnotrawstwo. RolJabłJADziej 104.
– Aby zaś poznać role zalane corocznie Nilem, Egypcyánie musieli się udać do mierzeniá gruntow, z czego się prędko nauczyli miernictwá. RolJabłJADziej 136.
patrz: MIERNICTWO
– Budynki, y publiczne Kośćioły bałwanom poświęcone, ná Klasztory obrocono, y więcey ich było, niżeli mieszkalnych domow. RolJabłJADziej 125.
patrz: MIESZKALNY
– Dolny Egypt, podobny do wyspy, tá wychodzi zkąd Nil na dwie się dzieli odnogi, ktoremi w Morze międzyziemne w pada. RolJabłJADziej 89.
– Tá dobroczynná niemi mnożyła się rzeká, y wszędzie swoim żywym y zbawiennym zrzodłem buynośći miáłá, łączyła Miásta, y morze międzyziemne z czerwonym spaiáła, utrzymywáłá kupie wewnatrz, y zewnatrz Krolestwá, y wzmácniáła ie przećiwko nieprzyiácielowi. RolJabłJADziej 73.
– Dolny Egypt, podobny do wyspy, tá wychodzi zkąd Nil na dwie się dzieli odnogi, ktoremi w Morze międzyziemne w pada. RolJabłJADziej 89.
patrz: MORZE
– Tá dobroczynná niemi mnożyła się rzeká, y wszędzie swoim żywym y zbawiennym zrzodłem buynośći miáłá, łączyła Miásta, y morze międzyziemne z czerwonym spaiáła, utrzymywáłá kupie wewnatrz, y zewnatrz Krolestwá, y wzmácniáła ie przećiwko nieprzyiácielowi. RolJabłJADziej 73.
patrz: MORZE
– Mięszkáńcy stron tamtych przyuczeni ustawiczną mozołą do tey zabawki, przeieżdżáiącym dáią bardziey straszne, niżli smieszne widowisko, wsiadáią po dwoch w małe łodki, ieden wodę wylewá, drugi wiosłem robi. RolJabłJADziej 76.
– Przewoźnik po Egypsku zwał się Charon, y ztąd ći Grekowie nauczeni od Orfeuszá, ktory był zwiedziáł Egypt, wynálezli báykę łodki Charona. RolJabłJADziej 129.
patrz: PO EGIPSKU
– Wielkie to nieszczęśćie, że teraz ták upadły te sposoby, y w hańbę poszły, acz one ku potrzebom, y náwet roskoszom życiá, są udzielone dla wszystkich Stanow, ktore to za przednieysze poczytuiemy poczytujemy. RolJabłJADziej 142.
– Wchodzi się do tego Zamku po wschodach ciosanych w skale, ále tak położystych, że konie y muły ładowne, łatwo tam wniść mogą. RolJabłJADziej 59.
– Powietrze wonieiące zapachem kwiátow pomáráńczowych, cytrynowych, y inszych drzewek, ták iest czyste, że nie możná tchnąć zdrowszym, áni przyiemnieyszym; owo zgołá nátura, ktorá się w ten czas zda obumarłą, dlá wielu inszych nie żyie, tylko dlá tamtego roskosznego, y ukochanego kraiu. RolJabłJADziej 88.
– Regum pecuniae otiosa ac stulta ostentatio, y dokłada, że to sprawiedliwa kara, ich pámięć zagrzebała, y Historykow powikłała, że się zgodzić niemogą o Imionách tych, ktorzy te budynki tak przepyszne wystawiáli. RolJabłJADziej 67.
patrz: POWIKŁAĆ
– Co zaś naybardziey wydaie grube ciemnośći, ktoremi też same Narody, ktore za oświeceńsze uchodziły, otoczone były, to, że w Egypcie Braciá z Siostrámi żenić się nietylko według Práwa mogli, ále ten zwyczay umacniáli, nie iáką własną Religią, y przykładámi Bogow naydawniey, y naypowszechniey czczonych w kraiu, to iest Osiris, y Isis. RolJabłJADziej 110.
– Niezliczona moc wśi nad brzegiem Nilowym, bliżey ná págorkach leżących, máią swoie kanáły, ktore w przyzwoitym czasie otwieraią. Odlegleysze zaś, y te, ktore aż ku granicy, wiele podobnych rowow powyrabiáły, y ták wody by w naydalszych kątách, iedná ná drugiey nástępuie mieysce. RolJabłJADziej 82.
– Należało mieć Osoby przedniejsze, i Urzędy, tak, jako oczy w ciele, ale tych oczu blask iskrzący, ramionom, rękom, nogom, i poziomym częściom nieodbiera swoich powinności. RolJabłJADziej 138.
– Zołnierzowi wyznaczáno dwanáśćie łánow, co na ksztáłt puł łankow naszych wychodzi, oprocz tego Przywileiu, każdy miáł ná dzień pięć funtow chlebá, dwa funty mięsá, y pułgarca winá, wystarczáło to ná wyżywienie po częśći iego gospodarstwá. RolJabłJADziej 132.
– Swidakiem przepyszná strukturá, nazwaná Musaeum, gdzie uczeni ludzie swoie schadzki mieli, y mieyskim kosztem utrzymowáni y żywieni, iáko y tá sławná Biblioteká, ktorą Ptolomeusz Philádelphus ták znacznie pomnożył, a iego nástępcy przyprowádzili do siedmkroć stutysięcy Xiąg. RolJabłJADziej 97-98.
patrz: SIEDMKROĆ
– Swidakiem przepyszná strukturá, nazwaná Musaeum, gdzie uczeni ludzie swoie schadzki mieli, y mieyskim kosztem utrzymowáni y żywieni, iáko y tá sławná Biblioteká, ktorą Ptolomeusz Philádelphus ták znacznie pomnożył, a iego nástępcy przyprowádzili do siedmkroć stutysięcy Xiąg. RolJabłJADziej 97-98.
patrz: STO
– Staroświeccy ludzie pisywali náprzod ná palmowym liśćiu, potym ná skurkách drzewowych, zkąd wzięto słowo Liber, potym ná deszczkách powleczonych woskiem, gdzie rysowáno pismá kończátym szydełkiem, záostrzonym do pisaniá, á płaskim do zagładzánia [...]. RolJabłJADziej 146.
patrz: SZYDEŁKO
– Woły nieprzestánnie ćiągną koło, gdźie iest liná kilka wiáder dźwigáiąca. Wodá ták wyciągnioná, wpádá małą wyrobioną rynną, w w drugą studnią, z ktorey tymże samym aż ná wierzch dostaie sie kształtem, á potym przez rożne ścieki dzieli ná kilká mieysc w Zamku. RolJabłJADziej 60.
patrz: ŚCIEK
– Piesze śćigi, konne zawody, wozowe nawet gonitwy odprawowały się tam [w Egipcie] z cudną zręcznośćią, y nie było ná świećie głádszych Jezdcow nad Egypcow. RolJabłJADziej 133.
patrz: ŚCIG, ŚCIGA
– Wiele osob w Egypcie tkactwem się bawiło, mianowicie białychgłow. RolJabłJADziej 148.
patrz: TKACTWO
– Swidakiem przepyszná strukturá, nazwaná Musaeum, gdzie uczeni ludzie swoie schadzki mieli, y mieyskim kosztem utrzymowáni y żywieni, iáko y tá sławná Biblioteká, ktorą Ptolomeusz Philádelphus ták znacznie pomnożył, a iego nástępcy przyprowádzili do siedmkroć stutysięcy Xiąg. RolJabłJADziej 97-98.
patrz: TYSIĄC
– Tym sposobem całe ciáło, y wszystkie ná twarzy rysy, áż do włosow w brwiách, y powiekach doskonále się ucalić spodziewáli. RolJabłJADziej 127.
patrz: UCALIĆ
– Choćby tedy ná upięknienie tych posągow, na ieden stos wszystko srebro, złoto, y drogie kámienie złożyłbyś, nie dla tych postaći trzebá tę cześć rozumieć, bo Bostwo nie w tych farbach kosztownie rozrzuconych, nie w bryle ułomney bez duszy y myśli. RolJabłJADziej 122.
– Diodorus postrzegł błąd, ktory popełnili Prawodáwcy Greccy. Zabronili náprzykład, áby za długi nie zabierano oraczom koni, pługow, y inszego sprzętu do upráwianiá roli, bo to nie ludzká rzecz byłá, tych ubogich pracownikow wprawić w nędzę, w ktoreyby wyżywić się, dopieroż swoich długow wypłaćić nie mogli. Lecz w nadgrodę tey ochrony, samychże rolnikow więźić pozwolili [...]. RolJabłJADziej 109.
patrz: UPRAWIANIE
– Y dlá tego utaczá gałkę albo iáyko z mirrhy, y rożnych zápachow, iaką tylko wnieść może, dzwigá, y śiły swoiey docieka, potym wydrażá ie, y tam prochy Oyca swego składá, zakleiá, mirrhą oblewa, y inszemi wonnośćiámi. RolJabłJADziej 91.
patrz: UTACZAĆ
– Owo zgołá wszystkie warzywá, y owoce wyśmienite w Egypcie się rodziły, y same, iako Pliniusz twierdzi, wystarczyć by były mogły, ná wyżywienie ludu, táki smak w nich, y taká obfitość była RolJabłJADziej 150.
patrz: WARZYWO
– A iáko wszystkie Egyptu dostátki zawisły ná wodzie Nilowey, ták uczono się uśilnie wszystkich okolicznośći, y stopniow, po ktorych odkrywáno wezbranie iego. RolJabłJADziej 80.
patrz: WEZBRANIE
– Rozumiem przeto, że się trzymać potrzeba zdaniá Pomponiuszá Meli dawnego Ziemiopisza, tym bardziey, że się wspierá ná wielu swieższych powieśćiách. On uczy, że to Jezioro nie má w koło nad 20. krokow, ktore trzy albo cztery mil naszych wynoszą. RolJabłJADziej 71.
patrz: ZIEMIOPISZ
– Czterykroć sto tyśięcy woyská, ktore Egypt żołdował ustáwicznie, złożone były z Obywatelow naylepiey wyćwiczonych do nuży woiennych, przez wychowanie czerstwe, y męskie przyuczenie; iest sztuká, albowiem ták ciáła sposobić do pracy, iáko y myśli. RolJabłJADziej 132.