Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OpalKSat1650 1650 oryginał
Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze

Odnotowano 43 cytatów z tego źródła
– Ten Lewus cos go tak Z młodu chował niedługo ze cie y z nogami Iusz czuwa na twe zdrowie do Aptek zaziera. Aby tam co na sczurki komuś zgotowąno Zadał ci w drobiąnecce albo co polewce [...]. OpalKSat1650 41.
– Ná to wszystko ieden Xiądz ták mi replikował/ Miły bráćie tosz ná nas inwektywy stroisz Drobnieyszych? á wyższych głow/ y Arcykapłanow Przemijasz. Zkądże mamy bráć násze exempla Ieśli nie z nich. Toż czynią y więcey/ co y my. Dopierosz tu iák prawi ták prawi duchniczek/ Iáko Biskupi czásem Biskupstwá kupuią/ Symonią przybrawszy w płaszczy donatywny/ Y tu o tym przytoczył baikę. OpalKSat1650 127.
patrz: DUCHNICZEK
– Niechći będźie exemplo Kanclerzow potomstwo/ Albo więc y Hetmanow krotko dźiedźiczące. Czemu? bo ich nabyćie/ máło kiedy dobre. OpalKSat1650 25.
– Aczci sámi Prałaci cięższy niż Plebani: Bo ktoż ich ánimuszom porowna? kto stroiom? Suknia fałdorum centum, multique coloris, Sutanna y Mantolet chwarszczą/ trzewik świeży Skrzypi po Norembersku zrobiony. Panczoszka Iedwabna/ nuż Kabacik ze skorek pachniących. Zalatuie od niego/ iáko gdybyś siedział W Kramie perfumownika. OpalKSat1650 126.
patrz: KABACIK
– Nieprzyiaćiel we trzech mil w stu tysięcy idźie Albo w kilkukroć/ á my niewiemy kędy iest. Dam pokoy/ bo áż serce boli y wspomináć. OpalKSat1650 174.
patrz: KILKAKROĆ
– Ale szczerych przyiaćioł Dyogenesową Laternką trzebá szukáć wśrzod dniá/ y to ich tu Nieznaydźiesz. OpalKSat1650 65.
patrz: LATERNKA
– A nie dźiw/ że Bog karze/ bo wszystkie niedźiele Y dni święte ták w Miástách iáko y Miásteczkách Y we Wśiách y v Szlachty ná to obrocone Lokactwo y obżarstwo. OpalKSat1650 120.
patrz: ŁOKACTWO
– Smierć łuk swoy y z strzáłmi támże porzućiłá/ Kupido tákże łuczek y strzałki położył. OpalKSat1650 13.
– Z tądże owa fabula vrosła czy prawda Że ktoś wino czworakiem gnoiem w swey winnicy Obkładał/ Lwiem/ y Małpim/ y Owczym y świnim. OpalKSat1650 119.
patrz: MAŁPI
– Raz do roku kur álbo Cielęćiná będźie. Dobra Rzepa/ Kapusta/ álbo y Márchewká. OpalKSat1650 53.
patrz: MARCHEWKA
– Y niewstyd ćię Maszkaro iść tą nieszczerośćią Z BOgiem/ z ludźmi/ z Krewnemi? Leżysz bez potrzeby Boday więcey nie wstałá. OpalKSat1650 17.
– Będą ná placu Włoskie dźiardyny/ pártery/ Wiridárze/ Altany/ Groty/ Kuridárze/ Bálety/ Maszkaráty/ Curanti/ Pawany Pasamezy; nuż potym Włoskie opisánie/ Aby rzeczono że był we Włoszech Xiądz Dźierbin. OpalKSat1650 153.
– A potym za mąż pójdzie/ to jest za siódmego/ Boś i ty był szóstym w liczbie; jednym słowem/ w piąciu Lat/ już to drze siódmego Małżonka/ czy więcej. OpalKSat1650 38.
patrz: MĄŻ
– Co starzy Tragikowie piszą o Medeách O Prognych/ Megierách/ wszystko sie to iśći Y wszystko praktykuie tymi teraz czásy/ Y owszem dáwne one z Szaleństwá czyniły Cokolwiek więc czyniły/ ále śiłá tákich V nas ktore z vwagą y z poradą czynią/ Ná to się vsadźiwszy/ áby w niwecz dźieći Obroćiły po Oycu zmarłym pozostałe. OpalKSat1650 41.
patrz: MEDEA
– Szlachtá powszechnie v nas ná to się záwźięła Opprimowáć wolnośći mieyskie/ y kijem zbić Mieszczanká nie nowiná/ bo to chłop nie szlachćić. OpalKSat1650 130.
– A drugi nie śmie głosem wyrzec/ o co prośi/ Dla tego gembą tylko miga coś pod nosem Mrucząc iáko Niedźwiadek iáki/ á złe myśli. OpalKSat1650 107.
patrz: MIGAĆ
– Widzę twe Minucye/ prawie Minutias/ Y kilka oraciek błazenskich y głupich. Coś solidum napisał kiedy? kędy proszę? Idźie ieno á weyrzy w Literatow prace/ Ktore w obcych Krolestwách ná świát wypuszczáią. OpalKSat1650 61.
patrz: MINUCJA
– Táka opatrzność Boża przez to/ że y włosy Násze ma policzone/ nie traći powagi/ Y owszem iáwnie mentis omnia regentis Powszechność pokazuie y rząd nievstayny/ Ták y Krolowie swoiey nie tracą godnośći Przez dozor w małych rzeczách/ z kąd záś wielkie płyną. OpalKSat1650 135.
patrz: NIEUSTAJNY
– Iusz ten sobie obiecuie/ Y przed czásem nieborak głupie tryumfuie. Iák by go podkáć miáło/ to co vbrdał w głowie. OpalKSat1650 20.
patrz: PODKAĆ
– Cichá wodeczká rada brzegi więc podrywa/ Tákowe są naturki tych to Sycofantow Przykrytych skorką owczą/ wewnątrz szczerych wilkow. OpalKSat1650 43.
patrz: PODRYWAĆ
– Syreny/ ćisz tesz báią Poetowie/ swoim Pieszczonym głosem wábią do siebie/ tych co tám Blisko zegluią/ potym ná skały przywiodszy Y ná odmenty morskie y nurty głębokie/ Onychże pogrążaią y topią ná wieki. OpalKSat1650 9.
– MYśliłem coby pisáć pod te czásy w Polszcze Historyą czy Rymy/ czy co do zábawy Czy Sielánki/ czy frászki/ czyli Sowizrzáłow/ Albertusow/ czy baiki/ czy też Orácie. Czyli mowy pogrzebne/ czy gratulacie. Czy plęsy/ álbo pienia godne nie wiem czegoś. OpalKSat1650 Aij .
patrz: POGRZEBNY
– Poda tesz Żonce w iáiu álbo w poleweczce Niestrawny bolum, ktory tey nocy poczuie/ A iutra niedoczeka. OpalKSat1650 55.
– Na ten czas to podobno popłacało/ kiedy Orłowie swoje gniazda sadzili tam kędy Miasto leży/ od nichże stolica nazwana. OpalKSat1650 31 .
patrz: POPŁACAĆ
– Był ieden Szláchćic w Polszcze/ co wszytko budował/ Zbudowawszy rozwalał/ nástąmpił Syn po nim Prawdźiwy budowniczy/ álbowiem Oycowskie Budynki porozrzucał/ nową co raz fozą Stawiáiąc rożne klatki/ ász tesz przebudował Chudźiná y dostatki/ y wioski/ y wszystko. OpalKSat1650 53.
– W tym obay ocknąwszy się Saydaki trafunkiem Iákoś pozámieniali/ że śmierć wźięłá łuczek Y strzałki Kupidyna/ á Cupido śmierći. OpalKSat1650 13.
– Ginie y niszczeie Wszystko w spichrzách/ w stodołách/ w oborze/ w komorze [...] OpalKSat1650 62.
– Wszędźie wolno wniść/ wszędźie szpiegowáć kożdemu. OpalKSat1650 82.
– Táki zbior/ błogosławi Bog/ prozen chćiwośći/ Táki nie vkłopoce/ áni łbá vłomie Owszem wszystko smárownie idźie iák po iaiu. OpalKSat1650 26.
– Błaznowie chwalą/ sámi nie wiedząc co/ áni Kaznodźieiá quo tendit, choćby go vmęczył. OpalKSat1650 153.
patrz: UMĘCZYĆ
– Niech będźie Y ze złota Vrynał/ przećię go ná stole Niepostawią/ ále tam przy łożku gdźie nisko. OpalKSat1650 98.
patrz: URYNAŁ
– Gdy błazna opadną Chłopięta/ ieden go wzad vszczypnie/ drugi go Zákole gdźie naygorzy/ błazen się opędza Y wrzeszczy/ raz drugi raz. OpalKSat1650 81.
– A ieśli się vćiekasz do ichże przycziny/ Niech wprzod żywot poczćiwy będźie/ więc y czyste Ręce/ y serce twoie. Inaczey daremny Paćierz twoy y modlitwy/ ktore tam trzepocesz/ Vśliniwszy się mowiąc bez wszelkiey vwagi. OpalKSat1650 109.
patrz: UŚLINIĆ
– Dźiwne obyczáie! Nádźieiá/ z vdręczeniem y sercá y głowy/ Cięszkie expektatywy/ boiaźń vstawiczná Żeby w czym nievraźić/ vsługi/ prowady Pánow: tych záś kłopoty/ frásunki/ obłudy/ Zmyślona przyiaźń/ vśmiech tam gdźie płakáć trzebá/ Te są zábawy dworskie/ te occupacye. OpalKSat1650 175.
patrz: UŚMIECH
– Toż y w szablách y w czapkách; Proteus nie mogł bydź Odmiennieyszy/ iáko ći w Stroiu swym młokośi. Ná sługi szyią bárwy/ nádgrodźi to posag/ Aż nie tylko z posagu/ ále y z onego Staránia nic; bo ktorysz tákim błaznem będźie Żeby corkę swą dáć miał zá vtracyuszá. OpalKSat1650 139.
– Bánkiety/ vtrącania/ Luxum niezwyczayny Ná Stanowiskách widźieć/ á ty chłopku dołay/ Y daway co potrzebá. OpalKSat1650 89.
patrz: UTRĄCANIE
– Ták y v Panow będźie sto rąk/ to iest sto sług W prawdźieć do vsłużenia/ ále też sto brzuchow Będźie do nákármienia/ y do vtuczenia. OpalKSat1650 84.
patrz: UTUCZENIE
– Kędysz wżdy owa szczerość/ owa otworzystość Staropolska/ kiedy się ćieszyli sąmsiedźi/ Po szelągu kart gráiąc/ álbo wiec Warcabow O Kasztelanski Stołek/ ktorego tysiąckroć Godnieyszy byli nisz ći teraz Kasztellani Warcabowi. OpalKSat1650 65.
patrz: WARCABOWY
– Postaweczki zmyśloney/ vkłonow/ kadzenia/ Chodu náwet y cantum y Xiąg wártowánia Choralnych raczey vczą niżli vitam Christi. OpalKSat1650 150.
patrz: WARTOWANIE
– Ták ten ledwie się z Szkoły wykluł/ ledwie gembę Wąs osypał/ alić iuż pachołki przyimuie. Z ktorych wystąpi iáki wąsaty co vmie Gráć na Kobźie/ á ieszcze pić dwa razy lepiey Iże mu z tym nie zgorzy ánimuie Páná. OpalKSat1650 137.
patrz: WĄSATY
– Po pogrzebie żałobá y żal spada. OpalKSat1650 19.
patrz: ŻAŁOBA
– Kiedy záś po pogrzebie/ nie pytay zá Duszę. Sćiany się odnawiáią/ záłobeczká spada/ Páni się wymuszkuie. rzec mogę z Poetą. OpalKSat1650 19.
– Y ták przypłaćisz żonki/ przypłaćisz posagu. Bowiem y to coś zebrał/ żoneczká pobierze Po twey śmierći y tym się zá kogoś wyrai. OpalKSat1650 14.
patrz: ŻONECZKA