Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsŻyw 1681-1752 wydanie wtórne
Księga sądowa państwa żywieckiego.
Odnotowano 44 cytatów z tego źródła
– Oblicznie przibywszy do akt ninieyszych wałaskich zywiec[kich] pracowity Krzistof Midor [...] zeznał. KsŻyw .
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Przy ktorym [pisarzu] akt sie zaczyna prawa w zamku ziwieczkim przy popisie d[ie] 16 may mansis [16. V] 1718. KsŻyw 98.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Ja Tomasz przisięgam Panu Bogu Wszechmogącemu [...] y ichm[oś]ciom panom administratorom włosci dziedzicznych zupełnych zywieckich [...] iz functią woiewodztwa wałaskiego chce, iakom powinięn [...] odprawować. KsŻyw 71.
– Stało sie przi bytnosci je[go] mosci pana Jana Sobolowskiego administratora panstwa ziwieckiego. KsŻyw 108.
– Sprawa decidowana Woyczecha Bieguna, ktori zanoszył skargę na Adama Pawlusza [...] Czo [...] uznalizmi [...] zebi Woyczech Biegun odtąd wienczy skodi pomieniąnim actorom [nie czynił]. KsŻyw 78.
patrz: AKTOR
– Sąd ninieyszy uwazywszy wyzey wyrazoną conrowersyą, a napilniey Jakuba Ruszka iako prawego zspolsuccesora Piotra oyca actorowego [...] prziznawa go byc godnym uczęstnicztwa tey summy. KsŻyw 50.
patrz: AKTOROWY
– W ten noc bacza nas koczel winiosł przed kolebę, a owczarze wzieli geletki pod kolebę y szoli za owcze. KsŻyw 97.
patrz: BACA
– Uznaie sząd nasz wine panska, to jest talar, a brendzę do spitala oddac. KsŻyw .
– Paweł Czysiecki wnosil instantią na pomieniąnego Urbana Kalitkę s Koszaraw, ze oczec Pawła Czisieckiego oddal owiec 16 [...] pokazało sie, ze na nie nie brał tilko po dwie faski brendze, a podluk prawa nalezało po trzi faski. KsŻyw 87.
– Urban Sleziak s Kamesnice skarzy sie na Stanislawa Bulke z Radeczki, yz polane, ktora sie zowie Radeczki, trzimal w zastawie za twardych n[umero] 6. KsŻyw 104.
patrz: BUŁKA
– Stanisław Brodac ze Szarego uskarzał sie na Kaspra Brącka o owczę ukradząną, ktora zginęła u Blaska Dobanie. Czo pokazało sie z inquisityey, ze nogę nalazła czelac Kaspra Brącka przy halupie Dobanie. KsŻyw 85.
– Owczars Iakuba Koczona hodzyl na kradziers, to iest luckie owcze. KsŻyw 84.
patrz: CHODZIĆ
– Za ktorym to prziznanięm j[ego]m[os]c p[an] administrator do oddania słusznego, prawego y iawnego demandowac raczył ludzi ucciwych y pracowitych [...]. KsŻyw 61.
– Do ktorego sądu demandowani od jasnie wielmo[żnej] wierchnosci ząmk[owej] sławe[tny] Floryan Secemski woyt y Mikołay Tomallowicz pisarz mieyski zywiecki [...]. KsŻyw 43.
– Na doplackę dal zwys pomięnionei złotych 20, dyco dwadziescia. A przi tei doplace był Tomas Gawlas, Mikolai Janik [z] Sopotnie Wielkiei. KsŻyw 110.
patrz: DOPŁACA
– Na doplackę dal zwys pomięnionei złotych 20, dyco dwadziescia. A przi tei doplace był Tomas Gawlas, Mikolai Janik [z] Sopotnie Wielkiei. KsŻyw 110.
patrz: DOPŁACKA
– Woyciech Drost z Czysca uskarzal sie na Walka Stanczę, ze mu owczę obieczał za swiadectwo, ze mu owczę nalas [...]. KsŻyw 90.
patrz: DROST, DROZD, DROZD
– Blazey Filipek uskarzal sie na Stanisława Drozda s Czysca o owczę [...]. KsŻyw 90.
patrz: DROST, DROZD, DROZD
– A tak ucenili zgodę miedzy sobą zyc spokoinie, nie pretentuiąc sobie dziadowizny ani tes oicyzny. KsŻyw 111.
– Woyczech Stanczo s Czysca uczenił ugodę z jałowiarzem czanieckym o jagniczę. KsŻyw 93.
patrz: JAGNICZĘ
– Woyczech Stanczo s Czysca uczenił ugodę z jałowiarzem czanieckym o jagniczę. KsŻyw 93.
patrz: JAŁOWIARZ
– Co zas kosarziska, na roki, co sie bedzie moglo dostac, tak jarnich jako y jesiennych. KsŻyw 105.
patrz: JARNI
– Atoli prawo sziądzy, za kiel mlade na stare dorosnią, tedi przynalezy dawac polowiczę sira, a potim 14 starych z jagnieti oddac na jarsz. KsŻyw 32.
patrz: JARSZ, JARZ, JARZ
– Przy ktorym [pisarzu] akt sie zaczyna prawa w zamku ziwieczkim przy popisie d[ie] 16 may mansis [16. V] 1718. KsŻyw 98.
patrz: MAJ
– Na co przi ninieyszym actcie manifestuie, ze mu w krotkim czasie troie ustampiło, nadto zycząc sobie kupiec swobody y od dziatek przedawce płat wełniany a synowi czarny na gunie ratione dziedzictwa. KsŻyw 72.
– Ktorich pretenduiąc 44 y do tego ze szam brak zaięli, ktore pod miasto Czeszen tam ich zagnali y maszarzom przedali. KsŻyw 86.
patrz: MASZARZ
– Przed sądem naszym ninieyszym wałaskim zdrowy na ciele y umysle oblicznie stanąwszy pracowity Maciey Suchon z Jelesnie, przy obecznosci j[ego]m[ości] p[ana] administratora zywieckiego produkował kupno cerkliska od Klimka y Krzysia Jorazkow z teyze wsi, Łobazowka nazwanego, przez Łobazę nieiakiego ocerklonego, a przez tychze Joraszkow dla niewiadomosci zamkowey y pomienienia ich o szkodę lesną zapłaconego do skarbu panskiego y potym imze nadanego. KsŻyw 82.
patrz: OCERKLONY
– Anno Domini 1685 miesiacza lystopada 27, przy obecznosczy prawa naszego w domu Grzegorza Fyguri na ten casz lesniczem bedacz. - Ze przedal Stanislaw Paczorek z Ryczyrky Blazeiowi Bogaczykowi zieczowi a swemu wlasnemu tagze z Rycz[e]rki lakię; zowie sie Gleboky Potok. KsŻyw 35.
patrz: PACZOREK
– Tomaszowi Gawlaszowi wydal swiadectwo Fabiąn Gawlas [...] yze konie Bartlomieia Witosza spasly owsa na polanie po połcwarta wirtelu wierteli w oktawę Bozego Ciala y na dwuch uwrociach łąke spasly za dwie panscarki; a w owsie szkody uznali namniey na zlotych 10. KsŻyw 117.
patrz: PANSCARKA
– Stało sie przi bytnosci je[go] mosci pana Jana Sobolowskiego administratora panstwa ziwieckiego. KsŻyw 108.
patrz: PAŃSTWO
– Protestatia Maczeia Kusnierza z Miłowki na Woyczeha Zawadę z Szopotnie, to iest maiąc iego polanę w zastawie za złotych trzysta polskiey monyti. KsŻyw 91.
patrz: POLANA
– A tak uznaie sząd nasz ninieyszi, tagze bitnosci jegomosci pana Stefana Łubonskiego y administratora na ten czas będączego, ze ta polana abi biła wolna wikupic s przyaczol Zawadowich. KsŻyw 91.
patrz: POLANA
– A ze tedi na drugi rasz oddali do rąk Maczeia Janicka talarow polosma, a o dziesiec talarow stała sie umowa y orasz ugoda, ze Błazeia Kroskę na ten czas zabili na sląckiey stronie, a tak ni mial kto płaczyc za niego; a poltrzecia tolara remanentem iescze zostało, za ktore Kukucka we wiezieniu zostawał. KsŻyw 86.
patrz: POLOSMA
– Woyczech Kąkol zanoszył instantia na pomienianego Ambrozego Paczorka z Raycze o barana. KsŻyw 94.
patrz: POMIENIANY
– Pracowity Jan Lysien stanawszy przi prawie nasym walaskim na ten casz bedacim, odprawuiacim w ząmku zywieczkiem, uskarzał sie, iz przies kilka lat statkiem swoim lesniem poza granice poniewierał sie, nie maiac tu mieysca miedzi swogiemi. KsŻyw 105.
– Maczek Czokot protestował sie na Woytka Stanczę, ktorego potworzył, ze mu berek pokrat s tey ratyey, ze worek nalasz na drodze ydąc z Jakubem Byrskim. KsŻyw 89.
– Przy ktorym [pisarzu] akt sie zaczyna prawa w zamku ziwieczkim przy popisie d[ie] 16 may mansis [16. V] 1718. KsŻyw 98.
patrz: PRAWO
– Za to tedi uznaie sząt ninieyszi wini złotich 3, to iest na Marczyna Zawadę, ze do zgodi przystac nie kczal, zabiegaiąc dalsey niezgodzie, na ktorego sie upora pokaze. KsŻyw 96.
patrz: PRZYSTAĆ
– Jakosz wszytkie wydatki prziznawszy przedawca Jędrzey Czuma z odebrania summy y przedazy quietował y swobodził pomięnionego Stanisława Pawlusa, małzonkę, dziatki y wszytkie successory iego, teraz, na prziszłe a wieczne czasy. KsŻyw 72.
– S ktorich zwis napiszanich inquisitia iest taka: iako to pomieniąni Maczek Paczorek wiznał szam dobrowolnie na sie, ze ni mogli owcze Adama Klesca inaczey uchwiczyc, asz one musieli na uboczi zrozrąbac, tagze y kozę w bucniku oprawie. KsŻyw 75.
patrz: UBOCZ, UBOCZA
– Powtorna sprawa zadoszycuczynienia in contracto zgodi na termin naznacząni, to iest na s[więty] Woyczech. KsŻyw 86.
patrz: UCZYNIENIE
– Stanąwszy przi temze sadzie zupelnem Walaskiem Michał, Jan y Piotr, prziznali to, ze sie im dostała polana po uyku; ktorey polany wszyscy jako bracia rodzoni zazywali. KsŻyw 99.
patrz: UJEK
– Ja Tomasz przisięgam Panu Bogu Wszechmogącemu [...] y ichm[oś]ciom panom administratorom włosci dziedzicznych zupełnych zywieckich [...] iz functią woiewodztwa wałaskiego chce, iakom powinięn [...] odprawować. KsŻyw 71.
patrz: WŁOŚCI
– Powtorna sprawa zadoszycuczynienia in contracto zgodi na termin naznacząni, to iest na s[więty] Woyczech. KsŻyw 86.
patrz: ZADOSYĆ