Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 31 cytatów z tego źródła
– Cudzołostwo dla niepewności dzieci/ dla niedbałości w wychowániu/ dla wzgárdy/ ktorą zwykli básztárdzi rodzicom swoim pokázowáć [...] iest bárzo szkodliwe. KunWOb B3v.
– Pátrzay pilnie Synu Koronny skąd tá iádowita gádziná [wojny domowe]/ y zárázliwa bestya się rodzi. KunWOb F4.
patrz: BESTJA
– Náprzykład wrobláć dáię/ ktory dla wielkiej swoiey bestliwości rzadko dwie lecie przetrwa. KunWOb I4v.
– Potrzebny zgoła náde wszystko Szláchcicowi ten Dworzánin. Alnowiem gdy bramę do száty swey przyszyć zechce/ o Stárostwo/ Woiewodztwo/ y insze dostoieństwá stáráiąc się: gęsto strzelbę ze wszystkich stron ná niego wypuszczáć będą. Ale on we zbroię Pacyenciey vbrawszy się/ y tą tarczą zásłániáiąc się/ po ostrych brzytwách postępuie/ y nieobráżony przechodzi. KunWOb A3.
patrz: BRAM, BRAMA
– Obacz tu Leonidę drugiego Ianá Borátyńskiego Prádźiádá rodzonych synowcych moich ze czteremá sty Polakow w Dzwinę/ máło nie puł Moskwy/ náganiáiącego. KunWOb E4v.
patrz: CZTERYSTA
– Wspomni Iana Tarnowskiego/ Kásztellaná Krákowskiego/ y Krzysztophá syná iego/ Ianá Mieleckiego/ Andrzeiá Herbortá z Fulsztyná/ Mikołáiá Firleiá Kásztellaná Krákowskiego Hetmáná Wielkiego y mądrego/ ktorego bespiecznie názwę Fábiuszá Kunktatorá Polskiego syn. KunWOb E4v.
– A ten Sternik/ gdy będzie/ iuż áni bać áni wątpić potrzebá/ że nawę do portu pożądánego sczęszliwego przyprowádzi Y prawdziwym synem Koronnym Fabiuszem Oyczyznie potrzebnym/ miłym Scipionem/ sczęśliwym Iuliuszem zostánie. KunWOb D-Dv.
– Pátrzay pilnie Synu Koronny skąd tá iádowita gádziná [wojny domowe]/ y zárázliwa bestya się rodzi. KunWOb F4.
patrz: GADZINA
– Piianstwo/ żyły gnoi/ y wszytko ciało/ grubemi humorámi nápełnia/ dla ktorych człowiek do żadney rzeczy sposobny nie iest. KunWOb K3.
patrz: GNOIĆ
– A tám ten [cnotliwy szlachcic] stáie się iábłkiem onym/ ktore ná tym mieyscu gdzie Bog siedm miast ogniem siarczystym skarał/ rodzi się; á tákie/ że żadne insze grzecznością go nie przechodzi. KunWOb A2.
– Kto Tarquiniuszów nadętych/praw gwałtowników z Rzymu wygnał? Brutus. KunWOb E3v.
– Pátrz ná Tomambaiá Afryki y wszystkiego Egiptu Páná/ od głodu y ręki Katowskiey schodzącego. KunWOb G3v.
patrz: KATOWSKI
– Weźmy Orszeńską bitwę/ wielkich miłośnikow oyczyzny obaczymy/ [...] o niepodobny brod przez Orszę rzekę szeroką y głęboką kuszących się/ y nie płynących/ ále na koniech swych po wodzie lecących/ zbroynie ná nieprzyiacioły Oyczyzny swoiey. KunWOb E4.
patrz: LECĄCY
– Weyzrzycie iedno w káżdą potrzebę: obaczycie mężnego Polaká/ ná zábitą/ iáko do tańcá kwápiącego się: Obaczycie śmierć vciekáiącą lotnie goniącego [...]. KunWOb I.
patrz: LOTNIE
– Leszko wtory Kśiążę Polskie/ miásto szárłatnych namiotow/ łáchmánki swoie/ w ktorych go sczęśćie ná Páństwo wsádziło/ áby się nigdy w pychę nie podniosł/ nad sobą wieszał [...]. KunWOb H2v.
patrz: ŁACHMANEK
– Ządze cielesne/ nogi podagrą/ ręce vstáw[i]cznym drżeniem/ członki wszystkie y kości/ łupániem/ y wielką boleścią obdarzáią. KunWOb K3.
patrz: ŁUPANIE
– POnieważ wálny on Seym wszytkich Philozophow/ o duszy w ktoreyby ciáłá ludzkiego częśći/ mięszkánie swe miáłá/ vważniey dostátecznie dyskuruiących/ zacnego Pytágoresa/ tym zámykáiącego słyszę: Vim viuificam in corde, intelligentem in capite esse. KunWOb H3.
– Weźmy Orszeńską bitwę/ wielkich miłośnikow oyczyzny obaczymy/ [...] o niepodobny brod przez Orszę rzekę szeroką y głęboką kuszących się/ y nie płynących/ ále na koniech swych po wodzie lecących/ zbroynie ná nieprzyiacioły Oyczyzny swoiey. KunWOb E4.
– Gdy czásu iednego Pyrrhus nád spodziewánie przypadł/ Spárthańczykowie rádę vczynili/ áby wszytkie białegłowy w okręty wśiádły/ Archidámia z pośrzodká nich z mieczem do Senatu z temi słowy przyszłá. Niesłuszny Dekret wydałeś Senaćie. Izali nam sparta pereunte, żyć poczciwa będzie: To wyrzekszy/ wzięły się wszytkie/ y ták mężnie powinność mężow odpráwowáły/ áż Pyrrhus odstapić muśiał. KunWOb E3v.
patrz: POCZCIWA
– Aby tedy ták świętego strożá z oczow swoich nie spuszczał/ y żadnemu inszemu kluczy do tey známienitey Forty/ tylko iemu sámemu powierzał/ wszytkiemi śiłámi stáráć się o to Syn Koronny winien. KunWOb B3.
patrz: POWIERZAĆ
– ...pierwszego práwodawcę naszego/ gdy miecz Polakowi przypinał do boku/ wola byłá/ iedno aby tym y iemu sámemu Contemptum mortis, rzecz potrzebną bydz zálecił. KunWOb H4.
patrz: PRZYPINAĆ
– Zaż rzeczy mnieyszych puścić mimo przystoyna nie będzie: z Tarczą domá Koronny Synu/ á z mieczem ná woynę/ z tarczą Cierpliwości. KunWOb G2.
patrz: PRZYSTOJNA
– Wiele inszych przykłádow przytoczyłbym/ ále wiedząc otym pewnie/ iż żaden w tym sporu zęmną dzierżeć nie będzie/ żeby łáskáwość y ludzkość człowiekowi naprzystoynieysza y napotrzebnieysza bydz nie miáłá [...]. KunWOb H.
patrz: PRZYSTOJNY
– Pánu swemu Miłośćiwemu, posłusznym záwsześ się bydź pokazał. gdy ná Máiestat iego poświęcony, ániś się słowem, áni rádą tárgnął: gdy temu vfasz, szánuiesz, słuchasz, ktory pierwszym, y wszytko ná sobie dźierżącym ozdobnego Krolestwá tego, węgłem iest. KunWOb 7.
– Theseus Athen zákłádácz y pierwszy ich práwodawcá/ chcąc swe miásto ludne y potężne vczynić/ wab ieden wymyślił: Wołu ná monećie bić roskazał. KunWOb H2.
patrz: WAB, WABA
– Abowiem ktorą ćiáłá ludzkiego część/ ták wárowną vczyniłá/ iáko Ięzyk: dawszy mu wał ieden vstá/ y drugi zęby/ ktorą do tey godnośći przypuśćiłá/ áby tłumáczem człowieká rozumnego/ wyobráżenia Boskiego/ Páná Ziemskiego zostáłá: ktorą ták známianita vczyniłá y táką moc iey dáłá/ áby bez niey człowiek bárzo niedoskonáłym bydz mogł: KunWOb Dv.
patrz: WAROWNY
– Nie wedrze się tám Inuidia (ktora tym gośćińcem biega) bo timor Domini zástąpił. KunWOb B2v.
– Aby káżdy y zdála szláchćicá Polskiego záyrzawszy herb ten ná pierśiách iego wyryty widzieć mogł/ y potym sámym cnego znał Polaká. KunWOb E2v.
patrz: Z DALA
– Tłusty służyć wojny nie może. Stricta sunt militum corpora, non probo crassulos & superflua carne distentos. Czemu? Chyżości napotrzebieyszey sztuki człowiekowi Rycerskiemu/ (Velocitas enim percepto exercitio strenum efficit bellatorem.) mieć nie mogą/ gdyż à velocitate magna illa & fluxa corpora sunt aliena. Prędko się zmorduie/ y prędko vstánie/ á gdy woyny służyć nie będzie/ áni prawdziwym Synem. KunWOb I4.
patrz: ZMORDOWAĆ
– Chćiwość nászá y niepomiárkowáne żydło lichwiarzow národziło; iáko czytamy/ y doświádczenie sámo tego nas vczy. KunWOb K3.
– Kiedysz oni Pánu swemu wiáry dodźierżeli: nie iednego ná haku záwieszono/ rozstrzelano/ otruto/ rádziby iáko żaczętá/ co tydźień inszemu mistrzowi. KunWOb E3.
patrz: ŻACZĘ