Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
FredPiech 1660 oryginał
B. Lipowski [Fredro A. M.!!], Piechotne ćwiczenia…, Kraków 1660,

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=49192&from=FBC
Odnotowano 34 cytatów z tego źródła
– Ma [muszkieter] mieć [...] przy Pulwersaku [...] łádunki drewniáne z przykrywadlkámi (iákie więc v Bándolierow zwykłe bywáią). FredPiech A8-A8v.
– Kupą záś cwicząc, trudno postrzeć w czym ktory błądzi, álbo popráwy potrzebuie. FredPiech B4v.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Pieszego Muszkieterá táki ma bydź porządek, száblá v boku, toporek v pásá. FredPiech A7v.
patrz: BOK
– Szereg się żowie, gdzie ieden podle drugiego bokiem do siebie, álbo o łokieć stoią. FredPiech B6.
patrz: BOKIEM
– Aby vmiał [oficer] sobie poruconym rozkáżywáć, y Zołnierze[m], nie iáko bydlęciem prácowáć. FredPiech D2v.
patrz: BYDLĘ
– Dobywáiąc miast [...] przychodzi [...] poiedynkiem nieprzyiacielá cicho vpátruiąc, y pewny cel wymierzáć. FredPiech C8 - C8v.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– To się záchowuie [...] áby z wáłu nieprzyiaciel nie obaczył Pik w szańcách, y celu niewziął. FredPiech C3v.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– [...] co się tu mowi o fásowaniu lontow, rozumieć się będzie o nákręcániu kluczem Muszkietu. FredPiech B5v.
patrz: FASOWANIE
– Iákosz koniecznie do tákowych okázyi ćwiczyć Zołdátow potrzebá z Kołowymi Muszkietami, ále tákowa strzelbá lepszego prochu do nábijánia potrzebuie, y ná fleytuch kula nábijáć się musi. FredPiech C8v.
– Dobyway stęplá. przykroc stępel o piersi. Przybiy proch stęplem. Kulę w rurę z gęby. Kiedy záś powoli dzieie się, przynamney [!] w pierwszym naboiu kulę ná fleytuch niech nábije Piechotá, dla pewnieyszego strzelánia, áby nie samopás leciáłá kulá. FredPiech B3v - B4.
– Dla czego naylepiey iescze, kiedy Dziesięć álbo Dwánáście szeregow stoi, bo ták porządniey ná fleytuch Muszkieterowie nábijáją strzelbę z wolná niekwápiąć [!] się. FredPiech C2 - C2v.
– Nie mniey do w prowadzenia Pieszey Woyny (do Polski) y to należec musi, áby vbior Háyducki między Piechotą był wykorzeniony w obozách nászych, potoczny kroy Zolnierzá słuzáłego w vżywánie przed się wziąwszy, bo ponieważ Háyducki stroy iáwnie statum plebeium distinguit, chłopá prostego, álbo wieśniaká znácząc. Przetosz káżdy iako Szláchcić [!], ták mieyskiego rodu przystoyny Człowiek zá ochydę sobie w pieszey woynie bierze háyduckiego kroiu pogardę, y w szeregu ták nieszláchetną społeczność, z kąd oraż [!] grzecznemu humorowi od pieszey woyny [wstr]ęt niemały bywa. FredPiech D2v - D3.
– Wszytkiey dobrey spráwy woienney iest Mátka Posłuszeństwo Zołnierzá ktore z tąd pochodzi áby nie tylko prostych Zołdatow mieć w ostrey grozie, często karząc, rzadko odpuszczáiąc: ále też aby stárszy Officier mnieyszych pod sobą Officyerow karał bez bráku, strofował, z nimi się názbyt niepospolitował. FredPiech B.
patrz: GROZA
– Aby vmiał [oficer] sobie poruconym rozkáżywáć, y Zołnierze[m], nie iáko bydlęciem prácowáć. FredPiech D2v.
patrz: JAKO
– Ná Cordy albo ná kluby dáć. FredPiech C7v (46).
patrz: KORD
– Kiedy záś powoli dzieie się, przynamney [!] w pierwszym naboiu kulę ná fleytuch niech nábije Piechotá, dla pewnieyszego strzelánia, áby nie samopás leciáłá kulá. FredPiech B4.
patrz: LECIEĆ
– Wszytkiey dobrey spráwy woienney iest Mátka Posłuszeństwo Zołnierzá ktore z tąd pochodzi áby nie tylko prostych Zołdatow mieć w ostrey grozie, często karząc, rzadko odpuszczáiąc: ále też aby stárszy Officier mnieyszych pod sobą Officyerow karał bez bráku, strofował, z nimi się názbyt niepospolitował. FredPiech B.
patrz: MIEĆ
– Ma mieć Pulwersak ná dwá funty prochu, á z osobná przy Pulwersaku trzy puszki wiszące, álbo łádunki drewniáne z przykrywadłkámi (iákie więc v Bándolierow zwykłe bywáią) dla násypánia poiedynkowych zwykłych naboiow, bo snádniey z pulwersaká w łádunki wcześnie násypáć prochu (dla prędszego nábicia Muszkietu, gdy nagle strzyláć przyidzie,) ániżeli gdyby garścią przyszło proch nábieráć, kiedy ręká álbo zimie zmárznie, álbo lecie spotnieie, gdzie álbo máło, álbo więcey niż trzebá garścią, nábiera się prochu, á zátym proch po między pálce sypie się, y psuie. FredPiech A8 - A8v.
patrz: NABICIE
– Dobyway stęplá. Przykroc stępel o piersi. Przybiy proch stęplem. Kulę w rurę z gęby. Kiedy záś powoli dzieie się, przynamney [!] w pierwszym naboiu kule ná fleytuch niech nábije Piechotá dla pewnieyszego strzelánia, áby nie samopás leciáłá kulá. FredPiech B3v-B4.
patrz: NABIĆ
– Vwazyć to potrzebá, że kiedy beż [!] przestanku Piechotá szeregámi ma dawáć ogniá w szturmie, álbo w boiu, áby namniey sześć szeregow Muszkieterow, ieden szereg zá drugim stał; (trzebá przeto w tym naybárziey ćwiczyć Pieszych, áby prędko idąc nábijáli, zákim do piątego szeregu strzelánie przychodzi, bo ináczey wielkiby máncáment był woienny) bo zákim pierwszy szereg wystrzeliwszy nábije żnowu [!], zátym do szostego szeregu strzelánie przychodzi. FredPiech C2.
patrz: NABIĆ
– Toporek v pásá, dla napráwy przepraw, dla záciosánia pálisády, y kołow. FredPiech A7v (14).
– Otworz panewkę. Mierzay, Pal [komenda do strzelania]. FredPiech 24.
patrz: PANEWKA
– Wydrap palcem panewkę [w muszkiecie po strzale]. FredPiech B5.
patrz: PANEWKA
– Fasuy lonty w kurek. Przypátrz do panewki. FredPiech B4.
patrz: PANEWKA
– Iákoż pod kłotnie teráźnieysze Woienne, naypochopniey mi było, z strony porządku Pieszy Woyny [wypowiedzieć się]. FredPiech A2v (4).
patrz: POCHOPNIE
– Muszkiet ná rámię. Lubo (kiedy podrożno iść potrzebá) obroć Muszkiet zádem ná rámię wźiąwszy zá rurę. FredPiech B5.
patrz: PODRÓŻNO
– ... nie śmiáło nástępuiącym śmiercią z tyłu pograża [dowódca w bitwie]. FredPiech A6v.
patrz: POGRAŻAĆ
– ...poki mokre [lonty po wygotowaniu] rościągáć y pokręcáć. FredPiech D3v (54).
patrz: POKRĘCAĆ
– ...ktorym obce w podziwieniu, swoie domowe zostáią w pomietle [rzeczy]. FredPiech A3.
– Aby vmiał [oficer] sobie poruconym rozkáżywáć, y Zołnierze[m], nie iáko bydlęciem prácowáć. FredPiech D2v.
patrz: PRACOWAĆ
– Fasuy lonty w kurek. Przypátrz do panewki [komenda strzelecka]. FredPiech B4 (23).
– Przetosz káżdy iako Szláchcic, ták mieyskiego rodu przystoyny Człowiek zá ochydę sobie w pieszey woynie bierze háyduckiego kroiu pogárdę [...]. FredPiech D3.
patrz: PRZYSTOJNY
– To się záchowuie [...] áby z wáłu nieprzyiaciel nie obaczył Pik w szańcách, y celu niewziął. FredPiech C3v.
patrz: WZIĄĆ
– [...] naylepiey iescze, kiedy Dziesięć álbo Dwánaście szeregow ieden zádrugim stoi, bo ták porządniey ná fleytuch Muszkieterowie nábijáią z wolná niekwápiąc się. FredPiech C2-C2v.
patrz: Z WOLNA