Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SzybAtlas 1772 oryginał
Atlas Dziecinny Czyli Nowy Sposob Do Nauczenia Dzieci Geografii, Krotki, Łatwy [...] Przez Przyłączone Nowey Inwencyi XXIV Kart Geograficznych Z Wykładem Onychże : Zawieraiący Dokładnieysze Opisanie Polski y Litwy Tudzież Naukę O Sferze [...] / Z Francuskiego przełożony, powiększony y poprawiony Przez X. Dominika Szybińskiego [...].

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=101179&from=FBC
Odnotowano 36 cytatów z tego źródła
– Teraźnieysze drog wymiary, tak Europeyskie iako Azyatyckie, rozmaite są z swoiemi rożnemi nazwiskami, z ktorych znakomitsze z swoim wymiarem i terminem, porządkiem Abecadła przyłączam. SzybAtlas 286.
– Ten podział na rozmaitych nazwiskach zasadza się: iako to, pod znaczkiem a. Nazywa się: Ocean Zachodni, albo Morze Atlantyckie, rozciąga się na zachod Europy y Afryki [...]. SzybAtlas 18.
patrz: ATLANTYCKI
– Gwadalkwiwir wypada z gor, ktore są na południe Nowey Kastylii, dzieli Andaluzyą na dwie części prawie rowne, y wpada w Ocean Atlantycki. SzybAtlas 33.
patrz: ATLANTYCKI
– Jakie są granice Europy? O. Europa ma na wschod: A. Azyą, od ktorey dwoma rzekami Oby y Wolgą rozgranicza się, ma morze czarne. B. Na Zachod oblewa ią Morze Atlantyckie czyli Morze Zachodnie. C. Na Połnoc ma Morze Lodowate. D. Morze Białe. 25 KARTA II. E. Morze Połnocne. F. Na Południe Morze Wsrzodziemne G. SzybAtlas 24-25.
patrz: ATLANTYCKI
– Ktore są granice Hiszpanii? O. Te: Na Wschod Hiszpania ma A. Francyą y B. Morze Wsrzodziemne. BB. Na Południe część Morza Wsrzodziemnego. C. Nie daleko Ciaśniny morskiey Gibraltar, iako y samę też Ciaśninę de Gibraltar, y CC. Część Morza Hiszpańskiego. D. Na Zachod Krolestwo Portugalskie y E. Morze Hiszpańskie czyli część Oceanu Atlantyckiego. F. Na Połnoc Morze Biskaii. SzybAtlas 35-36.
patrz: ATLANTYCKI
– Zydzi nie tylko mieszkać, ale ani się w mieście [Gdańsku] pokazać mogą, co y inne miasta Pruskie przestrzegaią. Pod czas Jarmarku Wiel. handel im pozwolony, innych czasow chyba za biletem Urzędu Burgrabskiego, ktoremu się opłacaią, wniść do miasta nie mogą. SzybAtlas 151.
patrz: BILET
– Miasto Stołeczne pod num. II. Łuck, po łacinie Luceoria; przyozdobione Zamkiem y dwoiaką Katedrą, iedną Ritûs-Latini, a drugą Ritûs-Graeci Uniti, leży nad Styrem rzeką, ma Kościołow kilkanaście pięknych, przytym liczne są dworki Szlacheckie: mnostwo iednak żydow y Karaimow przewyższa. SzybAtlas 181.
patrz: DWOREK
– P[ytanie]. Na co się ieszcze zdadzą Cyrkuły w około Biegunow albo Polarne y Tropici? O[dpowiedź]. Na to, aby dzieląc Kulę Ziemną na pięć części, pokazywały nam w każdey częśći rozmaity gatunek powietrza, co się pospolicie u Geografow nazywa Zona albo Clima . SzybAtlas 15.
patrz: GEOGRAF
– P[ytanie]. Oprocz Matematycznego, czyli iest naturalny iaki całey Kuli Ziemney podział? O[dpowiedź]. Jest, a ten właściwie nazywa się podziałem Ziemiopisnym, czyli Geograficznym. Dzieli on całą Kulę Ziemi, na Ziemię y wody. SzybAtlas 17.
– Wymiar Geograficzny, iest to ta miara ktorey albo przedtym, albo teraźnieyszemi czasy zażywaią dla zmiarkowania y wiedzenia odległości mieysca. Wymiar geograficzny zawsze się bierze wprost nie zważaiąc na żadne przeszkody y tamy, prostą mimo gory, wody, bagna y inne mieysca niedostępne linią biorąc od miasta do miasta, od granicy do granicy. Pospolicie iednak kręto drogi idą, y nie zgadzają się z wymiarem Geograficznym iako krotszym i prostszym. SzybAtlas 285.
– Pytanie. Co to iest Geografia? Odpowiedź. Jest opisanie Matematyczne, Fizyczne, y Polityczne całej Ziemi. SzybAtlas 3.
patrz: GEOGRAFIJA
– P[ytanie]. Ktory iest kształt rządzenia naylepszy? O[dpowiedź]. To pytanie nie tak do Geografii, iako do Polityki należy, y ta kwestya przytrudna iest do wyłuszczenia. SzybAtlas 21.
patrz: GEOGRAFIJA
– [tytuł] ATLAS DZIECINNY CZYLI NOWY SPOSOB DO NAUCZENIA DZIECI GEOGRAFII, KROTKI, ŁATWY, Y NAYDOSKONALSZY PRZEZ PRZYŁĄCZONE NOWEY INWENCYI. SzybAtlas 1.
patrz: GEOGRAFIJA
– P[ytanie]. Czyli ieszcze iaki inny gatunek Kart znayduie się? O[dpowiedź]. Znayduią się Karty Morskie, y Hydrograficzne ktore Morza, Jeziora, y bieg rozmaitych rzek wyrażaią. SzybAtlas 6.
– P[ytanie]. Co to iest Odnoga, y co to iest Ciasnina morska, albo Przesmyk, o ktorych dopiero namieniłeś? O[dpowiedź]. Odnoga Morska nazywa się tam, gdzie morze wchodzi iak korytem w Kray, ktory go ze wszech stron otacza oprocz tey tylko ktorą weń wpływa, tak iak widzisz Odnogę Wenecką, y inne. Ciasnina albo Przesmyk nazywa się to mieysce, ktorędy iakoby ciasnemi drzwiami Morze do morza przechodzi, tak naprzykład Gibraltar, Sund, etc. SzybAtlas 26.
patrz: KORYTO
– Wisła zaczyna się w Sląsku D. płynie wzdłuż Polski, około Krakowa, Sandomirza, Kazimierza, Warszawy, Torunia, a pod Gdańskiem dzieli się na dwa koryta, iednym do Gdańska, drugim do Assy, to iest, Frisch-Hass Odnogi morskiey udaie się. Mieysce gdzie się przedziela zowią głową SzybAtlas 117.
patrz: KORYTO
– Cyrkuł WYZSZEGO RENU zamyka w sobie: q. Landgrasstwo Alsacyi, ktore teraz należy do Krola Francuskiego. r. Landgrasstwo Hesseńskie. SzybAtlas 47.
– Landgrawiat Hessyi cały prawie iest Kalwiński, w ktorym oraz y innych Sekt, y rożnych co do Religii opinii ludzi, iest stek: Żydow tamże mnostwo znayduie się. SzybAtlas 44.
– Gaulowie mierzyli Leukami Lieue, co zawierało 1500 krokow: Krok Geometryczny czyni 5 krokow Krolewskich, Pedes Regios. SzybAtlas 286.
patrz: LEUKA
– Starostwa Grodowe są te: Drohickie, Mielnickie y Brańskie w Ziemi Bielskiey. Niegrodowe są te: Bielskie, Knyszyńskie, Augustowskie, Narewskie, Reygrodzkie, Kleszczelowskie, Łosickie. SzybAtlas 1772.
patrz: ŁOSICKI
– Może albowiem to bydź, że ta gwiazda ktora się nam zdaie maleńka, w samey rzeczy iest wielka: y że ta małość nie zkąd inąd pochodzi tylko z niezmierney od ziemi odległości, o ktorey iako y o wielkości w sobie samych gwiazd nic dotąd pewnego nie mamy. SzybAtlas 267.
patrz: MAŁOŚĆ
– Wszystko to ile szczupłość Mapki pozwoliła, referuie się do położonych znaczkow liczbą albo literami wyrażaiących się na karcie Krolestwa Polskiego, y Krolestwa Pruskiego, gdzie wyraźniey Prusy Polskie są wytknięte. SzybAtlas 6.
patrz: MAPKA
– Niegrodowe Starostwa w Wileńskim: Bystrzyckie, Inturskie, Kiernowskie, Meyszagolskie, Ławaryskie, Trokinowskie, Rakanciskie etc. w Powiecie Oszmiańskim: Dawgieliskie, Dudzkie, Dziewieniskie, Hubskie, Jakuńskie, Krewskie; Lipniskie należy do Artyleryi Wielkiego Xięstwa Litewskiego; Markowskie, Miadziołskie, Trabskie, Wileyskie, Pokretońskie, etc. SzybAtlas 197.
patrz: MARKOWSKI
– Brać się zaś powinien wymiar długosci od pierwszey Południowey linii; ktora na Mappie znaczy się literami: r. s. t. u. wciąż idąc ku prawey ręce, to iest ku Wschodowi, aż poki do teyże samey nie przyidziesz linii z kądeś wyszedł, to iest do pierwszego Merydiana. SzybAtlas 14.
patrz: MERYDIAN
– Jakie są granice Europy? O. Europa ma na wschod: A. Azyą, od ktorey dwoma rzekami Oby y Wolgą rozgranicza się, ma morze czarne. B. Na Zachod oblewa ią Morze Atlantyckie czyli Morze Zachodnie. C. Na Połnoc ma Morze Lodowate. D. Morze Białe. 25 KARTA II. E. Morze Połnocne. F. Na Południe Morze Wsrzodziemne G. SzybAtlas 24-25.
patrz: MORZE
– Ten podział na rozmaitych nazwiskach zasadza się: iako to, pod znaczkiem a. Nazywa się: Ocean Zachodni, albo Morze Atlantyckie, rozciąga się na zachod Europy y Afryki [...]. SzybAtlas 18.
patrz: MORZE
– Gwadalkwiwir wypada z gor, ktore są na południe Nowey Kastylii, dzieli Andaluzyą na dwie części prawie rowne, y wpada w Ocean Atlantycki. SzybAtlas 33.
patrz: OCEAN
– Ktore są granice Hiszpanii? O. Te: Na Wschod Hiszpania ma A. Francyą y B. Morze Wsrzodziemne. BB. Na Południe część Morza Wsrzodziemnego. C. Nie daleko Ciaśniny morskiey Gibraltar, iako y samę też Ciaśninę de Gibraltar, y CC. Część Morza Hiszpańskiego. D. Na Zachod Krolestwo Portugalskie y E. Morze Hiszpańskie czyli część Oceanu Atlantyckiego. F. Na Połnoc Morze Biskaii. SzybAtlas 35-36.
patrz: OCEAN
– Teraźnieysze drog wymiary, tak Europeyskie iako Azyatyckie, rozmaite są z swoiemi rożnemi nazwiskami, z ktorych znakomitsze z swoim wymiarem i terminem, porządkiem Abecadła przyłączam. SzybAtlas 286.
patrz: PORZĄDEK
– Wewnątrz ma wiele ozdobnych gmachow iako to Giełdę, Ratusz, zbroiownią arcy porządną, Kościoł Farny Panny Maryi, Swiętego Jana, S. Katarzyny etc. Miasto to może się liczyc między nayprzednieyszemi w Europie tak z porządku, bogactw, iako też handlu wielkiego lądem y mo­ 151 KARTA XVII. rzem z rożnemt Kraiami, zakupuiąc Polskie zboża, potaże, y inne produkcye, a przedaiąc ie albo dosyłaiąc rożnym Państwom Europeyskim, z ktorych korzenia, wina, sukna, materye y inne towary sprowadzaiąc całemu Krolestwu Polskiemu dostarcza. SzybAtlas 151.
patrz: PRODUKCYJA
– P. Co to iest Karta Partykularna? O. Jest ta ktora nam wystawia przed oczy iakie mieysce partykularne, iako to Prowincyi, Powiatu, Ziemi etc. Takowe Karty nazywaią się inaczey Topograficzne. SzybAtlas 5.
– Mogę więc mowić, iż czasow naszych więcey ułatwiaiące sposoby, y krotsze wynalezione dostąpienia pomienionego celu drogi, szacowane bydź powinny; niżeli nowe wznawiaiące się rozumowi zabawy, te bowiem ciężaru, y pracy przyczyniają z zatamowaniem częstokroć drogi do wydoskonalenia się we wszystkim: tamte dodaią ulgi, łatwością wabią, y toruią gościeniec dodostąpienia zaszczytu w każdym Kunszcie. SzybAtlas 3.
– Prowincya UTRECHCKA. SzybAtlas 73.
patrz: UTRECHCKI
– Obywatele co do biegłości w naukach nie maią tak bystrego rozumu, ale może też to, taka o nich Ziemiopisow prewencya. SzybAtlas 66.
patrz: ZIEMIOPIS
– P[ytanie]. Oprocz Matematycznego, czyli iest naturalny iaki całey Kuli Ziemney podział? O[dpowiedź]. Jest, a ten właściwie nazywa się podziałem Ziemiopisnym, czyli Geograficznym. Dzieli on całą Kulę Ziemi, na Ziemię y wody. SzybAtlas 17.
– P[ytanie]. Co to iest Ekliptyka. O[dpowiedź]. Jest to także ieden z większych Cyrkułuw, leży na tey Karcie pod znaczkiem liter: e. f. g. h. mało co do Ziemiopistwa należy, szczegulnie tylko do zrozumienia odwrotnych Cyrkułow czyli Tropikow służy. SzybAtlas 9.