Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 24 cytatów z tego źródła
– Diabelskie záś Oracula dáły wyrok w Efezie: że ten ogień zápalony tey nocy miał zápalić cáłą Azyą co się spráwdziło w zyciu y szczęściu Alexándrá, ktory záwoiował cáłą Azyą, to záś naypewniesza, że ieden człowiek dla wieczney pámiątki imienia swego ten Koscioł zápalił, ále sie omylił, bo Efezyánie zábronili pod gárłem o tym imieniu wspomináć, iednák Teopomp według Wáleryuszá Maxymá w swoiey Historyi wspomina imię tego Swiętokrádzcy, że to był Herostrates. ŁubŚwiat 561.
patrz: EFEZJANIN
– Twierdzą Geográfowie że ten Kráy [Amazonia] lubo iest pod Dkwátorem iednák grunta ma zyzne, y w owoce obfituie, osobliwie wydáie z siebie tytonie przednie, cukry y báwełny, fárbę szkárłatną etc. ŁubŚwiat 647.
patrz: GEOGRAF
– AMAZYA Miásto miewáło przedtym swoich Arcybiskupow, y zászczycone Oyczyzną Stráboná Geográfá. ŁubŚwiat 564.
patrz: GEOGRAF
– Rządzeni są przez Kácykow ktorych sobie obieraią, są záś dobrego serca y uczeni. Hiszpani tu erygowáli wiele Kolonii [...]. ŁubŚwiat 639.
patrz: KACYK
– Pod Imieniem Kanady, rozumie się, á ráczey zámyká się Ziemia Labrador, álbo Estotiland, Canada Partykulárna, álbo Nowá Fráncya, Akadya, Saáuenai y wiele innych Kráiow mieszkánych przez dzikich ludzi, z ktorych poznáni są Irokonowie, Juronowie, Algonkinowie,ále wielu nie poznánych od ktorych ná przemiany zá zboże, siekiery, odzienia, y rożne rzeczy, bierą Fráncuzi skory Kastorowe, álbo Bobrowe, wydry, kuny, wilkow Morskich skory etc. ŁubŚwiat 637.
patrz: KUNA
– Krol Arakański zawoiowáł to Krolestwo, y do niego przyłączył Krolestwá, Trypa álbo Tipaura, Pega, y Asem, y przymusił do hołdu Krolestwo Brema, álbo Bráchmanow, Lajow, Gujow, Tymokowow, y Giokangow, Ludzi wolnych [...]. ŁubŚwiat 599.
patrz: LAI
– Afryka liczy się bydź trzecią częscią Swiátá przywiązáná do Azyi Istmem-Zues, ktory dzieli morze czerwone od Medyterránu. ŁubŚwiat 611.
– RIO GRANDE Kapitania łącząca Pułnocny brzeg z Południowym, Francuzi byli iey Panami, ále wygnáni przeź Portugallow R. 1601. ŁubŚwiat 648.
patrz: ŁĄCZĄCY
– GRENADA nád ieziorem Niragwą wielkie, ludne y hándlowne z przyczyny ieziorá łączącego się z Morzem Pułnocnym, zászczycone częstą rezydencyą Biskupa Leońskiego, y ma wiele Konwentow męskich y białogłowskich. ŁubŚwiat 643.
– Kray ten oblany iest wielą Rzek, y łączny ále nie urodzayny [...]. ŁubŚwiat 565.
patrz: ŁĄCZNY
– Tenże Missyonárz pisze że w Chinie cáłey znáyduie się 57. Milionow 91480. Fámilii, nie ráchuie ieszcze Fámilii Cesárskiey, Magistratur, Sakryfikátorow, y białychgłow y żołnierzy etc. ŁubŚwiat 603.
– BAROCHA nád Rzeką Guzártą y Golfem Kámbáyskim między Suratą y Kambáią położone, obfituie náywięcey w Perły szácowne, y w kámienie agátowe náyprzednieysze, znáyduiące się tu w iedney gorze, przytym wsłáwione hándlámi Holenderskiemi, ktorzy tám máią swoy Dom y Mágázyn, iáko y wodą rzeczną máiącą cnotę wielką bo dodáie białości płotnom wszelákim Mogolskim. ŁubŚwiat 592.
– Krol Kalikut może wystáwić Woyská 100000. pieszego, y iemu hołduią inni Krolowie Malabarscy. ŁubŚwiat 593.
patrz: MALABARSKI
– Przytym są postánowieni w Prowincyách Vice-Krolowie, y w Miástách Gubernátorowie ktorzy się generálnie zowią Mandarynámi y dystyngwowáni są ná 9. Rángow, wszystkich záś iest 13647. y wszyscy bydź powinni Doktorami Filozofii, nie rządzą nigdy w tey Prowincyi w ktorey są urodzeni, y co 3. lata bywáią odmieniáni, po Funkcyách záś skończonych examinuią ich Dwory, y według zásług promowuią ich wyżey, álbo poniżáią álbo prywuią. ŁubŚwiat 599.
patrz: MANDARYN
– Przytym hándluie mánufakturámi płocien, báwełnic, owocámi suszonemi, figami, rozynkámi, dáktylami, koralami, papugámi etc. ŁubŚwiat 612.
– Dzieli się rożnie u Geográfow, iedni ią dzielą ná 5. Części Generálnych; Pierwsze 3. Południowe, iáko; 1. Ursebek, álbo Zagatay zámykáiący w sobie dáwną Baktryanę, Sogdyanę, Margianę, y Kray Massagetow. I. Turkestan, 3. Katay álbo Kray Serow, te wszystkie názywáły się u dáwnych Scytyą. ŁubŚwiat 549.
– KAIROAN Miásto fundowane przeź Machometanow R. 652. wsławione Akademią wspaniałą y w Meczecie Mauzoleámi dáwnych Tunińskich Krolow. ŁubŚwiat 613.
patrz: MAUZOLEUM
– Táż Fámiliá Cesárzow Mogolskich są biali, bo Mogol znáczy białość, z ktorey przyczyny nazwani Mogolami y są Machometáńskiey Religii Sekty Omara, iáko y Turcy. ŁubŚwiat 590.
patrz: MOGOŁ
– Linscotus pisze że się tám w tym Kráiu znáyduie ptaszek zwány Gonambuch nie większy od muchy Zimowey, maiący skrzydełka iásne, głos záś ták wdzęczny w spiewaniu iák słowik. ŁubŚwiat 647.
patrz: MUCHA
– Cedry záś tákie wielkie wydáie, że ieden z nich sciąwszy, może pomiescić w sobie 50. osob zrobiwszy z niego iednego bácik ná Morze. ŁubŚwiat 653.
patrz: ŚCIĄĆ
– Mnieysze wielbłądy zwáne Dromadaryusze służą támecznym zá konie, ktore ták szybko biegną że 25. mil ná dzien mogą upędzić. ŁubŚwiat 628.
patrz: UPĘDZIĆ
– Kray ten w Pułnocney Stronie iest bárdzo zimny, po sniegách záś ták są przyuczeni támeczni, że podłożywszy ná kształt sáneczek pod nogi, ták się sámi wożą szybko iák koń naybiegleyszy, álbo też ieleniá záprzegą do sáni á zá sániámi dwoch psow, ktorzy szczekáiąc ieleniá pędzą, y dáleko uiecháć może, tu naywiększe łowy odpráwuią się sobolow, ktorych pod utrátą życia bić się niegodzi tylko ná Skárb Cárski, kondemnowáni tylko ná śmierć y niewolnicy tám posyłáni bywáią do tych łowow pod dyrekcyą Officyerow, ták záś są doskonáli, że dla nie zepsucia futrá w nos sám utráfiáią sobole strzáłámi. ŁubŚwiat 552.
patrz: UTRAFIAĆ
– Pobożność zaś była ich Królów taka, że sami konserwowali robaczki jedwabne, z których jedwabiów sami robili materie, na ornamenta Ołtarzów i na Suknie Księży, ale potym wprowadzone bałwochwalstwo tak, że cały Kraj napełniony bałwanami, i mają na 1000000. Bonzów albo Księży których połowa są żeniaci i mają Patenta i pensye od Cesarza, a połowa nie żeniatych jałmużników. ŁubŚwiat 599.
patrz: ŻENIATY
– Powietrze ma dosyć zdrowe [Dominika], grunta górzyste, i jeziorami oblane, także i lasami napełnione jednak żywne dla życia ludzkiego i bydła wiele konserwujące. ŁubŚwiat 653.
patrz: ŻYWNY