Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 69 cytatów z tego źródła
– Zaczym ieśli to teraz w cerkwi za absurdum kładziesz, że się nie odprawują zapowiedzi, tedy musisz y koscioł Rzymski tymże absurdem pokryć, gdy onych nie zażywał. MohLit 175.
– Kościół Rzymski [...] takowemuż absurdowi [brakowi metryk ślubnych] podpadać musiał. MohLit 178.
– Powiadasz [...] żeśmy nie tylko napisali, ale y niedrukowali [...] bluznierską y Kcerską naukę o rozdzieleniu Ahnca, albo hostiey części. MohLit 73.
patrz: AHNEC
– Na proskurze może być hostia, albo Ahnec wyięty y poświęcony. MohLit 75.
patrz: AHNEC
– Antimis tak wielki być ma/ żeby na nim Patina yKielich zmieścić się mogli [...] a zatym/ że nie na Antimisie Swiaszczennik służbę Bożą odprawować będzie/ śmiertelnie grzeszyćby musiał. MohLit 128.
patrz: ANTYMIS
– Ná teyże kárcie strofuiesz Popow że piią przez całą noc/ á potym się spowiádáią názáiutrz/ iákobyś sam Aniołem był/ Wspomni ná Lucko/ Ostrog/ á bárziey na Dubno/ iákoś tám Báchusował. MohLit 34-35.
– Znowu iákiś zwyczáy w niektorych Trebnikách o Używániu Pokutuiącym wody święconey położony wspominász na pag: 25. Ktory że w Graeckich Trebnikách nie nayduie się [...] tedy niepotrzebnie gdaczesz. Ale się niedziwuy y te mu miły Bakułá/ ná tobie podobny nowiniárz te ládászczyce (iákobny ty teráz nie iedne wyłátał) wymyslił. MohLit 73.
patrz: BAKUŁA
– Coż tedy tu miły Báłáko zá nieprzystoyność dzieie się/ kiedy táki hymn [Hospody Orużyje na Diawoła] spiewáią: chybá cię w tym haeretik pochwali/ á nie Rzymski Kościoł/ ktory zárownie z námi moc Krzyżá Swiętego wyznawa y wychwala. MohLit 199.
patrz: BAŁAKA
– A zátym nic niesłusznego sie niedzieie/ kiedy Pámiątka Wcielenia iego [Chrystusa] z Pámiątką Smierci/ álbo Zmartwychwstánia złączasię. Bo nie sámę rzecz rzeczewistą/ iáko byłá Cerkiew/ odpráwuie/ iáko ty bezrozsądnie báłákasz mowiąc: A to są rzeczy przeciwne rodzić się/ y záraz vmieráć y w Grob byc położonym/ y Zmartwychwstáć/ ále Pámiątkę tylko czyni. MohLit 328.
patrz: BAŁAKAĆ
– O Niewstydliwy Mimusie: Już ci y tá świętá tak dawno w Cerkwi Bożey záchowána/ o pożywaniu ostatkow Naświętszego S A K R A M E N T V, [...] záwádziłá Ceremonia/ dla tego że nie ná Prestole [...] ále ná Zertowniku/ ktory tákże bywa poświęcony/ iáko y Prestoł/ gdzie nie ták/ iáko ty báłámucko práwisz bez reuerentiey pożywány bywa/ ále z táką reuerentią z iáką y ná Prestole. MohLit 92-93.
patrz: BAŁAMUCKO
– Przetoż tedy tego doskonáłego Bogá, y doskonałego Człowieká Prawdźiwie oPowiadáiąc, wyznawamy być Christusá Bogá nászego. Ktoremu modl się Mátko Bezmężna, áby się zmiłował nád Duszámi nászymi. MohLit 232.
patrz: BEZMĘŻNY
– PANNĄ porodźiłáś Małżeństwá nie doświádczy wszy, y Pánną zostáłáś, Mátko bezmężna, Bogárodźico MARIA: Christusá Bogá nászego modl, áby nas zbáwił. MohLit 242.
patrz: BEZMĘŻNY
– W DZIEWIĘTNASTYM PARAGRAPHIE O Zábronieniu iedzenia Owocow Sádowych aż do Swiętego Spásá/ mowisz/ iákobyś był Bezmozgi. MohLit 334.
patrz: BEZMÓZGI
– Wstydayże się potwarco bezmozgi/ á nieważ się nas bezwinnie potwarzáć/ y Polakom/ ktorzy áni Trebnikow/ áni Służebnikow/ áni Vstáwow nászych Ruskich wiádomi są/ mgłę w oczy puszczáiąc/ w ohydę podawáć. MohLit 19.
patrz: BEZMÓZGI
– Ná teyże kárćie strofuiesz Popow że piią przez całą noc/ á potym się Spowiádáią názáiutrz/ iákobyś sam Aniołem był [...] O swoimby to pomyslić zbáwieniu czás/ nie ludźi temerè posądzáć/ á dawáć Ansę inszym do zgorszenia się swoimi bezmozgimi skryptámi. MohLit 34-35.
patrz: BEZMÓZGI
– Wstydayże się potwarco bezmozgi/ á nieważ się nas bezwinnie potwarzáć/ y Polakom/ ktorzy áni Trebnikow/ áni Służebnikow/ áni Vstáwow nászych Ruskich wiádomi są/ mgłę w oczy puszczáiąc/ w ohydę podawáć. MohLit 19.
patrz: BEZWINNIE
– LAMENTVIĄC Christusie Rodźićielká twoiá, á pámiętáiąc słowá, ktoremi Simeon o tákowym czásie Prorokował, záwołáłá, bezzakonny narod ciebie Panie, ktoś iest, nie chciał zrozumieć, A Sidalen tákowy iest. MohLit 243.
patrz: BEZZAKONNY
– Ná vmyćiu nog Vczniow twoich Christusie Boże, onym mowiłeś: to ábyśćie czynili, co mnie widźicie czyniącego: ále bezzakonny Iudasz, nie chćiał tego rozumieć. MohLit 243.
patrz: BEZZAKONNY
– Czuyćie á modlćie się, ábyśćie nie wpádli w pokusy, Vczniom ty Christusie Boże nász, mowiłeś: ále bezzakonny Iudasz, nie chćiał tego rozumnieć. MohLit 243.
patrz: BEZZAKONNY
– DLA Lázárzowego wzbudzenia Pánie Człowieká miłuiący, Hosanna tobie spiewáli Dźiátki Hebreyskie, á bezzakonny Iudasz, tego niechćiał rozumieć. MohLit 242.
patrz: BEZZAKONNY
– NA Wieczerzy twey Christusie Boże, Vczniom twoim prorokuiąc, mowiłeś: Ieden z was wyda mnie, á bezzakonny Iudasz nie chćiał tego rozumieć. MohLit 243.
patrz: BEZZAKONNY
– Gdy Ian ćiebie zapytał: Pánie, kto iest ten, ktory ćiebie wydáć ma, ty tego Chlebem pokazałeś: á bezzakonny Iudasz, niechćiał tego rozumieć. MohLit 243.
patrz: BEZZAKONNY
– Zá Trzydźieśćie Srebrnikow, y przez witánie zrádźieckie, szukáli Zydowie zábić ćiebie Pánie: ále bezzakonny Iudasz, nie chćiał tego rozumnieć. MohLit 243.
patrz: BEZZAKONNY
– Pobieżał mowiąc Iudasz Bezzakonnym Pismiennikom: Co mi chcecie dáć, á ia wam Iezusá przedam. MohLit 242.
patrz: BEZZAKONNY
– A zátym nic niesłusznego sie niedzieie/ kiedy Pámiątka Wcielenia iego [Chrystusa] z Pámiątką Smierci/ álbo Zmartwychwstánia złączasię. Bo nie sámę rzecz rzeczewistą/ iáko byłá Cerkiew/ odpráwuie/ iáko ty bezrozsądnie báłákasz mowiąc: A to są rzeczy przeciwne rodzić się/ y záraz vmieráć y w Grob byc położonym/ y Zmartwychwstáć/ ále Pámiątkę tylko czyni. MohLit 328.
patrz: CERKIEW
– Mogłbyś też niezbożny Zuzánisto/ o rzeczách świętych mowiąc/ vczćiwiey swą gębą szermowáć: Bo nie Duchowney Osobie tákowe wszeteczne przymowki/ y powieśći przytaczáć/ ále ledwieby się Dudárzowi/ álbo niewstydliwey iákiey Przekupce ná Trećie zeszło/ ále máłoś ty widzę tych co vszedł. MohLit 105.
patrz: DUDARZ
– Niechże tu káżdy pobożny y mądry Czytelnik vważa/ ieżeli sie tu słusznie ná ták stárożytną y świętą Ceremonią tárgasz/ ktorey przed dźiewiąćią set lat ten S. mąż sam vżywał/ y my w Liturgiey oney záżywamy/ pewnie on ią postánowił/ ále przed nim Bázili S. ktory żył Roku Pánsiego 350. y Chrizostom S. ktory żył Roku Pánsk. 406. iáko ich Liturgie świadczą/ A oni pewnie od bliższych Successorow Apostolskich náuczyli się. MohLit 56.
– Do tego sámiż wászy Kázistowie vczą/ że iesliby Xiądz iednę Ceremonią do Mszy należną opuścił/ choćby do Essencyey Mszy nie należáłá/ śmiertelnieby grzeszył/ dla tego iż Kościelne przykazánie przestempuie. MohLit 125.
patrz: ESENCJA
– Znowu iákiś zwyczáy w niektorych Trebnikách o Używániu Pokutuiącym wody święconey położony wspominász na pag: 25. Ktory że w Graeckich Trebnikách nie nayduie się [...] tedy niepotrzebnie gdaczesz. Ale się niedziwuy y te mu miły Bakułá/ ná tobie podobny nowiniárz te ládászczyce (iákobny ty teráz nie iedne wyłátał) wymyslił. MohLit 73.
patrz: GDAKAĆ
– Wstydźże się Kabalisto śmiały/ że się swą premudrą mozgownicą Apostołow Swiętych/ święte Tráritie/ y Apostołom rownych Doktorow SS. pismá niciwáć y w wątpliwość przywodzić ważysz. MohLit 53.
patrz: KABALISTA
– Powiádasz że niesłusznie práwowierni w Vnitach to gánią że kilká Liturgij ná dźień ná iednym Ołtarzu miewáią. ODPOWIADAM, że bárzo słusznie: bo kiey Graekámi álbo ritus Graeci ludźmi się názywáią/ tedy nie zá zwyczaiem Rzymskiego Kośćiołá/ ále zá zwyczáiem Cerkwie Wschodniey/ w odpráwowániu Nabożeństwá iść máią. MohLit 88.
patrz: KIEJ
– Ale się niedźiwuy y temu miły Bakułá/ ná śiebie sámego poyźrzawszy/ gdy tobie podobny nowiniárz te ládászczyce (iáko y ty teráz nie iedne wyłátał) wymyslił. MohLit 73.
– Bo w Sákramentách swoie Ruś kłádźie Zbáwienie A ty im Zabobonow przyczytasz mamienie, Krolowi też Polskiemu iáko swemu Pánu, Ruś są wierni poddáni, z Duchownego stanu. MohLit 15.
patrz: MAMIENIE
– A sposoby ktore podáiesz/ osobliwie iáko rozdzieláć Kommunikántow/ áby się ich nie wiele rázem nácisnęło/ wszytko to bez ciebie dawno wiemy/ y ty sam dobrze wiesz/ że ták w Monásterách iáko y w Miástách/ y w Miásteczkách/ y w porządnych Wsiách to się dzieie á przecie ty z swoiey brudney ámbiciey dla tego to práwisz/ ábyś się ludziom vdał żeś ty iest tego Authorem. MohLit 70.
– Położyłeś też ná margines Brácáranskiego Synodu pierwszy Kánon, podpieráiąc te swoie bluznierstwo, y vdáiąc iákoby onym tákowy zwyczay nápáwánia Hostiey zábroniony być miał. MohLit 64.
patrz: MARGINES
– W potrzebách osobliwych roznych/ ktoreś ty tu wspomniał/ są ták Modlitewniki przy Proskomidiey, iáko y Ektenia/ przy początku Służby Bożey/ Tropáry/ Prokimeny Alleluia, z Psalmow Wiersze/ Kondali/ Epistoły/ Ewángelia/ po Ewángeliey drugie Ektenia/ á potym y Pryczásten, są wszystkie z dawnych Służebnikow sporządzone. MohLit 113.
– Wiem że tákiey náuki áni w Trebnikach/ áni w inszych Cerkiewnych Xięgách nie wyczytał/ chybá v Arendarzá Dubienskiego/ w Zydowskim Tálmućie/ álbo w Ostrogu v Tátárskiego Mołły w Alkoranie/ ponieważ tę swoią fałszywą baykę vmárłym iákimśi ktośiem/ iáko Cygan swemi dźiećmi świadcząc/ dowodźisz. MohLit 40.
– Dźiwna to rzecz iáko ćię nie wstyd, tákie iáwne kłamstwá y niebylice ná świát wydawáć/ y ieżeli się Bogá nie boisz/ przynamniey lidźi się wstyday: ále nie dźiw według oewgo Polskiego distichu. MohLit 18.
patrz: NIEBYLICA
– Porządek y zwyczay odpráwowánia Apostolskiego Służby Bożey opisány od świętego Dionyzego Areopágyty/ czytay w Xięgách iego o Cerkiewney Hierárchiey Cap: 3. pag: 288. Znaydźiesz tám/ że nie tylko czytano/ ále y spiewáno przy Służbie Bożey: Powiádasz też tam, że lepiey czytáną Liturgią/ nieżeli spiewáną odpráwować, probuiąc iákims Popem, ktorego Popádia miásto Diaka spiewáłá? MohLit 91.
– Y Tu fałsz ćiebie godny: Podobnoś przepomniał Nomokánonow/ w ktorych specialiter o grzechach ludzkich tractatur. MohLit 35.
patrz: NOMOKANON
– [...] Widźisz ty ktory się w nowoćinách kochasz/ że przy Służbie Bożey/ nie tylko czytanie/ ále y spiewánie było/ záczym nie pierwey czytána/ ále spiewána poczełá się Służbá Boża. MohLit 90.
patrz: NOWOCINA
– Ceremonie te nasze skracając, nie obel przecię wyrzucił, ale przykazał, aby nad chorymi używane były. MohLit 198.
patrz: OBEL, OBLEM
– Zakonnikom naszym wszenocne modlitwy odjąć, obel usiłujesz. MohLit 240.
patrz: OBEL, OBLEM
– A gdy záś po poświąceniu wody do pomázywánia Oleiem ś. czás przychodźi ták mowi (Y prywodim bywáiet Kresczáiemy we Cerkow, ili Iereiem, ili Diakonom) Co iest/ A zátym wprowádzony bywa ten ktory krzczony być ma w Cerkiew przez Kápłáná álbo przez Diakoná. MohLit 1.
– Po krzśćie záś wodę święconą Trebnik Moskiewski pod pomost każe Cerkiewny wylewáć/ á gdźie pomostu niemász/ doł wykopać roskazuie/ lub w Cerkwi wewnątrz/ lub pod śćiáną Cerkiewną w tákim kąćie/ gdźieby nogami nie deptano. MohLit 9.
patrz: POMOST, POMOSTA
– A nie ták iáko ty bluźniersko/ coć ieno sliná do gęby przynośi bezwstydnie/ potwárnie/ plećiesz. MohLit 92.
patrz: POTWARNIE
– ... wtydźże się ták iáwnego kłámstwá/ y potwarnego Bluźnierstwá/ ktorym Naświętszy SAKRAMANT ták znieważyłeś/ żeć záledwie ktory bluzniercá w tym zrowná. MohLit 77.
patrz: POTWARNY
– Ale nie tákie/ iákie ty mieć chcesz/ y iáko práwisz/ żeby z Láćinskiego przełożywszy iákie modlitwy/ do Służebnikow y Trebnikow przyłatáć/ bo Służebniki násze y Trebniki sa cáłe y doskonáłe/ dla czego lat tákowych do nich nie potrzebá przydawáć... MohLit 115.
– Do tego Msza Lácinska inákszy ma swoy porządek/ ták w Introicie/ w Orácyách/ iáko y w inszych swoich Częściách/ dáleko rozny od [spr.] nászych Liturgiy; według ktorych y Modlitwy te/ ktore ty wspominász/ są sporządzone. Záczym y do Mszy według czásu przykłádáne mogą być przystoynie: Ale do Służby Bożey one przydawáć niesłuszna: gdyż tákby im przystało/ iáko gdyby kto do iedwabnego Zupáná/ kożuchá stárego łátę przyszył. MohLit 116.
– Wyrzekáć się też errorow/ á wyznánie Práwosławney wiáry czynić: To oboie poki między námi zgodá ona święta dawna nie będzie/ ták być musi/ gdyż y v Pánow Rzymian od nas do ich Kościołá przystáwáiącym/ iáko ty sam powiádasz/ toż czynić każą. MohLit 14.
– To dźiwna że się iákimśći nowym Pseudoápostołem czyniąc/ y máterie Sákrámentow y formy y obrządki nowe stánowić się ważysz? MohLit 27.
– ...á że drudzy [Najświętszy Sakrament] w pudełeczku drewniánym iákim przystoynym/ álbo w inákszym iákim naczyniu drewniánym czystym zamczystym chowáią/ temu się dźiwowáć nie potrzebá/ bo niedostátek ich do tego przymusza. MohLit 54.
– Nie te są w Trebniku álbo w Agendźie Ruskiey położone Aminy/ zá ktore każe z Popowstwá zrzucáć/ ále ktoby formę Krzstu potrzykroć wymawiał nád iednym Krzsczącym się/ iáko sam text Rubryki wyświadcza/ ktory się ták w sobie ma [tekst staro-cerkiewno-słowiański]. MohLit 18.
patrz: TRZYKROĆ
– Iáśnie wielmożny Iego Mść. P. Woiewodá w Pánskim swoim Animuszu, wiáry nie dawszy, łáskáwy raczy Fáwor Pánski swoy spráwie Religiey Ruskiey Práwosławney oświádczy: á złego potwarcę y vdawcę precz od siebie, ná wszelkich publicznych y priwatnych Aktách, relegábit. MohLit 7.
patrz: UDAWCA
– NA y wyszszego Páná przedwieczne Bene placita. ták zyczliwy Ordinans po żyćiu ná tey nizkiey Sublunatiey, W mśći Mego wielce Mośćiwego Páná prae[...] erunt: że ledwie pozorny Parnassus vmieiętno w łádney Pállády, piękno wonne nauk roże, przystoynie vkwalifikowáwszy Naturę, z bystrego dowćipu Wm. mego M. Páná począł tripudianter zbieráć: álić surowopotężny Mars Trąbi ná Inwitę Bohátyrskiego Sercá Kawálerá; Praemia Libertatem Auream, aeternum gloriosumque Nomen, przy obfitych dostátkách, y szyrokośći Włośći, ná kształtownych risuie Chorągwiách. MohLit 3.
– A wieleżeśćie náprawili tákową swoią folgą? czy nieoźiębłáli Miłość Chrześćiáńska/ grzechy się czy nieumnożyły? MohLit 48.
– Gdzieś to wyczytał/ álbo w ktorym Trebniku to nápisano/ áby Cerkiewne drzwi záwárszy Kápłan Spowiedźi słuchał? pewnie nie vkażesz/ á iesli gdżie dla ćiśnienia się wielom do Spowiedźi trochę drzwi ktory przywiera/ przećie zá łáslą Bożą nigdźiey o żadnych tákich/ iáich ty drwisz nieprzystoynośćiách nigdy niesłychamy: podobnoś ty swoich Vniátskich Popow to wiedźiał; Osobliwie gdyś Diakiem Cerkwi S. Janá Káthedrálney w Przemyszlu bywał/ gdy ćię Mąż z swoią Zoną tákową Spowiedź odpráwuiącego/ zástał/ onegoś zábił/ gdźie gdybyć nożká rzeźwiey nie posłużyłá/ á w Kiiowie nie przkryłá czarna Kápicá/ pewniebyćię za to/ álbo miecz álbo nie minęła hániebna Szubienicá. MohLit 44.
– Toć iuż muśi Praxis urość ztakiey Perspektiwy: gdy Włádykowie Unitscy Zakonnikowi iákiemu swoiey Jurisdiktiey/ dla pewnych przyczyn/ pobiera rzeczy/ Konie/ y Rydwan: tedy wpádną w brzydką haerezyą y zabobony/ od ktorych trzebá mutatione ritus et religionis oczyszczáć się. MohLit 10.
– ...niektorzy Popi wyiąwszy Hostią z prosphory, y ná poiwszy iá Krwią Páńską, znowu wkładáią te Hostie w prosphorę: y wćiskaią, że KREW z oney Hostiey przenika, y dotyka się oney Prostey prosphory, ktorą prosphorę rodrobiwszy, miásto dory po służbie dáią. MohLit 79.
patrz: WCISKAĆ
– Do tego luboby gdźie y nálazło się tákie málowánie stároświeckie przy Národzeniu Páná nászego według ćiáłá/ to iest Sessio velaccubitus Beatissimae Virginis , y to nie źle/ bo nie właśnie iacentem ále recumbentem Náświętszą Pánnę máluią/podobnie iáko w Graecyey ná wezgłowiách recumbunt. MohLit 20.
patrz: WEZGŁOWIE
– Weźmi ieno Rituał a przypátrz się Ceremoniiam/ ktore się w Sobotę Wielkonocną nád ogniem y nád świecą/ ktorą wodą się do Krzstu poświęca/ odprawuią/ iáko gdy ogień z kámieniá wytrzszywáią/ pięć żiarn kádźidłá święcą/... MohLit 21.
– Przypátrz się ieno dobrze/ obáczysz że niemal we wszytkim się zgádzá: bo co v nas ná początku Preżdeświaszczenney, odpráwuie się Nieszpor z czytániem lekcyi y Proroctw: to we Mszy wielkopiątkowey czytánie Proroctw y Pásyi. MohLit 83.
– ROk to iuż Drugi miia/ Czyelniku łáskáwy/ iáko Kássian Sákowicz Mineky Archmándritá Dubienski/ będąc przed tym wierutnie zapálczywym Vnitem/ od Wiáry/ Hábitu Zakonnego/ y Ritu Vnitorum, hániebnie oderwał sie/ y udał się do Krákowá/ ná pisánie Ciemnostateczney Perspektiwy... MohLit 9.
patrz: WIERUTNIE
– Weźmi ieno Rituał a przypátrz się Ceremoniiam/ ktore się w Sobotę Wielkonocną nád ogniem y nád świecą/ ktorą wodą się do Krzstu poświęca/ odprawuią/ iáko gdy ogień z kámieniá wytrzszywáią/ pięć żiarn kádźidłá święcą/ w świecę ie wlepiáią/ do trzśćiny/ wierzchy trzy świece ná kształt tryángułu przylepiáią/ y po Kośćiele z nią chodzą/ trzykrość po iedney świce zápálaią á Diakon klęcząc mowi/ Lumen Christi... MohLit 22.
patrz: WLEPIAĆ
– ...gdy sámi Kápłáni cum debita reverentia (a nie dźieći/ między ktoremi y niewierny Zyd się był wmieszał) Naświętszy SAKRAMENT, pożywáią. MohLit 94.
– Powiádasz że y Owo nie dorzeczy się dźieie, gdy Kápłáni chcą pokryć Velami, álbo wozduszkámi Kielich y Pátynę, nágrzewáią te Wozduszki około Kádźilnicy ogárnąwszy ią. MohLit 126.
patrz: WOZDUSZEK
– Vpátruię z teyże Perspektiwy/ że Vnitskich Episkopow vitae praefidet Mars, bo powiáda na podpitku/ brodámi się wyćináią/ potężnieyszy niepotężnych opptimuią/ náieższáią/ do więźienia sadzáią/ w pasie rupturnym/ saluo honore Czerwonych słotych szukáią. MohLit 9.
– O Gąbkách/ ktoremi Kielich wychendażáią/ tákże falszywie báiesz/ żeby ták zábrukáne y spleśniáłe miáły być/ bo y o tym máią Kápłáni od swoich Pásterzow ná Synodách podáną náukę/ iáko y te Gąbki wymywáć/ wysuszáć/ y przystoynie chowáć: ále choćby ták iáko ty powiádasz/ chustki náto osobne máiąc/ Kielichy wyćieráli/ przećię v Gniusnego y niedbáłego/ musiáłáby się y chustká zábrukáć. MohLit 99.
patrz: WYMYWAĆ
– To iest/ A modlitwę przeczytawszy dáię mu wodę święconą/ y zmywa mu twarz y ręce.) Widźisz fałszerzy że nie krzśći/ ále go wodą zmywa? A żeby vmywánie twarzy y rąk zá Krzest poczytano było? y to bez należney formy/ nie dowiedźiesz. MohLit 14.
patrz: ZMYWAĆ