Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsKrowUl 1601-1764 wydanie wtórne
Księgi gromadzkie wsi Krowodrza

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=288&dirids=1
Odnotowano 31 cytatów z tego źródła
– Ze sie zaś podczas agitowania tey sprawy Marcin Ruszek na ustępie do szwaru y zgielkow corki przymięszał, aby wiezienie zasiadł [...] przykazuie [sąd]. KsKrowUl I, 646.
patrz: AGITOWANIE
– Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64.
patrz: AKTORKA
– Zaliła się pomieniona aktorka [Regina Budzinka], iż, naszedszy ią na dom, nawołał [sąsiad] na nię: ty taka a taka czarownica. KsKrowUl I, 641.
patrz: AKTORKA
– Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64.
patrz: ALEGUJĄCY
– Złapała mię ta Bednarka [na kradzieży] y bito mnie na ratuszu Wielickim. KsKrowUl I, 642.
patrz: BEDNARKA
– Nawołał na nię: ty taka a taka czarownica [...] tośmi, po miedzy chodząc, gałąską kropiła [...] besu krzaki 3 powrosłami opasała. KsKrowUl I, 641.
patrz: BES, BEZ, BEZ
– Złapano mię w kamienicy z tym [ukradzionym ubraniem] [...] chodziłam potym w karze, błoto skrzybiąc. KsKrowUl I, 642.
patrz: BŁOTO
– [...] bogdai a tylo ziadła ta kurwa, będę ia iey pytała, zkąd tych pieniędzy nabrała ta taka a taka [...]. KsKrowUl I, 644.
patrz: BOGDAJ
– Potym Ceklarze przyszli y wzięli mię na ratusz. KsKrowUl I, 642.
– Powinien będzie [...] około siana robic na Pańskim, iako y inszy chałupniczy. KsKrowUl I, 639.
patrz: CHAŁUPNIK
– [...] maiącz przy tym wzgląd na to, isz się nie moze zarasz zbudować y ogroda tak snadnie doprawic, ktory długo odłogiem leżał, uczyniełem go wolnym od większei robociznei [...]. KsKrowUl I, 639.
patrz: DOPRAWIĆ
– [...] obieczawszy tego chleba według potrzeby dostawiać, tęmu kontraktowi nie dosyć uczyniła. KsKrowUl I, 646.
patrz: DOSTAWIAĆ
– Działo się w urzędzie woytowskim y ławniczym Krowoderskim etc. d. 16 Sierpnia 1758, przy bytności uczciwych: Bartłomieia Grocha woyta, Iozefa Magosinskiego, Woyciecha Madei, Błażeia Grocha, Stanisława Młynczyka y Iędrzeia Kliiowskiego, ławnikow y obywatelow Krowoderskich. KsKrowUl 649.
patrz: ŁAWNICZY
– Sąd ninieyszy, wyrozumiawszy konfesaty Katarzyny Wnisiełczyny o kradziesz, iako sama zeznała, nakazał, aby iey na srod gruntu dano plag 100. KsKrowUl 643.
– Oddaie conventowi przy kazdy racie papiru do pisania rasz przedniego drugi rasz srzedniego wiecznemi czaszy. KsKrowUl I, 638.
– Papiernią oddaie tym dwoigom dziatek w rowny dział, Małgorzecie y Ianowi. KsKrowUl i, 638.
patrz: PAPIERNIA
– Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolfgangus Szrekinger, papiernik Promniczki m. p. KsKrowUl I, 638.
patrz: PAPIERNIA
– Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolffgangus Szrekinger, papiernik Promniczki. KsKrowUl I, 638.
– Działo się w urzędzie woytowskim y ławniczym Krowoderskim przy Krakowie we Wtorek przed Swiętem ś. Małgorzaty Panny, tj. d. 11 Lipca R. P. 1758, przy bytnosci uczciwych: Bartłomieia Grocha woyta, lozefa Magosinskiego, Woyciecha Madei, Błazeia Grocha, Stanisława Młynczyka czyli Płatnerza y lędrzeia Kliiowskiego, ławnikow y obywatelow Krowoderskich. KsKrowUl 4, 648.
– Actum f. 5ta pridie festi s. Catharinae virginis et martyris in iudicio advocatiali et scabinali Krowodrensi praesentibus honestis lacobo Krolik advocato, Christophoro Sosin alias Mikuszewic, Luca Boronski, Adamo Kowalik, Martino Multanik alias Flak, Valentino Płatnerz, Blasio Kokoszka scabinis Krowodrensibus proxima, quae fuit 24 Novembris A. D. MDCCI. KsKrowUl 3, 645.
patrz: PŁATNERZ
– Uczciwy Stanisław Płatnerz czyli Młynczyk ławnik y obywatel Krowoderski aktor na terminie dzisieyszym z pozwu przez opatrznego Tomasza Wrzała sługę urzędowego, iako zeznał, uczciwy Franciszce Filusowey obywatelce Krowoderskiej i pracowitemu Iozefowi Faytowi obywatelowi Krowoderskiemu w Poniedziałek przeszły słownie doniesionego przypadaiącym, uskarza się na tychże zapozwanych o to, iż aktor, maiąc tegoż człeka naięmnika Iozefa Fayta do roboty, ktory młacał w stodole aktora, pozwana y corka iey do tego człeka w stodole młucącego chodziły, rozne rzeczy aktora własne potaiemnym y niegodziwym sposobem od niego brały z krzywdą y ze szkodą aktora, za co, aby pozwana karanie odniosła oraz y Iozef Fayt za wydawanie potaiemne rzeczy aktora, aby był karany, uprasza sprawiedliwości. KsKrowUl 4, 652.
– Actum f. 5ta post fest. s. Antonii Confessoris pros. A. D. 1701 (d. 20 Ianuarii) praesentibus honestis Adamo Kowalik viceadvocato, Christophoro Sosin alias Mikuszewicz, Martino Multanik, Blasio Kokoszka, Luca Boronski, Valentino Płatnerz scabinis Krowodrensibus. KsKrowUl 3, 645.
patrz: PŁATNERZ
– Działo się w urzędzie woytowskim y ławniczym Krowoderskim przy Krako- wie w Piątek nazaiutrz po święcie Bożego Ciała, tj. 15 Czerwca R. P. 1759, przy bytności uczciwych: Bartłomieia Grocha woyta, Iózefa Magosińskiego, Woyciecha Madei, Błażeia Grocha, Stanisława Młynczyka czyli Płatnerza y lędrzeia Kliiowskiego, ławnikow y obywatelow Krowoderskich. KsKrowUl 4, 651-652.
– Przeto pomienione pospolstwo Krowoderskie za plenipotentow swoich własnych przyzwoitych y niewątpliwych, uczciwych: Woyciecha Olatowskiego, lędrzeia Kliowskiego, Stanisława Młynczyka czyli Płatnerza, ławnikow, Iędrzeia Czekaia y Stanisława Spotka obywatelow tuteyszych Krowoderskich wszytkich razem y każdego z osobna ze zwykłęmi potwierdzenia, rewelowania y ochronienia klazulami także z wolnością iednego plenipotenta lub więcey plenipotentow na swoie mieysce z podobną albo limituiącą mocą substytuowania, onych, ieżeliby tego potrzeba wyciągała, rewokowania, teraz y na zawsze obrało, deputowało y postanowiło, do wszelkich interessow y spraw całego pospolstwa tuteyszego Krowoderskiego tyczących się z ktoremikolwiek osobami [...] w ktorymkolwiek sądzie wszcząć się y agitować się maiących, tj. według prawney formy plenipotencyi zupełney, naylepszey y naydoskonalszey. KsKrowUl 4, 653.
– W sprawie między uczciwymi Łukaszęm y Barbarą Gołeckimi małżonkami z iedney strony aktorami, a Iakubęm y Katarzyną Kokosczykami o pewne zniewagi y pobicie, ponieważ sądownie obie strony przyznały się do zadanych słow sobie, aktorka przyznaie, że przy poswarku rzekła pozwaney: gazico, tom ia to na ciebie przyszła, - a to zaczepiona od niey przeklęctwem i słowy nieuczciwymi; pozwana także przyznała się, że tey aktorce mówiła słowa nieuczciwe i onę przeklinała, potym ią y za łeb porwała, pokrwawiła, włosy wytargała, ludzi także urzędowych, przy tym będących, słowy zelziła, powiadaiąc, że y urząd wszyscy szalbierze, iescze y spodnice na wzgardę urzędu na grzbiecie podnosiła; do czego wozny, imieniem urzędu, się przymowił y o zniewagę urzędowną skarżył, prosząc, aby za tę chardość y zniewagę urzędu karana była. KsKrowUl I, 641.
patrz: POBICIE
– urząd niniejszy wojtowski i ławniczy Krowod., któremu prezydował IM. X. Tomasz Rutkowski podproboszczy, definitor i administrator prowincji IM. XX. kanoników etc., wysłuchawszy stron teraźniejszych skargi i odpowiedzi, stosując się do dobrowolnej agnicji stron wyżej wzmiankowanych, teraz osobiście stawających, tak decyduje decyduie. KsKrowUl 660.
– po nieboszczku Walentym Polaczku pozostała; suknia niebieska stara, przechodzona, podarta, połatana; czapka nowa złotolita, dużo przechodzona, z galonkiem złotym, axamitem czarnym y z stąszką ponsowa starą; czapka parterowa w kwiaty srebrne, z aksamitem czarnym, stara, dużo przechodzona, zastawna... KsKrowUl 665.
patrz: POŁATANY
– ...byłam u Ruski na mieyskim brzegu; Kapeluszka przyniosła chusty mokre y dała ie tey Rusce; Ruska ie w czystey wodzie poprała, posuszywszy ie, poprzedały po kamienicach na Kazimierzu... KsKrowUl 642.
patrz: POPRAĆ
– A że zachodziły inne pretensye, ktore przy ugodzie y porachunku iuż finaliter są umorzone, wynoszące według reiestru na zło. KsKrowUl 647.
patrz: PORACHUNEK
– [Pozwana Regina Ruszkówna] bez dania przyczyny, przechodzącą tak matkę iako y córkę słowy słuchania uszu poczciwych niegodnymi zesromociła tak dalece, że się ludzie, przy tym będący, takowey złości widziwić nie mogli, a aktorki [powódki], zelżone, ledwie się w żalu ukoić mogły [...]. KsKrowUl 646.
patrz: UKOIĆ
– [Pozwana Regina Ruszkówna] bez dania przyczyny, przechodzącą tak matkę iako y córkę słowy słuchania uszu poczciwych niegodnymi zesromociła tak dalece, że się ludzie, przy tym będący, takowey złości widziwić nie mogli, a aktorki [powódki], zelżone, ledwie się w żalu ukoić mogły [...]. KsKrowUl 646.
patrz: ŻAL