Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsKrowUl 1601-1764 wydanie wtórne
Księgi gromadzkie wsi Krowodrza

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=288&dirids=1
Odnotowano 24 cytatów z tego źródła
– Ze sie zaś podczas agitowania tey sprawy Marcin Ruszek na ustępie do szwaru y zgielkow corki przymięszał, aby wiezienie zasiadł [...] przykazuie [sąd]. KsKrowUl I, 646.
patrz: AGITOWANIE
– Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64.
patrz: AKTORKA
– Zaliła się pomieniona aktorka [Regina Budzinka], iż, naszedszy ią na dom, nawołał [sąsiad] na nię: ty taka a taka czarownica. KsKrowUl I, 641.
patrz: AKTORKA
– Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64.
patrz: ALEGUJĄCY
– Złapała mię ta Bednarka [na kradzieży] y bito mnie na ratuszu Wielickim. KsKrowUl I, 642.
patrz: BEDNARKA
– Nawołał na nię: ty taka a taka czarownica [...] tośmi, po miedzy chodząc, gałąską kropiła [...] besu krzaki 3 powrosłami opasała. KsKrowUl I, 641.
patrz: BES, BEZ, BEZ
– Złapano mię w kamienicy z tym [ukradzionym ubraniem] [...] chodziłam potym w karze, błoto skrzybiąc. KsKrowUl I, 642.
patrz: BŁOTO
– [...] bogdai a tylo ziadła ta kurwa, będę ia iey pytała, zkąd tych pieniędzy nabrała ta taka a taka [...]. KsKrowUl I, 644.
patrz: BOGDAJ
– Potym Ceklarze przyszli y wzięli mię na ratusz. KsKrowUl I, 642.
– Powinien będzie [...] około siana robic na Pańskim, iako y inszy chałupniczy. KsKrowUl I, 639.
patrz: CHAŁUPNIK
– [...] maiącz przy tym wzgląd na to, isz się nie moze zarasz zbudować y ogroda tak snadnie doprawic, ktory długo odłogiem leżał, uczyniełem go wolnym od większei robociznei [...]. KsKrowUl I, 639.
patrz: DOPRAWIĆ
– [...] obieczawszy tego chleba według potrzeby dostawiać, tęmu kontraktowi nie dosyć uczyniła. KsKrowUl I, 646.
patrz: DOSTAWIAĆ
– Działo się w urzędzie woytowskim y ławniczym Krowoderskim etc. d. 16 Sierpnia 1758, przy bytności uczciwych: Bartłomieia Grocha woyta, Iozefa Magosinskiego, Woyciecha Madei, Błażeia Grocha, Stanisława Młynczyka y Iędrzeia Kliiowskiego, ławnikow y obywatelow Krowoderskich. KsKrowUl 649.
patrz: ŁAWNICZY
– Sąd ninieyszy, wyrozumiawszy konfesaty Katarzyny Wnisiełczyny o kradziesz, iako sama zeznała, nakazał, aby iey na srod gruntu dano plag 100. KsKrowUl 643.
– Oddaie conventowi przy kazdy racie papiru do pisania rasz przedniego drugi rasz srzedniego wiecznemi czaszy. KsKrowUl I, 638.
– Papiernią oddaie tym dwoigom dziatek w rowny dział, Małgorzecie y Ianowi. KsKrowUl i, 638.
patrz: PAPIERNIA
– Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolfgangus Szrekinger, papiernik Promniczki m. p. KsKrowUl I, 638.
patrz: PAPIERNIA
– Działo się w papierni na Promniku przy Krakowie [...] Wolffgangus Szrekinger, papiernik Promniczki. KsKrowUl I, 638.
– W sprawie między uczciwymi Łukaszęm y Barbarą Gołeckimi małżonkami z iedney strony aktorami, a Iakubęm y Katarzyną Kokosczykami o pewne zniewagi y pobicie, ponieważ sądownie obie strony przyznały się do zadanych słow sobie, aktorka przyznaie, że przy poswarku rzekła pozwaney: gazico, tom ia to na ciebie przyszła, - a to zaczepiona od niey przeklęctwem i słowy nieuczciwymi; pozwana także przyznała się, że tey aktorce mówiła słowa nieuczciwe i onę przeklinała, potym ią y za łeb porwała, pokrwawiła, włosy wytargała, ludzi także urzędowych, przy tym będących, słowy zelziła, powiadaiąc, że y urząd wszyscy szalbierze, iescze y spodnice na wzgardę urzędu na grzbiecie podnosiła; do czego wozny, imieniem urzędu, się przymowił y o zniewagę urzędowną skarżył, prosząc, aby za tę chardość y zniewagę urzędu karana była. KsKrowUl I, 641.
patrz: POBICIE
– urząd niniejszy wojtowski i ławniczy Krowod., któremu prezydował IM. X. Tomasz Rutkowski podproboszczy, definitor i administrator prowincji IM. XX. kanoników etc., wysłuchawszy stron teraźniejszych skargi i odpowiedzi, stosując się do dobrowolnej agnicji stron wyżej wzmiankowanych, teraz osobiście stawających, tak decyduje decyduie. KsKrowUl 660.
– po nieboszczku Walentym Polaczku pozostała; suknia niebieska stara, przechodzona, podarta, połatana; czapka nowa złotolita, dużo przechodzona, z galonkiem złotym, axamitem czarnym y z stąszką ponsowa starą; czapka parterowa w kwiaty srebrne, z aksamitem czarnym, stara, dużo przechodzona, zastawna... KsKrowUl 665.
patrz: POŁATANY
– ...byłam u Ruski na mieyskim brzegu; Kapeluszka przyniosła chusty mokre y dała ie tey Rusce; Ruska ie w czystey wodzie poprała, posuszywszy ie, poprzedały po kamienicach na Kazimierzu... KsKrowUl 642.
patrz: POPRAĆ
– [Pozwana Regina Ruszkówna] bez dania przyczyny, przechodzącą tak matkę iako y córkę słowy słuchania uszu poczciwych niegodnymi zesromociła tak dalece, że się ludzie, przy tym będący, takowey złości widziwić nie mogli, a aktorki [powódki], zelżone, ledwie się w żalu ukoić mogły [...]. KsKrowUl 646.
patrz: UKOIĆ
– [Pozwana Regina Ruszkówna] bez dania przyczyny, przechodzącą tak matkę iako y córkę słowy słuchania uszu poczciwych niegodnymi zesromociła tak dalece, że się ludzie, przy tym będący, takowey złości widziwić nie mogli, a aktorki [powódki], zelżone, ledwie się w żalu ukoić mogły [...]. KsKrowUl 646.
patrz: ŻAL