Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– Przez łáskę Páná Christusowę, y zásługę śmierći iego, bywamy wyáwieni od grzechu pierworodnégo, á iáko śmierć przez pierwszégo Adámá pánowáłá, ták przez wtórégo żywot, y spráwiedliwość. BW Rz 5 streszcz.
patrz: ADAM, ADAM, JADAM
– Y zbudował ołtarze Báálim y náczynił gáiow [Manasses]. BW 2 Krn 33:3.
patrz: BAAL
– Y zgrészył [Efraim] Báálem, y umárł. BW Oz 13, 1.
patrz: BAAL
– Y wytrácę z mieyscá tego ostátki Báál, y imioná Ministrów z kápłany. BW Sf 1, 4.
patrz: BAAL
– Iako [ty, Izrael] mówisz: Nie splugáwiłám się, zá Báálim nie chodziłám? BW Jr 2, 23.
patrz: BAAL
– Y wołáiąc do Páná, rzekli zgrzészylismy tobie, żesmy opuścili Páná Bogá nászego, á służyliśmy Báálim. BW Sdz 10, 10.
patrz: BAAL
– Y w prorocéch Sámáriiéy widźiałem głupstwo: prorokowáli w Báálu, y zwodźili lud móy Izráelski. BW Jr 23, 13.
patrz: BAAL
– A pozad szedł drugi ányół, mówiąc: Upádłá, upádłá Bábilonia oná wielka: która winem gniewu porubstwa swoiego nápoiłá wszytkié narody. BW Ap 14, 8.
– Wspominamy ná ryby/ ktoreśmy iadáli w Aegyptcie dármo: przychodzą ná pámięć ogorki/ y málony/ y ná łuczki/ y cebule y czosnki. BW Lb, 11: 5.
– Y głos cytrzystów, y śpiéwaków, y ná pissczałce grájących, y ná trąbie, dáléy w tobie słyszan nie będźie, y wszelki rzemiesłnik wszelkiégo rzemiesłá nieznaydźie sie więcéy w tobie, y głos młyná nie będźe dáléy słyszan w tobie. BW Ap 18, 22.
– A mowá ich szérzy sie iáko kácer. BW 2 Tym 2, 17.
patrz: KACER
– Y rzékł Adam: To teraz kość z kości moich, y ćiało z ćiałá mego: tę będą zwáć Mężyną, bo z mężá wzięta iest. BW Rdz. 2, 23.
patrz: MĘŻYNA
– Y wytrácę z mieyscá tego ostátki Báál, y imioná Ministrów z kápłany. BW Sf 1, 4.
patrz: MINISTER
– Niewiásty tákże wstydliwé, nie obmównice, trzéźwé, wierné we wszytkim. BW 1 Tym 3, 11.
patrz: OBMÓWNICA
– Y głos cytrzystów, y śpiéwaków, y ná pissczałce grájących, y ná trąbie, dáléy w tobie słyszan nie będźie, y wszelki rzemiesłnik wszelkiégo rzemiesłá nieznaydźie sie więcéy w tobie, y głos młyná nie będźe dáléy słyszan w tobie. BW Ap 18, 22.
– Y w prorocéch Sámáriiéy widźiałem głupstwo: prorokowáli w Báálu, y zwodźili lud móy Izráelski. BW Jr 23, 13.
– Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody! [Syracha] BW 39: 13.
patrz: RÓŻA
– A co mowił ze mną, miał miarę trzcianną złotą, aby mierzył miasto i bramy jego,i mur. BW Ap 21, 15.
patrz: TRZCIANNY
– Ma tedy Biskup bydź nienágániony [...] Nie winopilcá, nie biiący, ále skromny, nie swarliwy, nie chciwy. BW 1 Tym 3, 2-4.
patrz: WINOPILCA
– Weselmy się y ráduymy się, y daymy mu chwałę: iż przyszło weselé Báránkowé, á małżonká iego zgotowáłá sie. BW Ap 19, 7.
– Y zgrészył [Efraim] Báálem, y umárł. BW Oz 13, 1.