Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DelicWłos 1665 wydanie wtórne
Delicye zięmie włoskiey abo prawdziwe y istotne opisanie, co tylko we włoskich kraiach [...] znayduie się raritet, z doskonałym drog y odległości [...] okrysleniem, przytym y opisanie monety [...] / przez iednego Anonima z niemieckiego na polski przełumaczone ięzyk, z doskonalszym przydatkiem y opisaniem niektorych mieysc.

http://polona.pl/item/3569060/1/
Odnotowano 19 cytatów z tego źródła
– Dwanáśćie Koron/ Páństwu Venetow należących/ 12. Pektorałow od drogich kámieni/ między ktoremi ieden/ wpośrzoku wielki Száfir y Smiraldo máiący/ iákiego temu rownego więcey nieznaydźie/ 2. Sáphiry wielkie 2 naczynia Gágátkowego/ iedno Cálcedonowe á drugie Turkusowe. DelicWłos 25.
patrz: GAGATKOWY
– Tám obaczysz dwu Iednorozcow/ między ktoremi ieden czerwony sámczá/ ten drugi zołty sámicze znáczy. Przytym Xiążęći Rog álbo Mitrę/ y Sceptrum/ dwie Rozdze Aároná/ 2. wielkich srebrnych Litcharzy y ośm máłych/ ieden wielki kámień Kárbunkuł/ świátło z śiebie iák świecá wydáiący. DelicWłos 25.
– Támże kilká skrzyń pełnych/ Lichcárzy srebrnych/ do Ołtárzy należących. DelicWłos 103-104.
– Wiedz ieszcze do tego/ że Librá álbo Lirá/ czyni nászych 12. groszy Polskich: á tá ma w sobie 20. soldow támtecznych. Z tád łácnoć przydźie/ ná Liry ráchuiąc/ wszytkę inszą zrozumieć Monetę. DelicWłos 305.
patrz: LIRA
– Wgore idąc po wschodźie/ obaczysz ieden gmách w ktorym 200. stárych Niewiast/ álbo Bab/ co dźiennie/ stáre łatáiących zagle/ á ná czás/ gdy tego iest potrzebá/ pod 700. co dźień ich robi. DelicWłos 8.
patrz: ŁATAJĄCY
– W sámym weśćiu/ ná práwy ręce Bramy/ wiszą dwá Mágnety/ iednysz obá wielkośći/ przytym iedno náczynie wodne/ z kámieniá Serpentynowego/ álbo Wężowego/ ná drugi Bramie iest figurá iednego Mułá/ z tákim napisem. Lecticam, lapides, et marmora, ligna, columnas. Vexit, conduxit, traxit, et ifta tulit. DelicWłos 71.
patrz: MAGNET
– Wyszedszy z Brámy/ wiedne prostą vliczę/ gdy iuż do Páwłá S. zechcesz/ po drodze ná lewy stronie/ stoi Kośćiołek málutki/ z ktorego Piotr S. wyiźrzał był/ gdy Páwłá świętego/ zá Miásto ná strácenie prowádzono/ z támtąd Piotr święty z Páwłem świętym się pożegnáli. DelicWłos 126.
patrz: MALUTKI
– Podzźe do Zákrystyiey gdźie Kośćielne leżą áppáraty/ obaczysz ná práwy ręce Conterfekt Margrafa z Baden, oraz y dźień/ iáko tám przyiechał/ y swoiey drogi odpráwił Votum Roku 1584. DelicWłos 42.
– nusz ogrod wesoły zbyt/ w ktorym iest Pilárnia DelicWłos 201.
– Ná ktorego Kośćiołá smętarzu/ gdy iákiego z Rzymu rodem Pielgrzymá pogrzebią/ tedy go źiemiá stráwić niemoże/ inszey záś Náczyi ludźi/ precz 24. godźin stráwi/ co iescze do tych czas codźiennie widźieć możesz. DelicWłos 113.
– Drogiemi i kosztownemi przyozdobione obiciámi/ miánowicie Conterfekty kunsztowne/ ktorych wykład/ tuż záraz ná brzegách wypisány stoi. DelicWłos 88-89.
patrz: TUŻ
– w Pomienionym Páłácu/ álbo Rátuszu/ tuż Drzwi gdy się do Gmáchu Praesidentá albo nastárszego Przełożonego wchodzi/ iest ieden okrągły kámień/ DelicWłos 259.
patrz: TUŻ
– CAietta iest to iedne Miásteczko/ álbo klucz Páństwá Neápolitáńskiego/ tuż Morza leżące: DelicWłos 192.
patrz: TUŻ
– W tym iednę zbyt Páńską/ práwie Krolewską obaczysz Salę/ przy wyśmienitych y bogátych wielu Pokoiách/ tuż przy ślicznym y niezmiernie wesołym Ogrodzie/ DelicWłos 255.
patrz: TUŻ
– [...] Oycá świętego z Páłácu nádoł do Kośćioła nioszą/ gdźie Poseł Krolá Hiszpáńskiego/ oraz y zkoniem/ tuż drzwi Kośćielnych/ ná Oycá świętego oczekiwáiąc. Z ktorym gdy się iuż ku nim zbliżą/ stáną trochę/ w tym Oćieć święty/ mu dáie Błogosłáwieństwo/ gdźie záraz koń na przednie vpada y vklęka nogi. DelicWłos 112.
patrz: UKLĘKAĆ
– MIásto VENETIA Záłożone Roku po Národzeniu Páńskim 421. má w sobie Kośćiołow Fárnych 62. á Klasztorow 41. to iest 17. Męskich/ á[...] Białogłowskich/ ma ták wiele Kánałow iák wiele vlicz gdźie się znáyduie 800. Mostow procz tych ktore zá náznácznieysze máią. DelicWłos 2.
patrz: ULICA, ULICA, ULICZA
– A ták náiadszy się/ kázdemu do vmyćiá wody podawszy zpodźiękowániem odchodzą. DelicWłos 114.
patrz: UMYCIE
– Tritola, iest pewne mieysce/ gdźie wálne y zacne/ czásow dawnych/ były Láźnie/ ludźiom od wszelákich chorob/ y vłomnośći służące y pomagáiące z káżdą maiąc osobliwą ná drzwiách przybitą kártę/ z ktorey káżdy vznáć y wyrozumieć mogł/ od ktoreyby byłá pomocna y/ vzdrawiaiącá choroby. DelicWłos 196.
– Prezentuiemy przed Wm. Nászym M. Pánem, Italicas delitias, między ktoremi merito przodkuie Rzym [...]. DelicWłos 7 nlb.
patrz: WM.