Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DelicWłos 1665 wydanie wtórne
DELICYE ZIĘMIE WŁOSKIEY ABO Prawdźiwe, y istotne Opisánie, co tylko we Włoskich Kráiách [...] znáyduie się Raritet, z Doskonáłym Drog y odległośći [...] okryśleniem. Przytym y Opisanie Monety [...] Przez iednego Anonima, z Niemieckiego ná Polski przełumáczone ięzyk: z doskonálszym przydátkiem y Opisániem niektorych Mieysc

http://polona.pl/item/3569060/1/
Odnotowano 69 cytatów z tego źródła
– W Gmáchu álbo Pokoiu/ laguarda robba názwánym/ stoią w schowániu Pandectae Florenckie, we dwoygu opráwne Kśięgách/ od srebrnych Klázur/ Kármázynowym powlecone Akszámitem/ ná końcách Kśiąg/ świadcy Marfilius Ficinus, swoią własną po Grecku pisząc ręką/ iáko przytym był/ gdy ználeźione były. DelicWłos 68.
– [Statua] Ná koło onych stárożytnych Pogan/ otoczona Meczety/ iáko to Pántheoná/ Capitolium, Cereri, Theatry/ Amphitheatry, Pyramidami, Columnami, Tryumfálnemi Bramámi/ Láźniámi/ etc. DelicWłos 187.
– Iednę kosztowną Tryumfálną przed tym Amphiteatrum obaczysz Bramę/ ktorą Cesarz Constantinus, ná swoy postáwił wyiazd. DelicWłos 176.
– Z ktorego [ogrodu] wyszedszy/ poydźiesz ná práwą rękę/ ku Amphiteatrum Vespásiana/ il Colisco tych czásow názwánego/ gdźie poydźiesz przez pewną Bramę Tryumfálną/ máiącą ieden pochylisty Mur/ v ktorego przedtym gdy spectacula bywáły/ wino ćiekło/ ktore káżdemu z spektatorow/ do woli pić wolno było. DelicWłos 175.
– Blisko záraz Kośćiołá/ Sant Croce in Ierusalem, tuż przy murách Mieyskich/ było Amphiteatrum Statily Tauri, ktore podźiśdźień/ po większy rożeznáć częśći. DelicWłos 143.
– Znowu ieszcze Florencya Miásto/ pełne Kupcow y hándlow wszelákich/ osobliwie od Błáwatow/ y máteryiey iedwabnych/ od drogich sukien/ że rownych we Włoszek cáłych/ wroboćie y dobroći nieznaydźiesz. DelicWłos 79.
– Collegium la sapienza, názwáne/ iest naywspániálszy y naykosztownieyszy/ w támtych mieyscách cáły Włoski Ziemiey budynek/ względem wysmienitych mármurowych Column/ y zácnie kosztem wielkim przyozdobionych gmáchow/ w ktorym iest 30. Auditoria tám wiedny izbie/ gdźie do Rády záśiadáią/ znaydźiesz Prywilei wypisány/ tey nádany Akademiiey. DelicWłos 55.
patrz: AUDYTORIUM
– ANCONA Miásto/ dáleko słynące/ dla zacnych y budownych Kámienic y Domow/ tákże kosztownych Páłácow/. DelicWłos 39.
patrz: BUDOWNY
– Iáśnie Wielmożnemu, á nam wielce Mściwemu Pánu, IEGO MOSCI PANV, STANISŁAWOWI SKARSZEWSKIEMV, KASZTELANOWI MAŁOGOSKIEMV, WIELKORZĄDZCY KRAKOWSKIEMV, Drohobyckiemu, etc. etc. STAROSCIE. Przy fortunnym powodzeniu/ Z.D.Z. DelicWłos 2.
patrz: DROHOBYCKI
– Tam zajechawszy stań gospodą pod Aniołem złotym/ gzie dostaniesz konia/ aż do samego Rzymu/ jednak w tym bądź/ i miej przestrogę/ że się trafiają konie/ które się nazad powraczać muszą w też drogę/ których o małym dostaniesz koście/ koło 6. albo 8. Eskudów/ za co i konia i ciebie aż do samego Rzymu strawować będzie/ już koło konia żadnego starania mieć niebędziesz/ tylko co na Obiad/ a na wieczor do gospody z siędziesz. DelicWłos 49.
patrz: ESKUDO
– Dwanáśćie Koron/ Páństwu Venetow należących/ 12. Pektorałow od drogich kámieni/ między ktoremi ieden/ wpośrzoku wielki Száfir y Smiraldo máiący/ iákiego temu rownego więcey nieznaydźie/ 2. Sáphiry wielkie 2 naczynia Gágátkowego/ iedno Cálcedonowe á drugie Turkusowe. DelicWłos 25.
patrz: GAGATKOWY
– Idąc dáley/ obaczysz ieden wielki Dom/ o trzech gmáchách/ wedle śiebie/ gdzie 200. Okrętow/ y Gálei może wnowe przbráć Liny. DelicWłos 7.
patrz: GALEA, GALEA, GALLEA
– Támteczni Káwálerowie/ máią záwsze pogotowiu/ pod ośm Gálei potężnych/ we wszeláką municyą y strzelbę opátrzonych/ á gdy znák iáki dádzą z Fortece/ z Dźiáłá vderzywszy/ że się tędy ná morzu Tureckie pokázuią Okręty/ záraz nátychmiast/ iedná Máltáńska Gállea/ przećiwko 4. Tureckim wychodźi/ álbowiem Máltáńska Gállea/ zbyt potężnie opátrzona/ y co wielka/ że záwsze większa część szláchty y káwálerow/ niżeli prostego (ná niey się zostáie y znáyduie) Zołnierzá. DelicWłos 221.
patrz: GALEA, GALEA, GALLEA
– Támże 46. Gáleacz wielkich/ tylko co ná nie włożyć Dźiáłá/ cále gotowych/ z támtąd poydziesz náiednę Sálę 500. krokow circiter długą/ gdźie Liny y inne powrozy/ do Gálei robią/ támże pewny Dom/ gdźie pod 40. Kotłow y Pieczow/ do robienia Sálitry. DelicWłos 5.
patrz: GALEA, GALEA, GALLEA
– Támże ieszcze/ śiłá zacnych/ obaczysz Reliquiey miánowićie/ wodę/ ktorą Chrystus Pan był Krzcony/ Kámień ztych kámieni ieden/ co ś. Sczepan był kámienowány/ y Figurę Osoby Mikołaiá święte[go]. DelicWłos 130.
– 2. wielkich srebrnych Litcharzy y ośm máłych/ ieden wielki kámień Kárbunkuł/ świátło z śiebie iák świecá wydáiący. DelicWłos 25.
patrz: KARBUNKUŁ
– Ma iescze [zamek] dwie (z sámego ćiosánego Kámieniá) potężne wieże/ trzemá kázda ná wierzchu opátrzona Kártány/ ná Murách záś pod 500. Dźiał wálnych lezy ná łozách/ cále gotowych. DelicWłos 251.
– Tám obaczysz dwu Iednorozcow/ między ktoremi ieden czerwony sámczá/ ten drugi zołty sámicze znáczy. Przytym Xiążęći Rog álbo Mitrę/ y Sceptrum/ dwie Rozdze Aároná/ 2. wielkich srebrnych Litcharzy y ośm máłych/ ieden wielki kámień Kárbunkuł/ świátło z śiebie iák świecá wydáiący. DelicWłos 25.
– Támże kilká skrzyń pełnych/ Lichcárzy srebrnych/ do Ołtárzy należących. DelicWłos 103-104.
– Wiedz ieszcze do tego/ że Librá álbo Lirá/ czyni nászych 12. groszy Polskich: á tá ma w sobie 20. soldow támtecznych. Z tád łácnoć przydźie/ ná Liry ráchuiąc/ wszytkę inszą zrozumieć Monetę. DelicWłos 305.
patrz: LIRA
– Wgore idąc po wschodźie/ obaczysz ieden gmách w ktorym 200. stárych Niewiast/ álbo Bab/ co dźiennie/ stáre łatáiących zagle/ á ná czás/ gdy tego iest potrzebá/ pod 700. co dźień ich robi. DelicWłos 8.
patrz: ŁATAJĄCY
– W sámym weśćiu/ ná práwy ręce Bramy/ wiszą dwá Mágnety/ iednysz obá wielkośći/ przytym iedno náczynie wodne/ z kámieniá Serpentynowego/ álbo Wężowego/ ná drugi Bramie iest figurá iednego Mułá/ z tákim napisem. Lecticam, lapides, et marmora, ligna, columnas. Vexit, conduxit, traxit, et ifta tulit. DelicWłos 71.
patrz: MAGNET
– Wyszedszy z Brámy/ wiedne prostą vliczę/ gdy iuż do Páwłá S. zechcesz/ po drodze ná lewy stronie/ stoi Kośćiołek málutki/ z ktorego Piotr S. wyiźrzał był/ gdy Páwłá świętego/ zá Miásto ná strácenie prowádzono/ z támtąd Piotr święty z Páwłem świętym się pożegnáli. DelicWłos 126.
patrz: MALUTKI
– Podzźe do Zákrystyiey gdźie Kośćielne leżą áppáraty/ obaczysz ná práwy ręce Conterfekt Margrafa z Baden, oraz y dźień/ iáko tám przyiechał/ y swoiey drogi odpráwił Votum Roku 1584. DelicWłos 42.
– Zátym poydźiesz do Menicze/ tuż przy Wieży stoiący/ tákże do Bibliotheki/ tám nieco wesołego obaczysz. DelicWłos 15.
– Ztámtąd poydźiesz/ do Xiążęczego Páłácu/ gdźie wźiąwszy Gondole/ przewieś się do Klasztorá S. Gerzego/ w budynku rownego/ niewidźiánego/ od wesołych kruczgánkow/ y Ogrodow które Lećie y Zimie kwitną y zielenieią/ á miánowićie pytay się O sálę Conventu, gdzie Mniszy iadáią/ rzecz bárzo wesoła/ ktorego Klasztoru ná koło wielkość/ iednemu rowna się Miásteczku. DelicWłos 13.
– uż Niedáleko iest iednego z Vincency, Szláchćicá Dwor/ gdźie wesołe AEolia, álbo wietrzne obaczysz Kunszty/ tám wiátry/ pod czás látá mogą bydź moderowáne/ przez co przyczynić/ y zelżyć/ ták większego/ iáko y mnieyszego wiátru może: iáko zechce. DelicWłos 280.
patrz: MODEROWANY
– Wpoł kośćiołá/ niedáleko choru/ tám iednę obaczysz Kápliczkę/ w ktorey Brygittá S. nayczęśći modliwáłá się/ y ná Meditáczyiách bywáłá. DelicWłos 128.
– Zá dawnych czásow/ ná tym mieyscu/ było iedne Mausoleum, álbo pogrzebowa Mogiłá/ Cesárzowi Adrianowi/ ná pámiątkę vsypána. DelicWłos 94.
– Tám w Rátuszu/ czterech/ co nayznácznieyszych obaczysz Osob/ y Mężow Nagrobki y Monimentá/ tych/ ktorzy/ to; (pierwszych y dawnieyszych lat/) rządźili/ y w swoiey trzymáli mocy miásto. DelicWłos 259.
– Idąc názad obaczysz/ wiednym Gmáchu álbo Budynku/ pod 600. Dźiáł wielkich/ ná łożách y kołách pogotowiu leżących/ przytym ieden Mortaro, álbo Mozdirz/ ktory kule o 600. Funtách rzuca. DelicWłos 5.
– Wiechawszy w Miásto/ stáń pod Złotym Anyołem/ gospodą/ bárzo wygodną/ tám znaydźiesz ieżeli zechcesz donáięćia koniá/ áż do sámego Rzymu/ zá tanie pieniądze. w Rynek poszedszy obaczysz iedne piękną y wielką/ wyżey plácu Fontánę/ z ktory ná koło wszytkieo plácu doyźrzysz/ wystáwiony/ nákształt Iákubowy Muszlę, cegłą wszędźie rowną wybudowány/ y od Mármuru biáłego wpásy nieiáko mieszány/ z czego się iák náturálna Muszlá wydáie. DelicWłos 81.
patrz: MUSZLA
– Dawnych czásow/ był to ieden Zbor álbo Meczet Pogáński/ należący náczyiey węgierski/ á potym od Oycá S. Grzegorzá XIII. odięty/ á náczyiey Niemiecki/ zá kośćioł dány. DelicWłos 136.
patrz: NACJA
– Iednák gdy lądem zechcesz/ niezániecháłem ći niżey lądem opisáć Drogi. W tym tylko przestrzegam/ że po większey częśći/ gorzysto y niebespieczno. DelicWłos 236.
– Między Spezyą á Laris miástem/ leży iedná wielka y niedobyta/ Genuezom tákże należąca Fortecá/ pod tytułem Santa Maria di sorte, dwie mili Włoskich od Porto Wenere odległa/ Zołnierzem osádzona Niemieckim/ ktorą gdy obaczyć zechcesz/ wźiąwszy v stárszego pozwolenie/ pokażąć iednę zbyt potężnie budowáną y vfortyfikowáną Fortecę: á tá nie bárzo dawno stánęłá. DelicWłos 235.
patrz: NIEDOBYTY
– Obiáduiącym ieden z Księży pismo święte czytáiąc/ á inszych dwu do Stołu vsługuiąc/ áby tym prędzy/ wpodániu/ y dodániu/ kázdy znich/ gdy co potrzebuie/ swoię wygodę miał. DelicWłos 114.
– KOśćioł Wáwrzyńca świętego/ iest milá od Miástá/ gdźie iego święte ćiáło pochowáne leży. W ktorym iest kámień/ nád ktorym pieczony był/ gdźie krwie y sádłá álbo tłustego są znáki/ gdy náten padáły y kápáły kámień/ ktore do tych czas nietylko otrzeć/ ále y odmyć niepodobná: przytym sztuká/ od tego/ ná ktorym był pieczony/ znáyduie się Rosztu. DelicWłos 144.
patrz: ODMYĆ
– [...] Ostia święta [...] wypádłá mu z ręku/ ná koniec Ołtarzá/ ktory mármurowy był/ nic więcey tylko znák tey wielkośći co byłá/ ná rogu zostáwiwszy Ołtarzá/ znowu zpádłá ná Stopień/ tenże znák co ná Ołtarzu zostáwiłá zpádłá ná koniec/ y ná trzeći stopień/ ná ktorym włáśnie/ tęż wyráżiłá wielkość/ tylko że iuż w krew cáłe obroćiwszy się/ tákże zostáłá. Ktora do tych czas/ nie da się żadną miárą/ y żadnym wytrzeć/ áni odmyć sposobem. DelicWłos 150.
patrz: ODMYĆ
– nusz ogrod wesoły zbyt/ w ktorym iest Pilárnia DelicWłos 201.
– Ná ktorego Kośćiołá smętarzu/ gdy iákiego z Rzymu rodem Pielgrzymá pogrzebią/ tedy go źiemiá stráwić niemoże/ inszey záś Náczyi ludźi/ precz 24. godźin stráwi/ co iescze do tych czas codźiennie widźieć możesz. DelicWłos 113.
– A ták gdy Rzymiánie powątpiwáli/ nie mogąc się dorozumieć/ ktoby táki był/ y ktoregoby przez to rozumieć mieli/ áż wyrwie z pośrzodká ich ieden zacny Młodźian Marcus Curtius názwiskiem/ gániąc im te ich nieumieiętność/ ktory obroćiwszy się ku Capitolium, wyćiągnął Rękę/ oświadczáiąc się przed káżdym/ że dla miłośći Oyczyzny vmrzeć gotow... DelicWłos 172.
– Albowiem gdy ten pewnego czásu/ swoich kilkunastu cząstuiąc Przyiaćioł/ tym popił winem/ z ktorego wgłowę pozáchodźiwszy/ rozumieli/ że im miał zádáć trućizny/ między sobą zábili. DelicWłos 204.
– Albowiem záwsze przed Pralatem przodkiem ieźdźił/ á gdźie tylko dobrą zastał muszkátellę/ tám ná Drzwiách nápisał Est, Est, ktore słowá skoro Pralat obaczył/ záraz z koniá z śiadł/ y pił/ dla czego też żywotá pozbawion. DelicWłos 87.
patrz: POZBAWIONY
– W Churze sámym iest komorká N. Pánny/ w ktorey od Anyołá Gábryelá w Iudei pozdrowiona byłá/ ktorą cudownym sposobem Anyołowie (iako powiádáią) przez Morze. ná támto przenieśli mieysce DelicWłos 41.
– Znowu przeciwko záraz tey Káplice w Murze zá szkłem/ Obraz Pánny Przenaświętszy vźrzysz/ własną Lukaszá málowány ręką. DelicWłos 254.
patrz: PRZECIWKO
– ...przeto do pokoiu przywiedźiony y przeproszony/ onym trzy wielkie dárowáł Columny/ z ktorych dwie do tych czas przed S. Márkiem stoią/ trzećią dla zbytniey wielkośći y długośći swoiey/ zadną miárą niemogłá bydź przewieźiona. DelicWłos 18.
– Naprzod záprowádźi ćię do Páłácu ná gorę/ ktory iest w quádrat budowány/ wszedszy w pierszy pokoy/ prosto záraz cztyry insze obaczysz pokoie/ corresponduiące sobie wszytkie Quádratem/ tám obaczysz ieszcze 16. pokoiow/ między ktoremi/ wiednym/ dwoie łoż stoi/ Xiążęćiá y Xiężny/ zdádzą się bydź między inszemi łożámi naypodleysze/ á to względem tego że są przyniższe. DelicWłos 61.
– Drogiemi i kosztownemi przyozdobione obiciámi/ miánowicie Conterfekty kunsztowne/ ktorych wykład/ tuż záraz ná brzegách wypisány stoi. DelicWłos 88-89.
patrz: TUŻ
– w Pomienionym Páłácu/ álbo Rátuszu/ tuż Drzwi gdy się do Gmáchu Praesidentá albo nastárszego Przełożonego wchodzi/ iest ieden okrągły kámień/ DelicWłos 259.
patrz: TUŻ
– W tym iednę zbyt Páńską/ práwie Krolewską obaczysz Salę/ przy wyśmienitych y bogátych wielu Pokoiách/ tuż przy ślicznym y niezmiernie wesołym Ogrodzie/ DelicWłos 255.
patrz: TUŻ
– CAietta iest to iedne Miásteczko/ álbo klucz Páństwá Neápolitáńskiego/ tuż Morza leżące: DelicWłos 192.
patrz: TUŻ
– [...] Oycá świętego z Páłácu nádoł do Kośćioła nioszą/ gdźie Poseł Krolá Hiszpáńskiego/ oraz y zkoniem/ tuż drzwi Kośćielnych/ ná Oycá świętego oczekiwáiąc. Z ktorym gdy się iuż ku nim zbliżą/ stáną trochę/ w tym Oćieć święty/ mu dáie Błogosłáwieństwo/ gdźie záraz koń na przednie vpada y vklęka nogi. DelicWłos 112.
patrz: UKLĘKAĆ
– MIásto VENETIA Záłożone Roku po Národzeniu Páńskim 421. má w sobie Kośćiołow Fárnych 62. á Klasztorow 41. to iest 17. Męskich/ á[...] Białogłowskich/ ma ták wiele Kánałow iák wiele vlicz gdźie się znáyduie 800. Mostow procz tych ktore zá náznácznieysze máią. DelicWłos 2.
patrz: ULICA, ULICA, ULICZA
– A ták náiadszy się/ kázdemu do vmyćiá wody podawszy zpodźiękowániem odchodzą. DelicWłos 114.
patrz: UMYCIE
– NA gorę wszedszy/ Monte Trinitate názwáną/ ná ktorey ten kosztowny/ iest záłożony Páłac/ na przod iednę obaczysz Sale/ zacnie w quádrat położoną kámieniem/ gdźie iest pewny nákształt rurki Instrument/ ktorym ász do Páłacu wodá w gorę idźie/ że ręce z niey vmyć możesz. DelicWłos 156-157.
patrz: UMYĆ
– Tritola, iest pewne mieysce/ gdźie wálne y zacne/ czásow dawnych/ były Láźnie/ ludźiom od wszelákich chorob/ y vłomnośći służące y pomagáiące z káżdą maiąc osobliwą ná drzwiách przybitą kártę/ z ktorey káżdy vznáć y wyrozumieć mogł/ od ktoreyby byłá pomocna y/ vzdrawiaiącá choroby. DelicWłos 196.
– Tey ná obronę Fortecy záwsze iest 250. vstáwicznie wártuiących y nieschodzących żołnierzy Hiszpanow/ ták dálece/ że luboby Nieprzyiaćiel dostawszy miásta/ w nim się zostáć chćiał/ przed tą nie mogłby Fortecą/ gdyż zniey cáłe Miásto z gruntu znieść może. DelicWłos 215.
patrz: WARTUJĄCY
– W sámym weśćiu/ ná práwy ręce Bramy/ wiszą dwá Mágnety/ iednysz obá wielkośći/ przytym iedno náczynie wodne/ z kámieniá Serpentynowego/ álbo Wężowego/ ná drugi Bramie iest figurá iednego Mułá/ z tákim napisem. DelicWłos 71.
– Niedáleko z támtąd/ iest pewny Dom/ gdźie iuż gotowych wioseł/ ná 80. Gálei leży/ á iescze co dźień do nich przyrabiáią. DelicWłos 9.
patrz: WIOSŁO
– To Miásto/ ma tákże ieden wielki y zacny Rynek/ ná ktorym wszelákiey viuándy/ á miánowićie rozlicznych dostániesz fruktow/ y co tylko zechcesz/ á pomyślisz. DelicWłos 215a.
– Náprzećiwko záráz/ ná práwy ręce/ w Kośćioł wszedszy iest ieden Ołtarz/ ná ktorym stoi/ Zołnierz/ co Chrystusowi Pánu/ ná Krzyżu/ Bok przenáświętszy włocznią przebił. DelicWłos 98.
patrz: WŁÓCZNIA
– W drugim znowu/ rożne z kámieniá ćiosáne y wyryte figury obaczysz Dżiedźińcu. Iáko to dwie státuy Person/ figurę iednego Byká/ Psá/ Pástuchy/ figurę iedney Concubiny/ iey własną/ iákiey byłá wyrażáiąca postáć/ Bykowi v rogow zá włosy vwikłáney/ y ták od niego po źiemi włoczoney. DelicWłos 163.
patrz: WŁÓCZONY
– Prezentuiemy przed Wm. Nászym M. Pánem, Italicas delitias, między ktoremi merito przodkuie Rzym [...]. DelicWłos 7 nlb.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ
– Znáiąc my się Iáśnie Wielmożny KASZTELANIE, á Pánie nász Miłośćiwy, do teyże kondicyey sublunarium, á chroniąc się, suspectam záwsze et fatalem singularitatem: tey drobney Prace nászey, ktorą prezentuiemy z vniżonym áffektem, et statuimus in conspectu Wm. M Páná, chcąc sobie ná osobliwszą zárobić łáskę, miłośćiwe oko, drobney mowie pracy máłey Kśiążeczki, imitati naturam, ktora maximarum rerum, minima voluit esse principia: zá sczegulnego, osobliwego, obieramy Protektorá, sczęśliwi niż Platonici iegoż vmbrosam Platanum. DelicWłos 4-5.
patrz: W.M.M., W.MM., WM.M, WMM, WMM, WMM.
– Ich konie także beły zawżdy posiodłane, Z munsztukami na łękach; które zgotowane Jadły w stajniej przy wrociech i owsy i siana, Czekając pogotowiu każdy swego pana. DelicWłos 130.
patrz: WOROTA, WROTA
– A ták wszedszy do Czekauzu/ poydźiedz nápiersze Piętro/ gdźie dwá obaczysz Gmáchy/ pełne Rynsztunku/ z ktorych 600. koni Kirysniká/ á 1000. Piechoty wymunderowáć możesz. DelicWłos 90.
– Támże za Páłácem/ iest Cassina, gdźie Xiążę záwsze/ zroznych náczeyi/ od wszelakich Kunsztow rzemieśniká trzyma/ gdyż znáczne miał Xiąże w tym swoie vpodobánie/ ták dálecze że się sam kilkoro Kunsztownego wyuczywszy rzemiesłá/ nieraz ále bárzo często zniemi/ do roboty záśiádał. DelicWłos 73.
– TEn Páłac/ względem ślicznego budynku swego/ od zacnych Pokoiow/ y Gmáchow/ kobiercy/ y skormi obitych złoćistemi/ má wielkie zálecenie. DelicWłos 160.
patrz: ZALECENIE
– Tuż záraż/ jest ieden/ niezmiernie wielki Ogrod/ w ktorym las/ wszytek od Cyprysowych drzew/ od rozny dla ptástwá zubi/ od wszelákich co ieno pomyślisz owocow/ od ślicznego y rozmáiteo kwiećia/ niektorego/ cáły Rok kwitnącego. DelicWłos 72.
patrz: ZOB, ZOB, ZOBIA, ZOBIA, ZÓB, ZÓB, ZUB, ZUB, ŻOB