Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SprawyCzerUl 1663-1717 wydanie wtórne
Sprawy sądowe poddanych klasztoru OO. Karmelitów w Czernej (1663-1717)

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=289&from=FBC
Odnotowano 54 cytatów z tego źródła
– Takze ze się niema zadney częsci upominac w oyczyznie swoiey ani od bratow swoich, ktorego IM. WW. Oycowie abdankuią od tego dla iego brzydkich zbrodni y swawoli, ktorey się nie chciał po kilka razy pohamować. SprawyCzerUl II, 392-393.
– Innych tu wszytkich ponotowanych karać, iesli słuszney przyczyny nie mieli absentowania, abo niestawienia się do gromady. SprawyCzerUl 399.
– Bogu w abstrakciey bez zgiełkow y turbaty swiatowych słuzyc [ma konwent pustelniczy]. SprawyCzerUl II, 395.
patrz: ABSTRAKCJA
– Aby tedy takowe na potym inconvenientia y absurda nie bywały, prohibitia na chłopy nasze promulgowana. SprawyCzerUl II, 403.
– Ordinowały się przestrogi, advertencye, punkta, abo artikuły zakazuiące y przykazuiące pod winami y karami. SprawyCzerUl II, 401-402.
– Czwarta pobudka stanowienia adwertency na rękoimow. SprawyCzerUl II, 403.
– Sprawa między pracowitemi Urbanem Szczygłem z Racławic J. K. M. poddanem aktorem a Stanisławem Małodobrem [...] pozwanym abo obzałowanym, odprawowana. SprawyCzerUl II, 405.
patrz: AKTOR
– I w tym miec animadwersyą na gospodarzow, azeby z chłopami nie społkowali się, z nimi nie przysiewali. SprawyCzerUl 411.
– Zeby ladaiakim przychowkiem obory nie niszczały, trzeba miec na to osobliwą animadwertencyą. SprawyCzerUl 410.
– Po spustoszeniu kmiecia antecessora iego obsiewano na klasztor tę rolą. SprawyCzerUl 388.
patrz: ANTECESOR
– Tenze Madeia z zoną do Radwanskich uciekł od nich młyn arenduiąc. SprawyCzerUl II, 403.
– Napisali list szkaluiący [...] roznemi go fałszami przeciwko bratu, sławę zakonną naruszaiącemu, naspikowawszy (arkuszowy list). SprawyCzerUl II, 403.
patrz: ARKUSZOWY
– Te 50 złotych [...] za bachmata rydzego oddano die 10 Februarii 1672. SprawyCzerUl 399-400.
patrz: BACHMAT
– Takowy [oszczerca] iusz ma bydz miany za bannita wywołanego, niecnotliwego y nieuczciwego człowieka. SprawyCzerUl 395.
– Poddani zszedłszy się do karczmy, miasto trunku przystoinego y posiedzenia uczciwego kartami się o piniądze bawią. SprawyCzerUl II, 399.
– Y to bezbozne frantostwo chłopskie. SprawyCzerUl II, 389.
– Bydło, to iest konie y woly, ciemięzą y wniwecz obracaią [przez długie podróże]. SprawyCzerUl II, 397.
patrz: BYDŁO
– Nalewek 4, - cebrow do noszenia piwa 2. SprawyCzerUl II, 391.
– Kazdey gospodyni cechowane tworzydła pooddawac. SprawyCzerUl II, 411.
patrz: CECHOWANY
– Aby [...] sery takze tworzone były tworzydłem cechowanym ze dwora. SprawyCzerUl II, 411.
patrz: CECHOWANY
– [..] delata była na niketorych, y oskarzono ich, ze drwa wozą [...]. SprawyCzerUl II, 397.
patrz: DELATA
– [...] takową krnąbrnosc y hardosc chłopską dębczakami albo surową liną zkarac w gromadzie 40 plag. SprawyCzerUl II, 398.
patrz: DĘBCZAK
– [...] według wymiary zeby dopędzali staian chłopi [...]. SprawyCzerUl II, 412.
– Innych tu wszytkich ponotowanych karać, iesli słuszney przyczyny nie mieli absentowania, abo niestawienia się do gromady. SprawyCzerUl II, 399.
patrz: GROMADA
– W. O. Konstanti od S. Hieronima, przeor protunc konwentu pustelniczego, wezwał B. Modesta s inszego konwentu. SprawyCzerUl 387.
patrz: KONWENT
– Ktoby tedy zawodzenia takowe czynił u ludzi postronnych, zatym y kłotnie, turbacye, klasztorowi zadał, ma bydz takowy z naszych poddanych karany kuną abo gąsiorem, przez dzien cały od godziny do godziny siedząc, y do tego 30 plag wziąc postronkiem dobrem, iako nieposłuszny. SprawyCzerUl 401.
patrz: KUNA
– Postanawiamy y miec chcemy irremissibiliter, aby takowy swiadkami przekonany, abo słusznemi dowodami iakiemikolwiek, siedział w kunie, abo w więzieniu iakiem dobrem, ostrem, innym ad arbitrium przełozonego, przez miesiąc, abo więcey iuxta delicti qualitatem [...]. SprawyCzerUl 395.
patrz: KUNA
– Kaszy wzięli zołnierze, parę wołow y inne szkody poczynili, y była tu cała chorągiew raytariey drapiezney y łupiezney Dzierzbickiego, stanąwszy w Paczułtowicach w Sobotę Wielkanocną rano, a w Poniedziałek dopiero wyi[a]chali, o czym protestacya w grodzie Krakowskim 1659 post Pascha, na trzysta złotych poprzysięzone szkody. SprawyCzerUl II, 388.
– PP. Tymphowie nabili w mynicy ortow zlotowych srebra barzo podłego valoris 13 1/2 alias pulczternasta groszy tylko, a P. Boratini szelągow z puł miedzi y skła haniebnie ladaiakich kilka millionow, wygubiwszy dobre szelągi y monetę. SprawyCzerUl 390.
– To tak było dobrą stara monetą przed rokiem 1664, y ktorego dopiero we Lwowie pod czas commissiey, (ktora rok zupełny y 8 niedziel całych trwała) niektorzy I. M. Panowie commissarze z panem podskarbiem koronnym, natenczas Krasinskim, authrice Maria Ludovica Maria Gonzaga Galla cum cancellario supremo regni, (qui fuit tunc Nicolaus Prazmowski, epus Luceoriensis), promotore et coadiutore, PP. Tymphowie nabili w mynicy ortow złotowych srebra barzo podłego valoris 13 1/2 alias pulczternasta groszy tylko, a P. Boratini szelągow z puł miedzi y skła haniebnie ladaiakich kilka millionow, wygubiwszy dobre szelągi i monetę. SprawyCzerUl II, 390.
patrz: NABIĆ
– Zeby ladaiakim przychowkiem obory nie niszczały, trzeba miec na to osobliwą animadwertencyą. SprawyCzerUl 410.
patrz: OBORA
– [...] zeby ich rozłączyc, aby zaboystwa y oycoboystwa więcey nie były, kazał mu chałupę zbudowac na roley Goiowey. SprawyCzerUl II, 392.
– Na to mu odpowiedział W. O. podprzeorzy, wyżej pomieniony: sprawiedliwosc będzie, tylko wam p. sąsiedzie trzeba wiedzieć, iż temu poddanemu naszemu dlatego zabrane jest wam przedane bydlę od urzędników klasztornych, bo to uczynił naprzod przeciwko zakazaniu pańskiemu. SprawyCzerUl 404.
– Przed W.O.Laurentem a S.Maria, podprzeorem y wikaryem konwentu [...] stanąwszy otlicznie pracowity Marcin [...] ktory tę wniosł skargę. SprawyCzerUl II, 404.
– Kartami się o pieniądze bawią, zkąd ukrzywdzenia ieden drugiego, swary, hałasy, połebkowania y bicia niechrzescianskie pochodzą y bywaią. SprawyCzerUl II, 399.
– Ale innych tu wszytkich ponotowanych karac, iesli słuszney przyczyny nie mieli absentowania, abo niestawienia się do gromady, iako to choroba etc. SprawyCzerUl 399.
patrz: PONOTOWANY
– ...tenze gospodarz co lepsze staiania poobsiewał. SprawyCzerUl II, 410.
– ...nie nowina temu chłopu Kulasowi hałasow y zwad czynic, co większa ludzi kaleczyc, o co iusz nieraz skargi na niego były, a on się przecie nie obaczywa, ani się poprawia, tedy staremu Kulasowi trzydziesci plag postronkiem surowych dac, a młodszym, to iest synowi iego y synowcowi, po pięcdziesiąt plag dobrych, aby się nie zaprawowali w takie postempki rozboinicze... SprawyCzerUl 400.
– ...napisali list [...] y oddano go w Krakowie portinaszowi, nie chcąc czekać responsu, choc go oddawcy intimowano. SprawyCzerUl II, 403.
patrz: PORTYNASZ
– In continenti tamze zaraz Franciszek Bielski, krawiec, nowy obywatel Siedlecki, skargę wniosł na Franciszka Kulasa y na Błazeia syna iego, y najSobka [!] bratanka tegosz, ze go w karczmie w dni zapustne potłukli, pobili y włosow z głowy natargali, iakosz de facto miał oko iedno sino podbite, a zona tegosz Bielskiego takze prezentowała na lewey ręce razy bite sine, kłonicą kaleczone, y w rękawie koszulki dziurę podartą, ktorą kupiono za siedm złotych. SprawyCzerUl II, 400.
patrz: POTŁUC
– Więc ze się z obudwu stron sprzeczaiących, tak powodowey iako y obwinioney, słuszney prawdy doysc nie mogło, dilacya abo remissa uczyniona iest do przyszłey da Pan Bog gromady, dla stawienia swiadkow na inquisytią. SprawyCzerUl 400.
patrz: POWODOWY
– W. O. Konstanti od S. Hieronima, przeor protunc konwentu pustelniczego, wezwał B. Modesta s inszego konwentu. SprawyCzerUl 387.
– Za dzien panski kazał sobie chłopom rabiac, orac, radlic, włoczyc tam, gdzie przysiewał, cum praeiudicio panskiey roboty. SprawyCzerUl 410.
patrz: RADLIĆ
– Uprawy roli zeby szczerze, wiernie doglądali, według wymiaru zeby dopędzali staian chłopi, zagony dobrze składali w szesc skib, dobrze podeymowali, podwałkowanie czynili, na radłonkach wraz wraz, iak moze bydz naydrobniey, radlili, bron takze zeby dobrze doglądali, bo y w tym wielka była nieuprawa roli, kiedy włoczkowie ledaiako włoczyli. SprawyCzerUl 412.
patrz: RADLIĆ
– Uprawy roli zeby szczerze, wiernie doglądali, według wymiaru zeby dopędzali staian chłopi, zagony dobrze składali w szesc skib, dobrze podeymowali, podwałkowanie czynili, na radłonkach wraz wraz, iak moze bydz naydrobniey, radlili, bron takze zeby dobrze doglądali, bo y w tym wielka była nieuprawa roli, kiedy włoczkowie ledaiako włoczyli. SprawyCzerUl 412.
– Boze nie day, gdyby ktory lesny miał wydawac albo pozwalac rąbania y brania drew z lasa na usczerbek y szkodę klasztorną. SprawyCzerUl II, 396.
– [...] zeby pod tym pretextemzgonin iakich albo sczynek gospodarze, stawiaiąc przy młockach, nie robili sobie, dlatego z panskim bydłem nie osobno stawiac ich bendą powinni. SprawyCzerUl 411.
– Aby [...] sery takze tworzone były tworzydłem cechowanym ze dwora. SprawyCzerUl II, 411.
patrz: SER, SER, SYR
– Sprawa Woyciecha Kaczmarzyka Siedleckiego, o excess pewny, dnia 17 maia 1670. - Przyzwany kaczmarz Siedlecki przed W. O. N. Przeora, ktory umyslnie ziachał na tę sprawę do Siedleckiego dwora. Naprzod tedy był spytany, iezeliby miał urazy do syna swego Woyciecha? Odpowiedział, ze bacząc, yz zonę iego, a matkę swą słowy zelżywemi y nieuczciwemi szkalował z okaziey tey, ze mu nie dopusciła iarzyny brac z izby, ale mu kazała zkopac, a ociec to słysząc, począł go strofowac, ze się nie godzi na matkę takich słow zazywac etc. a on się porwał na mnie z siekierą, chcąc mnie ciąc, ktoremu tedy, maiąc grabie w ręku, złozyłem się, ktore on mi w rękach przeciął, co się stało przy czeladniku I. M. P. Kurowicza, pisarza Wilenskiego, ktory to czeladnik zeznał przed W. O. N. Serafinem przeorem. SprawyCzerUl II, 391.
patrz: SKOPAĆ
– [...] do tego ukradkiem złodzieyskiem sposobem przeciwko wyraznemu y rzetelnemu zakazaniu Panskiemu, to iest przełozonego klasztornego, te drwa z lasow Panskich wozą, tedy takowy kazdy, będąc przekonany prawdą y swiadkami, ma nieomylnie bez folgi w kunie u koscioła farnego w dni swiętne trzy przez cały dzien pokutowac y karany bydz, abo tesz innemi winami y karami ma bydz obłozony do upodobania swego przełozonego, według cięzkosci przestępstwa [...]. SprawyCzerUl 397.
patrz: ŚWIĘTNY
– Poddani zszedłszy się do karczmy, miasto trunku przystoinego y posiedzenia uczciwego kartami się o piniądze bawią. SprawyCzerUl II, 399.
patrz: TRUNEK
– O uprawę grontow dworskich nie dbaią wczesnie, nie pokładaią ugorow, a to dla swoiey priwaty, zeby się krowa dłuzey ugorową trawą pasła, bo lepiey mleka daie po niey, y tak potym ledwie na odwrotach przychodzi oziminę zasiac, iako factum an. 1718, zkąd oczywista ruina folwarkow, kiedy uprawy grontow nie bendzie nalezytey według praktyki gospodarskiey. SprawyCzerUl 411.
patrz: UGOROWY
– A ze był zasłuzył abo ucha abo nosa urznięcia, stanęło na 50 plag za to, yz odkowawszy się z kaidan, swawolnie z klasztoru uciekł, y za inne excessy cięzkie. SprawyCzerUl 409.
patrz: URZNIĘCIE
– [...] takze y w słodach, kiedy w rosczeniu zgnoi, iegoby szkoda była [piwowara]. SprawyCzerUl II, 397.
patrz: ZGNOIĆ