Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
VolLeg VI 1697-1736 wydanie wtórne
Volumina legum. T. 6, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. VOLUMEN SEXTUM.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=65263&from=FBC
Odnotowano 40 cytatów z tego źródła
– Ponieważ woysku W. X. L. [...] cła [...] non sufficiunt, tedy in suplementum zupełney zapłaty, po cztery złote z dymu, podług ostatnich abiurat na rok jeden [...] pozwalamy [w Konstytucji W. Ks. L.]. VolLeg VI 60.
patrz: ABIURATA
– Powiat Kowieński. Seymik relationis deklaruie [...] albo pospolite ruszenie [...] albo też podatek [...] po złotych cztery z dymu [...] podług ostatniey abiuraty roku 1690. VolLeg VI 64.
patrz: ABIURATA
– Co się zaś tycze adiudykat, grzywien, Ziemstwa, Kancellaryi, Regentów, Patronów, Instygatorów, te wszytkie tymże prawem y porządkiem, iako iest w Prowincyi Wielko - Polskiey opisany, y w Lublinie sprawowane y utrzymane mieć chcemy. VolLeg VI 221.
patrz: ADIUDYKAT
– Instygatorowie [...] adiudykat y grzywien w Sądach Majoris subsellii, więcey nad instruktarz [...] brać nie powinni. VolLeg VI 221.
patrz: ADIUDYKAT
– Urodzeni administratorowie y Exaktorowie czopowego y szelężnego Woiewodztw y Powiatow W. X. Lit. [...] ktorzy kwitow ieszcze [...] swych nie maią [...] sprawić się maią. VolLeg VI 62.
– Mieć oraz chcemy [...] ażeby [...] administratorow [...] szelężnego nad dwóch więcey nie obierano w Woiewodztwach y Powiatach. VolLeg VI 62.
– Urodzeni administratorowie cełł [...] szlachtę rodowitą et bene possessionatos maią mieć za Pisarzow, na komorach y przykomorkach. VolLeg VI 60.
– Mieć oraz chcemy [...] ażeby administratorow czopowego, hybern [...] nad dwoch, więcey nie obierano w Woiewodztwach y Powiatach. VolLeg VI 62.
– Podatki na Seymie teraźnieyszym uchwalone, które im na przyszły Generał denuntiabimus przez Urodz[onego] Pisarza Skarbowego Pruskiego, albo przez Plenipotenta autentycznego, od Wielm[ożnego] Podskarbiego Ziem Pruskich inducent. VolLeg VI 50.
– Tak Patronowie, iako też y Agenci Trybunału Piotrkowskiego, Lubelskiego, y Radomskiego, w służbie woienney Polskiego y cudzoziemskiego authoramentu mieścić się poty nie powinni, poki w palestrze actualiter zostawać będą. VolLeg VI 223.
patrz: AGENT, AGENT, AJENT
– Patronowie y Agenci w Trybunałach powinni bydź szlachta, y przysięgli. VolLeg VI 223.
patrz: AGENT, AGENT, AJENT
– Ziemstwa, Regenci, od extractow,pieczęci y suscept, aktykacyi [...] w Sądach Majoris Subsellij, więcey nad instruktarz [...] brać nie powinni. VolLeg VI 221.
patrz: AKTYKACJA
– Zagęściły się sprawy w Trybunałach mere vexatoriae, y iuż aqwietowane y osądzone, ktore do tegoż Trybunału częstokroć intentantur. VolLeg VI 224.
– Na sessyi generalney [...] stanął tedy summaryusz ten [hybern] za generalnym assensem całey Prowincyi W.X.L. VolLeg VI 180.
patrz: ASENS
– A jeżeli Marszałek Seymikowy z Assessorami, irreale laudum albo attestacyą dał temu Deputatowi, ktoryby nie był legitime electus, tedy iako tenze Deputat illegitimum, tak Marszałek z Assessorami [...] na ćwierć roku siedzeniem w wieży [...] skarany bydź ma. VolLeg VI 320.
patrz: ASESOR
– Powiat Upitski [...] uchwaloną aukcyą woyska przyimuie, cum hac praecustaditione, że to augmentowane woysko [...] po Powiatach i Woiewodztwach praejudicium czynić nie ma. VolLeg VI 64.
– Woiewodztwo Połockie […] uchwala przy hybernie sowitey, przy cle dawnieyszym, na aukcyalne […] woysko […] podatek z dymu złotych cztery. VolLeg VI 65.
patrz: AUKCJALNY
– Woiewodztwo Nowogrodzkie […] na aukcyalne zaś woysko […] podatki po złotych cztery z dymu według abiurat anni 1690 […] bierze liberam optione do braci. VolLeg VI 65-66.
patrz: AUKCJALNY
– Woiewodztwo Połockie […] uchwala przy hybernie sowitey, przy cle dawnieyszym, na aukcyalne […] woysko […] podatek z dymu złotych cztery. VolLeg VI 65.
– Woiewodztwo Nowogrodzkie […] na aukcyalne zaś woysko […] podatki po złotych cztery z dymu według abiurat anni 1690 […] bierze liberam optione do braci. VolLeg VI 65-66.
– Towáry Ormiáńskie [...] Od Bagazyi sztuki rożney, gr: 4. VolLeg VI 133.
patrz: BAGAZJA
– Także umowiliśmy u postanowiliśmy, iż W. H[ospo]daru I. K. W[ie]l[iczeństw]a y Wielkim H[ospo]darom Ich Carsk: W[ie]l[iczeństw]a, przeciwko tymże spolnym Chrześcian nieprzyiacielom Tureckiemu Sołtanowi, Hanowi Krymskiemu, do obronitelnego y nastupatelnego soiuszu wzywać K. W[ie]l[iczeństw]a Francuskiego, ażeby y on do tego Świętego złączenia, przykładem wszystkich Panow Chrześciańskich przeciwko Bissurmanom przystąpił [...]. VolLeg VI 78.
– A soiusz z I. K. W[ie]l[iczeń]stwem wieczny obronitelny, poki z Bissurmany woyna trwać będzie. VolLeg VI 77.
– [Trzeba] woienny przemysł czynić, odwracaiąc siły nieprzyiacielskie, żeby na woyska Ich Car: W[ie]l[iczeń]stwa złączywszy się z Krymskiemi siłami nie przyszli dotąd, poki u W. H[ospo]dara I. K. W[ie]l[iczeń]stwa y Wielkich H[ospo]darow Ich Car: W[ie]l[iczeń]stwa, z Bissurmany spolny pokoy nie stanie. VolLeg VI 78.
– Urodzeni administratorowie cełł [...] szlachtę rodowitą et bene possessionatos maią mieć za Pisarzow, na komorach y przykomorkach. VolLeg VI 60.
patrz: CŁO
– Urodzeni administratorowie y Exaktorowie czopowego y szelężnego Woiewodztw y Powiatow W. X. Lit. [...] ktorzy kwitow ieszcze [...] swych nie maią [...] sprawić się maią. VolLeg VI 62.
patrz: CZOPOWE
– Wszakże dowiaduiemy się pilnie y ciekawie o cnotach y przymiotach Waszych, godnych takowey descendencyi, w Niemczech od Cesarzow Austryackich y Saskich, w Polszcze od sławnych Krolow naszych pochodzącey. VolLeg VI 5.
– [...] czyniliśmy spolne staranie [...] o spolnym soiuzie y o wypełnieniu niektorych niedopełnionych punktow, w dochoworach Andrusowskich [...]. VolLeg VI 74.
– Mieć oraz chcemy [...] ażeby administratorow czopowego, hybern [...] nad dwoch, więcey nie obierano w Woiewodztwach y Powiatach. VolLeg VI 62.
– Co się zaś tycze adiudykat, grzywien, Ziemstwa, Kancellaryi, Regentów, Patronów, Instygatorów, te wszytkie tymże prawem y porządkiem, iako iest w Prowincyi Wielko - Polskiey opisany, y w Lublinie sprawowane y utrzymane mieć chcemy. VolLeg VI 221.
patrz: INSTYGATOR
– Te iednak assygnacye w pomienioney konnotacyi znayduiące sie, ktore in parte, albo in toto nie są zapłacone, nie maią regulari do Wielmożnego Podskarbiego W. Koronn. ani do nikogo innego, tylko do tych Superintendentow, y Pisarzow, ktorzy dependenter od Konfederacyi Tarnogrodzkiey, na komnorach continuo, lub ad tempus byli, salva responsione, et calculatione onychże na Trybunale Skarbowym, ad instantiam asssignatorium, tudzież Urodzonego Instygatora Koronnego, ratione inwestygowania superat, ktoreby się pokazały nad zapłacone pomienione assygnacye. VolLeg VI 143.
– Woiewodztwom Pruskim a die 1 Martij generaliter aż do konkluzyi Trybunału, to iest ad Dominicam Palmarum duchownym y świeckim, także do rozsądzenia juxta correcturam iuris Prussiae, ex dispositione legis praesentis naznacza się, servato ordine, aby duchowne sprawy w każdym Woiewodztwie, tak, iako w Poznańskim i Kaliskim, przez sześć dni sądziły się, cum hac omnimoda cautione, aby inszych Woiewodztw sprawy w cudze non involvantur Woiewodztwa, ale każdy z swoiey kadencyi proprij Palatinus wpisował się, y sprawy rozsądzone były bez wszelkiey inwolucyi spraw innych, ani do nich żadnych remiss, konserwat, reiekt, Trybunał czynić nie powinien, sub poenis de evocatione sancitis, super parte contraveniente vindicandis. VolLeg VI 221.
patrz: INWOLUCJA
– W tym postanowionym y utwierdzonym wiecznym miru, y Swiętym pokoiu wszystkim niechęciom, nieprzyiaźniom, y nieżyczliwościom [...] we wszystkim odstawionym, uspokoionym, y potym niemściwym, niepamiętnym y zapomnionym bydź [...]. VolLeg VI 74.
– Znosząc także nieprzystoyny zwyczay że damy y matrony rożne, nie maiąc żadnych spraw w Trybunałach, tamże założywszy rezydencyą bawią się, y praktyki między stronami przez mężow y Depotatow czynić zwykły; przeto statut w tey mierze [...] reassumuiemy. VolLeg VI 226.
– Wielcy i Pełnomożni Posłowie: mianowicie z Senatu; VolLeg VI 73.
– ...aby żadne podatki ktoreby Seym nie uchwalił na Seymikach, Ziazdach iakowychkolwiek in praejudicium communis libertatis uchwalone nie były, sub nullitate laudorum in perpetuum stanowiemy, non praejudicando konstytucyom o poselsczyznach. VolLeg VI 60.
– Chcąc zasłużonemu wojsku [...] zasługi należycie [...] wypłacać [...] czwarty szeląg od każdego likworu [...] ze wszystkich Woiewodztw, Ziem, Powiatow [...] miast, miasteczek, wsiow naszych, duchownych i ziemskich dworow, klasztorow poświątnych gdziekolwiek tylko szynki znayduią się albo znaydować będą [...] y aby pomienionego podatku publicznego, iako y partykularnego żadna iurisdikcya y prerogatywa non involvat... VolLeg VI 48.
– Mieć oraz chcemy [...] ażeby [...] administratorow [...] szelężnego nad dwóch więcey nie obierano w Woiewodztwach y Powiatach. VolLeg VI 62.
patrz: SZELĘŻNE
– Tak Patronowie, iako też y Agenci Trybunału Piotrkowskiego, Lubelskiego, y Radomskiego, w służbie woienney Polskiego y cudzoziemskiego authoramentu mieścić się poty nie powinni, poki w palestrze actualiter zostawać będą. VolLeg VI 223. VolLeg VI 223.
patrz: TRYBUNAŁ
– Tak Patronowie, iako też y Agenci Trybunału Piotrkowskiego, Lubelskiego, y Radomskiego, w służbie woienney Polskiego y cudzoziemskiego authoramentu mieścić się poty nie powinni, poki w palestrze actualiter zostawać będą. VolLeg VI 223.
patrz: ZOSTAWAĆ