Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MalGram 1700 oryginał
Klucz do ięzyka francuskiego to jest Grammatika polsko-francuska (…) na pomoc Polakom chciwym umieiętności ięzyka Francuskiego ułożona

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=387641
Odnotowano 65 cytatów z tego źródła
– A iest troiakie. Iedno bez żadney kreski, iákie iest w terminách: ma, siada, iada. Drugie z ákcęntęm, naprzykład w terminách: bániá, wiárá, nászá. Trzecié z ogonęm iakie iest w terminách: sąm, Pąn, mąm, dąm, pchąm. MalGram 6.
patrz: A
– [...] litery tym porządkięm kłádę, iako są w obiecadle [...] MalGram 6.
– Iest u Polaków siódmy spadek, który Tyrónóm Łaciny sie uczącym kładą pod Ablátiwęm [...] á tęn sie kładzie ná pytanię kim, albo [...] czym. Iam go w Grámmátyce moiéy Polskiey nazwał z Łácińskiego Instrumentálnym. MalGram 53.
patrz: ABLATYW
– Na pytánie z kąd, Fráncuzi odpowiedáią przes Ablátif bez żadnéy prepozycyey, tylko z ártykułęm przyzwoitym. MalGram 190.
patrz: ABLATYW
– Tósz czynią [stoją na II-im miejscu] Adiectiwá pochodzącé od przymiotów żywiołowych, náp. le tems humide, czás mokry, l'eau tiede wodá letnia [...]. MalGram 178.
patrz: ADIEKTYW
– Adiektyw tout następuiąc po superlatiwie, nie może mieć przed Sobą, pártykuły des [...]. MalGram 81.
patrz: ADIEKTYW
– Jeżeli sie záś męskié ádiektif nie kończy ná e, to z niego piérwéy trzebá uczynić niewieścié, á dopiero mu przydáć ment, náp. heureux, szczęśliwy, heureuse szczęśliwa, heureusement szczęśliwie [...]. MalGram 199.
patrz: ADIEKTYW
– Vczęstnictwo Ciérpiącé [...] iest prawdziwie ádiektiwem [...]. MalGram 196-197.
patrz: ADIEKTYW
– Są inszé Adiektywá nie stosuiącé sie, których sie znaczęnia áni przyczynić áni umnieyszyć nie może, náp. niebieski. MalGram 80.
patrz: ADIEKTYW
– Mówiąc y pisząc go [tytuł madame] przes powagę, akcentuią y przeciągaią Syllabę da; przes szyderstwo zaś, chyżo ią zbiegaią. MalGram 182.
– SYntaxys z Greckiego, po Fr[ancusku] la Syntaxe iest część Grammatyki, która uczy terminy z terminami akkomodować, nap: nie mówić smaczna chleb. MalGram 174.
– Tak w Datiwie iako w Akuzatiwie, nie zażywa sie w tęn czas me te, ale moi toi. MalGram 188.
patrz: AKUZATYW
– Anagramme, anagramma. MalGram 63.
patrz: ANAGRAMA
– W artykule la [a] ginie, ale sie miasto niego pisze apostrof, kiedy następuie wokala nap. l’obeissance. MalGram 13.
patrz: APOSTROF
– [Litery I] nie apostrofuie się nigdzie, to iest nie odcina, tylko w partykule si przed zaimkami il ils. MalGram 17.
– Syllaba iest iedno ruszęnie ięzykięm zwydanięm głosu artykularnego która może bydź lub z iedney litery lub zwielu. MalGram 31.
– Niedeterminowany artykuł znaczy po Polsku iedęn albo niektory. MalGram 47.
patrz: ARTYKUŁ
– Ee. Tęn difton się pisował niegdy w tych dwu terminách beeler beczeć po báráńsku, y beelement bęczenie báráńskie. MalGram 34.
patrz: BARAŃSKI
– Baron Baronne Baronowa. MalGram 72.
patrz: BARON
– Barbeau barwena barbillon barwęnka. MalGram 87.
patrz: BARWENKA
– Ee. Tęn difton się pisował niegdy w tych dwu terminách beeler beczeć po báráńsku, y beelement bęczenie báráńskie. MalGram 34.
– Przy sposobie Roskázuiącym y Záimki zá słowem chodzą. MalGram 187-188.
patrz: CHODZIĆ
– Trzeci [akcent] zowią Syrkonflex, to iest oboiętny álbo dáchowáty, pisze się nád wokalámi ták â ê î ô û. MalGram 10-11.
patrz: DACHOWATY
– [...] ták w Dátiwie iáko w Akuzátiwie, nie záżywa sie w tęn czás me te, ále moi toi [...]. MalGram 188.
patrz: DATYW
– Defektowé [słowo] po Fr. Defecteux, iest, któręmu álbo czásu álbo osoby którey chybia. MalGram 104.
patrz: DEFEKTOWY
– Tu ná ułatwięnie dálszego deklinowánia to iest náchylánia imión. MalGram 52.
– Tak to w rodzona z pomnożęnia darów Bożych delektacya, żadney do przysłużęnia sie blźnim okázyey nie opuszcza [...]. MalGram Ded, 2v.
patrz: DELEKTACJA
– Consommateur dokóńczyciel. MalGram 78.
– Permissit záś to iest, dopuszczáiący [sposób], który sie w Polskim wyraża z pártykułámi niechżebym, niechżebyś [...]. MalGram 107.
– Zábráły [nieba] Rodzicá WMWM Pániey [...] dorzynanięm prawdy nie tylko rownym osobom, ále y samym Maiestatom, żadnęmu Lubráńskiemu nie ustępuiącego. MalGram Ded. 2v-3.
patrz: DORZYNANIE
– [...] fantôme fántázmá to iest mará [...]. MalGram 64.
– Iaseuse Figlarká [...] MalGram .
patrz: FIGLARKA
– Tu téż należą frazesy á la moderne. według teráźnieyszéy mody. á la renverse opácznym sposobęm etc. MalGram 212.
patrz: FRAZES
– Co iest Grámmátyká? Iest náuká ucząca dobrze mowić y pisać. MalGram 9.
patrz: GRAMATYKA
– Corrupteur gwałtownik. MalGram 78.
– Przysłowia pobudzania [...] nuże [...] nuż tedy [...] Mogą sie téż té názwáć Interiekcyámi. MalGram 206.
– Y e u W tym kónkursie niemász nic osobliwego, tylko do diftongu eu, o którym się iuż tráktowáło, przełożęnie ipsylóna [...]. MalGram 43.
– Ypsylon. Ták nápisáne y, zwáć trzebá ipsylon. MalGram 18.
– Nie tylko się nie mowi, ále się áni pisze [e] ná kóńcu w terminách iednosyllabowych, kiedy następuie wokala [..]. MalGram 14.
– Cerf Ielęń. Faon ielęnię, ielęniątko. MalGram 88.
– Cerf Ielęń. Faon ielęnię, ielęniątko. MalGram 88.
patrz: JELENIĘ
– [...] zá zbyteczną rzecz poczytąm pisáć ákcenty nád c n s y z położónymi przed jottą (iotta) się zowie tákie i) [...]. MalGram 8.
patrz: JOT, JOTA, JOTA, JOTTA
– O Likwidách. Kónsony Francuzi według reguły Łácińskiey podzielili ná Likwidy y Muty. Likwidy są te: L M N R, wszystkie insze są Muty. MalGram 19.
patrz: LIKWIDA
– Renard Lis Liszká Renardeau Liseczek Liseczka MalGram 88.
patrz: LISECZEK
– Renard Lis Liszká Renardeau Liseczek Liseczka MalGram 88.
patrz: LISECZKA
– Iest u Polaków siódmy spadek, który Tyrónóm Łaciny sie uczącym kładą pod Ablátiwęm [...] á tęn sie kładzie ná pytanię kim, albo [...] czym. Iam go w Grámmátyce moiéy Polskiey nazwał z Łácińskiego Instrumentálnym. MalGram 53.
patrz: ŁACINA
– Chasseur Łowczy, Chasseusse łowczyni MalGram 76.
patrz: ŁOWCZYNI
– il fait sombre ciemno. il fait obscure nie widno [...]. MalGram 172.
patrz: NIEWIDNO
– declamateur ogłosiciél MalGram 78.
– à tâtons omáckięm mácáiąc MalGram 208.
patrz: OMACKIEM
– W sęnsie iednák pytáiącym y w máłych páręntezách (páręntezą zowią sęns z boku wtrącąny, y ták to dwięmá pułmiesiączkámi otaczáią, iák to iest w tym peryodzie) zámek álbo imię [...] trzebá położyć tusz zá słowęm. MalGram 112.
patrz: PARENTEZA
– Frácuzi zawsze (okróm w pytániu y w Párentezie) Miámiący spadek kłádą przed słowęm. MalGram 53.
patrz: PARENTEZA
– Ee. Tęn difton się pisował niegdy w tych dwu terminách beeler beczeć po báráńsku, y beelement bęczenie báráńskie. MalGram 34.
– Záimki sie dzielą naprzod ná Originálné y Pochodzącé. MalGram 89.
– Pochodzącé [zaimki] [...] są, co od inszych pochodzą, iáko to odęmnie móy, mon, od ciebie twóy, ton. MalGram 89.
– Flateur Podchlébcá, Flateuse Podchlébczyni. MalGram 76.
– Preambule poprzedzanie. MalGram 66.
– consulteur, Porádziciel. MalGram 78.
– ...cokolwiek tylko Bogoboyna duszá pożądać zwykłá, práwie ná poręczu być może. MalGram Ded. (4v).
patrz: PORĘCZE
– Mowiąc Fráncuzi o godzinách, kłádą liczbę záwiesistą miásto tego, co Polacy kłádą porządkową, náp. o trzeciéy godzinie, á trois heures. MalGram 85.
– Ná pytánié z kąd, Fráncuzi odpowiedáią przes Ablátif bez żadnéy prepozycyey, tylko z ártykułęm przyzwoitym [...]. MalGram 190.
patrz: PRZYZWOITY
– SYntaxys z Greckiego, po Fr[ancusku] la Syntaxe iest część Grammatyki, która uczy terminy z terminami akkomodować, nap: nie mówić smaczna chleb. MalGram 174.
patrz: SMACZNY
– à la brune w pocięmku MalGram 208.
patrz: W POCIEMKU
– Mangeuse Zarłoczká MalGram 77.
– Tósz czynią Adiectivá pochodzącé od przymiotów żywiołowych, náp. le tems humide, czás mokry, l'eau tiede woda letniá. MalGram 178.