Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MalGram oryginał
KLUCZ DO IĘZYKA FRANCUSKIEGO To iest GRAMMATIKA POLSKO-FRANCUSKA Przez BARTŁOMIEIA KAZIMIERZA MALICKIEGO Filozofiey y Medycyny DOKTORA, IEGO KROLEWSKIEY Mosci Sekretarzá, ná pomoc Polakóm chciwym umieiętności IĘZYKA FRANCUSKIéGO ZŁOŻONA, á zá osobliwą szczodrobliwością WIELMOZNEY IEY MOSCI PANIEY HELENY WIKTORIEY Z SMARŻEWA MORSTYNOWEY STAROSCINEY SIERADZKIEY ná widok WYDANA Roku Páńskiégo 1700

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=387641
Odnotowano 92 cytatów z tego źródła
– A iest troiakie. Iedno bez żadney kreski, iákie iest w terminách: ma, siada, iada. Drugie z ákcęntęm, naprzykład w terminách: bániá, wiárá, nászá. Trzecié z ogonęm iakie iest w terminách: sąm, Pąn, mąm, dąm, pchąm. MalGram 6.
patrz: A
– [...] litery tym porządkięm kłádę, iako są w obiecadle [...] MalGram 6.
– Na pytánie z kąd, Fráncuzi odpowiedáią przes Ablátif bez żadnéy prepozycyey, tylko z ártykułęm przyzwoitym. MalGram 190.
patrz: ABLATYW
– Iest u Polaków siódmy spadek, który Tyrónóm Łaciny sie uczącym kładą pod Ablátiwęm [...] á tęn sie kładzie ná pytanię kim, albo [...] czym. Iam go w Grámmátyce moiéy Polskiey nazwał z Łácińskiego Instrumentálnym. MalGram 53.
patrz: ABLATYW
– Tósz czynią [stoją na II-im miejscu] Adiectiwá pochodzącé od przymiotów żywiołowych, náp. le tems humide, czás mokry, l'eau tiede wodá letnia [...]. MalGram 178.
patrz: ADIEKTYW
– Adiektyw tout następuiąc po superlatiwie, nie może mieć przed Sobą, pártykuły des [...]. MalGram 81.
patrz: ADIEKTYW
– Są inszé Adiektywá nie stosuiącé sie, których sie znaczęnia áni przyczynić áni umnieyszyć nie może, náp. niebieski. MalGram 80.
patrz: ADIEKTYW
– Jeżeli sie záś męskié ádiektif nie kończy ná e, to z niego piérwéy trzebá uczynić niewieścié, á dopiero mu przydáć ment, náp. heureux, szczęśliwy, heureuse szczęśliwa, heureusement szczęśliwie [...]. MalGram 199.
patrz: ADIEKTYW
– Vczęstnictwo Ciérpiącé [...] iest prawdziwie ádiektiwem [...]. MalGram 196-197.
patrz: ADIEKTYW
– Przedłuża się w mowie, będąc náznáczoné ákcęntęm dáchowátym, náp. qu' il donnât, by dał, nous donnâmes dáliźmy. MalGram 13.
– Mówiąc y pisząc go [tytuł madame] przes powagę, akcentuią y przeciągaią Syllabę da; przes szyderstwo zaś, chyżo ią zbiegaią. MalGram 182.
– SYntaxys z Greckiego, po Fr[ancusku] la Syntaxe iest część Grammatyki, która uczy terminy z terminami akkomodować, nap: nie mówić smaczna chleb. MalGram 174.
– Tak w Datiwie iako w Akuzatiwie, nie zażywa sie w tęn czas me te, ale moi toi. MalGram 188.
patrz: AKUZATYW
– Anagramme, anagramma. MalGram 63.
– Náostátek wiedźiéć należy, że w ártykule la [a] ginie, ále się miásto niego pisze apostrof, kiedy nástępuie wokálá náp. l’obéissance posłuszeństwo, l' utilite, pożytek. MalGram 13.
patrz: APOSTROF
– Nie ápostrofuie się [litery "i"] nigdzie, to iest nie odcina, tylko w pártykule si przed zaimkámi il ils. á w tęn czás sie zá niego pisze ápostrof ták s' il. MalGram 17.
– Syllaba iest iedno ruszęnie ięzykięm zwydanięm głosu artykularnego która może bydź lub z iedney litery lub zwielu. MalGram 31.
– Niedeterminowany artykuł znaczy po Polsku iedęn albo niektory. MalGram 47.
patrz: ARTYKUŁ
– Ee. Tęn difton się pisował niegdy w tych dwu terminách beeler beczeć po báráńsku, y beelement bęczenie báráńskie. MalGram 34.
patrz: BARAŃSKI
– Baron Baronne Baronowa. MalGram 72.
patrz: BARON
– Barbeau barwena barbillon barwęnka. MalGram 87.
patrz: BARWENKA
– Ee. Tęn difton się pisował niegdy w tych dwu terminách beeler beczeć po báráńsku, y beelement bęczenie báráńskie. MalGram 34.
– Przy sposobie Roskázuiącym y Záimki zá słowem chodzą. MalGram 187-188.
patrz: CHODZIĆ
– Przedłuża się w mowie, będąc náznáczoné ákcęntęm dáchowátym, náp. qu' il donnât, by dał, nous donnâmes dáliźmy. MalGram 13.
patrz: DACHOWATY
– Trzeci [akcent] zowią Syrkonflex, to iest oboiętny álbo dáchowáty, pisze się nád wokalámi ták â ê î ô û. MalGram 10-11.
patrz: DACHOWATY
– [...] ták w Dátiwie iáko w Akuzátiwie, nie záżywa sie w tęn czás me te, ále moi toi [...]. MalGram 188.
patrz: DATYW
– Defektowé [słowo] po Fr. Defecteux, iest, któręmu álbo czásu álbo osoby którey chybia. MalGram 104.
patrz: DEFEKTOWY
– Tu ná ułatwięnie dálszego deklinowánia to iest náchylánia imión. MalGram 52.
– Tak to w rodzona z pomnożęnia darów Bożych delektacya, żadney do przysłużęnia sie blźnim okázyey nie opuszcza [...]. MalGram Ded, 2v.
patrz: DELEKTACJA
– Consommateur dokóńczyciel. MalGram 78.
– Permissit záś to iest, dopuszczáiący [sposób], który sie w Polskim wyraża z pártykułámi niechżebym, niechżebyś [...]. MalGram 107.
– Zábráły [nieba] Rodzicá WMWM Pániey [...] dorzynanięm prawdy nie tylko rownym osobom, ále y samym Maiestatom, żadnęmu Lubráńskiemu nie ustępuiącego. MalGram Ded. 2v-3.
patrz: DORZYNANIE
– [...] w terminie dwusyllabowym moyen sposob, ták sie ma mowić, iákby było nápisáno po Fráncusku moi-ien [...]. MalGram 18.
– Kiedy się dwie wokále zbiegáią ná iednę syllábę, to się zowie diftong, kiedy trzy, to triftong [...]. MalGram 31.
patrz: DYFTONG
– Dictatrice Diktatorowa żóná. MalGram 76.
– O Diminutiwách Diminutiwá z Łáciny názwané pro [!] Fr. Diminutifs, sa imiona niby zmnieyszóné [...]. MalGram 86.
– Imióna istotné wszelákié, położóné z Záimkámi dzierżáwnymi nie przyimuią ártykułów [...]. MalGram 183.
– [...] fantôme fántázmá to iest mará [...]. MalGram 64.
– Iaseuse Figlarká [...] MalGram .
patrz: FIGLARKA
– Tu téż należą frazesy á la moderne. według teráźnieyszéy mody. á la renverse opácznym sposobęm etc. MalGram 212.
patrz: FRAZES
– Co iest Grámmátyká? Iest náuká ucząca dobrze mowić y pisać. MalGram 9.
patrz: GRAMATYKA
– Corrupteur gwałtownik. MalGram 78.
– Przysłowia pobudzania [...] nuże [...] nuż tedy [...] Mogą sie téż té názwáć Interiekcyámi. MalGram 206.
– Y e u W tym kónkursie niemász nic osobliwego, tylko do diftongu eu, o którym się iuż tráktowáło, przełożęnie ipsylóna [...]. MalGram 43.
– Ypsylon. Ták nápisáne y, zwáć trzebá ipsylon. MalGram 18.
– Nie tylko się nie mowi, ále się áni pisze [e] ná kóńcu w terminách iednosyllabowych, kiedy następuie wokala [..]. MalGram 14.
– Cerf Ielęń. Faon ielęnię, ielęniątko. MalGram 88.
– Cerf Ielęń. Faon ielęnię, ielęniątko. MalGram 88.
patrz: JELENIĘ
– [...] zá zbyteczną rzecz poczytąm pisáć ákcenty nád c n s y z położónymi przed jottą (iotta) się zowie tákie i) [...]. MalGram 8.
patrz: JOT, JOTA, JOTA, JOTTA
– O Likwidách. Kónsony Francuzi według reguły Łácińskiey podzielili ná Likwidy y Muty. Likwidy są te: L M N R, wszystkie insze są Muty. MalGram 19.
patrz: LIKWIDA
– Renard Lis Liszká Renardeau Liseczek Liseczka MalGram 88.
patrz: LISECZEK
– Renard Lis Liszká Renardeau Liseczek Liseczka MalGram 88.
patrz: LISECZKA
– Iest u Polaków siódmy spadek, który Tyrónóm Łaciny sie uczącym kładą pod Ablátiwęm [...] á tęn sie kładzie ná pytanię kim, albo [...] czym. Iam go w Grámmátyce moiéy Polskiey nazwał z Łácińskiego Instrumentálnym. MalGram 53.
patrz: ŁACINA
– Chasseur Łowczy, Chasseusse łowczyni MalGram 76.
patrz: ŁOWCZYNI
– Moderateur/ Miárkownik. MalGram 79.
patrz: MIARKOWNIK
– ROZDZIAŁ IV O Mutách w obec y w osobnośi o ich brzmieniu na końcu. MUty ná kóńcu milczą ieżeli nástępuie kónsoná. MalGram 21.
patrz: MUTA
– ROZDZIAŁ III O Likwidách. Kónsony Francuzi według reguły Łáćińskiey podzielili ná Likwidy y Muty. Likwidy są y te: L M N R, wszystkie insze są Muty. MalGram 19.
patrz: MUTA
– il fait sombre ciemno. il fait obscure nie widno [...]. MalGram 172.
patrz: NIEWIDNO
– Vwolnióné [słowo] po Fr. absolu, iest, któré sie może kłáść bez żadnégo Oblikwá [...] náp stoię, siedzę [...]. MalGram 103.
patrz: OBLIKW
– Laveuse Obmywáczká. MalGram 77.
patrz: OBMYWACZKA
– declamateur ogłosiciél MalGram 78.
– à tâtons omáckięm mácáiąc MalGram 208.
patrz: OMACKIEM
– W sęnsie iednák pytáiącym y w máłych páręntezách (páręntezą zowią sęns z boku wtrącąny, y ták to dwięmá pułmiesiączkámi otaczáią, iák to iest w tym peryodzie) zámek álbo imię [...] trzebá położyć tusz zá słowęm. MalGram 112.
patrz: PARENTEZA
– Frácuzi zawsze (okróm w pytániu y w Párentezie) Miámiący spadek kłádą przed słowęm. MalGram 53.
patrz: PARENTEZA
– Ee. Tęn difton się pisował niegdy w tych dwu terminách beeler beczeć po báráńsku, y beelement bęczenie báráńskie. MalGram 34.
– Záimki sie dzielą naprzod ná Originálné y Pochodzącé. MalGram 89.
– Pochodzącé [zaimki] [...] są, co od inszych pochodzą, iáko to odęmnie móy, mon, od ciebie twóy, ton. MalGram 89.
– Flateur Podchlébcá, Flateuse Podchlébczyni. MalGram 76.
– Preambule poprzedzanie. MalGram 66.
– consulteur, Porádziciel. MalGram 78.
– ...cokolwiek tylko Bogoboyna duszá pożądać zwykłá, práwie ná poręczu być może. MalGram Ded. (4v).
patrz: PORĘCZE
– Mowiąc Fráncuzi o godzinách, kłádą liczbę záwiesistą miásto tego, co Polacy kłádą porządkową, náp. o trzeciéy godzinie, á trois heures. MalGram 85.
– Przysłowia Spieszenia, powolności, y opoźnienia MalGram 204.
– le long powzdłuż MalGram 209.
patrz: POWZDŁUŻ
– ...changer de chambre, d'habit, odmięnić izbę, przyodzieszkę [et]c. MalGram 193.
– decorateur przyozdobiciel. MalGram 78.
– Soucroitre, przyróść, nádróść. MalGram 170.
– Chauszer les esperons á quelqu'n. przyskrzynąć kogo, nábáwić go biédy. MalGram 218.
– Drugie przystosowánie tych słow. Modicum et non videbitis me. MalGram 70.
– ...przyswędzić álbo przypalić mięsá... MalGram 27.
– Ná pytánié z kąd, Fráncuzi odpowiedáią przes Ablátif bez żadnéy prepozycyey, tylko z ártykułęm przyzwoitym [...]. MalGram 190.
patrz: PRZYZWOITY
– poinson puinalik. MalGram 62.
patrz: PUINALIK
– SYntaxys z Greckiego, po Fr[ancusku] la Syntaxe iest część Grammatyki, która uczy terminy z terminami akkomodować, nap: nie mówić smaczna chleb. MalGram 174.
patrz: SMACZNY
– Kiedy się dwie wokále zbiegáią ná iednę syllábę, to się zowie diftong, kiedy trzy, to triftong [...]. MalGram 31.
patrz: TRYFTONG
– à la brune w pocięmku MalGram 208.
patrz: W POCIEMKU
– la mouë Wárgátość. MalGram 41.
– il fait vent. wietrzno. MalGram 172.
patrz: WIETRZNO
– Záimki mou tou sou nie czynią mocyiy do niewieściego Sub[s]tántiwá, ieżeli sie záczyna od wokále. MalGram 183.
patrz: WOKALA
– Litéry się dzielą ná wokále y kónsóny. MalGram 12.
patrz: WOKALA
– Fráncuzi lubo pozwaláiąc lubo przécząc ludziom godnym, przydáią wokátif przyzwoity ták: oni álbo non Monsieur, Monseigneur Madame. MalGram 206.
patrz: WOKATYW
– Mangeuse Zarłoczká MalGram 77.
– Tósz czynią Adiectivá pochodzącé od przymiotów żywiołowych, náp. le tems humide, czás mokry, l'eau tiede woda letniá. MalGram 178.