Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 47 cytatów z tego źródła
– NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. W ktorym śię zámykáją Kśięgi; Ewángelia wedlug S. Mátteuszá S Márká S. Lukaszá S. J Dzieje Apostolskie Listy S. Páwlá Do Rzymiánow Do Koryntow dwá Do Gálátow Do Efezow Do Filippensow Do Kolossensow Do Tesálonicensow dwá Do Tymoteuszá dwá Do Tytusá Do Zydow Lis S. Jákubá S. Piotrá dwá S. Janá trzy S. Judy Objáwienie S. Janá. NT s. tyt.
patrz:
– Y postánowił [Jezus] dwunaści, áby byli przy nim, á iżby ie posłał przepowiádáć. Y /áby/ mięli władzą vzdrawiáć choroby, y wyrzucać Dyabelstwá. Y názwał Symoná, imieniem Piotr. Y Iákubá /Syná/ Zebedeuszowego, y Iáná brátá Jákubowego, y dał im imioná Boánerges, to iest, Synowie gromu. Y Andrzeiá, y Philippá, y Bártlomieiá, y Máttheuszá, y Thomaszá, y Iákubá Alpheuszowego /Syná/ y Tháddeuszá, y Symoná Kánáneyczyká. Y Judaszá Iszkáriothá, ktory go też wydał y przyszli do domu. NT Mk 3, 14-19.
patrz: ALFEUSZOWY
– A przechodząc [Jezus] uyźrzał Lewiego, Syna Alpheuszowego, śiedzącego ná cle, y rzekł mu: Podź zá mną. A wstawszy szedł zá nim. NT Mk 2, 14.
patrz: ALFEUSZOWY
– A vźrzawszy y Szymon, że przez wkładánie rąk Apostołskich był dawan Duch Swięty, przyniosł im pieniądze. NT Dz 8, 18.
– A modląc się mowili: Ty Pánie, ktory znasz sercá wszystkich, okasz ztych dwu iednego ktoregoś obrał. Aby wźiął cząstkę vsługowánia tego, y Apostolstwá, zktorego wypadł Iudasz, áby odszedł ná mieysce swoie. NT Dz 1, 24-25.
– A mężowie niektorzy przystawszy do niego [św. Pawła] uwierzyli, miedzy ktorymi też/był/ y Dyonisius Areopagitá y niewiastá imieniem Dámárya, y inni znimi. NT Dz 17, 34.
patrz: AREOPAGITA
– A stoiąc Páweł w pośrzod Areopágu rzekł: Mężowie Athenienscy, ná wszem widzę was iákoby nábożnieyszych. Abowiem przechádzáiąc się, y przypátruiąc wászym nábożeństwom, nálazłem też ołtarz, ná ktorym napisano: Nieżnáiomemu Bogu. NT Dz 17, 22-23.
– Pozdráwia was/ Kościoł/ ktory iest w Bábylonie [w Rzymie] spolnie wybrány, y Márek Syn moy. NT 1P 5, 13.
– A Jezus wszedszy do Kościołá począł wyrzucać przedawáiące y kupuiące w Kościele, [...] zprzewracał stoły bánkierzow. NT Mk 11, 15.
– Weselmy się, y ráduymy się, y daymy mu chwáłę, iż przyszło wesele báránkowe, á małżonká iego nágotowáłá się. NT Ap 19, 7.
– A száty jegoz [Jezusa Chrystusa na górze Tabor] stáły śię łśniące, bárzo białe jáko śnieg, jákich blecharz ná źiemi nie może wybielić. NT Mk 9, 3.
– A száty jegoz [Jezusa Chrystusa na górze Tabor] stáły śię łśniące, bárzo białe jáko śnieg, jákich blecharz ná źiemi nie może wybielić. NT Mk 9, 3.
– Y głos Cytrystow, y śpiewakow, y piszcżkow, y trębaczow, daliej w tobie słyszan nie będźie: y wszelki rzemieśnik wszelkiego rzemiosłá nie znaydźie się więcey w tobie, y głos młyná nie będźie więcey śłyszan w tobie. NT Ap 18, 22.
– A bądźćie cżynićielmi słowá, á nie słuchácżmi tylko, oszukawáwáiącemi [!] sámych śiebie. Bo iesli kto iest słuchacżem słowá á nie cżynićielem, ten podobny iest mężowi przypátruiącemu się oblicżu národzenia swego we zwierćiedle. NT Jk 1, 22-23.
patrz: CZYNICIEL
– Nie mowćie iedni przećiw drugim, bráćia, kto mowi przećiw, y sądźi brátá swego, mowi przećiwko zakonowi, y sądźi zakon, á iesli sądźisz zakon, nie iesteś cżynićielem zakonu, ále sędzią. NT Jk 4,11.
patrz: CZYNICIEL
– Byłem w Duchu w dzień Pański, y słyszałem zá sobą głos wielki, jáko trąbey. NT Ap 1, 10.
patrz: DZIEŃ
– EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA według Mátheuszá Swiętego. NT Br (tytuł).
– Głos wołáiącego ná puszczy; Gotuycie drogę Pánu, czyńcie proste szcieszki iego. NT Mk 1, 3.
patrz: GOTOWAĆ
– A było tám naczynie postáwione octu pełne, á /ták/ oni nápełniwszy gębkę octem, á obłożywszy hisopem, podáli do vst iego. NT J 19, 29.
patrz: HIZOP, HIZOP, ISOP, IZOP
– Weselmy się, y ráduymy się, y daymy mu chwáłę, iż przyszło wesele báránkowe, á małżonká iego nágotowáłá się. NT Ap 19, 7.
patrz: MAŁŻONKA
– A stoiąc Páweł w pośrzod Areopágu rzekł: Mężowie Athenienscy, ná wszem widzę was iákoby nábożnieyszych. Abowiem przechádzáiąc się, y przypátruiąc wászym nábożeństwom, nálazłem też ołtarz, ná ktorym napisano: Nieżnáiomemu Bogu. NT Dz 17, 22-23.
patrz: NABOŻNY
– A gdziekolwiek wnidzie, powiedzcie gospodarzowi, iż náuczyciel mowi: Gdzie iest złożenie, kiedybym pożywał Páschy z vczniámi moimi. A on wam vkaże salę wielką vsłáną gotową; támże nam nágotuycie. NT Mk 14, 14-15.
patrz: NAGOTOWAĆ
– Pierwszego tedy dniá przásnikow gdy Páschę rzezáli, mowią mu vczniowie iego: Gdzież chcesz, ábychmy szedszy nágotowali, żebyś iadł Páschę? NT Mk 14, 12.
patrz: NAGOTOWAĆ
– Byłem w Duchu w dzień Pański, y słyszałem zá sobą głos wielki, jáko trąbey. NT Ap 1, 10.
patrz: PAŃSKI
– Y głos Cytrystow, y śpiewakow, y piszcżkow, y trębaczow, daliej w tobie słyszan nie będźie: y wszelki rzemieśnik wszelkiego rzemiosłá nie znaydźie się więcey w tobie, y głos młyná nie będźie więcey śłyszan w tobie. NT Ap 18, 22.
patrz: PISZCZEK
– Oto idzie z obłokámi, y uyźrzy go każde oko, y ci ktorzy go przebili: y nárzekáć będą nád nim wszytkie pokolenia ziemie. NT Ap 1, 7.
patrz: POKOLENIE
– Tákże stáre/niewiásty/ w vbierze świątobliwośći przystojnym, nie potwárliwe nie, zniewolone wielem winá, vczycielkámi uczciwości. NT Tt 2,3.
patrz: POTWARLIWY
– Niewiásty tákże poważne nie potwárliwe, trzeźwe, wierne we wszytkim. NT 1Tm 3, 11.
patrz: POTWARLIWY
– Błogosłáwiony ktory czyta,y ktorzy słuchają słow proroctwá tego, y záchowywáią to co w nim iest nápisano. ábowiem czás blisko iest. NT Ap 1, 3.
patrz: PROROCTWO
– Y vkazał się drugi znák ná niebie, á oto Smok wielki rydzy, máiący siedm głow y rogow dziesięć, á ná glowách iego siedm Koron. NT Ap 12, 3.
patrz: SMOK
– Y przyszli do Ieruzálem. A Jezus wszedszy do Kościołá począł wyrzucać przedawáiące y kupuiące w Kościele, á zprzewracał stoły bánkierzow, y stołki tych, co przedawáli gołębie. NT Mk 11, 15.
– Tedy vyźrzawszy Iudasz, ktory go był wydał, iż był osądzon, żalem zięty, wroćił trzydzieśći śrebrnikow Kśiążętom Kápłáńskim, y strászym NT Mt 27, 3.
– A Iezus rzekł iej: Dopuść się násycić pierwey dzieciom; boć nie iest dobra bráć chleb dzieciom, y miotáć szczeniętom. A oná odpowiedziáłá, y rzekłá mu: Tákci Pánie, ábowiem y szczeniętá iadáią z odrobin dziatek. NT Mk 7, 27-28.
patrz: SZCZENIĘ
– A száty jegoz [Jezusa Chrystusa na górze Tabor] stáły śię łśniące, bárzo białe jáko śnieg, jákich blecharz ná źiemi nie może wybielić. NT Mk 9, 3.
patrz: ŚNIEG
– NOVVY TESTAMENT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTVSA z Greckiego ná polski Język z pilnością przełożony [...] NT s. tyt..
patrz: TESTAMENT
– Y głos Cytrystow, y śpiewakow, y piszcżkow, y trębaczow, daliej w tobie słyszan nie będźie: y wszelki rzemieśnik wszelkiego rzemiosłá nie znaydźie się więcey w tobie, y głos młyná nie będźie więcey śłyszan w tobie. NT Ap 18, 22.
patrz: TRĘBACZ
– Tákże stáre/niewiásty/ w vbierze świątobliwości przystojnym, nie potwárliwe nie, zniewolone wielem winá, vczycielkámi uczciwości. NT Tt 2, 3.
patrz: UCZYCIELKA
– Potym go pytáli Pháryzeuszowie, y náuczeni w piśmie: Przecż vczniwie twoi nie chodzą według podánia stárszych, ále iedzą chleb nie vmywszy ręku? NT Mk 7, 5.
patrz: UMYĆ
– A vyźrzawszy niektore z vczniow iego iedzące chleb rękomá pospolitemi, (to iest, nie vmytemi) vtyskowáli ná nie. NT Mk 7,2.
patrz: UMYTY
– Abowiem Pháryzeuszowie y wszyscy Zydowie, jesliby często rąk nie vmywáli, nie iedzą, trzymáiąc vstáwe stárszych. NT Mk 7, 3.
patrz: UMYWAĆ
– Weselmy się, y ráduymy się, y daymy mu chwáłę, iż przyszło wesele báránkowe, á małżonká iego nágotowáłá się. NT Ap 19, 7.
patrz: WESELE
– áko człowiek odieżdżáiąc precz, zostáwił dom sowy, y dał władzą służebnikom swym, y káżdemu robotę jego, y wrotnemu przykazał áby czuł. NT P2.
patrz: WROTNY
– Nie mowćie iedni przećiw drugim, bráćia, kto mowi przećiw, y sądźi brátá swego, mowi przećiwko zakonowi, y sądźi zakon, á iesli sądźisz zakon, nie iesteś cżynićielem zakonu, ále sędzią. NT Jk 4,11.
patrz: ZAKON
– Y postánowił [Jezus] dwunaści, áby byli przy nim, á iżby ie posłał przepowiádáć. Y /áby/ mięli władzą vzdrawiáć choroby, y wyrzucać Dyabelstwá. Y názwał Symoná, imieniem Piotr. Y Iákubá /Syná/ Zebedeuszowego, y Iáná brátá Jákubowego, y dał im imioná Boánerges, to iest, Synowie gromu. Y Andrzeiá, y Philipá, y Bártlomieiá, y Máttheuszá, y Thomaszá, y Iákubá Alpheuszowego /Syná/ y Tháddeuszá, y Symoná Kánáneyczyká. Y Judaszá Iszkáriothá, ktory go też wydał y przyszli do domu. NT Mk 3, 14-19.
– Iáko nápisano iest w prorocech: Oto ia posyłam posłá mego przed obliczem twoim, ktory zgotuie drogę twoię przed tobą. NT Mk 1, 2.
patrz: ZGOTOWAĆ
– A gdziekolwiek wnidzie, powiedzcie gospodarzowi, iż náuczyciel mowi: Gdzie iest złożenie, kiedybym pożywał Páschy z vczniámi moimi. NT Mk 14,14.
patrz: ZŁOŻENIE
– A názáiutrz, ktory iest /dzień/ po przygotowániu, zebráli się Książętá Kápłáńskie, y Pháryzeuszowie u Piłatá. Mowiąc: Pánie wspomnielismy iz on zwodziciel powiedział ieszcze za żywotá, po trzech dniách wzbudzon będę. NT Mt 27, 62-63.
patrz: ZWODZICIEL