Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SolGeom II 1684 oryginał
Geometry polskiego, księga II. Zawieraiąca Zabaw V. ze XIII.[...] Podana do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXIV [1684]

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=117723&from=FBC
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=1723&dirids=1
Odnotowano 52 cytatów z tego źródła
– Nie zápominay [przy rysowaniu planu] liter obiecádłá po częściach budynku, ktoreby miánowáły te części. SolGeom II 105.
– Toż czyniąc przy ściánách budynkowych, cobyś czynił przy murách vlicznych Miásto ábrysuiąc, prędziusińko ie wystáwisz. SolGeom II 105.
patrz: ABRYSOWAĆ
– Axioma pospolite: In dubiis benignius interpretandum. SolGeom II 144.
patrz: AKSYJOMA
– Ma bydź [igiełka tablicy mierniczej] mosiężna nie żelázna, áby nie bestwieła igiełki magnesowey. SolGeom II 102.
patrz: BESTWIĆ
– Toż czyniąc przy ściánách budynkowych, cobyś czynił przy murách vlicznych Miásto ábrysuiąc, prędżiusińko ie wystáwisz. SolGeom II 105.
patrz: BUDYNKOWY
– Znak do ktorego Geometrá okiem dukt prowádzi przez liniią Celową, áby nie był snopek, choyná, ábo czapká, dopieroż osobá żywa. SolGeom II 96.
– Wyrachuiesz [...] Wiele potrzebá [...] Cegły ná połogę, abo opaskę drewniánego budynku. SolGeom II 77.
– CElámi Geometrá náżywa te części Instrumentu, przez ktore zwyklizmy okiem zmierzáć ná rzecz iáką odległą. SolGeom II 10.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Nowi Geometrowie vżywáią Celu rozerzniętego przez srzodek. SolGeom II 10.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Wziąć przez liniią celową na Tablicy Mierniczey położenie linii [...] ábyś nie przyczyniał stácyy, áni się z rzeką krecił. SolGeom II 97.
patrz: CELOWY
– Liniia Celowa drewniána może ná długi czás służyć bez powáryowánia skale oboiey. SolGeom II Przestr..
patrz: CELOWY
– Rámię Węgielnice chodzące przy igiełce M Tablice, nie da się dáley odemknąć od igiełki tylko ná 30 części. SolGeom II 57.
patrz: CHODZIĆ
– Znak do ktorego Geometrá okiem dukt prowádzi przez liniią Celową, áby nie był snopek, choyná, ábo czapká, dopieroż osobá żywa. SolGeom II 96.
– SRzodwagá, álbo iáko insi zowią, Wagá: iest Instrument prosty, ktorym doznawamy,ieżeli długość iáka, álbo płászczyzná nie iest niższa ktorym końcem: to iest ieżeli ma obadwa końce, álbo rogi, rowno odległe od śrzodká wewnętrznego ziemie: Iákie położenie záchowuie wodá spokoyna: y zowie się Położenie Horizontalne álbo Poziomne. SolGeom II 3- 4.
– [...] ręką práwą dołam zágięcia obudwoch połárkuszkow [papieru] [...]. SolGeom II 3.
– NA twárdey desce grábowey ábo bukowey, ktoraby żadnych dołeczkow nie miáłá, rościągniy kártę. SolGeom II 128.
patrz: DOŁECZEK
– Cel D przerznięty, dálszy od oká, zbyt fátyguie oko. SolGeom II 10.
patrz: FATYGOWAĆ
– Flánk Kortyny, ábo Skrzydło [...] broniące Policzkow, dalszego Beluár: PHD. SolGeom II 108.
patrz: FLANK
– Fortecę Irregularną, to iest Niedoskonałą przenieść z Abrysu ná ziemię. SolGeom II 127.
– A ták przeniesiesz ná ziemię [z planu] zupełną Fortecę by náirregularnieyszą. SolGeom II 127.
– Geometra vżywa dwoch tryángułow iednokątnych [...]. SolGeom II 14.
– Nie záwádźi też ráchowáć y łokćie przećiwko odlegleyszym kolánom rzeki; postawáiąc y przemierzáiąc oraz odległość znácznych kolan rzeki, od obráney prostey linii, ná grunćie, y zrysowáney ná Tablicy: ábyś tę odległość prawdźiwie konnotował ná Máppie záraz w mieyscu. SolGeom II 97.
patrz: KOLANO
– Wtymże krągu [...] ma bydź komorká podługowáta wycięta ná igiełkę mágnesową, zá skłem. SolGeom II 104.
– Miásto źiarn grochu drobnego, sposobnieyszy będźie Bob álbo pręt iáki ná sztuczki porznięty, do liczenia dźieśiątych obrotow kołká. SolGeom II 8.
patrz: LICZENIE
– Liniia Celowa drewniána może ná długi czás służyć bez powáryowánia skale oboiey. SolGeom II Przestr..
patrz: LINIA
– Wziąć przez liniią celową na Tablicy Mierniczey położenie linii [...] ábyś nie przyczyniał stácyy, áni się z rzeką krecił. SolGeom II 97.
patrz: LINIA
– Kiedy ná kołowroćie, ktorym wyćiągáią wodę, tráfi się linká: rozumiałby kto że bez inszego ćienkiego sznurká wymierzy Studnié głębokość, policzywszy záwinięnia linki, przed wyćiągnieniem wiádrá, á przemierzywszy obwod kołowrotu ábo wálcá, ktory linkę zwiia. SolGeom II 51.
patrz: LINKA
– TAkie pole zwáć się tu będźie, pole liśćiowe, iákie iest CDEF: Záwieráią ie dwie lunety, dwoch cyrkułow rownych, lubo nie rownych. SolGeom II 87.
patrz: LIŚCIOWY
– Sprobuy wprzod ieżeli Igiełki mágnesowe y vstęp od linii południowey prawdźiwie iest zrysowány w kompáśie, oczym masz Naukę w Zábáwie 13. Oraz y z sposobem bárdzo snádnym ználeźienia linii południowey bez igielki magnesowey. SolGeom II 98.
patrz: MAGNESOWY
– Odmierzánie proste iakiey długości dla czwartey niewiádomey, ma bydź odpráwione z wielką pilnością po sznurze prosto, nie wężykiem. SolGeom II 36.
patrz: NIEWIADOMA
– Gdy się vspokoi nitká z kulką, náznácz ná rámieniu SF, przy N, drugi punkt pod nitką właśnie o bok pierwszemu punktowi, nie wyżey, áni niżey. SolGeom II 4.
patrz: O BOK
– Może stawáć [tablica] ábo ná ládá ławecce, álbo stołeczku, ábo pieńku, ábo też ná sámym Páchołku máiącym przypráwioną ná końcu deszczułkę ćwierciową. SolGeom II 9.
patrz: PACHOŁEK
– PAchołkiem názywam laskę ná ktorey ma stawáć Tablicá Miernicza. SolGeom II 11.
patrz: PACHOŁEK
– Wiele Piechoty może stanąć w Dziedzincu Páłacowym ná kwádrat podłużny. SolGeom II 76.
patrz: PAŁACOWY
– Záraz ná miejscu w polu Máppę z przyległościámi rysuie [instrument] dáleko doskonáley niż przez Planimetra y Pántometra. SolGeom II 8.
– Tá [tablica] bowiem rysuie záraz ná mieyscu figury ná kárcie, podobne figurom pomyślnym ná ziemi, dáleko doskonáley, niżeli Planimetra y sámo Pántometrum z igiełką mágnesową. SolGeom II 21.
– Ná párápecie okná, ktore w dzień słońce oświeca, á miesiąc w nocy [...] vstaw Horyzontálnie sztuczką deski. SolGeom II 40.
patrz: PARAPET
– Żeláza inszego nie miey przy sobie, iáko pektoraliká, háftki, száble, bo ią [igłę magnesową] wnet zbestwią od prawdziwey linii południowey. SolGeom II 98.
patrz: PEKTORALIK
– {...] ná wszytkich podziáłách 20, dziurki subtelne [mają być] ná wylot ták pochodzisto otwarte, żeby przez nie z końca P, Stylu SP wsrzobowanego, mogła się przeciągnąć nitká bez złamánia. SolGeom II 12.
– Nádlep kásty oqpux, y podociągay liniy c, m, dm, aż do spolnego przecięcia na M. SolGeom II 99.
– SRzodwagá, álbo iáko insi zowią, Wagá: iest Instrument prosty, ktorym doznawamy,ieżeli długość iáka, álbo płászczyzná nie iest niższa ktorym końcem: to iest ieżeli ma obadwa końce, álbo rogi, rowno odległe od śrzodká wewnętrznego ziemie: Iákie położenie záchowuie wodá spokoyna: y zowie się Położenie Horizontalne álbo Poziomne. SolGeom II 3- 4.
– Tákże podziały ná skáli tysiącłokciowey bráne poprzecznie, są dziesięć rázy mnieysze od łokci skali 600. łokciowey. SolGeom II Przestrogi (s.8).
– Axioma pospolite: In dubiis benignius interpretandum. SolGeom II 144.
patrz: POSPOLITY
– Toż czyniąc przy ściánách budynkowych, cobyś czynił przy murách vlicznych Miásto ábrysuiąc, prędziusińko ie wystáwisz. SolGeom II 105.
– [...] áni pierwey wypuszczáiąc sznur z ręki práwey, poki go dwiemá pálcámi wprzod ręki lewey nie ściśniesz ták, żeby koniec miáry przestáwioney po sznurze doskonále przystał do płáskości páznogciá ręki lewey. SolGeom II 13.
patrz: PRZYSTAĆ
– [...] vtykay noż ták wziemi, áby rękoieść nożá przystawáłá do wierzchu miáry, á ostrza sámego nie zostawáło więcey nád ziemią tylko iáko gruba miárá będzie. SolGeom II 13.
– Styl SP, może bydź srzobowány, álbo składány. SolGeom II 12.
– Potym te laski z pilnośćią wymierzone złoży końcámi, zárznąwszy káżdego końcá ziedney strony śluzem, áby wszytkie ich trzy końce były ostro szerokie [...]. SolGeom II 120.
– Ale deská z málowanymi kołkámi, ktorą náżywam Tarczą, y opisuię w Náuce 9. Zábáwy 7. Rzecz prosta, ktorą lada Wieśniak vćiosáć może. SolGeom II 96.
patrz: UCIOSAĆ
– Wiele ludźi zmieśćić się może w Kośćiele, ktorego nawá srzędnia, ode drzwi áż do kratek Ołtarzowych, iest długa ná 100 łokći, á szeroka ná 10, dawszy káżdey osobie mieysca po łokćiu iednym kwádratowym, dla sposobnego vklęknięnia. SolGeom II 76.
– Weźmiy sztukę deski, EFDI, szerokiey ná ćwierć (im szersza tym lepsza) y wyrzniy ná spodnim boku ID, tryánguł SH, ná obięcie kulki Perpendykułowey, á wbiwszy pod wierzchem, igłę, szpilkę, álbo ćwieczek R, vwiąż ná nim perpendykuł, to iest nitkę z kulką RH. SolGeom II 4.
patrz: WYRZNĄĆ
– Potym te laski z pilnośćią wymierzone, złoży [geometra] końcami, zárznąwszy káżdego końcá ziedney strony śluzem, áby wszytkie trzy ich końce były ostro szerokie. SolGeom II 120.
patrz: ZARZNĄĆ