Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BystrzPol 1733 oryginał
Polak sensat w liście…

http://polona.pl/item/35361003/40/
Odnotowano 54 cytatów z tego źródła
– Widźieć W. Pán możesz, jáko wielu nie ták cudzey przez ádwokácye swoje, jáko własney stáli śię się fortunáe fabri. BystrzPol F6.
patrz: ADWOKACJA
BystrzPol .
patrz: AFRYKAN
– Antecessorowie nasi chleb iadali z mąki, nie zawsze biszkokty, kto nie miał piwa, tak piiał wodę. BystrzPol O2v.
patrz: ANTECESOR
– Dosc tey Antonomazyi do wyrazenia z kim wszedłem w tranzakcyą. RzewKor 43. Zaczym nie takiej Antonomazyi na nas zażywać proszę, ktora sarkazmem y infamią Imienia Polskiego pachnie. BystrzPol O7 BystrzPol O7.
– O Antypatyách, Sympatiyách, o własnośći wody, źiemi, ogniá, drew, kwiećia, minerałow, kámieni, y tym podobnych. BystrzPol K2.
patrz: ANTYPATIA
– Sentencye Doktorow Swiętych, Historye, y inne sensy Duchowne świętokradzką odwagą do żartow nie applikować. BystrzPol I7.
patrz: APLIKOWAĆ
– Te moje ápprekácye áby swoy skutek miáły, jáko Boskim przyrzekam słowem, ták przyjaćielskim gruntuje áffektem pisząc śię. W. M. Páná etc. List Winszujący Swiąt Wielkonocnych. BystrzPol A6v.
patrz: APREKACJA
– Po Aproszowaniu się i zbliżeniu pod fortyfikacyą zewnętrzną [...] oblegaiący wszelką siłą się staraią [...] o demolicyą zewnętrzney fortyfikacyi. BystrzPol K1-K1v.
– Ták záostrzyli Zoilowie zęby, iż plus quam Theonino dente, nie ták przegryzują, jáko cudzą płatáją poczćiwość przezornieysi nád stoocznych Argusow censorowie, choć w sámym słońcu upátrują mákuły, y przed drugiemi udáją, co sie im przywidziáło; BystrzPol F2.
patrz: ARG, ARGUS
– A przecię to czyni Gdańsk z nami, gdy taxy według swego awantażu na zboże y insze mercimonia, a z oczywistą naszą krzywdą, formuie. BystrzPol N4.
– Bać się trzebá, żeby generalne obrády około Oyczyzny, [...] z gruntu nieupádły. BystrzPol M3.
– Nie tylko prawa ale iuż y Seymiki iako paięczyna, bąk się przebiia a na muchę wina. BystrzPol M6.
patrz: BĄK
– Iż się w błoto práwie wrzuca fortuna Polska, gdy ią Pánowie młodzi ná Lutecy albo insze kráie łożą. BystrzPol O 3v.
patrz: BŁOTO
– Boli gárło gadáć dármo BystrzPol M6.
patrz: BOLEĆ
– Y zá coż wolne zdánia násze mamy pod cudze widzimi się, álbo krytyczną poddáwáć censurę násze rácye? BystrzPol M4.
patrz: CENZURA
– Mos Pánowie niechapaymy tey Frá[n]cuskiey polityki, dość będzie káżdemu ná Polskiey grzeczności. BystrzPol O5.
patrz: CHAPAĆ
– Luboć in omni passu záwszem doznawał chętliwey ku słudze swemu W. M. Páná propensyi; jednák że teraz naybárziey, gdy fortuná perit, ja Bráterskie oglądám chęći jego, ktore przyjaćielskie we mnie utwierdzáją faedus. BystrzPol I3v.
patrz: CHĘTLIWY
– Nie ták dwornym uchem głośney nowiny echo, jáko uprzeymość bráterską chętliwym przyimuję sercem. BystrzPol A5v.
patrz: CHĘTLIWY
– Byłby to gruby przeciwko Iustitiam error, żebyśmy nullô politô meritô, mieli acceptare cudzoziemcow, y nullo polito demeritô mieli reprobare Rodakow swoich. Że záś Polská násza konserwuie rożne ięzyki cudzoziemcow, starych to Polakow obyczay, za ktorych ná sámych tłomáczow Stárostwo Tłomáckie chodziło. BystrzPol O6v.
patrz: CHODZIĆ
– Boli gárło gadáć dármo BystrzPol M6.
patrz: DARMO
– Ja niechcąc do ostátka zgubić Oyczyzny y fortun Szlácheckich ná dyminucyą prowizyi od summ Duchownych nie pozwálam. BystrzPol Q3v.
– Záczym podpisuję magno judicio W. Jmści N. zgoda ná desalkę summ Duchownych; ktore ultra originalem fundátionem się pokażą y diminucyą prowizyi. BystrzPol Qv.
– [...] życzyłbym, żeby kocieł gárcowi w tey mierze nie przygániał, gdy obay smolą. BystrzPol M br.
patrz: DOJMOWAĆ
– Mos Panowie niechapaymy tey Frá[n]cuskiey polityki, dość będzie káżdemu ná Polskiey grzeczności [...]. BystrzPol O5.
patrz: DOŚĆ
– DO tey widzę teraz impostor contumelia przyszłą effronteryi, że jáwney niewinnośći w brew stánąć gotowa. BystrzPol F2.
patrz: EFRONTERIA
– Boli gárło gadáć dármo BystrzPol M6.
patrz: GADAĆ
– Tacy álbowiem częstokroć błądzą, ták jáko jeden, ktory o rzece Rzymskiey Tyber, roumiejąc że to w sámey rzeczy byłá jáka strukturá, rozmawiał, ják wysoka y ják sztucznie wyrobiona byłá. Albo ow, ktory z dwoch słow, to jest z rzeki Tumen, y Miástá Tyris, gadatliwemu językowi swemu tę zkomponował illacyą: tu mentiris. BystrzPol K1v.
patrz: GADATLIWY
– Lepiey tedy ná obmowy y urągánia usta zamknąć, y nic nie mowić, gdyż nikomu to nieszkodźi bynamniey być ćichym, jáko być gadatliwym. BystrzPol 18.
patrz: GADATLIWY
– Boli gárło gadáć dármo BystrzPol M6.
– [...] życzyłbym, żeby kocieł gárcowi w tey mierze nie przygániał, gdy obay smolą. BystrzPol M br.
– Mos Panowie niechapaymy tey Frá[n]cuskiey polityki, dość będzie káżdemu ná Polskiey grzeczności [...]. BystrzPol O5.
– [...] y w coż poydą roczne násze krescencye? chyba żeby ie myszy y wołki gryzły [...]. BystrzPol N8.
– Boć jáko człowieká jedynie zábija distemperies y pugna humorow, ták ná corpus Oyczyzny y Wojewodztwá nic być nie może fátálnieyszego, jáko humorowáta niezgodá. BystrzPol N5v.
patrz: HUMOROWATY
– Bo coż być może śmiertelnieyszego jáko gdy Pácyent salutare recipe od siebie odrzuca, álbo znieść nie może? ták co fátálnieyszego, jáko gdy peccantes humores in corpore Oyczyzny álbo Wojewodztwá, humorowáte subjecta nauseant in sanis consiliis? BystrzPol M4v - M5.
patrz: HUMOROWATY
– Mości Pánowie zá násze myto, ieszcze nas pobito [...]. BystrzPol M6.
patrz: JESZCZE
– Nie pozwálam ná Jmści N. dla niełáski Jmści ná mnie. BystrzPol L5v.
patrz: JMŚĆ
– Dyskurs Iowialny, Ktory w sobie zámyká qwestye wesołe, y poczciwemi żártámi attemperowáne. BystrzPol I8v.
patrz: JOWIALNY
– [...] iurgieltowe subjecta nie ták w swoich głosach publicznego szczęścia, iáko dźwięku workowego upátruią [...]. BystrzPol M4v.
– [...] życzyłbym, żeby kocieł gárcowi w tey mierze nie przygániał, gdy obay smolą. BystrzPol M br.
– Doznałem co do pierwszego punktu, tey własnym experymentem malewolencyi; kiedy jákiś Carbonarius, kándoru mego ku osobie W. M. M. Páná, ták mię przykopćił, iż śię y poznáć nie mogę. BystrzPol F2v.
– Łacwiey to Ichmościom millionowey fortuny ná to pozwolić, u ktorych grosz záleżáły, niżeli rowney Szláchcie. BystrzPol N8.
patrz: MILIONOWY
– [...] przecię millionowemi łásztámi chleb Polski idzie zá granice. BystrzPol O1v.
patrz: MILIONOWY
– Boć podniecony ten ogień, cále nie mojá jest gladio fodere, y innych zápálczywośći rozżarzáć spiritu consilii. BystrzPol E2.
patrz: MOJA
– Mości Pánowie zá násze myto, ieszcze nas pobito [...]. BystrzPol M6.
patrz: MYTO
– Wkrótce zaiaśnieie Polska miásto parterow, złotogłow, Jedwabiow, faget, niech nie cięży y palalak, albo madzelono. BystrzPol O.7v.
– Mości Pánowie zá násze myto, ieszcze nas pobito [...]. BystrzPol M6.
patrz: POBIĆ
– Ale Mośći- Pánowie niepodchlebując sobie, bo wolę veris offendere, quam plácere adulando, trudno chwalić Polskie Peregrynácye, ktore już dáwno Eurypides zganił non recte sapit qui spretis Patriae finibus álienam laudat, et moribus gaudet álienis. BystrzPol P3.
– Boć i przeciwna strona ma swoich Popleczników potentes sermone, et opere. BystrzPol F7.
patrz: POPLECZNIK
– Nie tylko prawa ale iuż y Seymiki iako paięczyna, bąk się przebiia a na muchę wina. BystrzPol M6.
– [...] życzyłbym, żeby kocieł gárcowi w tey mierze nie przygániał, gdy obay smolą. BystrzPol M br.
– Nie ták dwornym uchem głośney nowiny echo, jáko uprzeymość bráterską chętliwym przyimuję sercem. BystrzPol A5v.
patrz: SERCE
– Mośći- Pánowie nie wszytkich nas żołwiami felicitas náscendi porodźiła, ábyśmy z domow nászych wyniść sobie w cudze kráje nie mogli. Niech drudzy według Plutarcha, velut cochlae quae nunquam suam domum deserunt, zasklapiwszy śię ják ślimacy w skorupach według swego urodzenia przy domie żyją, á drugim tey wolnośći nie ganią, ktorym y náturá y fortuná liberum do tego dáłá passum. BystrzPol P2v.
– Iż się w błoto práwie wrzuca fortuna Polska, gdy ią Pánowie młodzi ná Lutecy albo insze kráie łożą. BystrzPol O 3v.
patrz: W
– Iż się w błoto práwie wrzuca fortuna Polska, gdy ią Pánowie młodzi ná Lutecy albo insze kráie łożą. BystrzPol O 3v.