Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ŁączZwier 1678 oryginał
NOWE ZWIERCIADŁO Modźie dźiśieyszego stroiu ákomodowáne, DAMOM POLSKIM Ktore się Modno noszą od IAKVBA ŁąCZNOWOLSKIEGO OFIAROWANE

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=67723&from=FBC
Odnotowano 52 cytatów z tego źródła
– A o Ręku co mowić? To: że pożyczáne V Práczek/ v Kuchárek: bo pozáwiáne. Iákby gárce/ ábo więc/ iáchtele myć miały; Ták wielką/ ręku swoich/ nágość pokazáły. ŁączZwier D4v.
– Woiuyciesz przeciw Bogu/ nowe Amazonki; Biycie zbytkiem na Stworcę mizerne lepionki; Odzieraycie Chrystusa z szat/ czyniąc Ogony. ŁączZwier B4.
– Zcudzozięmiawszy Polki/ o tym zapomniały; Ze Polskie animusze/ tak futra sadzały: Sobol za stoł/ przed stołem dość wcześnie Rysiowi. ŁączZwier D2.
– A kolor iaki płaci? Dife/ czy Aurora? Może każdy sam postrzedz/ tak dziś iak y wczora. ŁączZwier E.
patrz: AURORA
– Iest dość czasu do stroiow/ do bánkietowánia/ Jest do tańcow/ do żártow. ŁączZwier B.
– Zcudzozięmiawszy Polki/ o tym zápomniáły ; Ze Polskie ánimusze/ ták futrá sadzáły: Sobol zá stoł/ przed stołem/ dość wcześnie Rysiowi/ Vmknie się Lis/ zá piecem/ mieysce Báránowi. ŁączZwier D2.
patrz: BARAN
– A kolor iáki płáci? [...] Iest w cęnie Sosęnkowy/ iest Blamurántowy. ŁączZwier E.
– Rzecz się zgodzi z słowy, Gdy bez włosów prawdziwie będą białegłowy. Stąd się owych peruczek wiele namnożyło, Stąd bonetów, kornetów tak wiele zjawiło. ŁączZwier 133.
patrz: BONET
– Iedneiesmy potrzebney rzeczy zápomnieli/ Rzekną [damy]/ żeśmy/ o Brekli/ cále nie wiedzieli: Breklá [marg.] Iest to kiy/ co go z przodu/ pod kabat wsuwáią/ Ale źle: Niech go raczey/ ná grzbiet obracaią. ŁączZwier E2.
– O iáko krwáwo práwie/ świátu hołduiecie; A Bogu nie przestánnie/ nędzne pászuiecie! ŁączZwier B.
– W Haczowie/ milá z Krosná/ to się cudo zstáło: Vderzył znagłá piorun/ záusznice skruszył/ Ogirn/ Kwef cále spalił/ á włosow nie ruszył. ŁączZwier A4.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Pytáł dáley: Powiedz mi/ co zá grzech przyczyną? Dlá ktorego/ mizerni/ wiecznie ludźie giną. Odpowie: Iż Mężczyzná/ má/ w piekło drog wiele; Lecz Niewiástom/ czworáki grzech gośćinieć śćiele. ŁączZwier C4.
patrz: CZWORAKI
– Filgranową robotą/ z pereł zausznice: Ná ktore z Piorunowey Bog strzela rusznice. ŁączZwier A4v.
– Czemu dziś/ w brzydkiey flegmie/ nogá nie zátonie? Bo ią/ Iey Mość wyniesie/ zá drzwi/ ná Ogonie. ŁączZwier Ev.
– A o Ręku co mówić? To: że pożyczane V Praczek/ v Kucharek: bo pozawiane. Jakby garce/ abo więc/ iachtele myć miały. ŁączZwier D4v.
– Według tárgu/ wział płacą chłop/ á oddał siano: Zátym pospieszył z Miastá/ widząc iuż nie ráno. Wyiecháwszy/ w kobieli/ gdy posiłku szperze; Obaczy nád spodzianie/ áż tám dziecię gmerze: Powroci wskok do Miastá/ pomniąc ná gospodę/ Gdzie zá przedáne siáno odbierał nágrodę: Skarży się ná drágány/ że go oszukáli/ Ze mu kobiel/ zá kobiel z dzieckiem przywiązáli [...]. ŁączZwier D4.
– O ostátek/ ieśli źle/ tám się rospráwięmy Gdy ná Iozafátowey Dolinie stánięmy. ŁączZwier E2v.
– Kto blednieie od stráchu/ gdy grożą pioruny; Aby/ w momenćie trupem nie záprzątnął trunny/ Kłádźie ná głowę więniec z drzewá Laurowego/ Y ták niebespieczenstwá vchodźi srogiego. ŁączZwier B3v.
patrz: LAUROWY
– Wszystko práwie/ od stráchu/ z rąk drzących/ leciáło/ Co się ná wychodzący woz/ vkłádáć miáło. ŁączZwier A2v.
patrz: LECIEĆ
– Sama Modá/ nalepiey świátem Polskim/ rządźi. O nowa Filozofko! O Swiátá Mądryni! O iákie głupstwo tego/ co ćię mądrą czyni! Kto się moze od płáczu wpuł z śmiechem vkoić; Gdy Modá w sprosną nágość każe Damy stroić! ŁączZwier A4.
patrz: MĄDRYNI
– Miasto gumy/ będźie tám wrząca smołá/ siárká: Miásto Pánny do stroiu/ stroić będźie Parká. ŁączZwier B2v.
patrz: MIASTO
– Czy to vstáwnie Wstępną Srodę odpráwuią? Wszak im zawsze Mięsopust: y w Post mięso iedzą: Ze kiedy pośćić trzebá/ nic o tym nie wiedzą. ŁączZwier Dv.
– Oná/ co się od Złotá/ od Pereł świećiłá/ Ach niestety/ iák strásznie gádźiná pokryłá! ŁączZwier B2.
patrz: NIESTETY
– Lecz tá kará/ po smierći/ doczeka ich w piekle/ Ktore ná kontempt Bogu stroiły się wśćiekle: Teraz/ iáko Sybille wymysłámi swymi/ Prorokuią co w krotce dźiáć się będźie znimi; Gdy Bog nie ćierpiąc więcey/ prożnośći ták wiela/ Nieźliczonego w Polskę da Nieprzyiaćielá: Aby/ iáko lud niegdy stárego Zakonu/ Do nowego Poláki zábrał Bábilonu. ŁączZwier B4v.
– Lecz to nánieznośnieysza: że piekłu/ ofiáry Czynią z śiebie co świętey odstepuią Wiáry. ŁączZwier A3v.
patrz: NIEZNOŚNA
– Daymysz pokoy/ choć Páni/ mámkąby bydź chciáłá; A Pánná. ná co pierśi obnáżáćby miałá? Czyto dziś táká Modá/ że y Pánny rádzą; Przeto/ śmieią się z Wieńcow: w siatkach rády chodzą? ŁączZwier D3v.
– A że przyskąpiey pereł/ więc czarne Páciory/ Modá záleca Dámom/ nád inne Fáwory. ŁączZwier D2v.
patrz: PACIOR
– O święcicách zaś owych/ co powiedzieć mamy; Ktore/ z tráfionych włosow/ w promięniách widamy? Gdy wiążą pod nie wsztążki/ lub złote pierzcionki; Rzekłbyś/ ze to dziesiątki/ Páciorney Koronki. ŁączZwier D-Dv.
patrz: PACIORNY
– A ieśli/ złotem/ szata będzie się świeciła/ Pandiwenis Korona/ będzie ią zdobiła. ŁączZwier E.
patrz: PANDIWENIS
– Aleć nim pomoc oná/ z Spowiednikiem przyszłá/ Tym nieszczęśliwá duszá z Penitentki wyszłá. ŁączZwier C3v.
patrz: PENITENTKA
– Kráwcom lepsza sie nie dziey: Bo co się waláły Kitayczáne płáteczki; to się dziś przydáły. ŁączZwier D2v.
patrz: PŁATECZEK
– Kolpertyny/ ábo więc Pondelaris/ dáie/ Gdy nie złocistą/ Kráwiec/ suknią Dámie kráie. ŁączZwier E.
patrz: PONDELARIS
– Toć się szkoda zstała/ Ze się Pani tak grzeczna/ brzydko popluskała! ŁączZwier D2.
– Lecz nie są te/ pobożney/ słowá Chrześciánki; Ale ráczey bluźnierstwo niewierney pogánki: Ktora mniema że niemász innego żywotá/ Gdy ciáłá/ śmierć porotrąca[!] zá grobowe wrotá. ŁączZwier B2v.
– Wy teraz/ w ciemnych grobách mile spoczywacie/ Powłoczyn/ niedostátku żadnego nieznacie. ŁączZwier A2v.
– Koczuią ná twych skroniách/ Węże/ Sroki/ Wrony [...] ználazłby się co pátrząc/ ná tákie osoby/ Nád nimi/ niepotrzebne czyniłby żáłoby: O iák śliczná/ Dámy trzy/ twárz z káncerowáná! O iák gęsto/ plástrámi pozápráwowáná! ŁączZwier D2-D2v.
– A o Ręku co mowić? To: że pożyczáne V Práczek/ v Kuchárek: bo pozáwiáne [pozawijane]. Iákby gárce/ ábo więc/ iáchtele myć miáły... ŁączZwier Duv.
patrz: POZAWIJANY
– Gdy nie złoćista/ Kráwiec/ suknią Dámie kráie; A ieśli/ złotem/ Szátá będźie się świećiłá/ Pándiwenis Koroná/ będźie ią zdobiłá. Ostátek/ pod Gárnitur pozgárniáyćie Dámy/ Co sámy wymyślaćie/ nażywayćież samy. ŁączZwier E.
– Chybáby to/ misterne wachlárze bydź miáły/ Kotreby/ w sercách ludzkich/ ogień rozdymáły? Abo spotniáłym w sieciách Dámom/ dla ochłody/ Wáchluią: chcąc pozwiewáć/ z głow ich/ te niewody. ŁączZwier D3.
patrz: POZWIEWAĆ
– A że przyskąpiey pereł/ więc czarne Páciory/ Modá zálecá Dámom/ ná inne Fáwory. ŁączZwier D2v.
patrz: PRZYSKĄPO
– Aleć w płáczu/ nie smáczno báwić się baykámi/ Prawdziwemi/ przystoyniey/ oblewáć się łzámi. ŁączZwier A2.
– Drágon się przyznaie: Lecz/ dánego dźiećięćiá/ tę przyczynę dáie: Oszukałem iá wpráwdźie/ dźieckiem/ chłopá tego... ŁączZwier D4.
– Więc siwym/ ná co/ putręm głowy posypuią: Czy to vstáwnie Wstępną Srodę odprawuią. ŁączZwier Dv.
patrz: PUDER, PUDER, PUTER
– Pada ná twarz przed Pánem/ Anielská drużyná; A tu pyszniey/ niźli Bog/ idźie nędzná gliná. ŁączZwier C2.
patrz: PYSZNIE, PYSZNO
– Dokądże Polski świecie/ z Polski powędruiesz? Gdzie się ná Rumácyą/ ták pilno gotuiesz? ŁączZwier C4v.
patrz: RUMACYJA
– W Haczowie/ milá z Krosná/ to się cudo zstáło: Vderzył znagłá piorun/ záusznice skruszył/ Ogirn/ Kwef cále spalił/ á włosow nie ruszył. ŁączZwier A4.
patrz: STAĆ SIĘ
– Widzę pudłá iedwabne/ po słupách wiszące/ Białe/ czarne/ żołtáwe/ ćiemne/ y świecące. Gdźie Polskie Heroiny niegdy záśiádáły; Tám sobie pudłá twoie/ mieysce dźiś obrały. ŁączZwier C4v.
patrz: ŚWIECĄCY
– Pátrz/ iák hoynym/ robáctwu bankietem się zstáłá! Oná/ co się od Złotá/ od Pereł świećiłá/ Ach niestety/ iák strásznie gádziná pokryłá! Zdołkow/ gdzie były oczy/ żáby wyglądáią: Po twarzy zaś zropiáłey/ iászczurki biegáią. Swierczki w vszách gospodą do mozgu szturmuią [...] ŁączZwier B2.
patrz: ŚWIERCZEK
– [marg. Nágość Piersi] Chybáby to/ misterne wachlárze bydź miáły/ Ktoreby/ w sercách ludzkich/ ogień rozdymáły? ŁączZwier D3.
patrz: WACHLARZ
– Zásmuceni/ obádwá pádną ná koláná/ Postámi/ Modlitwami/ wołáiądo Páná: A by strászne widzenie wytłumáczyć ráczył Czemu/ żáby wchodzące ná zad/ brát on báczył? ŁączZwier C3v.
patrz: WCHODZĄCY
– O biedne komornice/ iák nędzny wczás maćie Iż pod szopą/ śiećiámi poszytą/ mieszkacie! ŁączZwier E.
patrz: WCZAS
– Bezpiecznieysza iest teraz Pánná niż Mężátka. Corká wolniey powie żárt/ ániżeli Mátká. ŁączZwier B3.
patrz: WOLNIE, WOLNO