Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ŁączZwier 1678 oryginał
NOWE ZWIERCIADŁO Modźie dźiśieyszego stroiu ákomodowáne, DAMOM POLSKIM Ktore się Modno noszą od IAKVBA ŁąCZNOWOLSKIEGO OFIAROWANE

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=67723&from=FBC
Odnotowano 87 cytatów z tego źródła
– A o Ręku co mowić? To: że pożyczáne V Práczek/ v Kuchárek: bo pozáwiáne. Iákby gárce/ ábo więc/ iáchtele myć miały; Ták wielką/ ręku swoich/ nágość pokazáły. ŁączZwier D4v.
– Woiuyciesz przeciw Bogu/ nowe Amazonki; Biycie zbytkiem na Stworcę mizerne lepionki; Odzieraycie Chrystusa z szat/ czyniąc Ogony. ŁączZwier B4.
– Zcudzozięmiawszy Polki/ o tym zapomniały; Ze Polskie animusze/ tak futra sadzały: Sobol za stoł/ przed stołem dość wcześnie Rysiowi. ŁączZwier D2.
– A kolor iaki płaci? Dife/ czy Aurora? Może każdy sam postrzedz/ tak dziś iak y wczora. ŁączZwier E.
patrz: AURORA
– Iest dość czasu do stroiow/ do bánkietowánia/ Iest do tańcow/ do żártow/ iest y do kart gránia [...]. ŁączZwier B.
– Zcudzozięmiawszy Polki/ o tym zápomniáły ; Ze Polskie ánimusze/ ták futrá sadzáły: Sobol zá stoł/ przed stołem/ dość wcześnie Rysiowi/ Vmknie się Lis/ zá piecem/ mieysce Báránowi. ŁączZwier D2.
patrz: BARAN
– A kolor iáki płáci? [...] Iest w cęnie Sosęnkowy/ iest Blamurántowy. ŁączZwier E.
– Rzecz się zgodzi z słowy, Gdy bez włosów prawdziwie będą białegłowy. Stąd się owych peruczek wiele namnożyło, Stąd bonetów, kornetów tak wiele zjawiło. ŁączZwier 133.
patrz: BONET
– Iedneiesmy potrzebney rzeczy zápomnieli/ Rzekną [damy]/ żeśmy/ o Brekli/ cále nie wiedzieli: Breklá [marg.] Iest to kiy/ co go z przodu/ pod kabat wsuwáią/ Ale źle: Niech go raczey/ ná grzbiet obracaią. ŁączZwier E2.
– O iáko krwáwo práwie/ świátu hołduiecie; A Bogu nie przestánnie/ nędzne pászuiecie! ŁączZwier B.
– W Haczowie/ milá z Krosná/ to się cudo zstáło: Vderzył znagłá piorun/ záusznice skruszył/ Ogirn/ Kwef cále spalił/ á włosow nie ruszył. ŁączZwier A4.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Pytáł dáley: Powiedz mi/ co zá grzech przyczyną? Dlá ktorego/ mizerni/ wiecznie ludźie giną. Odpowie: Iż Mężczyzná/ má/ w piekło drog wiele; Lecz Niewiástom/ czworáki grzech gośćinieć śćiele. ŁączZwier C4.
patrz: CZWORAKI
– O twierdze niedobyte/ zamki nie widáne! Iakośćie/ ták sromotnie/ z źiemią porownáne! ŁączZwier A3.
patrz: DOBYTY
– Filgranową robotą/ z pereł zausznice: Ná ktore z Piorunowey Bog strzela rusznice. ŁączZwier A4v.
– Czemu dziś/ w brzydkiey flegmie/ nogá nie zátonie? Bo ią/ Iey Mość wyniesie/ zá drzwi/ ná Ogonie. ŁączZwier Ev.
– A o Ręku co mówić? To: że pożyczane V Praczek/ v Kucharek: bo pozawiane. Jakby garce/ abo więc/ iachtele myć miały. ŁączZwier D4v.
– Według tárgu/ wział płacą chłop/ á oddał siano: Zátym pospieszył z Miastá/ widząc iuż nie ráno. Wyiecháwszy/ w kobieli/ gdy posiłku szperze; Obaczy nád spodzianie/ áż tám dziecię gmerze: Powroci wskok do Miastá/ pomniąc ná gospodę/ Gdzie zá przedáne siáno odbierał nágrodę: Skarży się ná drágány/ że go oszukáli/ Ze mu kobiel/ zá kobiel z dzieckiem przywiązáli [...]. ŁączZwier D4.
– O ostátek/ ieśli źle/ tám się rospráwięmy Gdy ná Iozafátowey Dolinie stánięmy. ŁączZwier E2v.
– Przysłuchaymy się dáley/ szat reiestrowániu: Kawálerki/ Kápoty/ Westy/ Mántolety Reiteroki/ Piekárnie/ Mánty/ y Kolety. ŁączZwier E.
patrz: KAPOTA
– Kto blednieie od stráchu/ gdy grożą pioruny; Aby/ w momenćie trupem nie záprzątnął trunny/ Kłádźie ná głowę więniec z drzewá Laurowego/ Y ták niebespieczenstwá vchodźi srogiego. ŁączZwier B3v.
patrz: LAUROWY
– Wszystko práwie/ od stráchu/ z rąk drzących/ leciáło/ Co się ná wychodzący woz/ vkłádáć miáło. ŁączZwier A2v.
patrz: LECIEĆ
– Sama Modá/ nalepiey świátem Polskim/ rządźi. O nowa Filozofko! O Swiátá Mądryni! O iákie głupstwo tego/ co ćię mądrą czyni! Kto się moze od płáczu wpuł z śmiechem vkoić; Gdy Modá w sprosną nágość każe Damy stroić! ŁączZwier A4.
patrz: MĄDRYNI
– Miasto gumy/ będźie tám wrząca smołá/ siárká: Miásto Pánny do stroiu/ stroić będźie Parká. ŁączZwier B2v.
patrz: MIASTO
– Dwá psy/ ręce iey gryzły: dwie strzáły ogniste/ Vszámi przenikáły przez skronie kościste. Głowę/ iáko buyny snop/ pod czás látá/ kłosow/ Okrywáły iászczurki/ miásto własnych włosow. ŁączZwier C3v.
patrz: MIASTO
– Czy to vstáwnie Wstępną Srodę odpráwuią? Wszak im zawsze Mięsopust: y w Post mięso iedzą: Ze kiedy pośćić trzebá/ nic o tym nie wiedzą. ŁączZwier Dv.
– Nierzucay ná psá sádłá/ zprzysłowia mowićie: A czemusz Modnochodne ináczey czynićie? Mniemaćie że się z czásem ludźie nápráwili; Iżeby się ztákowey/ Mody nie gorszyli? ŁączZwier A4.
– Porachuy się iak pudło vwiniona głowo/ Co wolisz słyszec: kurko? czy odęta sowo? Pánnę w wieńcu iák kurkę/ Bog wsadźi do Niebá Modźiástym záś w swoim Pfe/ piekła báć śię trzebá. Ze dość głupie/ tym znákiem Pánieństwá z szarzáły: Gdy go wieyskim/ y Mieyskim kuchárkom oddały Nie szłuszná/ áby táká w Niebie iaśnieć miáłá Ktora Siatkę niż Wieniec w Pánieństwie woláłá. ŁączZwier B3.
patrz: MODZIASTA
– A czy máło tákich/ Dam/ co Bogá nieznáią? Sáme tylko/ zá Bogá/ Modę vznawáią. Niech czego Bog zákaże/ gdy Modá cukruie; Stánie Bog w pogárdzeniu/ Modá tryumfuie. Niech co pokaże Modá/ czegoby nie trzebá; Nie odrádźi Modźiástym/ y sam Anioł z Niebá. ŁączZwier A3v.
patrz: MODZIASTA
– Ná fártuch Wstęgi szpilay: ná Wstędze Paćierze: We Wstędze/ Mołodźian/ pámięć od swey Damy bierze. ŁączZwier C4v.
patrz: MOŁODZIAN
– Tyżeś to? Czy mię mylą zápłákáne oczy? Práwdász to ná co pátrzę? czy się rozum mroczy? ŁączZwier B2.
– Kręcą się w kołá inne; buchy robią drugie: Z krącáią się z gorącá/ lubo były długie Wstążki/ ná to gotowe/ wnet kołká krępuią: Y nie w przod im/ niż wieczor nádeydźie/ folguią. Iákoby sáme włosy nie mogły dotrzymáć; Biorą Wstęgi/ ná pomoc/ gdy chcą sercá imáć. A Muszczki większe zwłaszczá/ nad brwi zápuszczone/ Pod gładko vczesane kołko/ záwieszone. ŁączZwier D.
patrz: MUSZCZKA
– Słucháyćie/ ktore rády Muchy przylepiáćie/ Co zá wykłád Szátáná Belzebubá máćie? Much Xiążęćiem zowią go święte Boskie słowá: Toż iego iest poddána/ Muszna biáłogłowá. ŁączZwier Bv.
patrz: MUSZNY
– Iákby gárce/ ábo więc/ iáchtele myć miáły; Ták wielką/ ręku swoich/ nágość pokazáły. ŁączZwier D4v.
patrz: MYĆ
– Gdyż tám/ o ćiásney bárzo fortće powiedáią/ Swiátowe záś pieszczoszki zbyt się nadymáią. ŁączZwier Cv.
patrz: NADYMAĆ
– Ztąd/ wászę doskonáłość/ A postoł záczyná: Gdy skromny białymgłowom/ náprzod stroy wspominá. ŁączZwier Cv.
patrz: NAPRZÓD
– Y w tym/ Mody/ czy rożum nie szwánkuie znácznie? Ze Dámom opisuie stroy/ náder niebácznie; Szyię/ pierśi/ y ręce/ áz wstyd/ obnáżyłá! Ná kontr głowę/ ni pudło/ zbytnie obćiążyłá. ŁączZwier A4v.
patrz: NIEBACZNIE
– Obysmy/ spuśćiwszy się w niskośći podźiemne/ Przypuśćili do vszu lámenty dáremne! Támbysmy się niechybnie z głosow dowiedźieli/ Iák wiele potępieńcow/ z Niewiast zgubę mieli! ŁączZwier A4v.
patrz: NIECHYBNIE
– Oná/ co się od Złotá/ od Pereł świećiłá/ Ach niestety/ iák strásznie gádźiná pokryłá! ŁączZwier B2.
patrz: NIESTETY
– Na ostatek Bog widząc/ że się bijem sámi/ Pokarał niezgodliwych z Turczynem woynámi: Gdźie lubo się Págánstwu raz nie poszczęśćiło; Obfićie się to iednák imże nágrodźiło. ŁączZwier A3.
– Lecz tá kará/ po smierći/ doczeka ich w piekle/ Ktore ná kontempt Bogu stroiły się wśćiekle: Teraz/ iáko Sybille wymysłámi swymi/ Prorokuią co w krotce dźiáć się będźie znimi; Gdy Bog nie ćierpiąc więcey/ prożnośći ták wiela/ Nieźliczonego w Polskę da Nieprzyiaćielá: Aby/ iáko lud niegdy stárego Zakonu/ Do nowego Poláki zábrał Bábilonu. ŁączZwier B4v.
– Lecz to nánieznośnieysza: że piekłu/ ofiáry Czynią z śiebie co świętey odstepuią Wiáry. ŁączZwier A3v.
patrz: NIEZNOŚNA
– Stara się iáká táka/ by drugiey nie miáłá/ Ktoraby iey w niezwykłym stroiu/ wydołáłá. ŁączZwier Cv.
patrz: NIEZWYKŁY
– Daymysz pokoy/ choć Páni/ mámkąby bydź chciáłá; A Pánná. ná co pierśi obnáżáćby miałá? Czyto dziś táká Modá/ że y Pánny rádzą; Przeto/ śmieią się z Wieńcow: w siatkach rády chodzą? ŁączZwier D3v.
– Porwie się z gniewu/ żá łeb; tárgá swe kędziory; Nárzeka/ że był kiedy/ ná kradziesz/ ták skory. Widząc iednák/ że dárme/ iego nárzekanie; Táki kunszt ználázł/ oddáć swoie oszukánie: Vpátrzył/ między innych chłopskich wozow wielą/ Z siánem/ ieden stoiący/ zpodobną kobielą: Przystąpi/ chcąc sprobowáć/ na kobiel frymárku; Ale chłop strzegł swey pilniey/ niżeli folwárku. ŁączZwier D4.
patrz: ODDAĆ
– A że przyskąpiey pereł/ więc czarne Páciory/ Modá záleca Dámom/ nád inne Fáwory. ŁączZwier D2v.
patrz: PACIOR
– O święcicách zaś owych/ co powiedzieć mamy; Ktore/ z tráfionych włosow/ w promięniách widamy? Gdy wiążą pod nie wsztążki/ lub złote pierzcionki; Rzekłbyś/ ze to dziesiątki/ Páciorney Koronki. ŁączZwier D-Dv.
patrz: PACIORNY
– A ieśli/ złotem/ szata będzie się świeciła/ Pandiwenis Korona/ będzie ią zdobiła. ŁączZwier E.
patrz: PANDIWENIS
– Aleć nim pomoc oná/ z Spowiednikiem przyszłá/ Tym nieszczęśliwá duszá z Penitentki wyszłá. ŁączZwier C3v.
patrz: PENITENTKA
– Kráwcom lepsza sie nie dziey: Bo co się waláły Kitayczáne płáteczki; to się dziś przydáły. ŁączZwier D2v.
patrz: PŁATECZEK
– Kolpertyny/ ábo więc Pondelaris/ dáie/ Gdy nie złocistą/ Kráwiec/ suknią Dámie kráie. ŁączZwier E.
patrz: PONDELARIS
– Toć się szkoda zstała/ Ze się Pani tak grzeczna/ brzydko popluskała! ŁączZwier D2.
– Lecz nie są te/ pobożney/ słowá Chrześciánki; Ale ráczey bluźnierstwo niewierney pogánki: Ktora mniema że niemász innego żywotá/ Gdy ciáłá/ śmierć porotrąca[!] zá grobowe wrotá. ŁączZwier B2v.
– Wy teraz/ w ciemnych grobách mile spoczywacie/ Powłoczyn/ niedostátku żadnego nieznacie. ŁączZwier A2v.
– Koczuią ná twych skroniách/ Węże/ Sroki/ Wrony [...] ználazłby się co pátrząc/ ná tákie osoby/ Nád nimi/ niepotrzebne czyniłby żáłoby: O iák śliczná/ Dámy trzy/ twárz z káncerowáná! O iák gęsto/ plástrámi pozápráwowáná! ŁączZwier D2-D2v.
– A o Ręku co mowić? To: że pożyczáne V Práczek/ v Kuchárek: bo pozáwiáne [pozawijane]. Iákby gárce/ ábo więc/ iáchtele myć miáły... ŁączZwier Duv.
patrz: POZAWIJANY
– Gdy nie złoćista/ Kráwiec/ suknią Dámie kráie; A ieśli/ złotem/ Szátá będźie się świećiłá/ Pándiwenis Koroná/ będźie ią zdobiłá. Ostátek/ pod Gárnitur pozgárniáyćie Dámy/ Co sámy wymyślaćie/ nażywayćież samy. ŁączZwier E.
– Chybáby to/ misterne wachlárze bydź miáły/ Kotreby/ w sercách ludzkich/ ogień rozdymáły? Abo spotniáłym w sieciách Dámom/ dla ochłody/ Wáchluią: chcąc pozwiewáć/ z głow ich/ te niewody. ŁączZwier D3.
patrz: POZWIEWAĆ
– A że przyskąpiey pereł/ więc czarne Páciory/ Modá zálecá Dámom/ ná inne Fáwory. ŁączZwier D2v.
– Aleć w płáczu/ nie smáczno báwić się baykámi/ Prawdziwemi/ przystoyniey/ oblewáć się łzámi. ŁączZwier A2.
– Drágon się przyznaie: Lecz/ dánego dźiećięćiá/ tę przyczynę dáie: Oszukałem iá wpráwdźie/ dźieckiem/ chłopá tego... ŁączZwier D4.
– Więc siwym/ ná co/ putręm głowy posypuią: Czy to vstáwnie Wstępną Srodę odprawuią. ŁączZwier Dv.
patrz: PUDER, PUDER, PUTER
– Pada ná twarz przed Pánem/ Anielská drużyná; A tu pyszniey/ niźli Bog/ idźie nędzná gliná. ŁączZwier C2.
patrz: PYSZNIE, PYSZNO
– Onę/ ktorá Cesársko/ hoynie czestowáłá/ Pátrz/ iák hoynym/ robáctwu bankietem się zstáłá! ŁączZwier B2.
patrz: ROBACTWO
– O iák się wiele godźin/ niepotrzebnie bráło! Kiedy się do kitayki/ po włośie dźiergáło. Toż mowić y o Kwefách/ co z włosow robione Kupuią Dámy/ w stroiách náder rospieszczone. ŁączZwier C3.
patrz: ROBIONY
– Dokądże Polski świecie/ z Polski powędruiesz? Gdzie się ná Rumácyą/ ták pilno gotuiesz? ŁączZwier C4v.
patrz: RUMACYJA
– W Haczowie/ milá z Krosná/ to się cudo zstáło: Vderzył znagłá piorun/ záusznice skruszył/ Ogirn/ Kwef cále spalił/ á włosow nie ruszył. ŁączZwier A4.
patrz: STAĆ SIĘ
– Nie tákam się ia/ przed lat kilkadźieśiąt znáłá. Gdym się idąc do ślubu/ w Ziwerćiedle widźiáła Tey Báby Siostrą/ ledwie nie rodzoną/ będźie/ Ktorey gniewu z moiego Zwierćiádłá/ przybędźie. ŁączZwier E2v.
patrz: SZLUB, ŚLUB, ŚLUB
– Widzę pudłá iedwabne/ po słupách wiszące/ Białe/ czarne/ żołtáwe/ ćiemne/ y świecące. Gdźie Polskie Heroiny niegdy záśiádáły; Tám sobie pudłá twoie/ mieysce dźiś obrały. ŁączZwier C4v.
patrz: ŚWIECĄCY
– Pátrz/ iák hoynym/ robáctwu bankietem się zstáłá! Oná/ co się od Złotá/ od Pereł świećiłá/ Ach niestety/ iák strásznie gádziná pokryłá! Zdołkow/ gdzie były oczy/ żáby wyglądáią: Po twarzy zaś zropiáłey/ iászczurki biegáią. Swierczki w vszách gospodą do mozgu szturmuią [...] ŁączZwier B2.
patrz: ŚWIERCZEK
– [marg. Nágość Piersi] Chybáby to/ misterne wachlárze bydź miáły/ Ktoreby/ w sercách ludzkich/ ogień rozdymáły? ŁączZwier D3.
patrz: WACHLARZ
– Zásmuceni/ obádwá pádną ná koláná/ Postámi/ Modlitwami/ wołáiądo Páná: A by strászne widzenie wytłumáczyć ráczył Czemu/ żáby wchodzące ná zad/ brát on báczył? ŁączZwier C3v.
patrz: WCHODZĄCY
– O biedne komornice/ iák nędzny wczás maćie Iż pod szopą/ śiećiámi poszytą/ mieszkacie! ŁączZwier E.
patrz: WCZAS
– Támbysmy się niechybnie z głosow dowiedźieli/ Iák wiele potępieńcow/ z Niewiast zgubę mieli! Co żywoby ogromnym rykiem narzekáło: Ach bespieczne mnie kiedyś oko tu wegnáło! Mnie ręce do puł nágie/ w te ognie wepcháły: Ktore z pieszczot/ swę nágość/ zá ozdobę miały. ŁączZwier A4v.
patrz: WEPCHAĆ
– Gdybyśmy Rymotworcom wiarę przyznać mieli/ Którzy/ mądrym/ tej prawdy/ piórem wesprzeć chcieli/ Ze swoich ludzie czasów/ gdy hojnie płakali/ Wobfite się krynice/ w rzeki rozpływali. ŁączZwier A2.
patrz: WESPRZEĆ
– Dawszy pokoy żálowi [...] Przysłuchaymy się dáley/ szat ręiestrowániu: Kawálerki/ Kápoty/ Westy/ Mántolety ŁączZwier E.
patrz: WEST
– O iák gęsto/ plástrámi pozápráwowáná! Iego/ proznych lámentow/ lecz wetuiąc drugi/ Rzekłby; Dármo się troszczesz/ bez zádney przysługi... ŁączZwier D2v.
patrz: WETOWAĆ
– A ieśli co postronna burza wythnąć dáłá; Wewnętrznie się Oyczyzna woynami mięszáłá. ŁączZwier A3.
– Szczurcy wespoł zmyszámi/ zwłosow gniázdá wiią: Wiele innych robáctwá/ ropa żyiąc tyią. ŁączZwier B2.
patrz: WIĆ
– Wstęgá/ iák iest potrzebná/ ábyśćie wiedźieli/ Be Wstęgi/ nie ozdobisz/ náwet y y pośćieli. ŁączZwier D.
patrz: WIEDZIEĆ
– Ze dość głupie/ tym znákiem Pánieństwá z szarzáły: Gdy go wieyskim/ y Mieyskim kuchárkom oddały Nie szłuszná/ áby táká w Niebie iaśnieć miáłá Ktora Siatkę niż Wieniec w Pánieństwie woláłá. ŁączZwier B3.
patrz: WIENIEC, WINIEC
– Więc/ na koncu tych wierszow/ Cne Pánny/ y Pánie/ Táką wam Historyą/ dáie pożegnanie... ŁączZwier C3.
patrz: WIERSZ
– Zturbowány Spowiednik/ rzecze: Powrácaymy/ Znáć czegoś zátáiłá/ więc iey pomoc daymy. ŁączZwier C3v.
patrz: WIĘC
– Stroie w Polskę/ á z Polski/ gdźieś powędrowáły/ Rozumem owe głowy/ co ná to przystały; By/ w iedwabiách/ czyniąc brák/ wzgárdźiwszy włosowe/ Przypadáły do gustu/ Gársety Skopowe. ŁączZwier D2.
patrz: WŁOSOWY
– Bezpiecznieysza iest teraz Pánná niż Mężátka. Corká wolniey powie żárt/ ániżeli Mátká. ŁączZwier B3.
patrz: WOLNIE, WOLNO
– Lecz nie są te/ pobożney/ słowá Chrześciánki; Ale ráczey bluźnierstwo niewierney pogánki: Ktora mniema że niemász innego żywotá/ Gdy ćiáłá/ śmierć powtrąca zá grobowe wrotá. ŁączZwier B2v.
patrz: WOROTA, WROTA
– Abo zbyt wyćieńczone/ by w lekkość nie wpádły/ Kámienia na swe nogi/ dla wagi nákłádły Bydź może/ że obuwie/ w Kielich przemieniáią/ Dla tych; ktorzy trzewikiem zá zdrowie spełniáią. ŁączZwier E2.
patrz: WPAŚĆ
– Z prostoty/ popisze się wąglámi/ Dźiećiná; Az przed Matką/ Dźiećiny máłey/ wielka winá Láie gromi: á podczas/ nie trzymáiąc długu/ Brzozowym zmywá sokiem/ pstroćiny bez ługu. ŁączZwier D2.
patrz: ZMYWAĆ