Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GorMuz 1647 oryginał
Tabulatura muzyki…
Odnotowano 51 cytatów z tego źródła
– Wynaleźli przeto Neoterici łatwieyszy spsosob [zapisu znaku głosu] przez liter siedm iako A, b, c, d, e, f, g, ktore to litery także się mogą właśnie śpiewać. GorMuz b2.
patrz: A
– TABVLATVRA MVZYKI Abo Zápráwá Muzykálna, Według ktorey káżdy, gdy tylko a b c znać będzie/ może się bárzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách/ Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz k. tyt..
patrz: A
– SCALA VOCVM Abo Abrys Głosow wstępuiących W gorę, iakie Się znayduią w Klawikordzie. GorMuz b2v.
patrz: ABRYS, ABRYSA
– Kiedy záś iednego táktu notá/ iáko ◊/ to liniey máłą/ kiedy záś puł táktu notá będźie/ iáko to ⚴/ to háczkiem ták ߗ GorMuz D4v.
– Nie potrzebá więtszey trudności záżywáć około przemieniánia [klawiszy]/ tylko pámiętáć iáko się te litery piszą ktore do Basu, Altu, y Diszkantu należą. GorMuz B2.
patrz: ALT
– Applikatura zaś słowo łacińskie [...] rozumie sie składanie siągów abo palców/ według nauki y potrzeby na Klawiaturze. GorMuz E2v.
patrz: APLIKATURA
– Abyś applikaturę gryffow rozumiał/ y onę czynić rękami vmiał. GorMuz E2v.
patrz: APLIKATURA
– TABVLATVRA MVZYKI Abo Zápráwá Muzykálna, Według ktorey káżdy, gdy tylko a b c znać będzie/ może się bárzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách/ Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz k. tyt..
patrz: B
– WynaleŹli przeto Neoterici łatwieyszy sposob [zapisu znaku głosu] przez liter siedm iako A, b, c, d, e, f, g, ktore to litery także się mogą właśnie śpiewać. GorMuz b2.
patrz: B
– W klawikordzie obaczysz zaraz z przodku na białych clawisach od lewey ręki głosow cztery to iest C, D, E, F, na końcu zaś f, g, a. GorMuz b2.
patrz: B
– SCALA VOCUM abo Abrys Głosow wstępuiących w gorę, iakie sie znayduią w Kláwikordzie. G A B c d e f g a b c d e f g a. GorMuz b2v.
patrz: B
– Iest Bás troiáki/ Wysoki/ Sredni/ y Niski. GorMuz b6v.
patrz: BAS, BAS, BASS
– Nie potrzebá więtszey trudności záżywáć około przemieniánia/ [klawiszy] tylko pámiętáć iáko się te litery piszą ktore do Basu, Altu, y Diszkantu należą. GorMuz b2.
patrz: BAS, BAS, BASS
– Iest Bás troiáki/ Wysoki/ Sredni/ y Niski. GorMuz b6v.
patrz: BAS, BAS, BASS
– Wieleż iest tych tonow? Cztery. 1. Discant [...] 2. Alt [...] 3. Tenor [...] 4. Bas, tęn zaś nayniższy. GorMuz 4bv.
patrz: BAS, BAS, BASS
– Iest Bás troiáki/ Wysoki / Sredni/ y Niski. GorMuz b6v.
patrz: BAS, BAS, BASS
– TABVLATVRA MVZYKI Abo Zápráwá Muzykálna, Według ktorey káżdy, gdy tylko a b c znać będzie/ może się bárzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách/ Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz k. tyt..
patrz: C
– Choráłem zowią/ zwyczáyne y proste śpiewánie/ ktore w sobie tylko ieden tákt ma/ iáko Psalmy ktore w Kościołách spiewáią. GorMuz B.
– [...] pámiętay to/ ábyś sie nie turbował z myślámi/ gdy w kláwikordzie obaczysz záraz z przodku/ ná białych clawisách od lewey ręki/ głosow cztery więcey [...] y ták wiele czarnych. GorMuz b2.
patrz: CZARNY
– Kiedy głos wynieść trzebá przez śiodmą notę/ iáko w przykládźie/ cb, ed. GorMuz C5.
patrz: E
– [...] tá [muzyka] dzieli się ná Muzykę Chorálną/ y Figurálną. GorMuz B.
patrz: FIGURALNY
– Tabulatura Muzyki Abo Zápráwá Muzykálna, Według ktorej káżdy [...] może sie bárdzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách, Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz k. tyt..
patrz: GRAĆ
– [...] lepiey tych wszytkich náuk/ y snadniey insynuowáć do intellektu ábo zrozumienia twego/ niezdáło mi się [...]. GorMuz D6.
– Stáry niemoże ták cienko intonowáć/ iáko chłopiec w kilkunastu leciech. GorMuz B4v.
patrz: INTONOWAĆ
– Uderz w czárną kláwiáturę ná instrumencie náznáczoną tą literą cis, á zrozumiesz/ bo te czarne clawise, semitonia znáczą. GorMuz [b8v].
patrz: KLAWIATURA
– Wieleż iest tych tonow? Cztery. 1. Discant [...] 2. Alt [...] 3. Tenor [...] 4. Bas. [...]/ co iednák lepiey uznasz z kláwiátury/ gdy te Claues z uderzenia brzmiące będziesz uważał. GorMuz [b4v].
patrz: KLAWIATURA
– Zápráwá Muzykálna, Według ktorej káżdy... może sie bárdzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách, Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz .
– [...] o náwiązániu y wystroieniu kláwikordu. Jákoż tedy náwiązáć Kláwikord. GorMuz E4v.
– Niżey odsyłá cię do kláwikordu/ ábyś tę scalá zrozumiał. GorMuz b2.
– [...] pámiętay to/ ábyś sie nie turbował z myślámi/ gdy w kláwikordzie obaczysz záraz z przodku/ ná białych clawisách od lewey ręki/ głosow cztery więcey [...] y ták wiele czarnych. GorMuz b2.
– Dlaczegoż te Clawisse iedne więtszemi literámi, drugie mnieyszemi, inne z linieyką iedną, á drugie zaś ze dwiemá nápisáne, do tego że ich tylko siedmiu? GorMuz b4.
– [...] czego oboygá [grania i śpiewania] żaden nie będzie umiał/ áż wprzod dobrze zrozumie noty y náuczy się znáć Clawise Muzyckie. GorMuz Bv.
– Coż to iest Clawis u Muzykow? WEdług Łácińskie ná Polskie tłumácząc iest kluczem głosu ktory otwiera z ktorey miáry ma kto śpiewáć; lecz według nas iest znákiem głosu. GorMuz Bv.
– [...] uderz w czarną kláwiáturę ná instrumencie náznáczoną tą literą cis á zrozumiesz/ bo te czarne clawise, semitonia znáczą. GorMuz b8v.
– Iákiesz to są te Clawise? Gdy podług dawnych á Stárożytnych Náuk/ są te/ vt, re, mi, fa, sol, la, podług nowszych iákich w Angielskiey ziemi záżywáią są/ Bo, ce, di, ga, lo, ma, ni. GorMuz B2.
– Dlaczegoż te Clauisse iedne więtszemi literámi, drugie mnieyszemi, inne z linieyką iedną, á drugie záś ze dwiemá nápisáne, do tego że ich tylko śiedm? GorMuz B4.
– Przez proste C ná ktoreykolwiek liniey/ y dla tegoż będą się powinny te noty wszytkie prędko śpiewáć/ iáko w Mádrygálách/ y w Willanellách śpiewáią. GorMuz C6.
patrz: MADRYGAŁ
– Tabulatura Muzyki Abo Zápráwá Muzykálna, Według ktorej káżdy [...] może sie bárdzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách, Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz k. tyt..
patrz: NOTA
– Spárá miedzy wielkim [palcem] á zkáźcą za linią z linieką [!] c: to iest oktawá/ y będziesz miał ná ręku partes. GorMuz Cv.
patrz: PARTES
– DLa informácyey káżdego/ ktory z not chce śpiewáć/ zwykli Muzykánci pisáć ná początku pártesu/ ábo rygi káżdey/ iż záraz weyźrzawszy ná ten znak/ káżdy zrozumie z ktorego głosu ktorym tonem záczác ma śpiewánie. GorMuz b4.
patrz: PARTES
– Coż znáczy Pártes? Z Łácińskiego części iákieś/ á że tu są części Diszkántu/ to sie słusznie názywáć muszą partes, zowią to niektorzy pártyturą. GorMuz C2.
patrz: PARTYTURA
– Tá linia poprzek co znáczy z punktámi? GorMuz C7v.
patrz: POPRZEK
– Choráłem zowią/ zwyczáyne y proste śpiewánie/ ktore w sobie tylko ieden tákt ma/ iáko Psalmy ktore w Kościołách spiewáią. GorMuz B.
patrz: ŚPIEWANIE
– Tabulatura Muzyki Abo Zápráwa Muzykálna Według ktorey káżdy, gdy tylka a b c znać będźie/ może sie bárzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách... y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz k. tyt..
– Co iest Tábulátura? Iest proste y szczere nápisánie liter iákich ná tablicy/ á że się tu noty Muzyckie literámi prosto pisáć będą y piszą/ dla teguż [...] názywa się tákowe nápisaánie not/ Tábuláturą Muzyki. GorMuz B.
– Z Przeszłych náuk łátwo pámiętáć możesz... ktore litery do Diszkántu (Altu) Tenoru/ y Básu należą/ nie zostáie tédy więcey/ tylko/ iáko te noty ták rozmáito pisane/ przez tábuláturę ábo w literách wypisáć. GorMuz D4.
– Jáko noty Muzyckie ná tábuláturę przemienić, y z ich táktámi. GorMuz .
– Wieleż iest tych tonow ? Cztery. 1. Discant [...] 2. Alt [...] 3. Tenor [...] 4. Bas, tęn zaś nayniższy. [...]/ co iednák lepiey uznasz z kláwiátury/ gdy te Claues z uderzenia brzmiące będziesz uważał. GorMuz 4bv.
patrz: TON
– AIR [...] Modus Modulus [...] ARYA Ton albo nuta się mowi w muzyce o głosach y tonach wywodzeniu, bo pochodzą z roznego poruszenia powietrza. GorMuz I, 71.
patrz: TON
– Iáwny pożytek y wielki/ bo kiedy się chłopiec vcży/ przez vt, re, mi, iákom wyżey powiedźiał/ muśi wiele odmieniáć/ ktora to odmiáná miesza w głowie/ zwłascża poymuiącemu/ dla cżego więc Regentowie cżęsto muszą chłopcow zá vszy ćiągnąć/ á według nas łátwo záś bárzo/ bo sie nie ták vdręcży/ gdy iuż ma gotowe názwisko y informácyą/ gdźie głos odmienić y iáko go wymowić. GorMuz C.
patrz: UDRĘCZYĆ
– [...] y ktorym pálcem będźiesz miał dotchnąć ktorego Clauissa, náznáczyłem liczbą ták/ kiedy ná práwą Rękę należy/ masz znák práwey Ręki/ kiedy ná lewą/ to Lewey Ręki/ v tych dwuch rąk znáczy się pierwszy pálec/ to iest/ wielki liczbą 1. skaźcá przez 2. średni przez 3. serdeczny przez 4. vszny przez 5. w przod iednák náucz się ktory mi bráć Tercyą y inne. GorMuz E2v.
patrz: USZNY