Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
HofmańPor oryginał
PORASZKA CVDOWNA VVOYSKA MOSKIEVVSKIEGO V STOLICE PO SCZĘSLIVVYM ODIECHANIV K. I. M. przez Zolnierzá támze będącego y ná rátunek od Krolá Iego Mości poslánego otrzymána. Z ktorey káżdy pewnie zrozumieć moze Jż Bog sam walczy zá Krolem Je[go] Mćią Panem nászym y sam w ręce podáie tego nieprzyiaćielá y Páństwo Moskiewskie

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3080/
Odnotowano 102 cytatów z tego źródła
– Gdy przystąpiem do tego Actu szcżęśliwego/ Nieprzyiaćielá przodkow bárzo potężnego. Acz był od pierwszych Pánow znácżnie poráżony/ Iednak przedśię ná głowę nigdy zwyćiężony. Choćiasz się záwsze ktemu żnácżnie przykładáłá/ Y práwie mocą o to Koroná kuszáłá. HofmańPor Aiji.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Náturę práwie dobrą Pánow swych przesławnych/ Przyznáć wszyscy muśieli bespiecżnie káżdy z nich, HofmańPor Aiji.
– Przodkowie ći w Hetmáństwie bárzo sławni byli/ Lecż tákowego szcżęśćia iák ten nie vżyli. Sáme Hetmáńskie burdy iáwnie poświadczáią/ Nie śmiertelnemu imię wszytkie przyznawáią. HofmańPor Aijij.
patrz: BURDA
– PORASZKA CVDOWNA VVOYSKA MOSKIEVVSKIEGO V STOLICE PO SCZĘSLIVVYM ODIECHANIV K. I. M. przez Zołnierzá támze będącego y ná rátunek od Krolá Iego Mośći poslánego otrzymána. HofmańPor A.
patrz: CUDOWNY
– Dźiałyński miedzy niemi Kásztellánwic [!] Lbięski/ Mimo insze cżerstwy był ktemu bárzo męski. HofmańPor B.
patrz: CZERSTWY
– Tákże nászego Páná Bog sam błogosłáwi Nieprzyiaćioły iego przed niem samym dawi Słusznie też iák y oni wszyscy cżynić mamy. Temu co z niego wszytko chwałę mu oddamy. HofmańPor Bv.
patrz: DAWIĆ
– By też Sálomon mądry/ y ten zmartwych powstał/ A można rzecż to byłá żeby go kto spytał. Zdami się żeby to rzekł że ták decernuię/ SIGMVNTOVVI TRZECIEMV ia pierwsze náyduię. Mieysce. HofmańPor Aiji.
– Znácżnie pokazał wáleczną swą zbroią. Bez dokłádu Rycerstwá/ y Seymu Wálnego/ Niech mi y ze wszytkich pokaże rownego. HofmańPor Aijiv.
patrz: DOKŁAD
– Kuśili się tám naprzod w Imię Bogá swego/ Mężnie nieprzyiaćielá co w Zamku o tego. Ktorego wżdąm przemogli y z támtąd wybili/ Ze ich máło co vszło ták im dokurzyli. HofmańPor Aijij.
patrz: DOKURZYĆ
– Ták bárzo ich z káżdych stron wielice trapili/ Ze im iuż Zamek ieden gwłatownie [!] odbili. Przywiedli ich ktemu do głodu wielkiego/ Iż im iuż nie stawáło dostátku żadnego. Owszem ktemu nád niemi y tego dowiedli/ Ze od niewoli wielkiey konie swoie iedli. HofmańPor Aijiv.
patrz: DOWIEŚĆ
– Ieszczeby więtsze rzecży diuinował [Salomon]/ Ktore iemu Pan Bog nász z łáski swoiey przeyrzał. HofmańPor Aiji.
patrz: DYWINOWAĆ
– Było wiele wálecżnych zdawná Krolow Polskich/ Z ktorych dźiwne zwyćięstwá káżdy pokazał z nich. HofmańPor Aiji.
patrz: DZIWNY
– ZWyczay ten v Poetow wszego wieku dawny Bywał y teraz ieszcze v niektorych sławny. Ze zwykły w wierszách swoich figmentom mieysce dáć Pogáńskim. HofmańPor Av.
patrz: FIGMENT
– Miedzy Compeditormi/ wielom był obrány/ Drudzy názad muśieli á ten co przeyrzány. Przed inszymi mieysce miał y swą gorę wyniosł/ Vstąpić inszy muśiał y repulsę odniosł. HofmańPor Aijv.
patrz: INSZY
– Cżego się w piśmie świętym cżęsto nácżytamy/ Snać y sámi wielekroć co dźień doświadcżamy. Gdyż więc tákowe rzeczy dźiwne przypadáią/ Ktore wszechmocność Bożą iáwnie wyświadcżáią. HofmańPor Aijv.
patrz: JAWNIE, JAWNO
– Tákże przy tym y KSIESTW A przemoznie sławnego/ Swoim Tyráństwem trapił. Pánstwá Iflantskiego. Ták iż iuż nie wiedźiano co iedno z nim czynić/ Acz się Bog sam łáską swą teras chciáł przyczynić. HofmańPor Aiji.
patrz: JEDNO
– Miedzy Compeditormi/ wielom był obrány/ Drudzy názad muśieli á ten co przeyrzány. Przed inszymi mieysce miał y swą gorę wyniosł/ Vstąpić inszy muśiał y repulsę odniosł. HofmańPor Aijv.
– Iákoż zá żałosnymi swemi przyczynámi/ W tákich pomstách dokońcá/ niema też przygány Zwłaszcżá zá ták vpornym zátrzymániem. Dwie lećie nędzę ćierpieć/ y brátá zgubieniem Do tego condycyiom Paná łáskáwego. Nie dał się niecnotliwy narod pożyć iego. HofmańPor Biij.
patrz: KONDYCJA
– Dźiałyński miedzy niemi Kásztellánwic [!] Lbięski/ Mimo insze cżerstwy był ktemu bárzo męski. Szczęśliwie kopiią swą z drugiemi skruszywszy/ Y pułhaká iednákim też szczęśćiem vżywszy. HofmańPor B.
patrz: KOPIA
– Cieszył się y wesoł był [król] ze wszytkimi swemi. Wcżym wdźięczny Pan Gospodarz Pánu Credencował. HofmańPor Bij.
– Ták bárzo ich z káżdych stron wielice trapili/ Ze im iuż Zamek ieden gwłatownie [!] odbili. Przywiedli ich ktemu do głodu wielkiego/ Iż im iuż nie stawáło dostátku żadnego. Owszem ktemu nád niemi y tego dowiedli/ Ze od niewoli wielkiey konie swoie iedli. HofmańPor Aijiv.
patrz: KTEMU
– Gdy da Bog w ręce Moskwę/ ktemu y Swecią/ Nie trudno potym będźie o hárdą Dánią. HofmańPor Biijj.
patrz: KTEMU
– Drugi táki też przykład ieszcże cżytálismy. Mało rożny od Bogá támże widźielismy. Iedno od trzech osob woysko niezlicżone Ná głowę zwyćiężone ktemu porażone. HofmańPor Bv.
patrz: KTEMU
– Kuśili się tám naprzod w Imię Bogá swego/ Mężnie nieprzyiaćielá co w Zamku o tego. Ktorego wżdąm przemogli y z támtąd wybili/ Ze ich máło co vszło ták im dokurzyli. HofmańPor Aijij.
– Gdy przystąpiem do tego Actu szcżęśliwego/ Nieprzyiaćielá przodkow bárzo potężnego. Acz był od pierwszych Pánow znácżnie poráżony/ Iednak przedśię ná głowę nigdy zwyćiężony. Choćiasz się záwsze ktemu żnácżnie przykładáłá/ Y práwie mocą o to Koroná kuszáłá. HofmańPor Aiji.
– Acz Zołnierz Polski skromny nie okrutny ktemu Iednák się naydźie táki/ coby gánić iemu. Bywa też miedzy niemi narod rozmáity Co w bacżeniu lutośći nie bárzo vżyty. HofmańPor Biij.
– Ten [ksiązę pruski] iśćieby wiele mogł/ iednoby mu trzebá/ Do ktorego práwo ma/ nie wydźieráć chlebá. Gdyżby z tąd miásto poćiech/ iákie zło vrosło/ Coby ledwa nie żałość wszytkim nam przyniosło. HofmańPor Biijj.
patrz: MIASTO
– Chałá [!] tobie nász Boże/ Boże wszechmogący. Ná niebie y ná źiemi możnie Kroluiący. HofmańPor Bv.
patrz: MOŻNIE, MOŻNO
– Iedná stroná tey Moskwy tá przy Pánie byłá/ Ytá się też zápewne do zgody chyliłá. Dla tego wprzećiwne swe naprzod vderzyli/ Nád tymi też baczenia Zołnierze vżyli. HofmańPor Aijijv.
patrz: NAPRZÓD
– Przyznać to káżdy muśi rzecży niepodobne/ Rozumiem ze wszech ludźi zdánia zemną zgodne. Ktore iuż męstwem pracą ćierpliwośćią swoią. Dowiodł. HofmańPor Aijiv.
– To wszytko gdyby Pan Bog ták raczył sposobić/ Mogłby Polak ná ten czás/ dobrá wszego pożyć. Iuż to serdeczne Votum swoie tym záwieram/ Day Boże ná to pátrzyć niżeli vmieram. HofmańPor Biijjv.
– Czásby się wam Moskale ia rádzę obaczyć. HofmańPor Biij.
– W Iszkowie gdy Krol Pan nász szcżęśliwie być racżył. Tám go Bog tą nowiną poćieszną vracżył. HofmańPor Bv.
patrz: POCIESZNY
– Do tego nád wszytkiemi sámego się damy/ Y temu władzą niebá y źiemie przyznamy. Ktory Páná z Koroną nászą nieprzebaczył/ Lecz sławnymi zwyćięstwy z łáski poććić raczył. HofmańPor Av.
– Nád rożnymi národy barzo potężnymi/ Pewnie tez y KROL STEPHAN mieysce miedzy nimi. Iśćie też nie podleysze rozumiem mieć będzie/ Lecż nász przesławny SIGMVNT tędy ten vśiądźie. HofmańPor Aiji.
patrz: PODŁY
– Zeby ná tym to Seymie táka zgodá byłá. Do podparćia tey Woyny żeby się vżyłá. HofmańPor Bijv.
patrz: PODPARCIE
– Teraz iuż w tákiey szkole dobrze przećwiczony [żołnierz]. Iż nie trudno o Mistrzá do każdey obrony Albo nieprzyiaćielá z káżdey miáry pożyć Fortelmi wszelakimi zwyćiężyć poráźić Iednak swymi przemysły w tym nic nie możemy. Ieśliż modlitwą spolną w tym nie vżyiemy. Rátunku y pomocy od Bogá nászego. HofmańPor Bijv.
– Nieprzyiaćiel stoliczny koło stá tyśięcy. Albo iák są nowiny mniey álbo coś więcey Ná głowę poráżony práwie cudem Bożym Zá co iemu dźiękowáć iák z pierwszego możem. HofmańPor Aij.
– Y ták z pomocy Bożey snádnie pomieszáni/ Bárzo prędko są zbići y porospłoszáni. HofmańPor Aijijv.
– Co Iwaqn był nazbierał z ludzkiego kłopotá To po niem Dymitrowie porozszáfowáli [...]. HofmańPor Bij.
– Przez śrzodek KROLA PANA od niego dánego/ Ktory iest vkochánym pomázáńcem iego. Ktoby tu chćiał postępek wszytkiego przypomnieć/ Korony tego Páná wszytko w bacżeniu mieć. HofmańPor Aijv.
patrz: POSTĘPEK
– Myśl nászá iest ná ten czás co nowo Pan Bog dał. Spisáć iáką Krolewski Zołnierz potrzebę miał. Z Woyskiem Moskiewskim ktore znowu się zebráło/ V Stolice mocą swą znácżnie pokazáło. HofmańPor Aijiv.
– Gdźie Ie[g]o Mośc Xiądz Biskup w swym Páństwie Kuiáwskiem. Wielką powolność Pánu chęć vprzeymą wszytkiem. Co ná ten cżás przy Krolu Pánie swoiem byli. Pokazał dostátkiem wszym/ dworzánie vcżćili. HofmańPor Bv.
– Author Slugá povvolny Michal Hofmánski. HofmańPor Aij.
patrz: POWOLNY
– Choćiasz y STEPHAN ácz go bárzo pożył/ Iednák zpomocą wszytkich y w tym go Smert vżył. Moskiewski że się snádnie do tego przywieść dał/ Ze go potym zá czásem iáko chćiał z nim iednał. HofmańPor Aijiv.
patrz: POŻYĆ
– Gdy przystąpiem do tego Actu szcżęśliwego/ Nieprzyiaćielá przodkow bárzo potężnego. Acz był od pierwszych Pánow znácżnie poráżony/ Iednak przedśię ná głowę nigdy zwyćiężony. Choćiasz się záwsze ktemu żnácżnie przykładáłá/ Y práwie mocą o to Koroná kuszáłá. Wszákosz on śiłą swoią domową przechodźił/ Y KSIESTVVA LITEWSKIEGO nie máłą cżęść pożył. HofmańPor Aiji.
patrz: POŻYĆ
– Dźiałyński miedzy niemi Kásztellánwic [!] Lbięski/ Mimo insze cżerstwy był ktemu bárzo męski. Szczęśliwie kopiią swą z drugiemi skruszywszy/ Y pułhaká iednákim też szczęśćiem vżywszy. HofmańPor B.
– Ktory [lud] był sam Zołkiewski Hetman pozostáwił/ Tego práwie zá czoło do bitwy postáwił. HofmańPor B.
patrz: PRAWIE
– Náturę práwie dobrą Pánow swych przesławnych/ Przyznáć wszyscy muśieli bespiecżnie káżdy z nich. HofmańPor Aiji.
patrz: PRAWIE
– Do tego nád wszytkiemi sámego się damy/ Y temu władzą niebá y źiemie przyznamy. Ktory Páná z Koroną nászą nieprzebaczył/ Lecz sławnymi zwyćięstwy z łáski poććić raczył. HofmańPor Av.
– Gdy przystąpiem do tego Actu szcżęśliwego/ Nieprzyiaćielá przodkow bárzo potężnego. Acz był od pierwszych Pánow znácżnie poráżony/ Iednak przedśię ná głowę nigdy zwyćiężony. Choćiasz się záwsze ktemu żnácżnie przykładáłá/ Y práwie mocą o to Koroná kuszáłá. Wszákosz on śiłą swoią domową przechodźił/ Y KSIESTVVA LITEWSKIEGO nie máłą cżęść pożył. HofmańPor Aiji.
– Miedzy Compeditormi/ wielom był obrány/ Drudzy názad muśieli á ten co przeyrzány. Przed inszymi mieysce miał y swą gorę wyniosł/ Vstąpić inszy muśiał y repulsę odniosł. HofmańPor Aijv.
patrz: PRZEJRZANY
– Ieszczeby więtsze rzecży diuinował [Salomon]/ Ktore iemu Pan Bog nász z łáski swoiey przeyrzał. HofmańPor Aiji.
patrz: PRZEJRZEĆ
– [...] ten KROL y PAN święty z przeyrzenia Bożego/ Dány nam ku rosławie wielkiey chwały iego. HofmańPor Aijv.
– Do tego nád wszytkiemi sámego się damy/ Y temu władzą niebá y źiemie przyznamy. Ktory Páná z Koroną nászą nieprzebaczył/ Lecz sławnymi zwyćięstwy z łáski poććić raczył. Nie tylko przy bytnośći Páńskiey po wielekroć/ Nieprzyiaćielá znácznie dáł z poćiechą przemoc. HofmańPor Av.
patrz: PRZEMÓC
– Teraz iuż w tákiey szkole dobrze przećwiczony [żołnierz]. Iż nie trudno o Mistrzá do każdey obrony Albo nieprzyiaćielá z káżdey miáry pożyć Fortelmi wszelakimi zwyćiężyć poráźić Iednak swymi przemysły w tym nic nie możemy. Ieśliż modlitwą spolną w tym nie vżyiemy. Rátunku y pomocy od Bogá nászego. HofmańPor Bijv.
patrz: PRZEMYSŁ
– Rácż ieszcze y do końcá tey łáski vżycżyć. Zeby Pan nász szcżęśliwy Tryumphator mogł być. Z ostátká ácz przestroney Moskiewskiey Kráiny. HofmańPor Bv.
patrz: PRZESTRONY
– Ten [Gąsiewski] z Rotámi y ludem sobie powierzánym/ Vśilnie sie przycżyniał żeby był Hetmanem. Zwyćięstwá tym vżywał bárzo przeważnego/ Ludu w wielu potrzebách też doświadcżonego. HofmańPor B.
patrz: PRZEWAŻNY
– Ieśli Duńczyk do Kárłá miał iákie przyczyny. Niemiał ná to Krolestwo páńskie wkładáć winy. HofmańPor Biij.
patrz: PRZYCZYNA
– Gdyż ten Pan [książę pruski] z przyrodzenia iest sercá wielkiego/ Więc dostátek y możność też nie mała iego. HofmańPor Biijj.
– Miedzy Compeditormi/ wielom był obrány/ Drudzy názad muśieli á ten co przeyrzány. Przed inszymi mieysce miał y swą gorę wyniosł/ Vstąpić inszy muśiał y repulsę odniosł. HofmańPor Aijv.
– Bo ten możny ktemu iest/ y w Rzeszy rodowny/ Skąd pomocy záćiągnąć wielkiey może być pewny. HofmańPor Biij.
patrz: RODOWNY
– Ten [Gąsiewski] z Rotámi y ludem sobie powierzánym/ Vśilnie sie przycżyniał żeby był Hetmanem. HofmańPor B.
patrz: ROTA, RÓTA
– Kázánowski ták y STRVS Rotmistrze przesławni/ Ci dobrze zásłużeni z przodkow swoich dawni. HofmańPor Aijiv.
patrz: ROTMISTRZ
– [...] ten KROL y PAN święty z przeyrzenia Bożego/ Dány nam ku rosławie [!] wielkiey chwały iego. HofmańPor Aijv.
patrz: ROZSŁAWA
– Przyznać to káżdy muśi rzecży niepodobne/ Rozumiem ze wszech ludźi zdánia zemną zgodne. Ktore iuż męstwem pracą ćierpliwośćią swoią. Dowiodł. HofmańPor Aijiv.
patrz: RZECZ
– Smiałe serce do skutku dobrego przychodźi/ Szcżęśćie tákie serdeczne do poćiech przywodzi. HofmańPor Aijijv.
patrz: SERDECZNY
– Gąśiewski przedni Rotmistrz śiłá mu [Działyńskiemu] przyznawał/ Przed inszymi wielą ich przedźiwnie wysławiał. HofmańPor B.
patrz: SIEŁA, SIŁA, SIŁA
– Choćiasz y STEPHAN ácz go bárzo pożył/ Iednák zpomocą wszytkich y w tym go Smert vżył. Moskiewski że się snádnie do tego przywieść dał/ Ze go potym zá czásem iáko chćial z nim iednał. HofmańPor Aijiv.
– Ten [ksiązę pruski] iśćieby wiele mogł/ iednoby mu trzebá/ Do ktorego práwo ma/ nie wydźieráć chlebá. Gdyżby z tąd miásto poćiech/ iákie zło vrosło/ Coby ledwa nie żałość wszytkim nam przyniosło. To stanowie przesławni wiem snádnie obaczą/ Do rzecży dobrych sławnych wszyscy rádźić raczą. HofmańPor Biijj.
patrz: SŁAWNY
– Choćiasz y STEPHAN ácz go bárzo pożył/ Iednák zpomocą wszytkich y w tym go Smert vżył. Moskiewski że się snádnie do tego przywieść dał/ Ze go potym zá czásem iáko chćiał z nim iednał. HofmańPor Aijiv.
patrz: SMERT
– Tákże y ten Sápiehá Zołnierz bárzo sławny/ Z pułkiem swoim wálecżny iuż tám w Moskwi dawny. Ktory też wielkie męstwá bárzo pokázywał/ Moskwy liczby snać niemász iáko ich pobiiał. HofmańPor Aijij.
– Cżego się w piśmie świętym cżęsto nácżytamy/ Snać y sámi wielekroć co dźień doświadcżamy. HofmańPor Aijv.
– Iákoż Bog dał że nagle znácżnie się zwádźili/ Ze się sámi społecznie wielkim gwałtem bili [...]. HofmańPor Aijijv.
– To wszytko gdyby Pan Bog ták raczył sposobić/ Mogłby Polak ná ten czás/ dobrá wszego pożyć. HofmańPor Biijjv.
patrz: SPOSOBIĆ
– Co iuż w ręku iest nászych státecznie zátrzymáć/ Ale y wszytko páństwo/ ácż złośliwe było/ Záwsze Pány swe sprosnie nie tylko nie cżćiło. Lecż dźiedźicżnego Páná hániebnie zábili. HofmańPor Bijv.
patrz: SPROŚNIE
– Nieprzyiaćiel stoliczny koło stá tyśięcy. Albo iák są nowiny mniey álbo coś więcey Ná głowę poráżony práwie cudem Bożym Zá co iemu dźiękowáć iák z pierwszego możem. HofmańPor Aij.
patrz: STOLICZNY
– Do tego nád wszytkiemi sámego się damy/ Y temu władzą niebá y źiemie przyznamy. Ktory Páná z Koroną nászą nieprzebaczył/ Lecz sławnymi zwyćięstwy z łáski poććić raczył. Ktemu Stoliczny Zamek tákże miásto ktemu Y drugi tákże Smoleńsk podał w ręce iemu [...]. HofmańPor Av.
patrz: STOLICZNY
– Podobniśćie szászkowi co długo száleie/ Asz mu się sámi wiećie gdźie wody náleie. HofmańPor Biijv.
patrz: SZASZEK
– Ieszcżeśćie wy świát widźi gorszy niż szászkowie/ Owszem właśnie błaznowie káżdy was ták zowie. HofmańPor Biijv.
patrz: SZASZEK
– Za tym im ich szpiegarze przynieśli nowiny/ Snać iże się Pan Bog sam zá námi przyczyni. Do żwyćięstwá wielkiego iedno trżeba prosić/ Vprzymem sercem ręce też do niego wznosić. HofmańPor Aijij.
patrz: SZPIEGARZ
– Stanu bárzo żacnego vszánowáć muszę/ Dla słusznych przyczyn wszyscy wiedzą o tym tuszę. HofmańPor Aiji.
patrz: TUSZYĆ
– Gdyż to był vmysł ludzki żeby był z nieśiony Pan. HofmańPor Aiij.
patrz: UMYSŁ
– Iuż iedno żywoczyná iedná w Zamku byłá/ Ta złotych sto pięćdźiesiąt/ w ten cżás vpłáćiłá. Gdysz nieprzyiaćielá tám było sto tyśięcy/ Niektorzy pewnie twierdzą mniey álbo coś więcey. HofmańPor Aijiv.
patrz: UPŁACIĆ
– Iákoż zá żałosnymi swemi przyczynámi/ W tákich pomstách dokońcá/ niema też przygány Zwłaszcżá zá ták vpornym zátrzymániem. Dwie lećie nędzę ćierpieć/ y brátá zgubieniem Do tego condycyiom Paná łáskáwego. Nie dał się niecnotliwy narod pożyć iego. HofmańPor Biij.
patrz: UPORNY
– Za tym im ich szpiegarze przynieśli nowiny/ Snać iże się Pan Bog sam zá námi przyczyni. Do żwyćięstwá wielkiego iedno trżeba prosić/ Vprzymem sercem ręce też do niego wznosić. HofmańPor Aiji.
– [...] Wiećie nieprzyiaćielá/ gdy kto mocą bierze/ Nie zostáwi nic cáło co było w swey mierze, Vżáłuyćie się śiebie/ dźieći y swe żony/ Widźićie żeśćie ślabi [!] bárzo do obrony. HofmańPor Biijv.
– Iuż y pracą y w męstwie bárzo nie wątlieni/ Snadź śiły máło máiąc zewsząd vtrapieni. HofmańPor Aijijv.
– Ták bárzo ich z káżdych stron wielice trapili/ Ze im iuż Zamek ieden gwłatownie [!] odbili. HofmańPor Aijiv.
patrz: WIELCE, WIELICE
– Ieszczeby więtsze rzecży diuinował [Salomon]/ Ktore iemu Pan Bog nász z łáski swoiey przeyrzał. HofmańPor Aiji.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– Lecżesmy przedśię wźięli swoie własne rzeczy/ Ktore Bog nam vżycżył mieć ná winny piecży. HofmańPor Aijv.
patrz: WINIEN, WINNY
– To wszytko gdyby Pan Bog ták raczył sposobić/ Mogłby Polak ná ten czás/ dobrá wszego pożyć. Iuż to serdeczne Votum swoie tym záwieram/ Day Boże ná to pátrzyć niżeli vmieram. HofmańPor Biijjv.
patrz: WOTUM
– Ieśliże w swym vporze dłużey trwáć będźiećie/ To Votum me ták wiedzćie iż wszyscy zginiećie. HofmańPor Biijv.
patrz: WOTUM
– Iże od was zwyćięstwem poydźie do Szweciey/ Po tym záś też fortunnie/ do hardey Dániey. Gdyż y tám bárzo wielkie ma ieszcże nie máłe/ Przyczyny niezlicżone práwie doskonáłe. W tym swoim przedśięwźięćiu będźie wymowiony/ Przed Bogiem y przed ludźmi práwie z káżdey strony. HofmańPor Biijv-Biijj.
patrz: WYMÓWIONY
– Cżego się w piśmie świętym cżęsto nácżytamy/ Snać y sámi wielekroć co dźień doświadcżamy. Gdyż więc tákowe rzeczy dźiwne przypadáią/ Ktore wszechmocność Bożą iáwnie wyświadcżáią. HofmańPor Aijv.
– Kuśili się tám naprzod w Imię Bogá swego/ Mężnie nieprzyiaćielá co w Zamku o tego. Ktorego wżdąm przemogli y z támtąd wybili/ Ze ich máło co vszło ták im dokurzyli. HofmańPor Aijij.
patrz: WŻDAM
– Przez śrzodek KROLA PANA od niego dánego/ Ktory iest vkochánym pomázáńcem iego. Ktoby tu chćiał postępek wszytkiego przypomnieć/ Korony tego Páná wszytko w bacżeniu mieć. Y to iż w łásce iego wielmożnie opływa/ Ze to iest niewątpliwa ále rzecz prawdźiwa. Niemniey y to nie máły wźięłoby zabáwy/ Iednák się trzymáć będźiem tylko iedney spráwy. HofmańPor Aijv.
patrz: ZABAWA
– Ten [król Stefan] przećwiczył żołnierzá iuż záleżáłego. HofmańPor Bijv.
patrz: ZALEŻAŁY
– To wszytko gdyby Pan Bog ták raczył sposobić/ Mogłby Polak ná ten czás/ dobrá wszego pożyć. Iuż to serdeczne Votum swoie tym záwieram/ Day Boże ná to pátrzyć niżeli vmieram. HofmańPor Biijjv.
– Weźmićie w przykład sobie insze wielkie Páństwá/ Co vmyślnie przystáli do tego Krolestwá. Spolnie z nimi wolnośći ichże záżywáią/ Przyczynę do nágány namnieyszą nie máią. Owszem łáskę y dobroć Páńską przyznawáli/ W tey zwierzchnośći długi czás státeczney zetrwáli. HofmańPor Biijv.
patrz: ZETRWAĆ
– Co iuż w ręku iest nászych státecznie zátrzymáć/ Ale y wszytko páństwo/ ácż złośliwe było/ Záwsze Pány swe sprosnie nie tylko nie cżćiło. Lecż dźiedźicżnego Páná hániebnie zábili. HofmańPor Bijv.
patrz: ZŁOŚLIWY
– Iuż iedno żywoczyná iedná w Zamku byłá/ Ta złotych sto pięćdźiesiąt/ w ten cżás vpłáćiłá. Gdysz nieprzyiaćielá tám było sto tyśięcy/ Niektorzy pewnie twierdzą mniey álbo coś więcey. HofmańPor Aijiv.
patrz: ŻYWOCZYNA