Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BirkSkar 1612 oryginał
Ná Pogrzebie WIELEBNEGO OYCA X. PIOTRA SKARGI, THEOLOGA Societatis IESV, Wielkiego Káznodzieie Ná Dworze Naiáśnieyszego y niezwyćiężonego Monárchy Zygmunta III. z łáski Bożey Krolá Polskiego y Szwedzkiego, Wielk.: X. Lit. &c. &c. KAZANIE X. FABIANA BIRCOVIVSA, Ordinis Praedicatorum Theologá. W Kośćiele SS. Apostołow Piotrá y Páwłá w Krákowie. Roku Pánskiego 1612. Septembris 28. Od tegoż nieco rozszerzone ná mieyscách niektorych, z dozwoleniem Stárszych.

https://polona.pl/item/na-pogrzebie-wielebnego-oyca-x-piotra-skargi-kazanie-x-fabiana-bircovivsa-w,NzQwNTE4OTg/0/#info:metadata
Odnotowano 67 cytatów z tego źródła
– Dobra głowa X. Skargi [...] nie wiele się oglądała na te Achaby/ ktorzy go turbatorem nazywali. BirkSkar 25.
patrz: ACHAB
– [Ksiądz Piotr Skarga] sercá dodawał boiáźliwym/ ánimuiąc ich/ áby się tych stráchow Heretyckich/ stárych tych mowię sprzysiężnikow ná złe/ nie bali/ ktorych rády Bog rozprasza iáko Achitofelowym [radom] niegdy vczynił. BirkSkar 13.
– Nowochrzczeńce/ Tatary/ Zydy/ gdy się do wody świętey y do kościoła ś. Katholickiego prosili/ prowadził [ksiądz Skarga] z wielką ochotą/ wezwawszy do tego Aktu asistentiey ludzi wielkich. BirkSkar 16.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Iałmużna zwykła pomoc iednać sługom Pańskim [...] ktorzy [...] niepospolite dary od P. Boga miewali za to/ iż szczegulnemi affektami vmarłych dusze ratowali. BirkSkar 21.
patrz: AFEKT
– Przyiął ten policzek cierpliwie/ iako vczeń Akademiey Chrystusowey X. Skarga. BirkSkar 24.
patrz: AKADEMIA
– Tym ogniem poczynał gorzeć on Anyoł nie człowiek Stanisław Kostka/ perła Korony Polskiey. BirkSkar 10.
– Kości łamać się musiały dla rozprzestrzenienia onemu zapałowi/ iako potym z Anatomiey po śmierci obaczono. BirkSkar 10.
patrz: ANATOMIA
– Serca dodawał boiaŹliwym [Piotr Skarga]/ animuiąc ich/ aby się tych strachow Heretyckich [...] nie bali. BirkSkar 13.
patrz: ANIMOWAĆ
– Wonne compositury [...] chociayże z rąk Aptekarskich odeydą/ wonnością iednak onegosz robotnika nadarzaią. BirkSkar 20.
– Jesli w małych ludziach nievmieią grzechy iedno krolować/ coż w Panach/ przy ktorych moc y dostatek iest/ grzech inego ma vmieć/ iedno arcykrolować. BirkSkar 7.
– Gromił tedy piorem swym szczęśliwym zabobony Kálwińskie/ Aryańskie/ odszczepienskie [...]. BirkSkar 18.
patrz: ARIAŃSKI
– Názbierawszy tedy ták wiele náuki y wymowy/ nie proznował: ale gdy baczył Korone Polską Heretykámi zeszpeconą/ ognistym kazániem swym wypalał z nich kácerstwá Kálwińskie/ Aryáńskie/ odsczepieńskie Greckie [...]. BirkSkar 15.
patrz: ARIAŃSKI
– Poki mogł mowić/ poty Officium diuinum odprawował; skoro/ znacznie usychać w nim arterie poczęły/ od starszych swych z tey powinności był wypuszczony [Piotr Skarga]. BirkSkar 26.
patrz: ARTERIA
– Oczy wasze obróciły się na tego Kaznodzieię/ ktorego ciało przed nami iest/ X Piotra Skargę. Zmierzyliście dobrze/ namilszy auditorowie. BirkSkar 10.
patrz: AUDYTOR
– Porażał [kaznodzieja Heliasz] oczy krolewskie/ Achábá/ Iezábelli/ żołnierskie/ báłwochwálskie. BirkSkar 3.
– Ale coż czynię [skargi]/ Zakonnych cnot iego milczę? onych zwłaszczá/ ktorym powodem były śluby Zakonne? alboć ie opuszczę/ bo ktoż będzie vmiał śnieg bielić/ álbo lilią zdobić? BirkSkar 22.
patrz: BIELIĆ
– Odszedł ten ktory vrząd pracowity káznodzieyski przez lat 50. y więcey odprawuiąc/ trzymał ná sobie wielki y pierwszy ciężar vrzędu Biskupiego. BirkSkar 28.
patrz: BISKUPI
– [...] X. Skárgá/ Iáná Kázimierzá syná K.I.M. ręką swą ochrzcił/ gdy śmierć bliska nie dopuszczáłá chrztu dáley odłożyć. BirkSkar 23.
patrz: BLISKI
– Poimány [kalwinista]/ czwártowany od Vrzędu/ ktory niechciał bluźniercy żywić/ wziął swą zapłatę ná ktorą robił. BirkSkar 25.
– Z ciáłem swoim poczynał [Piotr Skarga] iáko z nieprzyiácielem/ przykázuiac mu posłuszeństwo duchowi/ przez gęste discypliny/ á P. Bogá błagáiąc vmartwieniem. BirkSkar 20.
patrz: BŁAGAĆ
– Błogo było Cárogrodowi/ gdy ná kátedrze swoiey widział Ianá Chryzostomá/ Grzegorzá Názyánzená/ y inne święte Patryárchy. BirkSkar 8.
patrz: BŁOGO
– Ośmnaście Seymow wálnych oświecał kazániámi swemi [ks. Skarga]/ ktore bogátey wymowy/ gorącego dobrá pospolitego prágnienia pełne bywáły. BirkSkar 13.
patrz: BOGATY
– Káznodzieiá Kátholicki/ iest iáko drugi Iozeph święty: Filius accrescens Ioseph, filius accrescens, decorus aspepectu. Bogáty iest w chleb ten błogosłáwiony/ nie boi się głodu siedmioletniego/ ábowiem vczynił prowizyą dostáteczną ná czásy długie. BirkSkar 4=5.
patrz: BOGATY
– Miał y chlebá duchownego dostátkiem wielkim/ ktory kładł przed Krole/ Rotmistrze/ żołniezoe/ dworzány/ bogáte y vbogie ludzie. BirkSkar 5.
patrz: BOGATY
– Ná te iárzmá y łáncuchy [grzechu]/ nie mász rátunku znikąd iedno od świętey oliwy od ktorey iárzmá te butwieią. BirkSkar 7.
– [Ks. Skarga] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [...]. BirkSkar 12.
patrz: BÓG
– On [ksiądz Skarga] rzecze: ná twą duszę oycze Sákráment naświęszy przyimuię/ ktoregom niegodzien. Zbudował tą pokorą swoią brácią swą/ ktorzy przy nim byli: teraz niechay buduie nas wszystkich / ábysmy się vczyli/ iáko do naświętszego przystępować Sákrámentu. BirkSkar 27.
patrz: BUDOWAĆ
– Mowicie; nie iestesmy głodni w słowo Bożé [...] Niebożętá/ oszukáni iesteście od złych y fáłszywych praedykántow wászych. Rozumiecie iż słowo Bożé do was przynoszą/ á oni trucizną was zárażáią. Fárbá tylo chlebá ná wierzchu wewnątrz butwiáłość szczera. BirkSkar 4.
– Gromił tedy piorem swym szczęśliwym zabobony Kálwińskie/ Aryáńskie/ odszczepieńskie: położył przed oczy niewinnych dziatek/ Zywoty Swiętych/ ktore do siedmikroć zá żywotá iego do druku chodziły. BirkSkar 18.
patrz: CHODZIĆ
– [Ks. Skarga] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [...]. BirkSkar 12.
patrz: CHWAŁA
– [Ks. Skarga] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [...]. BirkSkar 12.
– Czterdźieśći bowiem laty trzy in Societate przeżywszy [...] wszytkie te lata strawił na vrzędźie kaznodźieyskim. BirkSkar 14.
– Tego roku ostatecznego do czterdziestu discyplin P.Bogu ofiarował. BirkSkar 20.
– [...] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [Ks. Skarga] y mieszkáiąc tu cztery láta/ á w kazániach vtáwnie prácuiąc/ dom Professow/ álbo mieszkánie przy ś. Bárbárze [kosciół w Krakowie] Oycom sposobił. BirkSkar 12.
patrz: DOM
– Gromił tedy piorem swym szczęśliwym zabobony Kálwińskie/ Aryáńskie/ odszczepieńskie: położył przed oczy niewinnych dziatek/ Zywoty Swiętych/ ktore do siedmikroć zá żywotá iego do druku chodziły. BirkSkar 18.
patrz: DRUK
– [...] Iákiego tytułu godni są wielcy oni káznodzieie/ ktorzy do Iáponow/ do Insuł Philipinskich/ do Molug/ iákoby ná przechadzkę zábiegiwáli [...]. BirkSkar 9-10.
patrz: FILIPINSKI
– Czytamy/ iż miáłá być w domu Páńskim táká oliwá/ ktora miáłá iárzmá gnoić. BirkSkar 7.
patrz: GNOIĆ
– Widzielichmy snopie to ábo miotle w puł Polski zápaloną/ wiele dymu było y kwásu ná oczy wszytkiego Chrześciánstwá/ áż ná końcu fortissima veritas omnia vicit, a potwarz kędyś ná stronie wędzidło gryzie/ Sit nomen Domini benedictum. BirkSkar 25.
– A gdy X. Biskup Wileński Waleryan ná tym był/ áby złoczyńcá był karány/ iesli nie ná gárdle/ przynamniey ná ręce/ ktora wolność person Kościelnych gwałci/ gdy sam Pan Woiewodá Wileński sługi tego odstępował/ y áby był karány dopuszczáł: nie dopuścił X. Skárgá/ ále żeby cierpliwości swey zupełną dogodę vczynił/ vprosił mu zupełne skarániá onego wypuszczenie. BirkSkar 24.
patrz: GWAŁCIĆ
– A iż czystość z trudnością człowiekowi przychodzi; dla tegoż/ gdy się vkaże w oczách ludzkich/ iest iáko filia tonitrui. álbowiem iáko grzmienie gwałtem się wielkim rodzi miedzy obłoki/ á gdy z piorunem wypada/ wypada z łyskáwicą: ták czystość z trudem wielkim/ y vmartwieniem ciáłá nászego się rodzi/ y wielkie podziwienie w oczách ludzkich czyni/ gdy sie vkaże/ iáko nieiáka błyskáwicá. BirkSkar 3.
patrz: GWAŁT
– Názbierawszy tedy ták wiele náuki y wymowy/ nie proznował: ale gdy baczył Korone Polską Heretykámi zeszpeconą/ ognistym kazániem swym wypalał z nich kácerstwá Kálwińskie/ Aryáńskie/ odsczepieńskie Greckie [...]. BirkSkar 15.
patrz: KACERSTWO
– [...] gdy iednak czasu co zbywało od modlitwy/ czytánia/ pisánia/ áby nie proznował/ abo kálámarze robił/ abo świece/ abo klauzury do ksiąg [...] BirkSkar 25.
– K. I. M. często prosił/ ieszcze od lat dziesiąci/ y W. Oyćcá Generałá zakonu swego/ áby mu do komorki zakonney odwrotu dopuszczono. BirkSkar 24.
– Nie tákie (mowili niektorzy) Káznodzieiá Krolewski ma mieć swoie pomieszkánie; á nie wiedzieli/ iż on komorkę swoię zakonnikowi więcey/ niż słudze Krolewskiemu chciał być nágotowáną. BirkSkar 23.
– Nie lenił tedy pálcow swych do roboty/ ktora go wielkiey y niepospolitey wymowy nábáwiłá. BirkSkar 14.
patrz: LENIĆ
– Uczynił to kazánie ktore było iáko pieśń łábęćiowa/ z tákim áffektem iż Krol I.M. y Dwor iego/ y drudzy słuchácze/ łzámi się zálewáli. BirkSkar 26.
– Kości łamać się musiały dla rozprzestrzenienia onemu zapałowi/ iako potym z Anatomiey po śmierci obaczono. BirkSkar 10.
– [Ks. Skarga] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [...]. BirkSkar 12.
patrz: NIECHAJ
– Pierwey niż ciáło Wielebnego tego Oycá do ziemie włożycie/ Brácia namileyszy/ zá łáską wászą niechay słow kilá [!] o nim przemowię [...]. BirkSkar 1.
patrz: NIECHAJ
– A iáko my paciorki mamy w ręku/ ábychmy Rożáncá świętego niepomylili: ták on áby nie zmylił discyplin tych/ ktore zmierzył in holocaustum [...]. BirkSkar 19.
– On áby nie zmylił discyplin tych/ ktore zámierzył in holocaustum [et] odorem suanissimum Domino, ná regestrzyk kryski przypisował tym ktore przeszły/ áby przyszłych dociągał tym pamiętniey. BirkSkar 19.
patrz: PAMIĘTNIE
– [Ks. Skarga] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [...]. BirkSkar 12.
patrz: PAN
– Tym ogniem poczynał gorzeć/ on Anyoł nie człowiek Stánisław Kostká/ perłá Korony Polskiey/ nie dawno do lepszego żywotá zániesiony/ ták dálece/ iż w zimney wodzie maczáiąc płáty/ ná piersi przykłádáć mu musiano/ dla vśmierzenia srogiego gorącá. BirkSkar 10.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Prágnąłęś niebá y roskoszy niebieskich/ podeptałeś ziemię/ y ziemskie dobre mienia [...]. BirkSkar 29.
patrz: PODEPTAĆ
– Nie káznodzieie páństwá y krolestwá gubią/ nie: Grzechom y niecnotom tę robotkę dáruycie/ nie temu ták zacnemu y świętemu vrzędowi. Zginęło Pąnstwo Greckie? podobno dla káznodziei? bynamniey. BirkSkar 8.
patrz: PODOBNO
– Słowá káznodzieyskie ktore z dusz ludzkich rdze grzechowe wypaliwáią/ á záraz pomászczywáią grzeszniki ná pokutę. BirkSkar 7.
– [...] nabożeństwu ktore teraz do tákiey doskonáłości przyszło (z czego niechay będzie Pánu Bogu cześć y chwałá) wielkie pobudki podał [Ks. Skarga] y mieszkáiąc tu cztery láta/ á w kazániach vtáwnie prácuiąc/ dom Professow/ álbo mieszkánie przy ś. Bárbárze [kosciół w Krakowie] Oycom sposobił. BirkSkar 12.
patrz: PROFES
– [Piotr Skarga] frásował się o to/ gdy obrázy Boże/ y świętych iego/ nie ták málowáne były/ iáko przystáło ich świętobliwości. BirkSkar 22.
– [Ksiądz Piotr Skarga] sercá dodawał boiáźliwym/ ánimuiąc ich/ áby się tych stráchow Heretyckich/ stárych tych mowię sprzysiężnikow ná złe/ nie bali/ ktorych rády Bog rozprasza iáko Achitofelowym [radom] niegdy vczynił. BirkSkar 13.
patrz: RADA
– Wezwány potym ná páłac Páński Krolá teráźnieyszego Zygmuntá III. Roku Páńskiego 1588. záraz po Koronácyey onegoż/ vnosił ták szczęśliwie młodość Páná/ ktoremu ná ten czás 21. rok liczono/ iż co co zrzadká v świátá/ áni ieden zły rumor nie vderzył w vszy ludzkie/ ktoryby miał pogorszyć poddáne zelżyć imię Páńskie miedzy postronnemi. BirkSkar 13.
patrz: ROMUR, RUMOR, RUMOR
– Robił z wielką ochotą rzemięsło swoie w tym zakonie/ częstokroć krwią/ ktora z z rąk ieg[o] przetártych robotą płynęłá/ rumienił wapno ktore kładł do muru. BirkSkar 28.
patrz: RUMIENIĆ
– Mowicie; nie iestesmy głodni w słowo Bożé [...] Niebożętá/ oszukáni iesteście od złych y fáłszywych praedykántow wászych. Rozumiecie iż słowo Bożé do was przynoszą/ á oni trucizną was zárażáią. Fárbá tylo chlebá ná wierzchu wewnątrz butwiáłość szczera. BirkSkar 4.
– Odszedł ten ktory vrząd pracowity káznodzieyski przez lat 50. y więcey odprawuiąc/ trzymał ná sobie wielki y pierwszy ciężar vrzędu Biskupiego. BirkSkar 28.
patrz: URZĄD
– Na Wielkanoc przeszłą ná kazániu żegnał się z krolem/ y z Senátem/ y z Dworem wciornaskim w Wárszawie. BirkSkar 26.
– Widzielichmy snopie to ábo miotle w puł Polski zápaloną/ wiele dymu było y kwásu ná oczy wszytkiego Chrześciánstwá/ áż ná końcu fortissima veritas omnia vicit, a potwarz kędyś ná stronie wędzidło gryzie/ Sit nomen Domini benedictum. BirkSkar 25.
patrz: WĘDZIDŁO
– Widzielichmy snopie to ábo miotle w puł Polski zápaloną/ wiele dymu było y kwásu ná oczy wszytkiego Chrześciánstwá/ áż ná końcu fortissima veritas omnia vicit, a potwarz kędyś ná stronie wędzidło gryzie/ Sit nomen Domini benedictum. BirkSkar 25.
patrz: WIDZIEĆ
– Gromił tedy piorem swym szczęśliwym zabobony Kálwińskie/ Aryańskie/ odszczepienskie [...]. BirkSkar 18.
patrz: ZABOBON