Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ŻabSymf 1631 oryginał
Symfonie anielskie, abo kolenda mieszkancom ziemskim

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=107817&from=FBC
Odnotowano 55 cytatów z tego źródła
– Aaronowá laska zákwitła/ Pięknym owocem sámá wynikłá. ŻabSymf E2b.
– Ach biada mnie nędznemu, Człowieku strapionemu. ŻabSymf C2.
patrz: ACH, ACH, AH
– Anyoł Pański sam ogłosił te dziwy [...] ktorych oni nie słyszeli iak żywi. ŻabSymf E4.
– Chory Anyelskie Bogu chwáłę dáią Y Pastuszkowie wesoło śpiewaią [...]. ŻabSymf E3.
– Teraz uchodź w cudzy kray [...] Synaczku moy iedyny/ Anyelskie kochanie. ŻabSymf C4v.
– Nie iest to [chlew, stajnia] pałac Krolewski, Ani pokoy Archanielski. ŻabSymf D2.
– Gwoli Panu gdy weseli/ Na powietrzu Archanyeli. Y my też z niemi/ pląsać będziemy. ŻabSymf A3v.
– Toż w Testamencie Arka zamkniona Figurowała. ŻabSymf E2.
patrz: ARKA
– Poburzył [Chrystus] báłwány Pogáńskie. ŻabSymf C4-b.
patrz: BAŁWAN
– Káżdy z drogiey duszy/ Do oney to budki/ Bieży wziąwszy dudki. Chcący widzieć Páná/ Oddáie Báraná: Ná kozłowym rogu Krzyczy gwoli Bogu. ŻabSymf C3 - b.
patrz: BARAN
– Krolowie [...] winszowáli. Aby zásiadł ná Oycowskim Tronie Syn Dawidow w złocistey koronie: Zeby berło Pánstwá żydowskiego zostawáło wieczie [!] w ręku iego. ŻabSymf Fb.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Pánná z Messyaszem z Bethleemskiey stolicy/ Ucieka ná Oślicy. ŻabSymf C2b.
– Rozgniewany Herod bije dziatki. ŻabSymf F2.
patrz: BIĆ
– Przez pokorę błagamy [Chrystusa]. By nam grzechy odpuścił/ A do nieba nás wpuścił. ŻabSymf B2-b.
patrz: BŁAGAĆ
– Niechayże nam sam Pan Bog poszczęści/ Tobie Jezu będziem śpiewáć części [...]. ŻabSymf F2v.
patrz: BÓG
– Niemam [...] z gor sáuromáckich srebrá brántowego. ŻabSymf A-b.
patrz: BRANTOWY
– Pásterz [...] szedł z budki wlazł na siáno. ŻabSymf D4.
patrz: BUDKA
– Naydziemy [...] w stayni syná Bożego/ Z Anyołámi/ Z bydlętámi/ Będziem go ráczyć swymi dárámi. ŻabSymf E2b.
patrz: BYDLĘ
– Pánná czysta rodzi/ Przecie w wieńcu chodzi/ Nienáruszona. ŻabSymf Cb.
patrz: CHODZIĆ
– W boleści będziesz rodzić w wianeczku iuż nie chodzić. ŻabSymf C2.
patrz: CHODZIĆ
– Pástuszkowie [...] Gdzieście po ten czás chodzili? Do Bethleem sławnego/ Witáć Národzonego. ŻabSymf D2b.
patrz: CHODZIĆ
– Chory Anyelskie Bogu chwáłę dáią Y Pastuszkowie wesoło śpiewaią [...]. ŻabSymf E3.
patrz: CHÓR, CHÓR, CHUR, HÓR, KÓR
– Nie był Dawid ták szcżęśliwy/ Chcąc z Bethleem wody żywey Ná ochłodę/ sprácowány Krwáwobitnymi woynámi. O szcżęśliwszy dziś pásterze/ Nád Dáwidowe rycerze. Ktorzy się tu dobijáli/ Zeby mu wody dostáli. ŻabSymf E2.
– [Adam] W Ráiu miał dość wszytkiego/ Ná ziemi nic własnego. ŻabSymf Cv.
– Toż w Testámencie Arka zámkniona Figurowáłá [...]. ŻabSymf E2.
patrz: FIGUROWAĆ
– Weźmi másłá gárnuszek, Ja wezmę koszyk gruszek. ŻabSymf D3.
– Weźmi másłá gárnuszek, Ja wezmę koszyk gruszek. ŻabSymf D3.
– Káżdy z drogiey duszy/ Do oney to budki/ Bieży wziąwszy dudki. Chcący widzieć Páná/ Oddáie Báraná: Ná kozłowym rogu Krzyczy gwoli Bogu. ŻabSymf C3b.
– Ná te chwalebne gody/ Idąc w obce narody: Z Iozephem y Máryą/ Iezu czołem ci biią Adámowi Synowie Máluścy/ y Oycowie: Y z Coreczkámi Mátká/ Poklęknąwszy przed iasłká. ŻabSymf C2v.
– W Beethleem go dziś powiłá/ Y w Iasłeczkách położyłá. ŻabSymf A3.
patrz: JASŁECZKA
– ABo pięknie zágraycie/ Abo mi skrzypce daycie/ Ja będę grał/ Będę śpiewał/ Ymáłe dziecię z Jezusem kołysał. ŻabSymf E2-b.
patrz: JEZUS
– Do Egyptu przyiecháwszy nie miał gospody/ Ktoż wyliczy Iozephowe w ten czás przygody? ŻabSymf E3v.
– Aaronowá laska zákwitła/ Pięknym owocem sámá wynikłá. ŻabSymf E2b.
patrz: LASKA
– PANNA przedwieczna/ Byłá beśpiecżna Z Synaczká swoiego/ Gdy go vwiodła/ W Egypt przywiodła/ Dla Herodá złego. Ktory mordował/ I dźiatki psował V pierśi mátcżyney. ŻabSymf B3v.
– Robak chytry zwiodł mężatkę/ Zá tę winę sam wpadł w klatkę. ŻabSymf A2.
patrz: MĘŻATKA
– Pánná to łáskáwa/ Iey wszytká zabáwá/ zá grzesznymi: Przyczynę swą w nosić/ Syná Swego prosić/ By się z nimi obszedł miłosiernie ŻabSymf 8.
– Gotuy Osłá Jozephie/ gotuy prętko proszę/ Niech syná w bespieczny kray Egiptu odniosę. ŻabSymf C4.
patrz: NIECH
– Niechayże nam sam Pan Bog poszczęści/ Tobie Jezu będziem śpiewáć części [...]. ŻabSymf F2v.
patrz: NIECHAJ
– Witáiąc Krolá y Páná/ Padaymy ná swe koláná. ŻabSymf E.
patrz: PADAĆ
– Awtowáne gwiazdámi opuściwszy łoże, Sṕuszczá się ná pádolne/ Bog wieczny niskości. ŻabSymf A2.
patrz: PADOLNY
– Czem w żłobieś położony? Żebyś był w niebo rychło wprowádzony z pádołu płáczu.` ŻabSymf D2.
– Czem w żłobieś położony? Żebyś był w niebo rychło wprowádzony z pádołu płáczu. ŻabSymf D2.
– Niechayże nam sam Pan Bog poszczęści/ Tobie Jezu będziem śpiewáć części [...]. ŻabSymf F2v.
patrz: PAN
– Syná tego y z Pánienką dziś przywitáymy. ŻabSymf .
patrz: PANIENKA
– Pánience [...] z rádością powinszuiemy: Miłego Bożego potomka. ŻabSymf D3.
patrz: PANIENKA
– Woł z osłem prácowity. Párą swoią náń pucháią/ Dzieciąteczko zágrzewáią. ŻabSymf D3.
patrz: PARA
– Pastuchowie máli/ W polu w ten cżás spáli/ Gdy Anyołowie w pułnocy/ Swiátłość z niebá tocży. ŻabSymf C3v.
– Rozgniewány Herod bije dziatki/ Prożno płáczą vtrapione mátki. Nie spráwił nic iednák krol złośliwy/ Pobił dziatki/ Iezus został żywy: Bowiem przez sen Anyoł Iozephowi/ Kazał z Pánną wskok ku Egyptowi/ By vchodził dekretu srogiego/ Łámie Iezus dekret śmierci iego. ŻabSymf F2.
patrz: POBIĆ
– Witay zbáwicielu/ y Pocieszycielu. ŻabSymf C4.
– Krolowie mu z podárzem nisko sie kłániáią. ŻabSymf A2.
patrz: PODARZ, PODARZE
– Poburzył [Chrystus] báłwány Pogáńskie. ŻabSymf C4-b.
patrz: POGAŃSKI
– Niechayże nam sam Pan Bog poszczęści/ Tobie Jezu będziem śpiewáć części [...]. ŻabSymf F2v.
– ABo pięknie zágraycie/ Abo mi skrzypce daycie/ Ja będę grał/ Będę śpiewał/ Ymáłe dziecię z Jezusem kołysał. ŻabSymf E2-b.
– W boleści będziesz rodzić w wianeczku iuż nie chodzić. ŻabSymf C2.
patrz: WIANECZEK
– Pánná czysta rodzi/ Przecie w wieńcu chodzi/ Nienáruszona. ŻabSymf Cb.
patrz: WIENIEC