Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BielDiar 1610 oryginał
DIARIVSZ Wiadomosci od wyiazdu K. I. M. z Wilna do Smolenska.

http://cbdu.ijp-pan.krakow.pl/3040/
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– P. Nowodworski Káwáler z pánem Szembekiem z drugimi petárdámi do dźiewiątey bászty/ od tego mieyscá nád Dnieprem/ do Abrámowskiey brony szedł. BielDiar B.
patrz: ABRAMOWSKI
– Xiążęćiá paná Krákowskiego 100. zá nimi Kozácka choragiew Aprzed sámym Krolem I. M. chorągiew X páná Krákowskiego tákże 100 koni vsárow/ chłopno/ konno: za nimi osob około Kro I. M. 70. BielDiar A3.
– Pan Stárosta Biálokámienski piechoty 100. kozakow 100. vsarzow 200. BielDiar Bv.
– Przedał sie Moskwićin z zamku ktory powiáda/ że z dźiał páná Márszałkowych wielką szkodę w zamku czynią ludźiom/ áż sie w źiemię kopáią. BielDiar C.
– Szkárámucá y okrzyk páná Marszałkow dobry był: páná Woiewody petárdy máły effekt vczyniły: á tám gdźie p. Káwáler z Szembekiem był obiedwie bronie wysadżily petárdy/ ále Węgierska piechotá ktora nástępowáć miáłá z wodzámi swemi niechćiáłá do zamku. BielDiar B.
– Od Páná Woiewody Brácłáwskiego wiádomość przyszłá/ że iuż pobok Mohiłowá o wtorku bydź miał: rothy iednák te ktore przy nim idą/ pozad były dla złych drog/ przeprawowáli sie iednák spieszno. á w Piotrowicách máło co tám nápsowánych wozow połatawszy ruszyć sie gdżie K. I M naznáczy. BielDiar A2.
patrz: POBOK
– Tegoż dniá Pan Stárostá Sánocki wźiął pewną wiadomość/ iż Dimitrz ten nowy życzy sobie łáski y baczenia K. I. M. áby go pod opiekę wą wźiął iednák z głupstwáli z pychyli/ chce Krolá I. M. poselstwem anticipare, bárzo we złych terminách rzeczy iego: bo catá áż pod sáme Káługę podbiega z Moskwy/ ludźi przy nim máło nie vfa Moskwie. A iáko ieden nápisał/ ná sámey tylko łásce Bożey sczęscie y zdrowie iego záwisło. BielDiar C2v.
patrz: PODBIEGAĆ
– Tego dniá Szembeká moskwá w podkopie sámo śiodmego záwáliłá ledwie sámoczwárt wyszedł. BielDiar Cv.
patrz: PODKOP
– Był wszystek poránek chmurny/ y descz sie pokuszał/ ále skoro K. I. przeszedł ten most práwie o godźinie 10. ná pułzegárzu: teyże práwie minuty ták sie wypogdźiło niebo/ że żadney chmury widáć nie było... BielDiar A3.
patrz: POKUSZAĆ
– W Zolewczynie przyszły skárgi ná páná Dębienskiego od rożnych osob z ktorych iedne pomeczył drugie połupił. BielDiar A2.
patrz: POŁUPIĆ
– Hetman polny Króla I. M. witał/ i radził aby Król I. M. bez odwłoki ku Orszy się miał/ żeby tym spieszniej kwarciane i inne roty (którym prędko tuszył być w Orszy) wiadomość wziąwszy o drodze K. I. M. postępowały na miejsce popisowi naznaczone. BielDiar A.
patrz: POPIS
– 22. [August.] Do Mołodeczna/ gdźie Kozak páná Stárosty Orszánskiego przybiegł/ dawáiąc znáć / że Skopin przybywszy Szwedom pogromionym przez pána Alexándrá Zborowskiego ná pomoc/ odwrot vczynił z temisz ludźmi/ y bez wieści zszedszy páná Zborowskiego z wygráney triumphuiący/ názbyt vbespieczone ták rozgromił/ że do obozu Dimitrowego (sam iednák zdrowo) vstapiċ musiał/ stráciwszy nieco ludźi swoich/ á ostatek vszli do zámeczku blizszego y tám iáko mogli bronili sie Szwedom szturmuiącym. BielDiar A.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Posłano páná Pomáekiego Podstolego Lwowskiego do Bialey z instructyą od K. I M do kozakow Zaporowskich/ ktorzy tám/ gdy sie tuż Biała poddałá/ tyránstwá y mordy chćieli czynić BielDiar C2v.
patrz: TUŻ
– Tegoż dniá pan Andrzey Młocki pułkownik ztámtego woyská/ do K. I. m przyiechał/ muśiał vstapić z Borowská/ bo go 200. moskwy Szuyskiego podkopámi máło nie doszło/ dał im bitwę/ lecz dla śniegow muśiał vstąpić ku Możáysku pułk z ostáwiwszy/ od Krolá I. M. wdźięcznie przyięty y vdárowány koniem y 1000 złotych. BielDiar Cv.
patrz: UDAROWANY
– Tego dniá p Márszałek v szancow swoich poimał pácholiká iednego ktory z pułku páná Woiewody Bracławskiego/ ktoremuś żołnierzowi cos skorzyśćiwszy vćiekł/ y do Woiewody Smolenskiego przedał sie:Ten go wysyłał w oboz nasz ná szpiegi raz abo kilka/ áż go poimano. Rzeczy siłá powiáda/ y znáć że wiádom wszystkiego: bo naprzod vkázuie gdźie prochy są/ kule/ kogo y wiele zacnych zábito z Moskwy/ y kiedy kogo pochowano/ y śiłá tego powiada: Twierdźi y to/ że pospolstwo codżien ná Woiewodę woła/ áby zamek Krolowi Iego M. poddał/ żeby tylko z gárdły vyśdź mogli: BielDiar B4.
– Tego dniá Horodniczemu Orszánskiemu kazáli list do Smolensczánow pisáć/ oznáymuiąc to wtárgnienie w gránice Smolenskie/ że sie bez wiádomośći K. I. M. y Hetmánskiey sstáło od ludźi swowolnych vkráinnych y spráwiedliwosć z nich obiecuiąc. BielDiar A2.
patrz: UKRAINNY
– Tegoż dniá piechotá páná Wáierá Starosty Puckiego po obiedźie vszykowána ná oboz K. I M nádeszlá Niemiecka/ ná monstre chorągwi śiedm/ pod káżdą po 200. knechtow/ niebogáto odźianych/ ále w osoby y w muszkiety porządnych. BielDiar A3.
patrz: USZYKOWANY