Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BystrzInfAstrol 1743 oryginał
JNFORMACYA ASTROLOGICZNA O PROGNOSTYKACH

https://polona.pl/item-view/964fb2b2-9df4-4ab3-b596-8b8799cf5832?page=152
Odnotowano 91 cytatów z tego źródła
– Wielu lwow z nátury, okrutnych, gniewliwych, stáło się cichemi bárankámi: krotofilnych biesiádnikow pustelniczemi Abstemiuszami: czystemi w ciele Aniołámi, cieleśni przedtym inamoratowie: Lubo toż w nich ciałá kompozycya, iedneż członkow wyfigurowánie. BystrzInfAstrol 14 nlb..
patrz: ABSTEMIUSZ
– Wiosna [...] zbyt sucha niedodáiąc álimentu drzewom, násionom, omále pożytku spráwuie. BystrzInfAstrol 23v.
patrz: ALIMENT
– Jakie częstokroć bywaią zabobony, urokow zamawianie [...] Amorow niepodczciwych utrzymywanie. BystrzInfAstrol 13v-14.
patrz: AMORY
– Fałszerzom do podobnych prognostykow koncypowania animusz rosnie. BystrzInfAstrol 25 nlb..
– [Księżyc] oddala się od ziemi ku firmamentowi, y zowie się to oddalenie Apogaeum. BystrzInfAstrol K4v.
patrz: APOGEUM
– W Czerwcu słońca od ziemi distancya iest większa, ktora się zowie Apogaeum. BystrzInfAstrol L3.
patrz: APOGEUM
– Melancholik iest odludek [...] zelotyp w własnym zdaniu uporczywy; ladaco apprehenduiący; w gniewie długo trwaiący. BystrzInfAstrol 17 nlb.
– Sam Bog Architekt Nieba y iego obrotow [...] konserwuie pozycyą nieba y iego obroty. BystrzInfAstrol 19 nlb.
patrz: ARCHITEKT
– Przyszłych rzeczy przepowiadacze nie tylko sobie niesławę przez nieprawdziwe domysły iednaią, ale w tęż censurę nieomylne Astrologow konsequencye y ich poważną naukę wprawuią. BystrzInfAstrol 13 nlb..
patrz: ASTROLOG
– Ci [przepowiadający przyszłość] są albo Czarownicy [...] albo Snow wykładacze, albo Astrologowie, czyli kalendarznicy. BystrzInfAstrol 13 nlb..
patrz: ASTROLOG
– Aristoteles wszystkich nátur ciekáwy badacz [...] wszystko co do konstytucyi y temperamentu ciałá ludzkiego należy [...] opisał dostatecznie. BystrzInfAstrol 17 nlb..
patrz: BADACZ
– [Bies] iáko wszelkich komplexyi y nátur stworzonych rzeczy badacz tylą tysięcy lat experyencyą wyuczony Náturalista swoie koniektury poddaie ludziom. BystrzInfAstrol 17 nlb.
patrz: BADACZ
– Tá iest wrodzona ciekáwość ludzkich dowcipow o przyszłych skutkach dwornie się badáć. BystrzInfAstrol 13 nlb..
– Do rozeznania tákich snow y niby obiawienia, czy są z Pana Boga, nie kmoszek álbo Baiaczow; ále ludzi rostropnych Swiętych zażywáć trzeba. BystrzInfAstrol 20 nlb..
patrz: BAJACZ
– Zgoła według tych baiecznych prognostykow y explikácyi snow rożnych y przeciwnych sobie wysnić by się powinna śmierć prędka y życie długie. BystrzInfAstrol 21 nlb..
patrz: BAJECZNY
– Do tego baykom babskim rzecz podobna co zá naturę konstellacyom [genetliakowie = astrologowie] przywłaszczaią. BystrzInfAstrol 14 nlb..
patrz: BAJKA
– Znaki Flegmatyka być sądzą te: gdy kto ogromny, tułowity, pomiernego wzrostu, włosa obrzedniego, miętkiego, białásego, głosu cienkiego y wolnego [...]. BystrzInfAstrol 12nlb-13nlb.
patrz: BIAŁASY
– A że bies dáleko przezornieyszy niżeli naymędrszy człowiek, więc náturalnym dowcipem swoim więcey o przyszłych skutkách nieomylnie wnosić może. BystrzInfAstrol 1 nlb..
patrz: BIES, BIES, BIS
– Wielu [...] krotofilnych biesiadnikow pustelniczemi Abstemiuszami [stało się]. BystrzInfAstrol 14 nlb..
patrz: BIESIADNIK
– Przez te zábobony, skutki nie tylko przyszłe álbo y przeszłe, álbo teraznieysze bywáią oznaymione, y biesowską mocą spráwione. BystrzInfAstrol 2 nlb..
– A zátym z tąd się zrozumieć może, iákie skutki czy przyszłe czy przeszłe y teraznieysze zá pomocą Biesowską Czarownicy wiedzieć y przepowiedzieć mogą. BystrzInfAstrol 2 nlb..
– ...biesowska częstokroć do tego [wróżb] się przymięszywa kooperacya... BystrzInfAstrol 8-9 nlb..
– Urbanus zaś VIII w konstytucyi 113. [...] oprocz exkomuniki, każe ich konfiszkowáć dobra, y iáko laesae majestatis reos karać. Obliguie Duchowne y swieckie urzędy, osobliwie konsystorze y Biskupy, áby tákich Astrologow pod swoią włądzą nie cierpieli. BystrzInfAstrol 27 nlb..
patrz: BISKUP
– Kto twarzy biáłey y bládey [...] niewieściuchowaty. BystrzInfAstrol V/XVI.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– Xiężyc blády y opuszony że descz: biały że pogodę oznacza. BystrzInfAstrol VII/XIX.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– Gdy rany álbo kości nadwerężone nád inne czasy bárdziey boleią, znak wilgoci y powietrza odmiány, etc. BystrzInfAstrol VII, XXIX (165).
patrz: BOLEĆ
– Choleryk [...] Bywa płochy [...] gdy zagrzeie trunkiem głowy, brawura, do poiedynkow skłonny. BystrzInfAstrol V, XVIII.
patrz: BRAWURA
– Często miewa sny że tonie, brnie, pływa, łáźni zażywa [flegmatyk]. BystrzInfAstrol 12 nlb..
patrz: BRNĄĆ
– Kto sto tysiąc rázy strzeli do celu lubo nie tráfny strzelec być musi że z przypadku raz drugi tráfi. BystrzInfAstrol III/XI.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Choryzontalne rychtowánie działá reguluie się linią wzroku [...] przez dyoptry álbo linią celową samego działá, gdy termin iest bliski. BystrzInfAstrol O4v.
patrz: CELOWY
– Przez to niecensuruie się obserwa dni do brania lekarstw [..] siania, szczepienia, przesadzania etc. osobliwiey dni w tym Xiężyca upatruiąc. BystrzInfAstrol 24 nlb.
– Záwisły [zabobony] y w akcyách niby Swiętych, iáko to żegnaniách, charákterow krzyżowych czynieniu, klękániu. BystrzInfAstrol II/II.
– Iákie prożne obserwacye są: [...] Nosić przy sobie iákie charaktery niezwyczayne, węzełki, figury, dla uchronienia się przypadku. BystrzInfAstrol II/III.
– Bywa że razem w Szlacheckim dworze y chłopskiey chácie, [...] urodzi się dziecie. BystrzInfAstrol III/IX.
patrz: CHATA, CHATA, HATA
– Iák gdyby kto zmyślił, że ogień iednych grzeie, drugich chłodzi. BystrzInfAstrol 6 nlb..
patrz: CHŁODZIĆ
– Bywa że razem w Szlacheckim dworze y chłopskiey chácie, [...] urodzi się dziecie. BystrzInfAstrol III/IX.
patrz: CHŁOPSKI
– Skutki zaś Choleryczney konstytucyi zwyczaynie bywaią te. Ze Choleryk bywa niecierpliwy, popędliwy, gniewliwy, átoli z gniewu prędko opłonie. BystrzInfAstrol XV / XVIII.
– Oprocz tych w szczegulności znakow ieszcze w pospolitości swoie wnoszą illácye Fizyognomowie. Kto choleryk, meláncholik, krwisty, flegmatyk álbo Cholerycomelancholik, flegmatycomeláncholik, krwistocholeryk, &c. z znákow nástępuiących. BystrzInfAstrol 12 nlb.
– Oprocz tych w szczegulności znakow ieszcze w pospolitości swoie wnoszą illácye Fizyognomowie. Kto choleryk, meláncholik, krwisty, flegmatyk álbo Cholerycomelancholik, flegmatycomeláncholik, krwistocholeryk, &c. z znákow nástępuiących. BystrzInfAstrol 12 nlb.
– Genetliakowie są to ci wieszczbiarze ktorzy z konstellacyi znákow Niebieskich czasowi rodzacego się człowieká przyzwoitych o cáłym życiu iego y wszystkich przypadkach: iáko to o postánowieniu, dostátkach álbo ubostwie, honorze, szczęściu álbo nieszczęściu w pewnych okkurencyách, długim álbo krotkim życiu, sposobie śmierci prognostyk swoy formuią. Czego dochodzą przez erekcyą figury. To iest 1mò cáły okrąg Niebieski dzielą ná cztery części przez dwa cyrkuły południowy y [cyrkuł] choryzontalny, á każdą z tych część [!] dzielą znowu ná trzy cyrkułámi prowádzonemi przez intersekcye cyrkułu południowego z [cyrkułem] choryzontalnym ktore 12. części názywaią 12. domámi Niebieskiemi [...]. BystrzInfAstrol 4 nlb.
– Te ewenta ktore máią według nátury konnexyą, álbo według Boskiey dyspozycyi z luminarzámi Niebieskimi álbo z ich obrotámi, nieomylnie y chwalebnie przepowiedziane być mogą: byle w formowániu tákich prognostykow, reguły Astronomiczne doskonále záchowáne były. BystrzInfAstrol 19.
– Genetliakowie są to ci wieszczbiarze ktorzy z konstellacyi znákow Niebieskich czasowi rodzacego się człowieká przyzwoitych o cáłym życiu iego y wszystkich przypadkach: iáko to o postánowieniu, dostátkach álbo ubostwie, honorze, szczęściu álbo nieszczęściu w pewnych okkurencyách, długim álbo krotkim życiu, sposobie śmierci prognostyk swoy formuią. Czego dochodzą przez erekcyą figury. To iest 1mò cáły okrąg Niebieski dzielą ná cztery części przez dwa cyrkuły południowy y [cyrkuł] choryzontalny, á każdą z tych część [!] dzielą znowu ná trzy cyrkułámi prowádzonemi przez intersekcye cyrkułu południowego z [cyrkułem] choryzontalnym ktore 12. części názywaią 12. domámi Niebieskiemi [...]. BystrzInfAstrol 4 nlb.
patrz: CYRKUŁ
– Gdy zaś w niektorych tylko zmysłách ustáną te witálne duchy, sen iest nie zupełny. J z tey racyi niektorzy gdy spią gadáią, czasem słyszą y odpowiadáią, czasem chodzą. Tá zaś prepedycya w zmysłách duchow ożywiáiących, pochodzi naprzod: z ich wyniszczenia álbo znaczney dyminucyi czyli to przez ciepło wrodzone, czyli zbytnią prácą. BystrzInfAstrol 14.
– ktore Chiromancistowie obserwuią ná dłoni ludzkiey są 4. princypalne. Jedna linia życia álbo serca, ktora od palca śrzedniego ciągnie się przez śrzodek dłoni. Druga linia náturalna álbo głowy, ktora w poprzek dłoń przez śrzodek przecina. Trzecia linia wątroby ktora od śrzedniego palca się ciągnie, ále na bok dłoni się kieruie. Czwarta linia śledzionowa, ktora bliżey pálcow, á wyżey linii náturalney dłoń w poprzek przecina. BystrzInfAstrol 9.
patrz: DŁOŃ
– [...] zarazy choroby czyli to w człowieku czyli innych żyiących rzeczach [...] álbo pochodzi z skażoney y zepsutey konstytucyi, przez nieszanowanie nátury. Albo z inklemencyi aeryi y dystemperyi powietrza [...]. BystrzInfAstrol 23 nlb.
– Zeby tedy fałsz od prawy, oszustow od Realistow káżdy mogł dystyngwowáć. Wiedzieć trzeba rożnice prognostykow y Prognostykuiących o rzeczach przyszłych. BystrzInfAstrol 1.
– Iácy są [czarownicy] Nikromancistowie co familiarnych máią złych Duchow wzywáiąc ich przez pewne Cerymonie. BystrzInfAstrol 2nlb.
patrz: FAMILIARNY
– [...] znaki, z ktorych illacye formuią Fizyognomowie, nie są nieomylne. BystrzInfAstrol 13 nlb.
– Prognostyki Fizyognomiczne, są koniektura o konstytucyi ludzkiey, siłách, obyczaiách, dowcipie, námiętnościach, y innych własnościach, z ukłádności, proporcyi, koloru, z ktorychkolwiek przypadkow nátury wniesiona. BystrzInfAstrol 11 nlb.
– Znaki Flegmatyká być sądzą te: gdy kto ogromny, tułowity, pomiernego wzrostu, włosa obrzedniego, mię[t]kiego, białásego. głosu cienkiego y wolnego, ospáły: często pluiący: twarzy obwisłey bládey: chodu leniwego: często miewa sny że tonie, brnie, pływa, łáźni záżywa, dźwiga iákie ciężary, ucieka, &c.. BystrzInfAstrol 12 nlb - 13 nlb.
patrz: FLEGMATYK
– Oprocz tych w szczegulności znakow ieszcze w pospolitości swoie wnoszą illácye Fizyognomowie. Kto choleryk, meláncholik, krwisty, flegmatyk álbo Cholerycomelancholik, flegmatycomeláncholik, krwistocholeryk, &c. z znákow nástępuiących. BystrzInfAstrol 12 nlb.
– Láto tákże zbyt mokre gnoi ziemi pożytki, zbyt gorące wypala. BystrzInfAstrol 22 nlb.
patrz: GNOIĆ
– Iák gdyby kto zmyślił, ze ogień iednych grzeie, drugich chłodzi; woda iednych odwilża drugich suszy.Bo ieżeli planety czynią iáką influencyą w ludzkie nátury, czynią iáko potencye nierespktuiące [!] ná osoby, ták iáko ogień y woda. BystrzInfAstrol 7 nlb.
patrz: GRZAĆ
– Wielu lwow z nátury, okrutnych, gniewliwych, stáło się cichemi bárankámi: krotofilnych biesiádnikow pustelniczemi Abstemiuszami: czystemi w ciele Aniołámi, cieleśni przedtym inamoratowie: Lubo toż w nich ciałá kompozycya, iedneż członkow wyfigurowánie. BystrzInfAstrol 14 nlb..
– Wiem, że wielu się násłucha tłumaczow, naczyta náwet drukiem upoważnionych Interpretesow, ktorzy więcey groszowy zysk niżeli prawdę kocháiąc śmieią uniwersalne reguły formowáć względem tłumáczenia snow. BystrzInfAstrol 160.
– To iest imo cáły okrąg niebieski dzielą [genetliakowie] na cztery części przez dwa cyrkuły południowy i choryzontalny, á każdą z tych część dzielą znowu ná trzy cyrkułámi prowádzonemi przez intersekcye cyrkułu południowego z choryzontalnym ktore 12. części názywaią 12. domámi Niebieskiemi [...]. BystrzInfAstrol 148.
– Oprocz tych w szczegulności znakow ieszcze w pospolitości swoie wnoszą illácye Fizyognomowie. Kto choleryk, meláncholik, krwisty, flegmatyk álbo Cholerycomelancholik, flegmatycomeláncholik, krwistocholeryk, &c. z znákow nástępuiących. BystrzInfAstrol 12 nlb.
– Záwisły [zabobony] y w akcyách niby Swiętych, iáko to żegnaniách, charákterow krzyżowych czynieniu, klękániu. BystrzInfAstrol II/II.
patrz: KRZYŻOWY
– Skutki nátury Flegmatyczney bywaią te. Ze flegmatyk iest ospały: leniuch: boiazliwy: nieludzki: niechluia: zápomináiący się: odmienny. etc. BystrzInfAstrol 13.
patrz: LENIUCH
– Nosa wklęsłego, że niepowściągliwy: nosa lewkowatego że popędliwy y mocny: nosa zbyt máłego, że nikczemny. BystrzInfAstrol 12.
patrz: LEWKOWATY
– Choryzontalne rychtowánie działá reguluie się linią wzroku [...] przez dyoptry álbo linią celową samego działá, gdy termin iest bliski. BystrzInfAstrol O4v.
patrz: LINIA
– Albo z tąd że powietrze w podziemnych meatách y lochach záwarte, czyli to wody biegiem y morza fluktámi popędzone, czyli zágrzane gorącem siarczystych saletrzystych y innych mieysc mineralnych, á tym samym rozszerzone, większego szukáiąc mieysca, z impetem co raz wypada. BystrzInfAstrol 20 nlb.
patrz: MEAT
– J ták dzień młodziankowy do wyiázdu w drogę, álbo incepty ákcyi iakiey pospolicie y bywa miány zá ferálny. BystrzInfAstrol 24.
– en chcąc ich Szalbierstwa świátu cáłemu ná oko pokazáć, gdy się mule stayni Pańskiey urodziło, kazał go Bistardi niby synem w páłácu swoim urodzonym názwáć, y czas národzenia iego opisawszy posłał do Włoch áby Genetliacy z erekcyi figury poznali przyszły życia proceder, tego syná. BystrzInfAstrol 8.
patrz: MULĘ
– Jákoż poznali się być oszustámi, gdy Synowi mulemu obiecywáli życie długie, fortunne, że przez rożne Prelatury naywyższey w stanie Duchownym miał dostąpić godności. BystrzInfAstrol 8.
patrz: MULI
– Skutki nátury Flegmatyczney bywaią te. Ze flegmatyk iest ospały: leniuch: boiazliwy: nieludzki: niechluia: zápomináiący się: odmienny. etc. Atoli iest miłosierny, nie mściwy: szczery, zgodnie żyiący: etc. BystrzInfAstrol 13.
patrz: NIECHLUJA
– Zbyt sucha [wiosna] nie dodáiąc álimentu drzewom, násieniom, omále pożytku spráwuie. BystrzInfAstrol 22.
patrz: OMALE
– Trafia się: że dwa álbo trzy słońca się razem pokazą, ktora apparencya zowie się parelia. BystrzInfAstrol L4v.
patrz: PARELIA
– Powietrze wilgotne á gorące y parne, deszcz gwałtowny [...] ominuie. BystrzInfAstrol 21 nlb.
patrz: PARNY
– Naprzod z linii życia ieżeli, iest szeroka głęboka, wnoszą, że táki człowiek iest okrutny, y gniewliwy. Jeżeli iest prosta, y innemi dobremi liniikámi nie pokreślona, do tego ieżeli koloru iest iásnego tuszą długie życia y czerstwe zdrowie. BystrzInfAstrol 10.
– Z linii náturalney álbo głowy, ieżeli iest subtelna á długa, być tákiego sądzą zimnego y suchego mozgu. Jeżeli wyraźna y poprzecznymi liniikámi nie poprzecinana, mozgu zdrowego, y dowcipnego: głupiego zaś ieżeli podzielona. BystrzInfAstrol 10.
– Kto głowy przywiększey, iż dowcipny, ále ospáły, lubo długowieczny. BystrzInfAstrol 15-16 nlb.
– Znáki melancholiká być sądzą kto státury przywyszszey: włosa gęstego, czarnego: twarzy obwisłey, bládey: wymowy przeciągłey y leniwey: głowy ponurey: wzroku tetrycznego: chodu powolnego: á częste sny, miewa o śmierci, pogrzebach, chorobách, straszydłách, więzach, pustyniách etc: BystrzInfAstrol 12 nlb.
– Wielu [...] krotofilnych biesiadnikow pustelniczemi Abstemiuszami [stało się]. BystrzInfAstrol 19 nlb..
– Znaki krwistego być sądzą te: kto státury rosleyszey; dość ciáła maiący; twarzy okrągłáwey, rumianey. BystrzInfAstrol V/XVII.
– Tu proszę co zá konnexya naturalna snu tego álbo innego z Xiężycem? A ieżeli iest z Xiężycem, czemu nie z innym planetą, ná przykład z Saturnem, Jowiszem, álbo cáłą iáką konstellacyą pułnocną? BystrzInfAstrol 17 nlb.
patrz: SATURN
– Ci [przepowiadający przyszłość] są albo Czarownicy [...] albo Snow wykładacze, albo Astrologowie, czyli kalendarznicy. BystrzInfAstrol 13 nlb..
patrz: SEN
– Zgoła według tych baiecznych prognostykow y explikácyi snow rożnych y przeciwnych sobie wysnić by się powinna śmierć prędka y życie długie. BystrzInfAstrol 21 nlb..
patrz: SEN
– Do rozeznania tákich snow y niby obiawienia, czy są z Pana Boga, nie kmoszek álbo Baiaczow; ále ludzi rostropnych Swiętych zażywáć trzeba. BystrzInfAstrol 20 nlb..
patrz: SEN
– Jákie prożne obserwacye są [...] Około nabiałów, przychowkow, pszczoł roienia [...] záżywać szeptow, żagnania kreslenia BystrzInfAstrol II/III.
patrz: SZEPT
– Nie tylko w ákcyáach niezwyczaynych: iáko to krysleniach rożnych figur, obracániách się w rożne strony, chuchaniách, szeptach; ále záwisły [zabobony] y w ákcyach niby swiętych. BystrzInfAstrol II/III.
patrz: SZEPT
– ktore Chiromancistowie obserwuią ná dłoni ludzkiey są 4. princypalne. Jedna linia życia álbo serca, ktora od palca śrzedniego ciągnie się przez śrzodek dłoni. Druga linia náturalna álbo głowy, ktora w poprzek dłoń przez śrzodek przecina. Trzecia linia wątroby ktora od śrzedniego palca się ciągnie, ále na bok dłoni się kieruie. Czwarta linia śledzionowa, ktora bliżey pálcow, á wyżey linii náturalney dłoń w poprzek przecina. BystrzInfAstrol 9.
– Ná ostátek pochodzą sny z tąd, iż imaginátywa ludzka iest to potencya niewolna: więc być musi iż obrazki obiektow te álbo inne bardziey w mozg wpoione, reprezentuią się, determinuią potencyą, ze poymuie żyiącym sposobem te obrazki: á zátym y o tych obiektach snić się musi. Czasem nie do rzeczy, y bez wszelkiey konsekwencyi, dla pomieszania niestosuiących się do iedney rzeczy tych obrazkow. BystrzInfAstrol VI, XXII.
– Táką czytam explikácyą snow niby Astronomiczną, z Majola niedawno wydáną, á kluczem do Kálenarza názwáną. Gdy Xiężyc iest w znáku Barana, á sni się płacz: iż znáczy kłotnie. BystrzInfAstrol VI, XXIII.
– Dni krytyczne te się názywáią, w ktore naybardziey się wydáią znáki choroby w pácyencie wzmagáiącey, álbo ulżywaiącey, ktorym się miárkuią Doktorowie w receptách, y zdánie formuią śmierci álbo życia. BystrzInfAstrol 24.
– Wiem że wielu się násłucha tłumaczow, naczyta náwet drukiem upoważnionych Jnterpretesow, ktorzy więcey groszowy zysk, niżeli prawdę kocháiąc śmieią uniwersalne reguły formowáć względem tłumáczenia snow. BystrzInfAstrol 16.
– Ta zaś rozga kruszcowa bywa robiona z leszczyny: w ktorey wyrobieniu te obserwacye niektorzy chcą mieć záchowáne. Pierwsza áby byłá rozsochata, to iest widłowáta, tak áby obiema rekámi mogły być trzymáne obadwa iey rogi. BystrzInfAstrol 27.
– Podobne są obserwacye płonne Dam o swoim postánowieniu. O przyszłych woynach, ogniu, głodzie, powietrzu, etc: wieśniácze illacye z płonnych bardzo znakow. BystrzInfAstrol 3.
– Kto wzrostu máłego á tułowity, że iest nátury zimney, nikczemney, wołowátey. BystrzInfAstrol 11.
patrz: WOŁOWATY
– Przydáią drudzy, áby pewney godziny, y pewnego dnia, ostrzem ná doł nie do gory, y z pewnemi słowy była wycięta [rózga kruszcowa]. BystrzInfAstrol 28 nlb.
patrz: WYCIĘTY
– Bo experyencya uczy że słońce swoim ciepłem ogrzewáiąc ziemię spráwuie: że rożne kwiecia y urodzáie wydáie: drzewa owoce: minerały, y inne żywioły. W tym znáku zostáiąc te, w innym inną konstytucyą aeryi spráwuie, &c. Ze Xiężyc, gdy się ma do pełni, to y humory, paroxyzmy w człowieku inkrement biorą, morze się zwyczaynie burzy. Ze drzewa pod pełnią wycináne prędzey butwieią, y czerw ie toczy. BystrzInfAstrol 19 nlb.
patrz: WYCINANY