Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 76 cytatów z tego źródła
– Iest támże káplicá, zowią ią Sancta Sanctornm[!] kędy chowáią Skrzynię Testámentu stárego/ Roszczkę Aaronowę/ Rozgę Moyzszowę/ co nią morze Czerwone vderzył [...]. WargRzym 62.
– Getá Cesarz ná obiedzie tyle noszenia/ y tákowychże rzeczy dawał/ ile iest w obiecádle liter [...]. WargRzym 42.
– Aborygenesowie/ lud bárzo gruby. WargRzym 55.
patrz: ABORYGENES
– Spisowano/ Chorągwie także woienne/ Akta/ Protokoły/ Lupy z woiowanych Narodow. WargRzym 12.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Młodź Albáńska/ zá powodem y spolną pomocą Romulusa to miásto [Rzym] żałożyłá. WargRzym 5.
– Gdy do swego łożyská idzie [księżyc] one [zwierzęta] powstáwaią/ rátunkiem á pomocą świátłá wysokiego alimentu szukáią. WargRzym 59.
patrz: ALIMENT
– [Rzymianie] kłádli je [popiersia przodków] w sieni rzędem w olmáryjách/ żeby potomstwo [...] pátrząc ná nie/ cnoty ich sobie spomniáło. WargRzym 31.
– Miásto obrusa/ stoł Altembasem záścielano. WargRzym 42.
– Obrus áltembásowy. WargRzym 42 marg.
– Coż wżdy były ich [Rzymian] Theatra/ Amphitheatra/ słupy/ laźnie. WargRzym 113.
– Wielki [obelisk] też na drodze Apiiskiey leży/ w sześć sztuk teraz złamany [...]. WargRzym 33.
patrz: APIJSKI
– [...] dał támże cztery lichtarze śrebrne/ z wyrytymi ná nich dzieiami Apostolskiemi [...]. WargRzym 67.
– Iest też rámię S. Anny Bábki Páná Iezusowey. WargRzym 69.
patrz: BABKA
– Leżą bálki ná nich [filarach] miedziane/ á ná tych strop mosiądzowy złocisty. WargRzym 8.
– Są też dwie báńce krwie ś. Wáwrzyńcá. WargRzym 80.
– Naprzednieyszy gmách bánkietowy [w Rzymie]/ był okrągły y obracał sie wednie y w nocy od wschodu słońcá do záchodu idąc/ ná kształt Okręgow Niebieskich. WargRzym 20.
patrz: BANKIETOWY
– Ma [Tybr] młynow barzo wiele na barkach/ abo iakoby po naszemu na łodziach. WargRzym 51.
patrz: BARKA
– Iest ryba/ ktorą zowią łacinnicy Mullus, my barmą. WargRzym 36.
patrz: BARMA
– My teraz kościoły Bázylikami zowiemy. WargRzym 22.
patrz: BAZYLIKA
– Co się dotycze Bázylik ták o nich trzebá rozumieć/ że to były mieyscá v Rzymian kosztownie y práwie ozdobnie wymurowáne/ kędy kupcy swoie kramy mieli y przedawáli. WargRzym 22.
patrz: BAZYLIKA
– Są tu dwá słupy/ v ktorych biczowano śs. Piotrá y Páwłá Apostołow. WargRzym 79 (86).
patrz: BICZOWAĆ
– Są tu dwá słupy/ v ktorych biczowano śs. Piotrá y Páwłá Apostołow. WargRzym 79 (86)..
patrz: BICZOWANO
– Był przecię [kościół] ná wierzchu kryty śrebrnemi bláchámi. WargRzym 8.
– Troiánie [...] tám y sam błąkáli sie/ á z nimi pospołu Aborygenesowie. WargRzym 5.
– Vyrzysz páłac S. Spiritus in Burgo, ktory Innocencyusz trzeci zmurował/ y bogáto fundował. WargRzym 114.
– [Cesarz Tyberiusz do swych przyjaciół] Záłożę sie/ że tego Brodaczá [rybę] ábo Apicyusz/ ábo Publius Octáuiusz kupi. WargRzym 37.
patrz: BRODACZ
– Ieden wielki Architekt ábo budownicy [...] nápisał. WargRzym 51.
patrz: BUDOWNICZY
– Iuliusz Cezár/ wielki on świátá burzyciel/ chwalił sie niekiedy strofuiąc Hiszpany/ co byli rebelizowáli. WargRzym 118.
patrz: BURZYCIEL
– Insze [choroby]/ tylko niektore części ciáłá/ nászego wątlą y burzą/ Febrá wszystkie osiada y opánuie. WargRzym 14.
patrz: BURZYĆ
– Zostáwionomi powiáda [cesarz August] Rzym ceglány/ zostawuię ia mármurowy. WargRzym 16.
– Przededrzwiámi kościelnymi leża dwá lwi/ ieden chłopcá w paszczęce trzyma/ á drugi chłopá. WargRzym 96.
patrz: CHŁOP
– Przededrzwiámi kościelnymi leżą dwá lwi/ ieden chłopcá w paszczęce trzyma/ á drugi chłopá. WargRzym 96.
– Dyabły WargRzym 103.
– Iásniey to Dio y dołozniey declárował [...]. WargRzym 29.
– [...] iedne [słupy] wedle wymysłu Doryckich y Koryntiyskich rzemięslnikow/ drugie Atheńskim y Ionskim strychem robiono [...]. WargRzym 68.
patrz: DORYCKI
– [...] ktory [Mitrydates] gdy go porażono/ záwsze śilnieyszy/ duzszy/ y strászliwszy wstawał [...]. WargRzym 27.
patrz: DUŻY
– [...] dał támże cztery lichtarze śrebrne/ z wyrytymi ná nich dzieiami Apostolskiemi [...]. WargRzym 67.
patrz: DZIEJE
– Gdy go [obelisk] ważono/ miał funtow dźiewięć kroć sto pięćdźieśiąt y sześć tyśięcy/ Sto czterdźieści ośm/ á naczynia/ ktorymi go spusczano/ dźwigano/ przenoszono/ podnoszono/ etc. ważyły dzieśięć kroć sto czterdźieśći dwá tyśiącá/ ośm set dwádźieśćia cztery funtow. WargRzym 67.
– [...] gdy [...] ználazł [św. Aleksy] drzwi [kościoła] zámknione/ obraz ten dwá kroć ná zwoniká głośno záwołał/ Otworz [...]. WargRzym 98.
– [...] wieprza [...] rozmáitym pieczystym/ Fázyánámi/ pardwámi/ [et]c. [et]c. nádzianego dawáli [...] WargRzym 43.
– [...] nákładł ná nię [misę] z Fázyanow/ Pawow/ Mozgow/ ozorkow [...] WargRzym 38.
– S. Ianá Scięcielá/ barzo cudny kościoł Floreńczykowie zmurowáli [...]. WargRzym 95.
– [...] podź do dworu Cesárskiego/ podź do gádziny owey szkodliwey: czego w ták głownym mieście/ á iescze Pogáńskim/ gwałt koniecznie práwie było [...]. WargRzym 24.
patrz: GWAŁT
– Struktura iście nád mniemanie piękna [opis grobowca] WargRzym 54.
patrz: IŚCIE
– Ociec S. Syxtus V. ná samym wierchu S. Páwłá Obraz, iście cudny mosiądzowy złocisty położył. WargRzym 32.
patrz: IŚCIE
– [...] iedne [słupy] wedle wymysłu Doryckich y Koryntiyskich rzemięslnikow/ drugie Atheńskim y Ionskim strychem robiono [...]. WargRzym 68.
patrz: JOŃSKI
– Kapitula ksiąg wtorych. WargRzym 58.
– [...] śmierći Iulego Cezárá płákáły Narody y lámentowáły/ káżdy wedle swego Oyczystego zwyczáiu. WargRzym 23-24.
– [...] gani Ausidego/ że mocne Fálernickie [wino] mieszał/ gdyż było trzebá wziąć iakiego lżeyszego [...]. WargRzym 44.
– Swiętego Piotrá ad vincula: Jest tu łáńcuch/ ktorym było w Jeruzálem tego S. Apostołá związáno/ leżą y ćiáłá Máchábeyczykow/ iest część S. Krzyźá/ Andrzeiá Apostołá/ drzwi wielkie kośćielne z mośiądzu/ á ná nich męczeństwo ś. Piotrá cudnie wyráżono [...]. WargRzym 91.
– Więc iż tá Stolica/ nie mogłá ták sposobnie wszytkim świátem władáć/ zleciłá áby ná iey mieyscu Arcybiskupi toż odpráwowáli/ iákoż záwsze odpráwuią/ gdyż Francuskiego Krola pomázuie Arcybiskup Remeński zá pozwoleniem dawnym Hormizdy Papieża/ Krolá Angielskiego/ [...] z roskazánia Urbaná wtorego/ krolá Niemieckiego/ Arcybiskup Mogońcki/ Czeskie[g]o Práski/ Polskiego Gnieźnieński/ Węgierskiego Albae Regalis [...]. WargRzym 105.
– Pantofle też od nich dla ukalánia łóżka niewolnicy odbieráli. WargRzym 41.
– P. vkázuie Pawy/ Przepiorki/ Prosię/ Pardwy/ pieczenie rozmáite. WargRzym 43.
patrz: PARDWA
– Wieprzá [...] rozmáitym pieczystym/ Fázyánámi/ pardwámi/ [etc.] nádzianego dawáli. WargRzym 43.
patrz: PARDWA
– Pártowie y Persowie/ nie długo ich [Rzymian] słucháli. WargRzym 111.
patrz: PART
– Naprzod puścił cztery ściany/ z mármuru Páriyskiego/ to iest białego wewnątrz. WargRzym 53.
patrz: PARYJSKI
– [Rzymianki] złotem hawtowáne/ kámieniem drogiem sádzone miewały mułki/ ábo pátynki y punczoszki. WargRzym 35.
– Rzym Chrześciáński/ opinie łbow Filozowskich podeptał. WargRzym 102.
patrz: PODEPTAĆ
– Iáko Rzymiánie máło podobne do wierzenia bogactwa mieli. WargRzym 24.
– [...] iest y Szpital/ w ktorym gość może mieć wszytkie potrzeby darmo przez trzy dni. WargRzym 85.
patrz: POTRZEBY
– [...] chowáią [w kościele] rąbek S: Cecyliey/ y siłá reliquii. WargRzym 76.
patrz: RĄBEK
– Iest ryba/ ktorą zowią łacinnicy Mullus, my barmą. WargRzym 36.
patrz: RYBA
– Był przecię [kościół] ná wierzchu kryty śrebrnemi bláchámi. WargRzym 8.
– Gdy go [obelisk] ważono/ miał funtow dźiewięć kroć sto pięćdźieśiąt y sześć tyśięcy/ Sto czterdźieści ośm/ á naczynia/ ktorymi go spusczano/ dźwigano/ przenoszono/ podnoszono/ etc. ważyły dzieśięć kroć sto czterdźieśći dwá tyśiącá/ ośm set dwádźieśćia cztery funtow. WargRzym 67.
patrz: STO
– vkázuią [...] sukiienkę iego [św. Jana] ktorą kiedy ná trzech zmárłych położono tudziesz ożyli. WargRzym 60-61.
– [...] w Rzymie pod czás było/ cżłeká pospolitego [...] więcey niż trzy kroć sto dwádźieśćiá tyśięcy. WargRzym 22-23.
patrz: TRZYKROĆ
– Gdy go [obelisk] ważono/ miał funtow dźiewięć kroć sto pięćdźieśiąt y sześć tyśięcy/ Sto czterdźieści ośm/ á naczynia/ ktorymi go spusczano/ dźwigano/ przenoszono/ podnoszono/ etc. ważyły dzieśięć kroć sto czterdźieśći dwá tyśiącá/ ośm set dwádźieśćia cztery funtow. WargRzym 67.
patrz: TYSIĄC
– Száblá Rzymska cáłe lat cztyrystá od záłożenia miasta/ nie wyszła za granice Włoskie/ ale sie tylko z Wolskámi/ Sámnitámi/ Vbiiámi/ Tuszkámi [...] biłá WargRzym 110.
patrz: UBIJ
– [...] okrutną wielkość tychże deszczułek miedzy pospolstwo rzucano/ kto co vchycił/ do dtárszych sług/ sprawc onego igrzyská poniosł/ vkazał/ a co było ná desczułce napisano/ bez wszelkiey odwłoki bez wszelkey trudności ábo zámársczenia tudźiesz wźiął. WargRzym 49.
– Było ich więcey/ ále te [wymienione słupy] przednieysze/ z drugich też wáliny. WargRzym 32.
patrz: WALINA
– [...] po stronie lewey [...] chowáią Weronikę/ ábo Twarz Przenaiświętszą Páná nászego/ ktora po vtárciu ná płotnie zostáła/ [...]. WargRzym 64.
patrz: WERONIKA
– Iáko Rzymiánie máło podobne do wierzenia bogactwa mieli. WargRzym 24.
patrz: WIERZENIE
– ...ná sámym wierschu tego słupá wmurowano [prochy Trajana]. WargRzym 32.
patrz: WMUROWAĆ
– We wnątrz ná mármurze wyrzezano literámi ná łokieć wielkimi imie Agrypy [...]. WargRzym 8.
patrz: WYRZEZAĆ
– [...] po Mármurze ná wierschu/ dzieie y woyny tego Cesárzá wyrzezano [...]. WargRzym 32.
patrz: WYRZEZAĆ