Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SolGeom III 1686 oryginał
Geometry polskiego, księga III. Zawieraiąca ostatnie Zabawy Geometry: XII. XIII y XIV. wespół z Supplementem Zabawy VII. [...] Podana do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXVI [1686]

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/313464/display/Default
Odnotowano 138 cytatów z tego źródła
– Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
– ADdycya. Additio. Przydawánie. SolGeom III 77.
patrz: ADDYCJA
– Przydawanie: ieden z piąci sposobow rachowania [...] możesz ią z łacińska nazwać Addycya. Additio. SolGeom III 79.
patrz: ADDYCJA
– Geometrowie, ktorzy się bawią Algebrą, wyciągáią ściány nie tylko kwádratowe y Pełne. SolGeom III 150.
patrz: ALGEBRA
– Miesiąc: ma Dni 30, albo 31, álternatą. SolGeom III 135.
patrz: ALTERNATĄ
– Geometra chcąc Scianę wyciągać Kwadratu, Vżywa na tę trudność, tego apparatu. Od prawej ręki dzieli po dwa charaktery. SolGeom III 150.
patrz: APARAT
– Sztuk y Brył, lubo dętych lubo litych, iákie są státki ábo posągi, dzbány, Kárćiochy, pioruny, kule y tym podobne, ktore nie máią śćiáń[!] rownych, áni bázow krzyżowych Pełność ználeść geometrycznie práwie nie podobná: Záczym práktycznie ábo wagą, ábo ták iey doydźiesz. SolGeom III 7.
– Jeżeli grunt przechodzi milę, radzę nadstawić arkusza papieru; aniżeli węższą skalę rysować od cala iednego. Gdyżby Mappa arkuszowa, dwie mili gruntu reprezentuiąca, musiała bydz bardzo szczupła y nie wyrażna. SolGeom III 173.
patrz: ARKUSZ
– Jeżeli grunt przechodzi milę, radzę nadstawić arkusza papieru; aniżeli węższą skalę rysować od cala iednego. Gdyżby Mappa arkuszowa, dwie mili gruntu reprezentuiąca, musiała bydz bardzo szczupła y nie wyrażna. SolGeom III 173.
patrz: ARKUSZOWY
– Arszyn Lwowski: ma w sobie łokcia Krákowskiego ćwierci 5. SolGeom III 136.
patrz: ARSZYN, ARSZYNA
– Połsetek Płotna: ma Arszynow 40. SolGeom III 136.
patrz: ARSZYN, ARSZYNA
– Skok Arythmetyczny: iest postępek liczby przez przydawánie pewney liczby do terminow ostátnich. Iáki iest 1. 2. 4. 6. 8. Progressio Arithmetica. SolGeom III 80.
– Ná iedney Kolumnie od ręki práwey rozłoż dżiewięć liter Arythmetyczncych pierwiastkowych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SolGeom III 154.
– Koło Arythmetyczne: iest Instrument do snádnego multyplikowánia, y dżielenia liczb wielkich służący. SolGeom III 78.
– O skoku liczby wolnym: álbo Progressyi Arythmetyczney. SolGeom III 164.
– Cesarz Turecki: przed ruszeniem swego woyska [...] każdemu [janczarowi] zwykł darować po 1000 asper, to iest groszy! SolGeom III 95.
patrz: ASPER, ASPRA
– Cena Fanzlibru z Menice assygnowana. SolGeom III 127.
patrz: ASYGNOWANY
– O Vżywániu Instrumentu Abrysowego w Rysowániu Mapp Gránicznych, w Lásách, w Chrostách, y bágniskách. SolGeom III 172.
patrz: BAGNISKO
– Sfery ábo Bánie pełność może bydwiádomá [...] z sámego Dyámetru. SolGeom III 6.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Astronomowie drogę słoneczną ná Niebie, dzielą, ná 12. znákow Niebieskich [...] Báran. Byk. Bliźniętá. Rák. Lew. SolGeom III 31.
patrz: BARAN
– Báryłá Węgierska: Gárncy 74. SolGeom III 135.
– Beczká Węgierska: Bárył 3. SolGeom III 135.
– Geometrowie, ktorzy się bawią Algebrą, wyciągaią ściany nie tylko kwadratowe y Pełne. SolGeom III 150.
– Beczká piwna Krákowska: Garncy 63. SolGeom III 137.
patrz: BECZKA
– Beczki SolGeom III 86.
patrz: BECZKA
– beczkowego SolGeom III 23.
patrz: BECZKOWY
– BEllá Pápieru: ma Ryz 10. SolGeom III 135.
patrz: BELA, BELA, BELLA
– Ieżeli stánie summá rowna liczbie dáney, z ktoreyeś wyciągał Sciánę Kwádratową; bądź bespieczny o dobrym wyráchowániu. SolGeom III 152.
– Kiedy minuty przypisane stopniom, niedochodżą liczby 30. możesz ich bespiecznie poniecháć. SolGeom III 28.
– Ktore [tablice] niech dostaiący Księgi przeliczy ták od Bibliopoli; iáko y od Kompaktorá. SolGeom III 204.
patrz: BIBLIOPOLA
– Inszych wszytkich wierszow, produktow osobnych przeprobowáwszy, y błędliwego popráwiwszy; przez áddycyą [...] masz ie zebráć znowu. SolGeom III 96.
– EPáktá sie zowie liczbá pewna od 1, áż do 29, ktora w Kalendarżách, Brewiiarzách, w Dyurnałách, w Officiuszách, y inszych Książeczkách nabożnych, pierwsze mieysce osiada. SolGeom III 59.
patrz: BREWIARZ
– CElé TW, Instrumentu Abrysowego mogą bydż ták niskie, iáko są opisáne w Nauce VII. SolGeom III 172.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Máią bydź większe w Cenie Frákcyé vznáne, W ktorych [gdy po dwie wedle siebie wypisáne, Nie wierszem, ále krzyżem przemultyplikuiesz;] Nád Liczącymi produkt większy wyráchuiesz. SolGeom III 110.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Kiedy Liczący rowny iest Miánuiącemu Cená ich zobopolna wyrowna Cáłemu. SolGeom III 110.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Kiedy dwoch álbo więcey frakcyi, cenę chcesz wiedzieć, one przydawáć, odeymowáć [...] potrzebá aby były części, iedney całości. SolGeom III 110.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Schiffunt: waży Centnarow 2 2/3 Máłey wagi. SolGeom III 136.
– CEntnar: ma Kamieni 5. SolGeom III 135.
– Do summowánia tráfią się rożne monety, wagi, miary [...] Centnary, kámienie, funty, łoty, Beczki, wiádra, gárnce, kwarty. SolGeom III 86.
– Będziesz miał ná Regułce Zegárowey wysokość Osi Niebieskiey dla Zegárow Horizontálnych; y oraz centrá dla Zegarow ściennych, ná te Elewácyé, ná ktore Zegáry masz robić. SolGeom III 38.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Cesarz Turecki: przed ruszeniem swego woyska [...] każdemu [janczarowi] zwykł darować po 1000 asper, to iest groszy! SolGeom III 95.
– Chárákter: iest literá liczby. Iákie są: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. SolGeom III 77.
– Ten chárákter álbo notę w Podzielnym generálnym, masz náznáczyć punktem, álbo kommą. SolGeom III 101.
– [...] wbiy igłę [...] w liniią południową [...] zrysowáną ná desce [...] vstawioney horyzontálnie, ábo poziemno [...]. SolGeom III 90-91.
– [...] náznácz []...] punkta potrzebne do postáwienia centrum, y wysokości Osi Niebieskiey w kompásách Horyzontálnych y ściennych. SolGeom III 36.
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
– [...] po obudwoch koncach linii, nápisz słowá Godziny horizontalne. SolGeom III 37.
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
– Kwintel: Denarow 4. SolGeom III 135.
patrz: DENAR
– 7. Kolumná: Zámyka Wagę monety, determinuiącą wielkość monety. SolGeom III 128.
– GEometrá zupełny, iest ná trzy części rozłożony, z ktorych, Część káżda, liczbę ná wierzchu kart poczyna od 1. y litery obiecádła na spodzie Duernow od pierwszey litery, A.Przeto aby Duernow Wtorey álbo Trzeciey części nie mięszáli, z Duernámi Częśći pierwszy: niech vpatruią: że Duerny Części wtorey, máią przypisánie ná spodzie kart [...] Część 2. A Duerny Częsći trzeciy [...] Część 3. SolGeom III 204.
patrz: DUERN
– Dwádzieściopiąciokątowi, rowną Sferę vczynisz. SolGeom III 15.
– Dwádzieściopiąciokątowy. czytay Dwánaściopiąciokątowy. [errata]. SolGeom III 203.
– [...] w Ośmiotryágule iest proporcya Ośmioráká; we Dwádziersciotryángule, dwádzieścioráká. SolGeom III 15.
– Dwádzieściopiąciokątowy. czytay Dwánaściopiąciokątowy. [errata]. SolGeom III 203.
– Regułá záłożenia dwoynego, obiera Dwie liczbie spodobáne, á Prawdę otwiera. SolGeom III 145.
patrz: DWÓJNY
– Restá cáła, nád liniyką pociągniona, zá scianą [...] była wypisána: á pod nią Dwoyściáná [...]. SolGeom III 152.
– O wynálazku nowym, ktorym możesz bráć części dziesięćtysiączne káżdego podziału z dziesiąci [...]. SolGeom III 183.
SolGeom III 29.
patrz: EKWATOR
– [...] odpráwiłeś multyplikowánie B, bez fatygowánia pámięci, y prędzey dwá rázy od sposobu opisánego w Párágráfie §. 1. SolGeom III 99.
– GRzywná feinu: Łotow 16. SolGeom III 135.
patrz: FEJN
– FRákcya: iest część iáka, álbo częśći liczby cáłey, dwiemá liczbámi, nád liniyką wypisánymiey[!]. SolGeom III 78.
patrz: FRAKCJA
– Geometrá Wydziału tego pierwszego w ráchowániu od lewey ręki, 56; wynaydzie ściánę 7, nabliższą. SolGeom III 151.
– [...] po obudwoch koncach linii, nápisz słowá Godziny horizontalne. SolGeom III 37.
patrz: GODZINA
– Záczym Grzywná Złotá: liczy Káratow 224 Sexcentlow: 896, Gránow: 3584. SolGeom III 134.
patrz: GRAN, GRANUM
– [...] podział grzywny iedney srebrá, może bydź czyniony ná ináksze części, do vpodobánia, iáko ná dragmy, skrupuły, Gráná. SolGeom III 129.
patrz: GRANO
– Od Zachodu godżiny fárbuię rożowym. Dla odmiány kolorem: Wschodnie gryszpánowym. SolGeom III 75.
– Będziesz miał gotowy Instrumencik, bárdzo wygodny ná bránie minut z kwádránsá swego. SolGeom III 187.
– Słupow iest pięć rodzáiow, ktore Architekci názywáią: Toskáńskie, Doryckie, Ionickie, Koryntyáckie Rzymskie ábo składsáne. SolGeom III 1.
patrz: JONICKI
– Koło Arythmetyczne: iest Instrument do snádnego multyplikowánia, y dżielenia liczb wielkich służący. SolGeom III 78.
patrz: KOŁO
– Te [tablice] podziel wszytkie liniiámi poprzecznymiey, rowno od siebie odległymiey, ná 9. komorek. SolGeom III 68.
– Liczbá godzin y minut [...] w komorce krzyżowey spolney, będzie godziná z minutámi, o ktorey słońce záchodzi SolGeom III 60.
– W tey Figurze 5. masz przydany wierzch páchołká EL z komorką p q b d, ná perpendykuł: y okow iego Q R Z. SolGeom III 172.
– [...] náznácz []...] punkta potrzebne do postáwienia centrum, y wysokości Osi Niebieskiey w kompásách Horyzontálnych y ściennych. SolGeom III 36.
patrz: KOMPAS
– Beczká piwna Krákowska: Garncy 63. SolGeom III 137.
patrz: KRAKOWSKI
– Kwádrat: iest liczbá wychodząca z przemultyplikowáney iákiey liczby przez onęż sámę. Iáka iest, 4: gdy 2, przez 2, multyplikuiesz. [...] Numerus quadratus. Zowie się ieszcze, Liczba płaska: Numerus plantus, że iey iednośći roztáwione[!] ná kwádrat, płászczyzne sámą osadzáią, á nie biorą się w głąb, iáko liczbá Pełna. SolGeom III 78.
patrz: KWADRAT
– Ná iedney Kolumnie od ręki práwey rozłoż dżiewięć liter Arythmetyczncych pierwiastkowych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SolGeom III 154.
patrz: LITERA
– Arszyn Lwowski: ma w sobie łokcia Krákowskiego ćwierci 5. SolGeom III 136.
patrz: LWOWSKI
– Przydatek [...] nà informcyą Ich Mośćiów Pànow Kommisarzow, Dozorcow, y Arendarzow Menicznych. SolGeom III 127.
– TABLICA MENICZNA. Rozłożona nà Kolumn 10. zàwieràiąca pięćioràką Monetę. SolGeom III 127.
– Vnkoszty Meniczne [tablica mennicza]. SolGeom III 127.
– Dowie się od świádomych Gruntu, ktorego Máppę ma rysowáć, iáko wielki bydź może ná dłuż? czyli ná milę? czyli mnieyszy, álbo większy? áby ná grunt milowy sporządźił skálę qpGF, szeroką ná cal ieden łokćia Krákowskiego, podźieliwszy tę szerokość ná częśći 10: á długość iáką zechcé, ná 100 częśći, którá skálá, w calu iednym będźie liczyłá łokći 1000; y grunt ná milę długi, zámknie ná árkuszu pápieru iednym. SolGeom III 173.
patrz: MILOWY
– Mnożny: iest liczbá, którą insza multyplikuié: Iáko gdy przez 4, multyplikuię 3; liczbá 3, náżywa się Mnożny. Multiplicandus. SolGeom III 79.
patrz: MNOŻNY
– Multyplikowánie: ieden z piąci sposobow ráchowánia, ktore po Polsku názywam Mnożęnie. SolGeom III 79.
– EPáktá sie zowie liczbá pewna od 1, áż do 29, ktora w Kalendarżách, Brewiiarzách, w Dyurnałách, w Officiuszách, y inszych Książeczkách nabożnych, pierwsze mieysce osiada. SolGeom III 59.
patrz: NABOŻNY
– Odciąg wprzod Całe, o bok gdy frákcyie máią, Ktore z osobná podle, swoię Restę dáią. SolGeom III 119.
patrz: O BOK
– W tey Figurze 5. masz przydany wierzch páchołká EL z komorką p q b d, ná perpendykuł: y okow iego Q R Z. SolGeom III 172.
patrz: PACHOŁEK
– Przerachujże ná członkách pálcowych ręki iedney, dni od weścia słońcá wten znák, áż do dniá dánego. SolGeom III 32.
patrz: PALCOWY
– Tylko to przydawam, że się we trzech rzeczách Abrysowy Instrument, roźni od Pántometru. SolGeom III 170.
– BEllá Pápieru: ma Ryz 10. SolGeom III 135.
– Z Párágrafu pierwszego miey wiádomą godzinę Zachodu. SolGeom III 61.
patrz: PARAGRAF
– Odpráwiłeś multyplikowánie B, bez fatygowánia pámięci, y prędzey dwá rázy od sposobu opisánego w Párágráfie $.1. SolGeom III 99.
patrz: PARAGRAF
– Ze tá Náuká iest przydłuższa; dzielę ią na 6 Párágrafow. SolGeom III 90.
patrz: PARAGRAF
– Zegar Słoneczny w Pierścieniu zrysowáć. SolGeom III 68.
– Zwin w cyrkuł ábo w pierścień tę blászkę. SolGeom III 68.
– Beczká piwna Krákowska: Garncy 63. SolGeom III 137.
patrz: PIWNY
– Postaw Abrysowy instrument do pianá nie płasko. SolGeom III 178.
– Spodni [zegarek ekwinokcjalny] służy od porownánia dniá z nocą Ieśennego [!], y nie mało ma przykrości, w podglądániu godzin pod spodem. SolGeom III 52.
– W Figurze iest ten przypis ná lewey stronie, ktory snádno przestáwić, w podkliianiu tabliczkiey[!]. SolGeom III 154.
– ...po punktách LBMO, pokropkuy ślad znáku Niebieskiego Koziorożcá. SolGeom III 72.
– Gdy záś co po ostátnim pomknięciu zostánie, To niech zá Wielerázem nád Dzielnikiem stánie. SolGeom III 100.
– Zebyś ich wprzod przed Dzieleniem poobrácał ná sposobne frákcye: to iest. Naprzod: Cáłe abyś połamał, przydawszy im ná spodzie I. SolGeom III 122.
patrz: POOBRACAĆ
– Poprzekalay igłą ná wylot konce linii godzinnych zryfowánych ná BALC. SolGeom III 51.
– Iusze záś godziny 1.2.3.4. dádzą linie przeprowádzone przez toż centrum G, y przez punktá poprzenoszone ná linią BC. SolGeom III 45.
– Káżdey liczby nawyższey ná kolumnách, porospisuj summy w niższych kwádratách. SolGeom III 98.
– Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
patrz: PORZĄDEK
– Nie záwádzi też doyżrzec, ieżeli tablice z figurámi. Kompáktor według nástępuiącego ordynánsu powkliiał. SolGeom III 204.
– Godzinne punktá ná murze powynáyduy. [budowa zegara slonecznego] SolGeom III 72.
– ...wbiy igłę [...] w liniią południową [...] zrysowána ná desce [...] vstáwioney horyzontálnie, ábo poziemno... SolGeom III 30-31.
– O skoku liczby wolnym: álbo Progressyi Arythmetyczney. SolGeom III 164.
patrz: PROGRESYJA
– ADdycya. Additio. Przydawánie. SolGeom III 77.
– Niech będzie wałeczek NDEC, z przykrywadkiem N... SolGeom III 55.
– Prosta [nóżka] [...] ma bydź przypiełowána w końcu A, ták żeby przyrznięcie CO, z linią CO, záwárło ánguł O... SolGeom III 69.
– W Figurze iest ten przypis ná lewey stronie, ktory snádno przestáwić, w podkliiániu tabliczkiey [!]. SolGeom III 154.
patrz: PRZYPIS
– Prosta [nóżka] [...] ma bydź przypiełowána w końcu A, ták żeby przyrznięcie CO, z liniią CO, záwárło ánguł O... SolGeom III 69.
– Skok Arythmetyczny: iest postępek liczby przez przydawánie pewney liczby do terminow ostátnich. Iáki iest 1. 2. 4. 6. 8. Progressio Arithmetica. SolGeom III 80.
patrz: SKOK
– Sprawi [to] szrobká maiąca głowkę pod Tablicą w dziurzé rękoieści, á szrobuiąca się na wierzchu [...]. SolGeom III 199.
– Wiádro máłe winá Moráwskiego, Swiętoierskiego, Rákuskiego: Gárncy 20. SolGeom III 135.
– Cesarz Turecki: przed ruszeniem swego woyska [...] każdemu [janczarowi] zwykł darować po 1000 asper, to iest groszy! SolGeom III 95.
patrz: TURECKI
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
patrz: TWARZ
– Rzemieślnik niech nie zágina czopá ziedney sztuki żelazá, ále niech wczopuie w hak, sąm czop, ábyś go mogł sposobniey wmur wbiiáć obuchem. SolGeom III 70.
patrz: WCZOPOWAĆ
– Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
patrz: WEDŁUG
– Tablicá ná werificowánie godzin nocnych. SolGeom III 58.
– Potym wezmę laskę DE, większą od moiey státury z połtorey ćwierći łokćiá; ostrą od D, áby się dáłá w źięmię wetknąć ná połćwierći; y wetknę ten koniec laski w źięmię ták, żeby punkt niższy ćwierćią łokćiá od gornego końcá, zrownał z moim okiem gdy przy lasce stánę. SolGeom III 45.
– Báryłá Węgierska: Gárncy 74. SolGeom III 135.
patrz: WĘGIERSKI
– Odmierzánie proste iákiey długości dla czwartey niewiádomey, ma bydź odpráwione zwielką pilnością po sznurze prosto, nie wężykiem. SolGeom III 36.
patrz: WĘŻYK
– potrzebá [...] wielerázá poźnieyszego [...] obráć dyskretnie, ktoryby wydał summę. SolGeom III 157.
patrz: WIELERAZ
– Gdy záś co po ostátnim pomknięciu zostánie, To niech zá Wielerázem nád Dzielnikiem stánie. SolGeom III 100.
patrz: WIELERAZ
– Toż Dzielenie. Dokończy Wielorázem trudności zgádnienie. SolGeom III 148.
patrz: WIELORAZ
– ...po wydzieleniu Produktu zupełnego, przez Mnożącego, to iest spodniego; wynidzie Wieloraz rowny Mnożnemu; to iest Wierzchniemu. SolGeom III 95.
patrz: WIELORAZ
– Maią bydź wkliione [tablice] porządkiem niżey opisánym, po oberznięciu księgi. SolGeom III 204.
– O Skoku liczby wolnym: álbo Progreszyi Arythmetyczney. SolGeom III 164.
– Co iest Skok wolny liczby? Iest tedy Rząd liczb wielu, rowno się przewyższáiących iednąże Restą, álbo Rożnicą, wszytkim spolną. SolGeom III 164.
– W ráchowaniu, Wolny Skok liczby, wszytkich zdániem, Roście liczbom pobliższym Rożnice przydániem. SolGeom III 164.
– ...na wschod słońcá Márcowego y Wrześniowego, ná początku Wiosny, y Iesieni są obrocone [ściany]. SolGeom III 41.
– Nád tą rurką wytniy w Tablicy XW, dziurę ná wylot, V, wktoreybyś srzobką e, mogł przysrzobowáć Táblicę XW [...]. SolGeom III 69.
patrz: WYCIĄĆ
– W tymże kręgu, od spodu, wyrzniy dziurę a, táką, iákie wstołách bywáią ná szpągi. SolGeom III 69.
patrz: WYRZNĄĆ
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
patrz: ZEGAR