Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SolGeom III 1686 oryginał
Geometry polskiego, księga III. Zawieraiąca ostatnie Zabawy Geometry: XII. XIII y XIV. wespół z Supplementem Zabawy VII. [...] Podana do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXVI [1686]

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=117722&from=FBC
Odnotowano 123 cytatów z tego źródła
– Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
– Przydawanie: ieden z piąci sposobow rachowania [...] możesz ią z łacińska nazwać Addycya. Additio. SolGeom III 79.
patrz: ADDYCJA
– ADdycya. Additio. Przydawánie. SolGeom III 77.
patrz: ADDYCJA
– Geometrowie, ktorzy się bawią Algebrą, wyciągáią ściány nie tylko kwádratowe y Pełne. SolGeom III 150.
patrz: ALGEBRA
– Miesiąc: ma Dni 30, albo 31, álternatą. SolGeom III 135.
patrz: ALTERNATĄ
– Geometra chcąc Scianę wyciągać Kwadratu, Vżywa na tę trudność, tego apparatu. Od prawej ręki dzieli po dwa charaktery. SolGeom III 150.
patrz: APARAT
– Jeżeli grunt przechodzi milę, radzę nadstawić arkusza papieru; aniżeli węższą skalę rysować od cala iednego. Gdyżby Mappa arkuszowa, dwie mili gruntu reprezentuiąca, musiała bydz bardzo szczupła y nie wyrażna. SolGeom III 173.
patrz: ARKUSZ
– Jeżeli grunt przechodzi milę, radzę nadstawić arkusza papieru; aniżeli węższą skalę rysować od cala iednego. Gdyżby Mappa arkuszowa, dwie mili gruntu reprezentuiąca, musiała bydz bardzo szczupła y nie wyrażna. SolGeom III 173.
patrz: ARKUSZOWY
– Połsetek Płotna: ma Arszynow 40. SolGeom III 136.
patrz: ARSZYN, ARSZYNA
– Arszyn Lwowski: ma w sobie łokcia Krákowskiego ćwierci 5. SolGeom III 136.
patrz: ARSZYN, ARSZYNA
– Skok Arythmetyczny: iest postępek liczby przez przydawánie pewney liczby do terminow ostátnich. Iáki iest 1. 2. 4. 6. 8. Progressio Arithmetica. SolGeom III 80.
– Ná iedney Kolumnie od ręki práwey rozłoż dżiewięć liter Arythmetyczncych pierwiastkowych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SolGeom III 154.
– Koło Arythmetyczne: iest Instrument do snádnego multyplikowánia, y dżielenia liczb wielkich służący. SolGeom III 78.
– O skoku liczby wolnym: álbo Progressyi Arythmetyczney. SolGeom III 164.
– Cesarz Turecki: przed ruszeniem swego woyska [...] każdemu [janczarowi] zwykł darować po 1000 asper, to iest groszy! SolGeom III 95.
patrz: ASPER, ASPRA
– Cena Fanzlibru z Menice assygnowana. SolGeom III 127.
patrz: ASYGNOWANY
– O Vżywániu Instrumentu Abrysowego w Rysowániu Mapp Gránicznych, w Lásách, w Chrostách, y bágniskách. SolGeom III 172.
patrz: BAGNISKO
– Sfery ábo Bánie pełność może bydwiádomá [...] z sámego Dyámetru. SolGeom III 6.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Astronomowie drogę słoneczną ná Niebie, dzielą, ná 12. znákow Niebieskich [...] Báran. Byk. Bliźniętá. Rák. Lew. SolGeom III 31.
patrz: BARAN
– Beczká Węgierska: Bárył 3. SolGeom III 135.
– Báryłá Węgierska: Gárncy 74. SolGeom III 135.
– Geometrowie, ktorzy się bawią Algebrą, wyciągaią ściany nie tylko kwadratowe y Pełne. SolGeom III 150.
– Beczki SolGeom III 86.
patrz: BECZKA
– Beczká piwna Krákowska: Garncy 63. SolGeom III 137.
patrz: BECZKA
– beczkowego SolGeom III 23.
patrz: BECZKOWY
– BEllá Pápieru: ma Ryz 10. SolGeom III 135.
patrz: BELA, BELA, BELLA
– Ieżeli stánie summá rowna liczbie dáney, z ktoreyeś wyciągał Sciánę Kwádratową; bądź bespieczny o dobrym wyráchowániu. SolGeom III 152.
– Kiedy minuty przypisane stopniom, niedochodżą liczby 30. możesz ich bespiecznie poniecháć. SolGeom III 28.
– Ktore [tablice] niech dostaiący Księgi przeliczy ták od Bibliopoli; iáko y od Kompaktorá. SolGeom III 204.
patrz: BIBLIOPOLA
– Inszych wszytkich wierszow, produktow osobnych przeprobowáwszy, y błędliwego popráwiwszy; przez áddycyą [...] masz ie zebráć znowu. SolGeom III 96.
– EPáktá sie zowie liczbá pewna od 1, áż do 29, ktora w Kalendarżách, Brewiiarzách, w Dyurnałách, w Officiuszách, y inszych Książeczkách nabożnych, pierwsze mieysce osiada. SolGeom III 59.
patrz: BREWIJARZ
– CElé TW, Instrumentu Abrysowego mogą bydż ták niskie, iáko są opisáne w Nauce VII. SolGeom III 172.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Kiedy Liczący rowny iest Miánuiącemu Cená ich zobopolna wyrowna Cáłemu. SolGeom III 110.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Máią bydź większe w Cenie Frákcyé vznáne, W ktorych [gdy po dwie wedle siebie wypisáne, Nie wierszem, ále krzyżem przemultyplikuiesz;] Nád Liczącymi produkt większy wyráchuiesz. SolGeom III 110.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Kiedy dwoch álbo więcey frakcyi, cenę chcesz wiedzieć, one przydawáć, odeymowáć [...] potrzebá aby były części, iedney całości. SolGeom III 110.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Schiffunt: waży Centnarow 2 2/3 Máłey wagi. SolGeom III 136.
– CEntnar: ma Kamieni 5. SolGeom III 135.
– Do summowánia tráfią się rożne monety, wagi, miary [...] Centnary, kámienie, funty, łoty, Beczki, wiádra, gárnce, kwarty. SolGeom III 86.
– Będziesz miał ná Regułce Zegárowey wysokość Osi Niebieskiey dla Zegárow Horizontálnych; y oraz centrá dla Zegarow ściennych, ná te Elewácyé, ná ktore Zegáry masz robić. SolGeom III 38.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Cesarz Turecki: przed ruszeniem swego woyska [...] każdemu [janczarowi] zwykł darować po 1000 asper, to iest groszy! SolGeom III 95.
– Ten chárákter álbo notę w Podzielnym generálnym, masz náznáczyć punktem, álbo kommą. SolGeom III 101.
– Chárákter: iest literá liczby. Iákie są: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. SolGeom III 77.
– [...] wbiy igłę [...] w liniią południową [...] zrysowáną ná desce [...] vstawioney horyzontálnie, ábo poziemno [...]. SolGeom III 90-91.
– [...] náznácz []...] punkta potrzebne do postáwienia centrum, y wysokości Osi Niebieskiey w kompásách Horyzontálnych y ściennych. SolGeom III 36.
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
– [...] po obudwoch koncach linii, nápisz słowá Godziny horizontalne. SolGeom III 37.
– Kwintel: Denarow 4. SolGeom III 135.
patrz: DENAR
– 7. Kolumná: Zámyka Wagę monety, determinuiącą wielkość monety. SolGeom III 128.
– GEometrá zupełny, iest ná trzy części rozłożony, z ktorych, Część káżda, liczbę ná wierzchu kart poczyna od 1. y litery obiecádła na spodzie Duernow od pierwszey litery, A.Przeto aby Duernow Wtorey álbo Trzeciey części nie mięszáli, z Duernámi Częśći pierwszy: niech vpatruią: że Duerny Części wtorey, máią przypisánie ná spodzie kart [...] Część 2. A Duerny Częsći trzeciy [...] Część 3. SolGeom III 204.
patrz: DUERN
– Dwádzieściopiąciokątowi, rowną Sferę vczynisz. SolGeom III 15.
– Dwádzieściopiąciokątowy. czytay Dwánaściopiąciokątowy. [errata]. SolGeom III 203.
– [...] w Ośmiotryágule iest proporcya Ośmioráká; we Dwádziersciotryángule, dwádzieścioráká. SolGeom III 15.
– Dwádzieściopiąciokątowy. czytay Dwánaściopiąciokątowy. [errata]. SolGeom III 203.
– Regułá záłożenia dwoynego, obiera Dwie liczbie spodobáne, á Prawdę otwiera. SolGeom III 145.
patrz: DWÓJNY
– Restá cáła, nád liniyką pociągniona, zá scianą [...] była wypisána: á pod nią Dwoyściáná [...]. SolGeom III 152.
– O wynálazku nowym, ktorym możesz bráć części dziesięćtysiączne káżdego podziału z dziesiąci [...]. SolGeom III 183.
SolGeom III 29.
patrz: EKWATOR
– [...] odpráwiłeś multyplikowánie B, bez fatygowánia pámięci, y prędzey dwá rázy od sposobu opisánego w Párágráfie §. 1. SolGeom III 99.
– GRzywná feinu: Łotow 16. SolGeom III 135.
patrz: FEJN
– FRákcya: iest część iáka, álbo częśći liczby cáłey, dwiemá liczbámi, nád liniyką wypisánymiey[!]. SolGeom III 78.
patrz: FRAKCJA
– Geometrá Wydziału tego pierwszego w ráchowániu od lewey ręki, 56; wynaydzie ściánę 7, nabliższą. SolGeom III 151.
– [...] po obudwoch koncach linii, nápisz słowá Godziny horizontalne. SolGeom III 37.
patrz: GODZINA
– Záczym Grzywná Złotá: liczy Káratow 224 Sexcentlow: 896, Gránow: 3584. SolGeom III 134.
patrz: GRAN, GRANUM
– [...] podział grzywny iedney srebrá, może bydź czyniony ná ináksze części, do vpodobánia, iáko ná dragmy, skrupuły, Gráná. SolGeom III 129.
patrz: GRANO
– Od Zachodu godżiny fárbuię rożowym. Dla odmiány kolorem: Wschodnie gryszpánowym. SolGeom III 75.
– Będziesz miał gotowy Instrumencik, bárdzo wygodny ná bránie minut z kwádránsá swego. SolGeom III 187.
– Słupow iest pięć rodzáiow, ktore Architekci názywáią: Toskáńskie, Doryckie, Ionickie, Koryntyáckie Rzymskie ábo składsáne. SolGeom III 1.
patrz: JONICKI
– Koło Arythmetyczne: iest Instrument do snádnego multyplikowánia, y dżielenia liczb wielkich służący. SolGeom III 78.
patrz: KOŁO
– Liczbá godzin y minut [...] w komorce krzyżowey spolney, będzie godziná z minutámi, o ktorey słońce záchodzi SolGeom III 60.
– Te [tablice] podziel wszytkie liniiámi poprzecznymiey, rowno od siebie odległymiey, ná 9. komorek. SolGeom III 68.
– W tey Figurze 5. masz przydany wierzch páchołká EL z komorką p q b d, ná perpendykuł: y okow iego Q R Z. SolGeom III 172.
– [...] náznácz []...] punkta potrzebne do postáwienia centrum, y wysokości Osi Niebieskiey w kompásách Horyzontálnych y ściennych. SolGeom III 36.
patrz: KOMPAS
– Beczká piwna Krákowska: Garncy 63. SolGeom III 137.
patrz: KRAKOWSKI
– Kwádrat: iest liczbá wychodząca z przemultyplikowáney iákiey liczby przez onęż sámę. Iáka iest, 4: gdy 2, przez 2, multyplikuiesz. [...] Numerus quadratus. Zowie się ieszcze, Liczba płaska: Numerus plantus, że iey iednośći roztáwione[!] ná kwádrat, płászczyzne sámą osadzáią, á nie biorą się w głąb, iáko liczbá Pełna. SolGeom III 78.
patrz: KWADRAT
– Ná iedney Kolumnie od ręki práwey rozłoż dżiewięć liter Arythmetyczncych pierwiastkowych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SolGeom III 154.
patrz: LITERA
– Arszyn Lwowski: ma w sobie łokcia Krákowskiego ćwierci 5. SolGeom III 136.
patrz: LWOWSKI
– Przydatek [...] nà informcyą Ich Mośćiów Pànow Kommisarzow, Dozorcow, y Arendarzow Menicznych. SolGeom III 127.
– Vnkoszty Meniczne [tablica mennicza]. SolGeom III 127.
– TABLICA MENICZNA. Rozłożona nà Kolumn 10. zàwieràiąca pięćioràką Monetę. SolGeom III 127.
– Mnożny: iest liczbá, którą insza multyplikuié: Iáko gdy przez 4, multyplikuię 3; liczbá 3, náżywa się Mnożny. Multiplicandus. SolGeom III 79.
patrz: MNOŻNY
– EPáktá sie zowie liczbá pewna od 1, áż do 29, ktora w Kalendarżách, Brewiiarzách, w Dyurnałách, w Officiuszách, y inszych Książeczkách nabożnych, pierwsze mieysce osiada. SolGeom III 59.
patrz: NABOŻNY
– Odciąg wprzod Całe, o bok gdy frákcyie máią, Ktore z osobná podle, swoię Restę dáią. SolGeom III 119.
patrz: O BOK
– W tey Figurze 5. masz przydany wierzch páchołká EL z komorką p q b d, ná perpendykuł: y okow iego Q R Z. SolGeom III 172.
patrz: PACHOŁEK
– Przerachujże ná członkách pálcowych ręki iedney, dni od weścia słońcá wten znák, áż do dniá dánego. SolGeom III 32.
patrz: PALCOWY
– Tylko to przydawam, że się we trzech rzeczách Abrysowy Instrument, roźni od Pántometru. SolGeom III 170.
– BEllá Pápieru: ma Ryz 10. SolGeom III 135.
– Odpráwiłeś multyplikowánie B, bez fatygowánia pámięci, y prędzey dwá rázy od sposobu opisánego w Párágráfie $.1. SolGeom III 99.
patrz: PARAGRAF
– Ze tá Náuká iest przydłuższa; dzielę ią na 6 Párágrafow. SolGeom III 90.
patrz: PARAGRAF
– Z Párágrafu pierwszego miey wiádomą godzinę Zachodu. SolGeom III 61.
patrz: PARAGRAF
– Zegar Słoneczny w Pierścieniu zrysowáć. SolGeom III 68.
– Zwin w cyrkuł ábo w pierścień tę blászkę. SolGeom III 68.
– Beczká piwna Krákowska: Garncy 63. SolGeom III 137.
patrz: PIWNY
– Postaw Abrysowy instrument do pianá nie płasko. SolGeom III 178.
– Spodni [zegarek ekwinokcjalny] służy od porownánia dniá z nocą Ieśennego [!], y nie mało ma przykrości, w podglądániu godzin pod spodem. SolGeom III 52.
– W Figurze iest ten przypis ná lewey stronie, ktory snádno przestáwić, w podkliianiu tabliczkiey[!]. SolGeom III 154.
– ...po punktách LBMO, pokropkuy ślad znáku Niebieskiego Koziorożcá. SolGeom III 72.
– Gdy záś co po ostátnim pomknięciu zostánie, To niech zá Wielerázem nád Dzielnikiem stánie. SolGeom III 100.
– Zebyś ich wprzod przed Dzieleniem poobrácał ná sposobne frákcye: to iest. Naprzod: Cáłe abyś połamał, przydawszy im ná spodzie I. SolGeom III 122.
patrz: POOBRACAĆ
– Poprzekalay igłą ná wylot konce linii godzinnych zryfowánych ná BALC. SolGeom III 51.
– Iusze záś godziny 1.2.3.4. dádzą linie przeprowádzone przez toż centrum G, y przez punktá poprzenoszone ná linią BC. SolGeom III 45.
– Káżdey liczby nawyższey ná kolumnách, porospisuj summy w niższych kwádratách. SolGeom III 98.
– Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
patrz: PORZĄDEK
– Nie záwádzi też doyżrzec, ieżeli tablice z figurámi. Kompáktor według nástępuiącego ordynánsu powkliiał. SolGeom III 204.
– Godzinne punktá ná murze powynáyduy. [budowa zegara slonecznego] SolGeom III 72.
– ...wbiy igłę [...] w liniią południową [...] zrysowána ná desce [...] vstáwioney horyzontálnie, ábo poziemno... SolGeom III 30-31.
– O skoku liczby wolnym: álbo Progressyi Arythmetyczney. SolGeom III 164.
patrz: PROGRESYJA
– ADdycya. Additio. Przydawánie. SolGeom III 77.
– Niech będzie wałeczek NDEC, z przykrywadkiem N... SolGeom III 55.
– Prosta [nóżka] [...] ma bydź przypiełowána w końcu A, ták żeby przyrznięcie CO, z linią CO, záwárło ánguł O... SolGeom III 69.
– W Figurze iest ten przypis ná lewey stronie, ktory snádno przestáwić, w podkliiániu tabliczkiey [!]. SolGeom III 154.
patrz: PRZYPIS
– Skok Arythmetyczny: iest postępek liczby przez przydawánie pewney liczby do terminow ostátnich. Iáki iest 1. 2. 4. 6. 8. Progressio Arithmetica. SolGeom III 80.
patrz: SKOK
– Sprawi [to] szrobká maiąca głowkę pod Tablicą w dziurzé rękoieści, á szrobuiąca się na wierzchu [...]. SolGeom III 199.
– Wiádro máłe winá Moráwskiego, Swiętoierskiego, Rákuskiego: Gárncy 20. SolGeom III 135.
– Cesarz Turecki: przed ruszeniem swego woyska [...] każdemu [janczarowi] zwykł darować po 1000 asper, to iest groszy! SolGeom III 95.
patrz: TURECKI
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
patrz: TWARZ
– Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
patrz: WEDŁUG
– O Skoku liczby wolnym: álbo Progreszyi Arythmetyczney. SolGeom III 164.
– Co iest Skok wolny liczby? Iest tedy Rząd liczb wielu, rowno się przewyższáiących iednąże Restą, álbo Rożnicą, wszytkim spolną. SolGeom III 164.
– W ráchowaniu, Wolny Skok liczby, wszytkich zdániem, Roście liczbom pobliższym Rożnice przydániem. SolGeom III 164.
– Nád tą rurką wytniy w Tablicy XW, dziurę ná wylot, V, wktoreybyś srzobką e, mogł przysrzobowáć Táblicę XW [...]. SolGeom III 69.
patrz: WYCIĄĆ
– W tymże kręgu, od spodu, wyrzniy dziurę a, táką, iákie wstołách bywáią ná szpągi. SolGeom III 69.
patrz: WYRZNĄĆ
– [...] zrysuiesz go [zegar północny] przez zegar Horizontálny [...] byleś twarz Horizontálną z stylem wywrocił ku ziemi [...]. SolGeom III 51.
patrz: ZEGAR