Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BanHist 1650 oryginał
BANKIET Albo HISTORIA Iáko Adam bankietował trzech Synow swoich iuż żonátych z pokrewnemi/ y Przyiaćielmi/ Tudźiesz Iana młodźieńcá pobożnego, y mądrego, y co zá koniec tego Bankietu ták zły iako y dobry Rzecz niemniey vćieszna iako y pożyteczna ku czytaniu, osobliwie przy bankietach, y bieśiadach Przyiaćielskich/ przez Ia iestem ktory iestem

http://elibrary.mab.lt/handle/1/9749
Odnotowano 157 cytatów z tego źródła
– Śmiali się y żartowali wszyscy Synowie [...] Adamowi/ że iedno dziecię zwyciężyło wszytkich bikow [w chórze w dyspucie religijnej dyszkant zwyciężył alta, tenora i basa]. BanHist 32.
– Adoruię cię CHryste JEzu Zbáwicielu moy wspołeczności oney niegdy adoratiey ktorąć w człowieczenstwie twoim/ Boga Oycá twego [...] vczynił. BanHist 107-108.
patrz: ADORACJA
– Adoruię cię CHryste IEzu zbáwicielu moy wspołecznosci oney niegdy adoratiey ktorąć w człowieczenstwie twoim/ BOga Oycá twego [...] vczynił. BanHist 107-108.
patrz: ADOROWAĆ
– Prágnę [...] aby cię [Jezusa] [...] ludzie po wszytkich kraiách świátá tego będący/ adorowali y wenerowali. BanHist 108.
patrz: ADOROWAĆ
– Gdy adwersarz ręce ná máże sądziemu/ vczestuie go/ przedaruie/ y przesoli/ y z prostego będzie krzywy. BanHist 43-44.
patrz: ADWERSARZ
– Czego że nie czyniemy [nie] tylko Omegá złego/ lecz częstokroć y Alpha niedobrego doznawámy. BanHist 98.
patrz: ALFA
– Ia iestem Alpha y Omega [słowa Chrystusa]. BanHist 97.
patrz: ALFA
– BAS, TENOR. ALT [mówią] My wszytkich rzeczy oraz miłość zawieramy, Gdy w bogáctwách, godnościách, roskoszy szukámy. BanHist 30.
patrz: ALT
– Które to słowá Duchá świętego gdy iuz przydłużey rozstrząsał [Adam]/ poczęłá go nieladá alteracyá nie ná ciele/ lecz ná duszy/ y sercu trápić. BanHist 195.
patrz: ALTERACJA
– O dobroci y miłości rozumem y Anyelskim niepoięta! BanHist 110.
– przed nim idą chory Anyelskie ze wszytką mocą y rozkázowániem BanHist 112.
– Co gdyby się serdecznie vwáżyło/ poszłoby zá tym iżbysmy Paná nászego w tym pokarmie Anyelskim będącego/ lepiey y ostrożniey prziymowáć [!] do duszy y sercá naszego przez vstá nasze częstokroć snadź dlá grzechow rozmaitych/ ktore z tychże vst wychodzą nie cudne/ vsiłowali. BanHist 114..
– Im się wyżey wyniosłością animuszow swoich podbiiaią [ludzie pyszni] tymbarziey pana obrazaią. BanHist 148.
– Zaostrzyłeś mi appetit do dłuższego słuchania mądrey mowy twoiey. BanHist 74.
– Co się tu namieniło naprzykład o męce Pańskiey/ toż masz rozumieć applikuiąc duchownie szczegulnym sprawom Zbawiciela twego. BanHist 157.
patrz: APLIKOWAĆ
– Tylkoby vszy zatuliwszy słuchać takich Argumentow od Chrześcianina y Katholika [że nie liczą się racje teologiczne]. BanHist 45.
patrz: ARGUMENT
– Owemisz usty Ciało jego y Krew Boską bieżesz: w których iest y pycha? Niewaz się tego niewaz o nędzniku. Pan pokorny pyszną tę twoią skruszy armaturę/ y ciebie samego w niskie/ y wieczne zapędzi lochy. BanHist 116.
– O IEZV, IEZV, IEZV OTo, ná vtulenie niewymownego Pragnieniá twego, ten vbożuchny Bankiecik moy [utwór literacki pt. Bankiet albo historia...], á raczey twoy offiaruię, Poświęcam, dáię y oddáię [...]. BanHist 1 nlb.
patrz: BANKIECIK
– Pan pokázał iz to prawie Boski bankiet ná ktorym ludzie do miłości Boskiey wzbudzáią się/ y nawyższego bánkietownika Ducha ś. gotuią się. BanHist 86-87.
patrz: BANKIET
– Przed wieki/ y ná wieki on we mnie á iá w nim/ vciesznie będziemy bánkietowáć [Jezus o Bogu Ojcu]. BanHist 84.
– [...] Gdy przyidźie Duch prawdy, nauczy was wszelkiey prawdy; przez co Pán pokázał iż to práwie Boski bankiet ná ktorym ludźie do miłośći Boskiey wzbudzáią się/ y naywyższego bánkietowniká Duchá ś. gotuią się. BanHist 86-87.
– BAS, TENOR, ALT My wszytkich rzeczy oraz miłość zawieramy, Gdy w bogáctwách, godnościách, roskoszy szukámy. BanHist 30.
patrz: BAS, BAS, BASS
– Y dotego mu na koniec przyszło iz racząc sobie opił się iako bąk/ że też ledwo się na ziemię nie obalił. BanHist 10.
patrz: BĄK
– Ięzykiem kozdego ziemiániná bezecnie tykaiąc/ przechodzisz po ziemi? BanHist 116-117.
– Trzymaią bęben y harfę, y weselą się przygłosie muzyki. BanHist 9.
patrz: BĘBEN
– Dobry to záiste Bankiet gdzie są rozmowy litości pełne nad krewkością ludzką. Dlátego też biesiadowáł [Jezus] przy swoiey ostatniey biesiedzie y o miłości ku bliźniemu... BanHist 79.
– Miły to będzie Pánu bánkiet/ gdy przy podánym miłosnym pokármie bliźniemu/ wprowadzáne będą BOgu miłe o wnętrzney y prawdziwey miłości przeciw temuż bliźniemu biesiády. BanHist 81.
– Dobry to záiste Bankiet gdzie są rozmowy litości pełne nad krewkością ludzką. Dlátego też biesiadowáł [Jezus] przy swoiey ostatniey biesiedzie y o miłości ku bliźniemu... BanHist 79.
– Mam zwyczay [...] obiádem hoynym przeciw blademu vzbroić się głodowi. BanHist 6.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– Alboli też z tákiemi bierzesz Pána vsty/ ktore w niebo bluźnierstwy twymi podnosisz? BanHist 116.
– On [gospodarz] porzuciwszy Páná z błahym by iákim sługą iego/ począł mile rozmáwiáć. BanHist 73.
– Po mnie práwie iako po lichym błocku depcą [ludzie]. BanHist 170.
patrz: BŁOCKO
– Iestem człowiekiem z ziemi/ błockiem z błocka. BanHist 124.
patrz: BŁOCKO
– [...] Sumn[ienie]: boleiąc y stękaiąc mowi: Jeśli masz co rozumu Adamie: vważ te słowá strászliwe Prorockie: [...] niechay wyginie z ziemię pamiątká ich, przeto że nie pámiętał czynić miłosierdzia. BanHist 24.
patrz: BOLEĆ
– Ná co mu Sumnienie iuż barziey żałosne y bolesne: Jedli cudzy siłę iego, á on nie wiedział. BanHist 10.
– Boleść naywiększą nayboleśniejszey pánny/ á prawie niepoiętą przy skonániu Syna swego ná Krzyżu [...] rozważay. BanHist 182.
– [Chrystus] znosił boleści wnętrzne/ y zewnętrzne/ krzywdy/ zelżywości/ vrągániá/ niewdzięczności/ zdrády y czyhániá ná śmierć niepoiedenkroć od złośliwych ludzi. BanHist 109.
patrz: BOLEŚĆ
– Gdzie przez te ták ciężkie bole/ proś ábyć vprosiłá matká boleści/ wszytkich ran dusze twoiey zleczenie. BanHist 181.
patrz: BOLEŚĆ
– Bodzie się daley on [Miłośnik ciernia - jedna z postaci] cierniem swoim: Rozdać mi potrzebá ná chłopki zboże/ nápoy/ sol/ y co innego: á muszą płacić poczemu podoba mi się. Bodzie sie y Sumnieniem: Kto zbiera niesłusznie, innym zbiera. BanHist 16-17.
– Ia iestem Alpha y Omega [słowa Chrystusa]. BanHist 97.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Mnieyszy grzech iest mięsá bydlęcego w Piątek pozywáć/ á niż w posądzaniu ieść Brátá swego w Chrystusie mięso. BanHist 54.
– Syn mnieyszy [Adama] Miłośniczek siana/ prawie się rozpasawszy/ iuż do tego iuż do owego pułmiska sięgaiąc/ a żadnemu nie przepuszczaiąc byle tylko smakowi bydlęcemu y lubości mogł dogodzić. BanHist 5.
– Śmiali się y żartowali wszyscy Synowie [...] Adamowi/ że iedno dziecię zwyciężyło wszytkich bikow [w chórze w dyspucie religijnej dyszkant zwyciężył alta, tenora i basa]. BanHist 32.
patrz: BYK
– Nie znamy się ná szkrupułách; á tak nalepiey/ komory cadzic/ á wielbłądy połykáć. BanHist 46.
– Też y ia chcę być wzgardzony iáko kmiotek drugi dlá IEzusá/ áze chłopku wzgárdá/ to nie dziw. BanHist 101.
patrz: CHŁOPEK
– Czynsze wybiorę od wszystkich chłopkow aż do halerza. BanHist 16.
patrz: CHŁOPEK
– Mogę ia tu naśladowáć/ ná dobre moie onego chłopięciá (lubo on ná złe) ktory nie mogł się żadną miárą nauczyć pierwszey litery A. BanHist 42.
patrz: CHŁOPIĘ
– Człowiecze/ ktoremiż ty usty Zbáwiciela twego prziymuiesz? Czyli temi/ o ktorych Krolewski Prorok; Niemasz u uściech ich prawdy: grob otwarty gardło ich, ięzyki swoiemi zdradliwie poczynali? [...] Temili vsty zbawienie prziymuiesz twoie/ ktoremi chodzisz przewrotnie/ iako mowi Sálomon? Niechodź zniemi do Paná. BanHist 115-116.
patrz: CHODZIĆ
– SErce ludzkie ná świecie nigdy nie prożnuie, Komukolwiek przez miłość vstawnie hołduie. BanHist 29.
– przed nim idą chory Anyelskie ze wszytką mocą y rozkázowániem BanHist 112.
patrz: CHÓR, CHÓR, CHUR, HÓR, KÓR
– Dwudźiesty szosty dźień/ niech ći presentuie wesele y radość gdy zmártwychwstałego/ y chwalebnego Syna swego tá pánná oglądała [...]. BanHist 182.
patrz: CHWALEBNY
– Y gdy by mu nie oneż Secretum meum mihi, táiemnicá moiá mnie/ broniło/ z skury by wyskoczył. Y mowił to w sercu: o ktoż by mi to dał ábym ten czásek drogi/ ktory to márnietráwię/ strawił z námilszym moim w oddaleniu od oczu ludzkich/ y z nim się vćieszyć mogł práwdźiwie! BanHist 32.
patrz: CZASEK
– Adoruię cię CHryste JEzu Zbáwicielu moy wspołeczności oney niegdy adoratiey ktorąć w człowieczenstwie twoim/ Boga Oycá twego [...] vczynił. BanHist 107-108.
– [...] winá y miodem dolewał/ y drugim napoiem zaprawował [...]. BanHist 11.
– Wnastępuiący dźień przypátruy się przedziwnie miłemu przez 9. mieśięcy Páná IEzusá/ w żywocie náświętszym tey Pánny noszeniu. Ktorego proś áby serce y duszá twoiá/ mogłby być przybytkiem Duchowi świętemu/ y wszytkiey Troycy przenaświętszey mieszkaniem; y dla tegoż mow dźiewięć kroć/ błogosłáwiony żywot ktory cię nośił/ y pierśi ktoreś ssał. BanHist 177.
– Nie godźić się czásu drogiego marnie na gadkách/ żártách tráwić/ á coż ná cięższych Boskich obrázách? BanHist 34.
patrz: GADKA
– Mam zwyczay [...] obiádem hoynym przeciw blademu vzbroić się głodowi. BanHist 6.
patrz: GŁÓD
– Nie wielkiec było iabłuszko w Raiu/ lecz wiele złego nábroiło. BanHist 43.
– Ten tedy Pocieszyciel y w miłości z Bogiem człowieká iednoczący. Duch święty [...] on was wszystkiego nauczy. BanHist 86.
– [...] wszytko zgoła raczył cierpieć, dla miłości twey [...] co iednokolwiek Bog Ociec dopuścił, lubo na tak miłego Syna swego [...]. BanHist 127.
– [...] w niepokutuiącym sercu ież ma iamę, y wychował ieżętá [...]. BanHist 119.
patrz: JEŻĘ
– Dla przyiácielá człowieká nie godzi się czynić siebie nieprzyiácielem CHrystusa/ nażbyt [!] się czestuiąc: nádto człowiek/ przyiácielem nie długo/ á czásem falszywym [!]/ á P. Bog ná wieki: á żem brat Waszmości w Chrystusie Pánie to prawdá; lecz się boię/ áby mię dla tego w piciu bráterstwá sumnienie moie nie strofowáło y nie katowáło: Chociaż to Waszmość dobrym końcem czyni ták mię ochotnie czestuiąc. BanHist 49.
patrz: KATOWAĆ
– IEZUS NAZARANSKI KROL ZYDOWSKI Cierpiał przykre y gęste katowania [...]. BanHist 129.
patrz: KATOWANIE
– W kościách/ ktore ácz nie były pokruszone, ale rozmáicie katowáne [cierpiał Jezus]. BanHist 132.
patrz: KATOWANY
– Czytáćby o tem Kśięgi Lewityckie c. 21. y Deut: 15. BanHist 63.
patrz: LEWITYCKI
– W tym począł bydź rad Synom y Przyiáćiołom swoim/ á oni też nie od tego/ á osobliwie Syn mnieyszy Miłośniczek sianá/ práwie się rozpasawszy/ iuż do tego iuż do owego pułmiska śięgaiąc/ á żadnemu nie przepuszcźaiąc byle tylko smákowi bydlęcemu y lubośći mogł dogodźić. BanHist 5.
patrz: LUBOŚĆ
– Mowi owe: Biadá ktory łupisz; aza y sam złupion nie będżiesz? Y rachuy wszytko/ powie ciernia Miłośnik. BanHist 16.
patrz: ŁUPIĆ
– WYznawam tobie Oycze Pánie niebá y źiemie, żeś te rzeczy zákrył, przed mądrymi y rostropnymi, á obiáwiłeś ie máluczkim. BanHist 270.
patrz: MALUCZKI
– Gdzie przez te ták ciężkie bole/ proś ábyć vprosiłá matká boleści/ wszytkich ran dusze twoiey zleczenie. BanHist 181.
patrz: MATKA
– On [gospodarz] porzuciwszy Páná z błahym by iákim sługą iego/ począł mile rozmáwiáć. BanHist 73.
patrz: MIELE, MILE, MILE, MIŁO
– NAmileyszy Braćiá y Przyiáćiele moi/ spowiádám się wam iż táki mam zwyczay/ y włásna mi to iest/ ćiałku memu we wszytkim dogodźić iáko to wyspáć się ná miękuchney/ á práwie łabędźiey/ do woli pośćieli/ á wstáwszy wodeczki iákiey dobrey dlá pośiłku nápić się/ potym śniadaniem nie błáhym vstáwáiące pokrzepić śiły; ná koniec obiádem hoynym przećiw bládemu vzbroić się głodowi/ rád bowiem bárzo smáczno iadam/ dáł mi to Bog/ nápić się też czego dobrego y osobliwego mám wezwyczaiu. BanHist 6.
patrz: MIĘKUCHNY
– Ruminowáć będę post 40dniowy y pokutę Páná CHrystusową z bestiámi ná puszczy; y wezmę ná siebie osobę pokutuiącego/ y oraz pomyślać będę/ o godnych owocach pokuty świętey/ iáko pokutowáł Zbawiciel nasz/ náteyże puszczy osobliwie 40. Dni przez post modły y milczenie. BanHist 101-102.
patrz: MILCZENIE
– Syn mnieyszy [Adama] Miłośniczek siana/ prawie się rozpasawszy/ iuż do tego iuż do owego pułmiska sięgaiąc/ a żadnemu nie przepuszczaiąc byle tylko smakowi bydlęcemu y lubości mogł dogodzić. BanHist 5.
– Zá kroplę miodu/ dáię vczty y wesela/Vćiechę momentową/ Bogá y dobr wiela Pozbywam y zá ssłodkie iedno zákropienieW napoiu/ wieczne biorę z bogaczem prágnienie. BanHist 199.
patrz: MOMENTOWY
– [...] dobrym żołądkom nie zászkodzą y surowe Ostrygi morskie. BanHist 40.
patrz: MORSKI
– Oycze iesli można rzecz niech odeydzie precz odemnie ten kielich [...]. BanHist 134.
patrz: MOŻNY
– Zaprawdę trzebaby nam czytáć w tey mierze S. Bázylego ktory dobrze myie takich/ ktorzy iedną ręką czestuią/ á drugą zabiiaią. BanHist 55.
patrz: MYĆ
– NAbożniku fałszywy/ czemu co podłego To Bogu ofiáruiesz/ świátu co dobrego? Wiedz/ że Boskie ná twoy fałsz/ oczy poglądáią/ Iáką ty miárką mierzysz tákąć odmierzáią. BanHist 220.
patrz: NABOŻNIK
– Lecz y to mężnemu Hetmanowi należyta, aby nie tylko na innych placach, ale y przy samych bankietach, złych a nieposłusżnych sobie żołnierzow nie przepominał, y swoią onym groźił surowośćią. BanHist 92.
patrz: NALEŻYTA
– Ieść będą vbodzy/ y násycą się. Y we dni głodu. BanHist 70.
– [...] Sumn[ienie]: boleiąc y stękaiąc mowi: Jeśli masz co rozumu Adamie: vważ te słowá strászliwe Prorockie: [...] niechay wyginie z ziemię pamiątká ich, przeto że nie pámiętał czynić miłosierdzia. BanHist 24.
patrz: NIECHAJ
– Będę martwił me ćiáło przez niedosypiánie/ Przez pokarmu zmnieyszenie/ przez niedopiiánie: Bym śię mogł stáć nieiáko podobny Aniołom: Y w niebie kroluiącym Boskim przyiáćiołom: Włośiennicą y biczami będę orał ćiáło/ By z śiebie Kwiat czystośći Anielskiey wydálo. BanHist 262.
– [...] Zoná iego [człowieka łakomego] náimie Nienasycenie/ rzecze do mężá: á coż to będzie/ byś y dziesięć nábył máiętności? ktore względem moiey potrzeby/ zá nic nie będą [...]. BanHist 18.
– Piekło y zatracenie, nie bywaią nigdy napełnione; ták y oczy człowiecze nie nasycone. BanHist 18-19.
– [...] zá nieprzystoyną bysmy poczytali/ aby stoły wytwornieyszą mieli ozdobę swoią/ a niż stoł na ktorym chleb y pokárm Anyelski przebywá [...]. BanHist 113.
– Záczym bysmy za niesłuszną być rozumieli/ áby pokoie domowe porządnieysze byli/ á niż Boskie. BanHist 113.
– Ian przypátruiąc śię nie owszeki[!] wesołey twárzy Adámowey/ y owszem łzámi nieiákoż obmytey: Spyta go z vfnośćią mowiąc: Co śię dźieie z tobą? BanHist 210.
patrz: OBMYTY
– Będe grzechy oplákiwał. Swiát wszytek łzámi obmywał. BanHist 255.
patrz: OBMYWAĆ
– Piekło y zatracenie, nie bywaią nigdy napełnione; ták y oczy człowiecze nie nasycone. BanHist 18-19.
patrz: OKO
– Ia iestem Alpha y Omega [słowa Chrystusa]. BanHist 97.
patrz: OMEGA
– Y dotego mu na koniec przyszło iz racząc sobie opił się iako bąk/ że też ledwo się na ziemię nie obalił. BanHist 10.
patrz: OPIĆ SIĘ
– Dobry to záiste Bankiet gdzie są rozmowy litości pełne nad krewkością ludzką. Dlátego też biesiadowáł [Jezus] przy swoiey ostatniey biesiedzie y o miłości ku bliźniemu... BanHist 79.
patrz: OSTATNI
– [...] dobrym żołądkom nie zászkodzą y surowe Ostrygi morskie. BanHist 40.
– Przypomniałem idąc, żem wiele opuśćił z paćiorkow y nabozeństw niektorych. BanHist 39.
– Zakonnikow lepak chcemy áby wszyscy pałali od miłości Bożey/ nie iedząc áni piiąc. BanHist 53.
patrz: PAŁAĆ
– GDybym iasność Twoię tu zalecić chciał, musiałbym nie małą tą kartą wysokie Twoie Cnoty zawrzeć, ale całe o nich panegiryki pisać. BanHist VII nlb.
– [Jezus] jest Smysłamy naysubtelnieyszy. Komplexiey Panięcey. BanHist 122.
patrz: PANIĘCY
– Mnieyszy grzech iest mięsá bydlęcego w Piątek pozywáć/ á niż w posądzaniu ieść Brátá swego w Chrystusie mięso. BanHist 54.
patrz: PIĄTEK
– Nazaiutrz wstáwszy iuż dobrze ku południowi Adam [...] przypomniał sobie wczorayszą tragedią/ y bárzo się począł iáko potrzeźwu frásowáć [...]. BanHist 37.
– Był [Jezus] w vstá od Iudasza zdrayce, ktory go wydał, pocałowany. BanHist 131.
– Názaiutrz Adam chcąc się pochmielić z swoimi: niespodzianie zábáwia się z Ianem miłośnikiem IEZUSOWYM. BanHist 37.
– Adam [...] nie mogąc sobie rády dodáć pośle raz y drugi po Syny/ y Przyiácioły pozostáłe po tey woynie; aby go cieszyli/ á Sámi się pochmielili. BanHist 37-38.
– Trochę pochrząkawszy [biesiadnicy nad rannym towarzyszem] iako kwiczące zwierzętá więc zwykli/ gdy iedno z nich vwięźnie [...] odeszli/ aby zabáwę swoią konczyli BanHist 29.
– Tak potrzeba poniżyć/ y podeptać nie iednego/ y wniwecz obrocic. BanHist 23.
patrz: PODEPTAĆ
– [Ubodzy] wspomniáwszy na niewczasy/ y niedostátki/ y vtrápienia P. Iezusa oblubieńca swego iż są y bywaią tym podobnieyszemi onemu/ przetoż niewymownie cieszą się w tákich niedostatkach. BanHist 69.
– Ale nie rozumiej abym ja zawżdy zwykł wednie nazbyt podraczywać/ częstokroć abowiem noc to noc zawiaduje/ kiedy to więc i wzgorszenia niemasz/ i P. Bóg nie widzi. BanHist 45.
– Co gdyby się serdecznie vwáżyło/ poszłoby zá tym iżbysmy Paná nászego w tym pokarmie Anyelskim będącego/ lepiey y ostrożniey prziymowáć [!] do duszy y sercá naszego przez vstá nasze częstokroć snadź dlá grzechow rozmaitych/ ktore z tychże vst wychodzą nie cudne/ vsiłowali. BanHist 114..
patrz: POKARM
– Ná Iagodách/ ktore były potłuczone, y zeszpecone [cierpiał Jezus]. BanHist 132.
– Nádto powonienie też mam bárzo ostre/ y dla tegoż oleyki drogie zawsze mám przysobie. BanHist 7-8.
patrz: POWONIENIE
– [...] Ktore to słowa Duchá świętego gdy iuż przydłużey rozstrząsał [Adam]/ poczęłá go nie lada alteracyá nie ná ćiele/ lecz ná duszy/ y sercu trápić [...] BanHist 195.
– On iednak będąc przygłuchszym postaremu latá żądzą nie nasyconą po pułmiskach... BanHist 5.
– Więc inni mię v słupá okrutnie biczuią/ inszi ćierniem mi głowę ostrym koronuią inni trzćiną miąższą do głowy mey przybiiaią a nawiętsze w tym vtrápienie było moie/ że natwarz mą Boską znowu pluiąc szyderze moi przyklękiwali/ y krolem mię iáko głupiego y szálonego nazywáli/ Czegoś ty ieszcze nic nie sprobowáł. BanHist 169.
– [...] czásem gościowi miłemu vkazać spłendece swą przysłuszá/ żeby też nie ládaiako o mnie ludzie rozumieli. BanHist 15.
– A modląc się strzec się będziemy roztárgnieniá/ oziębłości/ teskności w modłach naszych. BanHist 192.
– A gdy go Iudász przedáwał ták tanie/ boleiąc ruminował w sercu swoim. BanHist 155.
patrz: RUMINOWAĆ
– WESRZODE Ruminowáć będę post 40dniowy y pokutę Páná CHrystusową z bestiámi ná puszczy; y wezmę ná siebie osobę pokutuiącego/ y oraz pomyślać będę/ o godnych owocach pokuty świętey/ iáko pokutowáł Zbawiciel nasz/ náteyże puszczy osobliwie 40. Dni przez post modły y milczenie. BanHist 101-102.
patrz: RUMINOWAĆ
– IAN iednák począł bárziey się niż wczorá wymáwiáć ruminuiąc to w sobie/ nie mam zapráwdę iść poco; widziałem ko niec tey dobrey myśli wczorayszey. BanHist 38.
patrz: RUMINOWAĆ
– Podtákową biesiádę y wesołe cyrkuły. IAN patrzy w sercu swoim ruminuie myśląc z sobą z [!] iáko wielcy Pánowie/ bá y krolowie podczas w punkt sa posłuszni muzykom/ gdy ták wyskákuią iáko im gráią! BanHist 33.
patrz: RUMINOWAĆ
– Oycze iesli można rzecz niech odeydzie precz odemnie ten kielich [...]. BanHist 134.
patrz: RZECZ
– Lecz posłucháć tobie słuszná/ y moich tytułow: żem ia Syn ćiesielski/ obżerca/ piianica/ Buntownik/ Bluźniercá/ w imieniu Belzebubá diabły wymiataiący/ zwodźiciel/ złoczyńcá. BanHist 167-168.
patrz: SŁUSZNA
– oczy mieli barzo bystre ktoremi widzieli u niektorych tanczących sukienkę wnętrzną czarną. BanHist 34.
– [...] niegodźi się w brzytkiey wszetecznośći ták świebodnie odpoczywać [...]. BanHist 34.
– Śmiali się y żartowali wszyscy Synowie [...] Adamowi/ że iedno dziecię zwyciężyło wszytkich bikow [w chórze w dyspucie religijnej dyszkant zwyciężył alta, tenora i basa]. BanHist 32.
patrz: SYN
– [...] rád bowiem bárzo smáczno iadam/ dáł mi to Bog/ nápić się też czego dobrego y osobliwego mám wezwyczaiu; tudźiesz rekreaciey iákiey zmiłemi przyiaćiołmi záżyć/ iako to w pole wyiáchać/ muzyki wdźięczney słucháć/ tany z żywą y piękną cerą odpráwowáć/ y wesoło wyskoczyć/ miło mi wielce; więc y świątkowáć bárzo mi się podoba/ a zaprawdę radbym/ aby iáko náczęśćiey Wielkánoc bywałá. BanHist 7.
– PIekłá sobie nie szukay świętokupco złotem/ Dármoć ie będą diabli ofiárowáć potem. BanHist 224.
– A gdy ták gráią w tány się polot puścili Synowie Adamowi/ z Zonami swemi y Corkámi BanHist 33.
patrz: TAN
– tany z żywą y piękną cerą odpráwować/ y wesoło wyskoczyć/ miło mi wielce BanHist 7.
patrz: TAN
– W vsta z Iudaszem CHRystusá całuiesz/ gdy obłudnie iáko z bliźnym twoim/ tak y z BOgiem tworcą twoim postępuiesz: z bliźnim pięknie náwdiok idąc/ y miod iákowy w vśćiech niosąc/ wewnątrz zás y w sercu zdrady y żołć onemu gotuiąc: ż BOgiem Pánem twoim/ záwsze gdy onemu sie w cnotách ćwiczyć obiecuiąc/ a postáremu w błocie twoim sie káláiąc; y wrzkomo do Kośćiołow y Cerkwi chodząc do Sakramentow świętych vczęszczaiąc/ Káznodźieiow y vpomnićiel[ów] słuchaiąc/ lecz to wszytko tylko [dla zwy]czaiu iákoby y powierzchowney cery y vćiechy z konceptow kaznodźieyskich/ á nie dlá szczyrey cnoty/ żywotá popráwy y pożytku dusze swoiey. BanHist 137-138.
patrz: UPOMNICIEL
– Biczmi gęstymi vsieczony [był Jezus] A IEZVSA vbiczowanego podali im. BanHist 130.
patrz: USIECZONY
– Xięgi wszystkie w Zamku y w Kancellaryi nienaruszone zostaną. Co gdy konczą między sobą znowu rano swywolnych Ciurow gmin nie utrzymany przypadł pod Pałac upomina się krolewskiey wczorayszey obietnicy, w ktorey że się im nie uiszczono skoczyła hurmem hałastra do Miasta. BanHist 41v.
patrz: UTRZYMANY
– 22. Dnia vżalanie Bogárodźićielki lzy y boleśći niepoięte/ wnętrżne y zewnętrzne/ przy męce Chrystusá IEzusa Syna swego/ osobliwie gdy go krzyżowáno ták okrutne mu rany w rękach y nogách naświętszych zádawáno á potym ná krzyżu podnioższy miedzy łotry w oczach iey máćierzynskich zawieszono. BanHist 180.
patrz: UŻALANIE
– Záczym y to poszło iż opuśćił dźiękowáć P. Bogu zá dobrodźieystwá nie policzone/ áni się sumnieniem swym poráchowáł/ áni modlitewek iáko pospolitych ták y prywátnych nie odpráwił/ áni się Mátce miłośierdźiá/ Anyołowi Strożowi/ polećił/ ktory się tákiemu dźiwowisku wielce smętny przypatrowáł/ á co większá zá nić to sobie sadząć/ przedáł ż nieszczęsnym Ezáwem pierwoćiny/ ábo duszę swą zá kroćiuchną y bárzo błáhą słodkość nieprzyiáćielowi Bożemu/ y swemu/ vżarszy się ták bez pámięći. BanHist 11.
– Drugi/ iam potkał przyiáćiołkę moia dáwną. Trzeći/ ią maiąc iuż dáwno warch ná iednego/ wczoram się pod piiány wieczor pomśćił/ y dałem mu dobry[...] znak webie/ że go y w nocy poznaią. BanHist 38.
patrz: WARCH, WARK, WARK
– ... y owszem każe tych darách Bożych weselić się y radowáć/ mowiąć: Weselćie się, raduyćie się w Pánu zawsze. BanHist 47.
– á vbogiemu ty stoy tam, ábo vśiądź ná podnoszku nog moich. Ponich wezdrze się iakis vbogi y nędzny człowiek/ prosząc o iáłmużnę ś. ktorego Adam vyrzáwszy/ zfukáł czeladź/ iż mu przeszkodźił dobrey mysli z gośćmi swymi/ y kázáli mu precz. BanHist 24.
– Mowi Pan ktokolwiek mię wielbić będźie, wielbić go będę, á ktorzy mną gardzą, bezecni będą. BanHist 114.
patrz: WIELBIĆ
– ...przed nim idą chory Anyelskie [...]/ wielooczni Cherubinowie/ y sześcioskrzydlaści Seraphinowie. BanHist 112.
patrz: WIELOOCZNY
– Twe pod krzyżem Pánno stánie/Záleca náśládowánie/ Rospiętego ná drzewie Krolá bolesnego/Mnie zá sobą w też drogę przyzywáiącego/ Iam iest prawdá/ mnie wierzayćie:Iam droga/ zá mną biegayćie: Iam iest wász żywot/ mną śię w drodze piśilićie/Y do kresu wiecznośći/ pewnie dobieżyćie. BanHist 266.
– Naostátek ofiarowáć/ toż sámo wszytko będźiemy/ oczym niżey/ zá táki stan ludźi/ ktorychmy osoby na się codźień bráć będźiemy. Naprzykład. W Poniedźiałek. Zá wszytkie dźiátki według ćiáłá y Duchá/ áby w niewinnośći swey trwali. Wewtorek. Zá stan świecki wieśniácki prosty. BanHist 106.
– Prosmy iako napokorniey zá płeć nábożną y krewką niewieśćia w kożdym stánie będącą/ áby ráczył osobliwsze swe oko mieć ná nich/ y w opiece ie swoiey pilno chowáć/ żeby nie Ewy oney starey/ ále nowey Panny Przenaśw: nasladowały. 6. Wszystkim w miastách we złym leżących mieszkáiącym. 7. Wszytkim wieśniáczkom/ aby im był miłośćiw według obietnice swoiey przez Proroká mowiąc: Ludźie y bydlętá zbawisz Pánie. BanHist 166.
– ...Adam bez porownaniá bárżiey/ pśim wołániem y wiszczeniem/ niż dopiero vbogiego w Chrystuśie Brátá swego ięczeniem [...] będąc w sercu przeráżonym/ dowiedźiawszy się pewnosći pono y nie pewney/ kázáł w kila postronkow nie ćieńkich Brátá w Chrystuśie [...] bić/ mordowáć... BanHist 27.
patrz: WISZCZENIE
– Iákosz nie będą przykre niewczasy y rozmaite máterie do ćierpieniá w zakonie? naprzykłád/ ránne wstáwániá/ abo y pułnocne/ posty/ dyscypliny/ włośiennice/ vniżenie/ upokorzenie/ podług pobłych y wzgárdzonych odprawowanie? BanHist 56.
– [Chrystus] znosił boleści wnętrzne/ y zewnętrzne/ krzywdy/ zelżywości/ vrągániá/ niewdzięczności/ zdrády y czyhániá ná śmierć niepoiedenkroć od złośliwych ludzi. BanHist 109.
patrz: WNĘTRZNY
– W ten dźień rozstrząsáy wewszem pochwały godne Pánny Naśw: po wniebowstąpieniu Syná swego przez 15. lát iáko wodwicy iákiey ośieroćiałey ná tym świećie pomieszkánie. BanHist 183.
– Po tym śpiewániu wokálistow/ káże ieszcze Adam zágráć muzyce instrumentalney/ ktorey co diktowáli Synowie Adamowi/ y przyiáćiele gráć muśiáłá/ lubo IAN słuchaiąc vszy zatuláć muśiał nie znácznie. BanHist 33.
patrz: WOKALISTA
– [...] nie vciekay vtrápienia/ áni się wymawiay/ áni obmyślay/ iako byś mogł być woleń od tego co cierpisz [...]. BanHist 190.
– Czásu y dniá tego Boleśći Mátki y pánny boleiącey serdecznie przypátruy się/ ktorą poniosła gdy patrzyła/ á ono mu zá pokárm żołć/ á miasto nápoiu ocet z Izopem wonnym ćiężkim Syná iey prágnieniu y wołaniu PRAGNę podaią! BanHist 181.
patrz: WOŁANIE
– Twoy mię do tego przymusza Przykład, náuká porusza, Co záś vcho me vczuie, Od stárszych, w pámięć wrysuię, Ciebie niegdy vczącego, Niebo dármo daiącego. BanHist 251.
patrz: WRYSOWAĆ
– W Vszach bluźnierstwy y zydowskiemi wrzaskami, ćiężko obćiążony ćierpiał. BanHist 131.
patrz: WRZASK
– Iáko lepak vczęstowáć możemy/ ták wielkiego gośćiá ze wszytką assistentią/ y dworem iego niebieskim y źiemskim? z Pror: św: odpowiádam; Błogosławiony ten ktorego ty wyuczysz Pánie. BanHist 95.
patrz: WYUCZYĆ
– CIerpiał tedy niezbożne y zdrádliwe factie/ á co ná ten czás náwięcey: Gdy się zebrali Xiążęta kapłanskie starsi y lud pospolity, y radę vczynili, áby Páná IEZUSA zamordowali. BanHist 127.
– Zaostrzyłeś mi appetit do dłuższego słuchania mądrey mowy twoiey. BanHist 74.
patrz: ZAOSTRZYĆ
– SPOSOB Iáko możemy miluchno vszanowáć tegoż CHrystusá IEZUSA dla miłości nászey ták okrutnie zmęczonego y vkrżyżowánego. BanHist 121.
patrz: ZMĘCZONY
– Oni zas iako zmordowáni [tańcem] y tego nie dosłyszawszy pod ten czas gdy się ták dobrze posiláią/ iż mało było przy sobie przytomnych/ zaczną się zwady/ swary y niezgody: a to tylko dla żarliwości tych słowek Moie/ Twoie/ Ty mały/ Iá wielki: Ia mądry/ ty głupi: Ia coś/ á ty nic: Ia szlachcic/ á ty chłop. BanHist 35.
patrz: ZMORDOWANY
– Nieżalby mi było/ to [z]nosić/ od rownego/ álbo od potę[ż]nieyszego nád mię? BanHist 143.
patrz: ŻAL
– Precz z takimi usty [...] w ktorych iad żmiiow pod wargami/ śmiertelne/ przez plugawe/ y nie wstydliwe słowa y piosnki dusze ludzkie zarażáiący? BanHist 117.
– Zápłáczćie rozumnego człowieká niebiosá/Niech z was plynie ná żywot duszom martwym rosá Wytryskayćie łzy żyźne z serdeczney fontány/Zátopćie złośći/ ktore w duszách czynią rány. BanHist 267.