Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 94 cytatów z tego źródła
– Iáko litery obiecadła zowią się elementa, iż z nich składáią się słowa, y cała każdego ięzyká konstrukcya. BystrzInfElem Q3.
– Kto pilno uważa co są cięmności, nic więcey nie znaiduie, tylko absencyą swiatła. BystrzInfElem R4v.
patrz: ABSENCJA
– O accydensach álbo przypadkach rzeczy materyalnych. BystrzInfElem Q4v.
patrz: AKCYDENS
– Ciężkość iest accidens tákie, według ktorego rzeczy materyalne uciążáią ná doł, ku centrum ziemi. BystrzInfElem R2.
patrz: AKCYDENS
– W Eucharystyi zostaią accydensa przyzwoite chlebu y winu bez substancyi chleba y wina. BystrzInfElem Q4v.
patrz: AKCYDENS
– Z tych exhalacyi y waporow iák z iakiego alembika, z ziemi wychodzących, zaczęły się rodzić mgły, chmury, pioruny [...] y wszystkie inne meteora. BystrzInfElem Cosm cj.
– Przez ustawiczne odetchnięnie do konserwacyi życia nad wszystkie apteki y codzienny aliment naywięcey służy [dobre powietrze]. BystrzInfElem T 1v.
patrz: ALIMENT
– Alteracya kwalitatyw iest przemożenie iednego accydensu nad drugi przez intensyą, to iest pomnożenie iednego á drugiego dyminucyą. BystrzInfElem S2.
patrz: ALTERACJA
– W wielu rzeczach, antyperystatycznie ciepło się natęża y pomnaża przez zimno. BystrzInfElem S2v.
– Oprocz tey konnaturalney intensyi kwalitatyw iedney przez drugą podobną [...] znaiduie się inny Antyperystatyczny sposób natężenia kwalitatyw przez przeciwną sobie kwalitatywę. BystrzInfElem S2v.
– Aprosze iest ukosne ku fortecy kopanie wewnętrzney fossy, oraz wysypowanie z teyże ziemi zewnętrznych szańcow. BystrzInfElem K4v.
patrz: APROSZ, APROSZA
– Architektura [...] dzieli się na Architekturę Kościelną [...] pospolitą [...] woienną. BystrzInfElem C4v.
– Powietrze ná trzy części się dzieli nayniższą aerya, ktorą tchniemy. Szrednią, po ktorey się chmury unoszą y powietrzne meteora rodzą. Naywyższą aether nazwaną rozciagaiącą się aż ku Xiężycowi. Według nie ktorych. Atoli moim zdaniem termin iego iest firmament. Ktore dwie pierwsze kontygnacye powietrza, Atmosferą zowią. Odległości od ziemi Atmosfery zwyczainie liczą ná mil 13. Atoli nie záwsze iednakowa być musi iey distancya, dla obfitszych czasami exchalacyi, wyżyi w gorę się wynoszących. BystrzInfElem T2v.
patrz: ATMOSFERA
– Do wody mięszaią się ziemne atomy, siarczyste, saletrzyste, wapniste, słone, gorące exchalacye. BystrzInfElem Q4.
patrz: ATOM
– Ta kwalitatywa [ciepło] rodzi się, albo z elementu ognia [...] Lub przez gwałtowną attrycyą: iaka iest w krzesaniu żelaza o krzemień, drewna suchego o drewno. BystrzInfElem R1.
patrz: ATRYCJA
– Koncenta muzyczne brzmią po Kościołach, a w uważnym Audytorze do Swiętych affektow wzbudza się animusz. BystrzInfElem R4v.
patrz: AUDYTOR
– Azbestowy pápier w ogień wrzucony nie gore. BystrzInfElem S4.
patrz: AZBESTOWY
– [...]płutno azbestowe zásmolone prania niepotrzebuie, w samym ogniu białości nábywa. BystrzInfElem S4.
patrz: AZBESTOWY
– W [kwaterze obozu] mieścić się powinni inni Officyerowie, kancellarya, felcerowie, wozy y bagaże. BystrzInfElem L3.
patrz: BAGAŻ
– Baieczna relacya iest, iákoby Salamandra, Ogniki żyły ogniem. BystrzInfElem S3v.
patrz: BAJECZNY
– Ná samym dnie [fundamentu] według teyże szerokości y długości osadź choryzontalnie do pianu [!] ciesielskiego, kratę z balek zpoioną. BystrzInfElem A1v.
– Nieskazitelność ciał ludzi umarłych pochodzi, to z suchey komplexyi [...] To z balsamowania ciała. BystrzInfElem Elem U2.
– Ktorym dwiema defektom [wystawieniu obrońców na ogień nieprzyjaciela i możliwości ukrycia się nieprzyjaciela za wysokimi murami] teraznieyszey mody fortyfikacye zábiegły, ták dysponuiąc wały, ná nich kosze, narożnie beluardy, iż zakryty forteczny żołnierz [...] odstrzeliwać może natárczywego Nieprzyiaciela. BystrzInfElem Arch F3.
– Front Beluarda: są te dwie ściany składaiące rog Wału naydáley wychodzący z linii wału. BystrzInfElem Arch f3v.
– Ponieważ tey inwencyi być powinna forteca, áby nie tylko każda iey część obroną własną byłá, ále y iedna drugiey [...] broniłá. Więc dwie pryncypalne części ná to sporządzone temu zádosyć czynią [...] Pierwsze są z Francuska Bastyony Beluardy z Niemiecka Bolwerki. Drugie Kortyny. BystrzInfElem Arch F3.
– Beluard: iest część fortyfikacyi graniasta y narożnia to iest wał bardziey wypuszczony. BystrzInfElem Arch F3-F3v.
– Naymędrszego Salomona Pogańskie nałożnice Bałwochwalcą uczyniły. BystrzInfElem AstrZup (2)3v.
– Ktorego bałwochwalstwa [oddawania czci obrazom Antychrysta] kto z wiernych Chrystusowych czynić nie będzie chciał, będzie mordowány y zábity. BystrzInfElem Cosm H2-H2v.
– Naypierwey widáć wierzchołek masztu, y bándery, potym żagle, ná ostatek y sam okręt zbliżáiący się do portu. BystrzInfElem Cosm A3.
patrz: BANDERA
– Ná Ekwatorze dwa są znaki Zodyaku, to iest konstellacye niebieskie, Baran, y Waga názwáne. BystrzInfElem Cosm C3.
patrz: BARAN
– Sieradzkie [województwo] má zá Herb puł lwa, puł orłá w koronie […] Dzieli się ná Powiaty Sieradzki, Piotrkowski […] y Ziemię Wieluńską: ktorey Herb Baranek z Chorągwią y Kielichem. BystrzInfElem Geogr I2.
patrz: BARANEK
– Ná tablicy wydzieloney ná rowne części, iednym końcem przywiąz baranią stronę. BystrzInfElemR 1v. BystrzInfElem ElemR 1v.
patrz: BARANI
– Xięstwo Luxemburgskie [...] liczy [...] Baronatów kilkanaście. BystrzInfElem F4.
patrz: BARONAT
– Wymiar angułu beluardowego wychodzi z addycyi liczby 15. do połowy gradusow Angułu figury. BystrzInfElem Arch G1.
patrz: BELUARDOWY
– Dwie części ze trzech długości frontu beluardowego gdy z tey linii odetniesz [...] mieć będziesz linią głowy pułxiężyca. BystrzInfElem Arch I 1v.
patrz: BELUARDOWY
– Diabeł wrzucony iest w iezioro ogniste y siarczyste gdzie bestya y falszywi Prorocy męczeni będą dzień y noc. BystrzInfElem Cosm A4.
patrz: BESTYJA
– Ta bestya, to iest PseudoPapa. Pierwszey bestyi, to iest Antychrysta, wszelką władzą czynić będzie w obecności iego. BystrzInfElem Cosm H2.
patrz: BESTYJA
– Dwoiákie dzieło było wszechmocności Boskiey dnia tego szostego stworzenia światá. Pierwsze zwierzęta nierozumne, bestye, y gádziny czołgáiące się po ziemi. BystrzInfElem Cosm C4v.
patrz: BESTYJA
– Co byli Indyanie Iapończykowie? ledwie że ludzie, bo bestyalskich obyczaiow. BystrzInfElem ZupRac VI/XV.
– S. Ambroży [...] Dwanaście znakow Zodyacznych nierozumnych bestyi imionami nazwanych sądzi: za rzecz nieprzystoyną y nikczemną. Aby bestyalskiey nátury miały pártycypowáć luminarze Niebieskie. BystrzInfElem ZupRac II / IX.
– Będziesz [...] boiaźnią chwalebnie regulowáć życie, áby zá rospustę y bezsumienne akcye nie byłeś pośmierci karany. BystrzInfElem Cosm D1 v.
– Lepieyby według Ewangelii tákim malarzom y Inwentorom, rękę odciąć, oko wyłupić á niżeli żeby bezwstydnym malowaniem tylu niewinnych gorszyli. BystrzInfElem Arch C3v.
patrz: BEZWSTYDNY
– Czyli ow Ociec mogł iáko Syná kocháć? ktorego Cardanus [...] z Astrow osądził bękartem. BystrzInfZupRac VIII/XVI. BystrzInfElem .
patrz: BĘKART
– Sposoby uchronienia się piorunu są różne. Od tych ktore czasem pochodzą z násłania od Mocarstwa nad powietrzem, to iest biesa, chwalebne są krzyżem S. żegnania, wodą święconą kropienia... BystrzInfElem T1.
patrz: BIES, BIES, BIS
– Gdy słońce záiáśnieie widzi (oko ludzkie) co złoto, co błoto [...] co ziarno, co plewa; co kanak, bisior [et]c. BystrzInfElem Cosm I 3.
patrz: BISIOR
– Graecia w całym świecie przedtym sławne Państwo, teraz w Bissurmańskiey włádzy, cale do siebie niepodobne. BystrzInfElem Geogr G3v.
– Egipt, ktorego stołeczne miasto Kair, przedtym Swiętych pustelnikow stolica, teraz Bissurmańskiey sprosności. BystrzInfElem Geogr D1v.
– Z borzyszcza Dagonowego ustępowáć musiał [bies], gdy Arkę Pańską przy nim postawiono [...]. BystrzInfElem T1.
– Te názwiska planet Saturnus, Mars, Jowisz, Merkuryusz, Venus, iedyne to są Pogan bałwochwalskie imiona, ktorzy znacznieyszych ludzi z podchlebstwa między Bogi licząc, ná niebo ich imiona przenieśli. BystrzInfElem 2.
patrz: BÓG
– Ziemi własna iest suchość y ciepło. Ktore kwalitátywy się naylepiey wydáią w farfurach glinianych, cegłach, w ktorych ziemia [...] zgodna iest do wytrzymania tęgiego ognia. BystrzInfElem Q4.
– Ta szklana rurka ma być przypięta do tákiey tablicy, ktora iest wydzielona na części rowne Ieden ná przykład cel łokcia rurki dzieląc ná części 12. to iest gradusow przypisywawszy liczbę do nich. BystrzInfElem R1v.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– O chameleoncie o ktorym [...] pospolita iest perswazya, iż samym powietrzem żyie, Theophrastes swiadczy iż rosą y okiem niedoirzanymi muszkami się karmi po powietrzu lataiącymi. BystrzInfElem T1v - T2.
– Dla tego zas Autor nátury Bog zimnem nadał powietrze. Aby wszystkie rzeczy żyiące, á pryncypalnie człowiek, dla ktorego konserwacyi stworzony świat, przy odetchnieniu chłodził zimnym powietrzem serce y inne wewnętrzne części: áby od ciepła náturalnego niewiędniały. BystrzInfElem Q3v.
patrz: CHŁODZIĆ
– W naywiększe upały y we dnie umbra rzucona zásłonę y chłod dáie. BystrzInfElem S1.
patrz: CHŁÓD
– Do elementu wody redukuią się meteora wodne. Z ktorych piewrsza iest Chmura. BystrzInfElem T4v.
– Pierwszy kompozytor muzyki u Grekow był Mercurius. Tey stároswieckiey reformator był Aretinus Benedyktyn w roku 1024. Ta álbo iest Chorał, ktorą w Churze do Psalmodyi postanowił Grzegorz Papież. Albo Figurał: z not partytur y rożnych muzycznych figur złożona. BystrzInfElem R4.
– Alteracya kwalitatyw iest przemożenie iednego accydensu nad drugi przez intensyą, to iest pomnożenie iednego á drugiego dyminucyą. BystrzInfElem 52.
– Ta szklana rurka w końcu swoim dolnym ma być esowata, w samym końcu łamaniny ma mieć, gałkę z otwartym meatem: áby powietrze mogło wolno wchodzić y wychodzić. BystrzInfElem Rv.
patrz: ESOWATY
– Lepieyby według Ewangelii tákim malarzom y Inwentorom, rękę odciąć, oko wyłupić á niżeli żeby bezwstydnym malowaniem tylu niewinnych gorszyli. BystrzInfElem C3v.
– Owe [sc. kraje rodzą] wykrętarzow, Filutow, prożniakow, owe zaś pràcowitych y szczerych. BystrzInfElem .
patrz: FILUT
– Opisuie rożne do gadania trąby. BystrzInfElem R4.
patrz: GADANIE
– To zaś [wilgotne powietrze] zaráźliwemi exchalácyami zgniłemi waporami, iádowitymi chumorami napełnione co moment poiąć [!] y nápychaiąc człowieka, wnętrzności zaraża, gnoi, do szkorbutu y rożnych symptomata przyprowadza. BystrzInfElem Tv.
patrz: GNOIĆ
– Każdy z przerzeczonych element, dwie naymniey sobie własne ma kwalitatywy. I ták ogniowi własne iest ciepło y suchość. Gdyż experyencya uczy iż ogień grzeie y wysusza. BystrzInfElem Q3v.
patrz: GRZAĆ
– [...] częstokroć z deszczem spadaią żabki, iaszczurki, robactwo. Iż z materyi seminalney w gorę wyniesioney z chmurami y mgłą [...] w chmurze te insecta się ożywiły. BystrzInfElem T4v.
patrz: INSEKT
– O alteracyi y intensyi kwalitatyw. BystrzInfElem S2.
patrz: INTENSYJA
– Morza, Rzeki, y zrodła, rożnych są kolorow; to dla dna, ktorego korytem płyną. BystrzInfElem T4.
patrz: KORYTO
– Alteracya kwalitatyw iest przemożenie iednego accydensu nad drugi przez intensyą, to iest pomnożenie iednego á drugiego dyminucyą. BystrzInfElem S2.
– Piąty ogień iest, Smok lecący, pospolicie nazwany Latawiec: álbo koza skacząca: álbo kolumna: álbo miecz: álbo kosa: álbo mietła: etc. J iest exchalacya ognista zapalona ná powietrzu do tey lub owey rzeczy figurą swoią podobna. BystrzInfElem S4.
patrz: LATAWIEC
– [...] rzecz lubo ledka idąc w komparacyą z rzeczą inszą lekszą bardziey uciąża, y iák inne rzeczy bierze się do centrum ciężarow. J ták śniego, pierze, krople deszczu, lubo przez się ledkie: átoli ze cięższe á niżeli powietrze, ktorego mieysce zástępuią, lecą ná doł ku ziemi. Chmury zaś utrzymuią się nad dolnym powietrzem, iż są leksze niż to powietrze, ktorego mieysce zástępuią. BystrzInfElem R2-R2v.
– Zwyczainie się pokázuie [ogień] ná mieyscach bagnistych, po cmentarzach, przy figurach, szubienicach. Jż z trupow y libkiey á tłustey ziemi te exchalacye się rodzą. BystrzInfElem S4v.
patrz: LIBKI
– Ze álbowiem ten náuszczypliwe słowo gniewem się zapala, y z cholerą wybucha. Ow łágodnymi słowy w gniewie się łágodzi. BystrzInfElem R4v.
– Ta szklana rurka w końcu swoim dolnym ma być esowata, w samym końcu łamaniny ma mieć, gałkę z otwartym meatem: áby powietrze mogło wolno wchodzić y wychodzić. BystrzInfElem R-Rv.
– A lubo pierwey da się widzieć łyskáwica, á niżeli słyszeć grzmot, átoli pierwey się zápala exchalacya, á niżeli grzmot sprawuie. BystrzInfElem T.
patrz: ŁYSKAWICA
– Wiele instrumentów nàuka Matematyczna Machica nàzwana do ulżenià ciężarow. BystrzInfElem R3r.
patrz: MACHIKA
– Cała inwencya nà tym zàwisła, àby potencya słabsza mogła iàkim sposobem przemoc ciężkość rzeczy, o czym traktuie Machica. BystrzInfElem Rzv.
patrz: MACHIKA
– Rana albowięm zarazliwe ewaporuiąc chumory, á nowe z powietrzem ciągnąc, z daleka przychodzące o de krwi własney medyczne przyimuie kwalitatywy, ktore uśmierzaią bol, y z wolna ranę goią. BystrzInfElem S3.
patrz: MEDYCZNY
– Ktorym dwiema defektom [wystawieniu obrońców na ogień nieprzyjaciela i możliwości ukrycia się nieprzyjaciela za wysokimi murami] teraznieyszey mody fortyfikacye zábiegły, ták dysponuiąc wały, ná nich kosze, narożnie beluardy, iż zakryty forteczny żołnierz [...] odstrzeliwać może natárczywego Nieprzyiaciela. BystrzInfElem Arch F3.
– Przez ustawiczne odetchnięnie do konserwacyi życia nad wszystkie apteki y codzienny aliment naywięcey służy [dobre powietrze]. BystrzInfElem T 1v.
– Azbestowy pápier w ogień wrzucony nie gore. BystrzInfElem S4.
– Zapach pártycypuie z suchości lub wilgoci y ciepła. BystrzInfElem R2.
– Ogień także z dymem się łącząc, mieć musi po części ziemnych, powietrznych y wodnistych pártykuł. BystrzInfElem Q4.
patrz: PARTYKUŁA
– Ta [muzyka] álbo iest Chorał [...] Albo Figurał: z not partytur y rożnych muzycznych figur złożona. BystrzInfElem R4.
patrz: PARTYTURA
– [...]płutno azbestowe zásmolone prania niepotrzebuie, w samym ogniu białości nábywa. BystrzInfElem S4.
patrz: PŁÓTNO
– Czasem cáłe miásta się zapadáią, gory klęsną, przepaści się otwieraią, obszerne ieziora wynikáią. iedne insuły w morze się pogrążaią, inne wysypuią wysypują. BystrzInfElem Uv.
– Jmpuls zaś iest rzeczom przypadkowy, według ktorego w każdą stronę rzecz dąży, w ktorą impuls popędza, czyli w gorę przeciwko konnaturalności rzeczom ciężkim, czyli ná doł, czyli choryzontalnie, w lewą lub w prawą. BystrzInfElem R4v.
– Architektura [...] dzieli się na Architekturę Kościelną [...] pospolitą [...] woienną. BystrzInfElem C4v.
patrz: POSPOLITY
– Táż alteracya kwalitatyw y chumorow w ciele ludzkim iest przyczyną tylu paroxyzmow, ná reszcie y smierci. Jeżeli bowiem temperatura pierwszych chumorow się powaryuie: weźmie gorę ciepło nad zimno, gotowe gorączki, maligny. BystrzInfElem S2v.
– Tákże płutno Azbestowe zásmolone prania niepotrzebuie, w samym ogniu białości nábywa. BystrzInfElem S4.
patrz: PRANIE
– W tym zaś waga nad szale lepsza, iż waga iednym cięzarem ná przykład funtem lub kámieniem może wiele rożnych od siebie kupi rożnie uciążaiących odważyć. BystrzInfElem R3.
– Trzecia iest Tęcza: y iest arkus ukoloryzowany od słonecznych promieni przeciwnych chmurze, przez onychże rożną reflexyą. BystrzInfElem T3.
– Oczy urokliwe, trucizny z zdrowiem ludzkim. BystrzInfElem S3v.
patrz: UROKLIWY
– Powietrze wáchlarzem wzruszone ziębi nie grzeie. BystrzInfElem Q3 v.
patrz: WACHLARZ
– Wachlarzem popędzone powietrze chłodzi. BystrzInfElem T2 v.
patrz: WACHLARZ
– W wielu rzeczach, antyperystatycznie ciepło się natęża y pomnaża przez zimno. BystrzInfElem S2v.
patrz: ZIMNO