Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KorRoz 1645 oryginał
Rozmowa teologa … z rabinem … przy arianinie

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=84518&from=FBC
Odnotowano 116 cytatów z tego źródła
– Bostwo [...] żadnym Aktem albo przymiotem zaciągnąć się nie może do tey albo do drugiey osoby. KorRoz 33.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Kiedyby agens [...] nie potrzebował tych álteráciy uprzedzáiących, á ieszcze w tákowey spráwie, do ktorey máteria nie przynależy, izalibyś nie rzekł, że tu agens perfectum może... KorRoz 45.
patrz: ALTERACYJA
– Nie bywáią [rzeczy stworzone] bez mutáciey y álteráciey, co wszytko pochodzi z niedoskonáłości rodzącego. KorRoz 45.
patrz: ALTERACYJA
– Iako człowiek człowieka, koń konia [rodzi] tákowe rodzenie iest zá pomieszániem przeciwnych form czterech żywiołow, zá alterowániem y przeminieniem, co wszytko wielką niedoskonáłość przyrodzenia pokázuie. KorRoz 22.
– To chciał Anyoł Gabryel wyrazić przy zwiastowaniu swoim, onemi słowy mowiąc do Panny. KorRoz 76.
– Te Cuda Antichrysta nie mogą mieć w sobie doskonałey prawdy. KorRoz 15.
– Przypátrz się káżdy posłuszeństwu ktore Monárchowie Stolicy Apostolskiey oddáią. KorRoz 12.
– Tu przypátrz się wiazdowi Chrystusowemu z tryumphem do Ieruzalem, ná oślicy y ná oślęciu obadwá narody znáczące zydowski y Pogáński, z ktorych pierwszy narod cięszkie zakonu prawo nosił, iáko w Káncelláryey Apostolskiey czytamy: [...]. KorRoz 86.
– Apostołowie po wszystkim świecie Ewangelią rozsiewali. KorRoz 64.
patrz: APOSTOŁ
– Skoro Bóg wszechmocny opowiedział Syonowi, y Jeruzalem że miał przyść do nich Krol pokorny, siedząc na Oślicy, y na oslęciu, y moc iego miała bydź od Morza do morza, apostrofę czyni do samego Chrystusa, o ktorym to Proroctwo było. KorRoz 87.
patrz: APOSTROFA
– Iesli chcesz wierzyć iakowey rzeczy, ktora tobie nie iest iawna, albo dowodna, wierzże Communitati, albo tym, ktorych wszystko pospolstwo approbuie. KorRoz 7.
patrz: APROBOWAĆ
– Czemusz, że iest nieogarniony [Chrystus], przeto Rabinie, przeciwnym sposobem miałbyś argumentować mowiąc: Począł się w żywocie Panieńskim. KorRoz 89.
– Rozmowa Theologa Katholickiego, z Rabinem Zydowskim. Przy Aryaninie nie prawym Chrześcianinie. KorRoz A.
– Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4v.
– Tylko tamte Pisma w Kanonie położone są, ktorych Authorowie nie są ludzie, ale iako Prorocy z Boskiego natchnienia pisali. KorRoz 7.
– Nie masz ná świecie grzechu cięższego, o ktoryby się Bog naywiecey gniewáć miał, y lud swoy ukochány naybárdzey [!] karáć, iáko Báłwochwálstwo. KorRoz 20.
– Nie rozumiey miły Rábinie, áby Wilk y Lámpárt odpoczywáć mieli wespoł z Báránem, ále to że opuściwszy srogość swoię, y przestawszy od prześladowánia Kościołá Bożego, náśládowáli pokory Báránkowey. KorRoz 105.
– RABIN. Ktoraż iednák z tych [religii] ma bydź gruntownieysza y bespiecznieysza? THEOLOG. Ktora od Bogá dána iest. KorRoz 3.
– Bespiecznie mogę rzec: Christus est Creator. KorRoz 70.
– Nieumieiętnych náuczycie bespiecznie. KorRoz 110.
– Iest rzecz niebeśpieczna [...] uporności bezrozumney mieysce dawáć. KorRoz 148.
patrz: BEZROZUMNY
– Prawdziwsze są oryginały y Pismá Bibliey świętey, ktore oni [katolicy] in Vaticano w Rzymie [...] chowaią. KorRoz 3.
patrz: BIBLIA
– Rabin. Záprawdę my tego Proroká nieprziymuiemy, y w Bibliey nászey onego nie mamy? KorRoz 3.
patrz: BIBLIA
– [...] ozdobną twarz Chrystusowę złupieły z niego powrozy, łáńcuchy, plwánia [...] y smętna twarz śmierci z Krzyżá. KorRoz 127.
patrz: BICZOWANIE
– Oycá ś. Naywyższego Biskupá w nogi cáłuią, nie iáko człowieká, ále iáko [...] Namiestniká Chrystusowego. KorRoz 12.
patrz: BISKUP
– Chrystus tedy będąc naywyższym Biskupem przyszłych dobr, dáleko więsey y doskonáley do przybytku [...] przez własną krew wszedł [...]. KorRoz 131.
patrz: BISKUP
– Bluźnisz Rabinie, y wielką niedoskonáłość Bogu przypisuiesz, álbowiem stworzenie według nátury swoiey rodzi sobie podobnego. KorRoz 22.
patrz: BLUŹNIĆ
– W Kościele Bożym [...] trudno zbłądzić: á iesliby kto per incuriam w błąd wpadł, wnet go poprawią. KorRoz 11.
patrz: BŁĄD
– Nie może błąd bydź wzniecony pokryty imieniem Chrześciańskim, tylko ze złego rozumienia pismá. ztąd herezye nástąpiły. KorRoz 10.
patrz: BŁĄD
– Przez disputácyą tedy co niepotrzebnego y błędliwego od prawdziwey Wiáry odcinamy. KorRoz B3v.
– Błądzisz grubo we wszytkim nieboże, Nawroć cie Boże. Porzuć te błędy. KorRoz B2v.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Wznidzie wam boiącym się imieniá moiego słońce spráwiedliwości, y zdrowie na skrzydłách iego. KorRoz 84.
– [...] przy Męce cztery rzeczy upátrowáć potrzebá. Naprzod względem nátury boleiącey. Po tym względem woley tákową śmierć prziymuiący. Po trzecie względem końcá/ dla ktoregoby tákowa śmierć byłá. Náostátek względem zábiiáiących. Tymi czteromá sposobámi Ociec Niebieski wydał Syná swego ná śmierć. Naprzod w boleiącym ciele posyłáiąc go [...]. KorRoz 139.
– Boskiego pismá KorRoz 7.
patrz: BOSKI
– Bog stánął w Bożnicy Bogow, to iest świętych,y we śrzodku świętych rosporządza. KorRoz 83.
– Dopuśćcie ábysmy budowáli z wámi [kościół], álbowiem y nam Bogá potrzebá. KorRoz 116.
patrz: BUDOWAĆ
– Ná mieyscách báłwánow pogáńskich, Kościoły Chrystusowe budowáć będą. KorRoz 65.
patrz: BUDOWAĆ
– Ktory odrzucili buduiący, ten się sstał Kámieniem narożnym. KorRoz 85.
patrz: BUDOWAĆ
– Prorokuie [Izajasz] o synu przedwiecznym, burzącym przez śmierć nieprzyiacioły swoie. KorRoz 29.
patrz: BURZYĆ
– Rabin. Niechay to iuż ták będzie, że się náráził ná swoy lud ukochány, y że potrzebá tego było, áby umárł dla grzechow nászych: co za przyczyná iednák, że przez zábicie od ludu swego. KorRoz 143.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Toż mowić potrzebá o Bogu Oycu, y o Synie przedwiecznym iego; ktory Syn, iáko Theologowie est terminus adaequatus generationis, iest tákowym kresem y celem rodzenia Boskiego. KorRoz 24.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Na Konciliu[m] Chalcedoskim, Epheskim, Niceńskim, postánowiono, że Duch święty pochodzi od Oycá. KorRoz 53.
– W Pismie zydowskim názywa się Filius Ben, ále go pismo Cháldeyskie popráwuie. KorRoz 25.
– To iest [...] ten ktory was wodą zdrową z opoki nápoił, ktory dla was krolow Chánáneyskich pozábiiał. KorRoz 30.
– Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145.
– To mowi Pan zastępow: Ieśli drogámi memi chodzić będziesz y przykazánia mego będziesz przestrzegáł. KorRoz 82.
patrz: CHODZIĆ
– czártá KorRoz 142.
patrz: CZART
– o czártach KorRoz 143.
patrz: CZART
– Nie ták rozumieć się ma to Proroctwo Dánielowe, iáko wy tłumáczycie [...]. KorRoz 123.
patrz: DANIELOWY
– [...] chociaszbyś Rábinie Dáriuszá Krolá tu przypomnieć chciał [...] rozumieć masz, że ten dekret Daryuszow był executionis Dekretu Cyrusá [...]. KorRoz 115.
patrz: DARIUSZÓW
– Szczegulność [...] Osobista iest ze wszytkim, tak iż żadney dependiciey nie ma, ále iest ostatnia, ktora się stánowi per negationem dependentiae [...]. KorRoz 75.
patrz: DEPENDYCJA
– [...] nie dosyć było Prorokowi Woynę ludowi swoiemu oznaymić, ále też Woyská przychodzącego znák woienny pokázáć [...]. KorRoz 128.
patrz: DOSYĆ
– [...] ponieważ dość zrozumiałem zrodzenie Syná Bożego, rozumiem że y o Duchu ś. coś będzie podobnego [...]. KorRoz 49.
patrz: DOŚĆ
– To mowi Pan zastępow: Ieśli drogámi memi chodzić będziesz y przykazánia mego będziesz przestrzegáł. KorRoz 82.
patrz: DROGA
– To tedy przyszcie Chrystusowo figurowáło się przez ono opisánie szczepienia drzewá [...]. KorRoz 112.
– Chrystus figurowány był przez onego Báránká Wielkonocnego [...]. KorRoz 133.
patrz: FIGUROWANY
– Iestliże [...] roskázuie [Dawid] szánowáć Syná [...] toć iuż nie o Synu człowieczym, áni o Sálomonie Dawidowym, ále o Synu Bożym Czego poświadcza Gramátyká Łácińska, gdzie tá propositia Ab, ktora znáczy Oycá, wyraża pochodzenie od Oycá [...]. KorRoz 25.
patrz: GRAMATYKA
– [...] pismo święte ile rázy wspomina Iezusá syná Iosedechowego, záwsze przydáie imię oycowskie [...]. KorRoz 83.
– [...] według oczyszczenia w stárym zakonie ochrzczony był [Chrystus], Roku Iubileuszowego, ktory sam Bog ogłosił [...]. KorRoz 132.
– Niechay idzie do Ierusalem, ktore iest w ziemi Iudzkiey. KorRoz 114.
patrz: JUDZKI
– Tu przypátrz się wiazdowi Chrystusowemu z tryumphem do Ieruzalem, ná oślicy y ná oślęciu obadwá narody znáczące zydowski y Pogáński, z ktorych pierwszy narod cięszkie zakonu prawo nosił, iáko w Káncelláryey Apostolskiey czytamy: [...]. KorRoz 86.
– Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4v.
patrz: KATOLIK
– Na Konciliu[m] Chalcedoskim, Epheskim, Niceńskim, postánowiono, że Duch święty pochodzi od Oycá. KorRoz 53.
patrz: KONCYLIUM
– Iako człowiek człowieka, koń konia [rodzi] tákowe rodzenie iest zá pomieszániem przeciwnych form czterech żywiołow, zá alterowániem y przeminieniem, co wszytko wielką niedoskonáłość przyrodzenia pokázuie. KorRoz 22.
patrz: KOŃ
– [Mojżesz] opisuie woysko Rzymskie pod Orłem lecącym do zydowskiey ziemie, áby ią spustoszył [...] Przyprowádzi Bog ná cię narod zdáleká [...] ná kształt Orłá lecącego z impetem [...]. KorRoz 129.
patrz: LECĄCY
– Odćinasz Syná od Bostwá onego, Niemasz zá Bogá Słowá przedwiecznego. Leć błądźisz grubo we wszytkim nieboże, Náwroć ćię Boże. KorRoz 12.
patrz: LECZ, LECZ, LEĆ
– Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4.
patrz: LUTER
– Co pokazać máią Sáráceni brzydkie świnie/ Máchometowi vczniowie ná potwierdzenie wiáry swoiey? KorRoz 8.
– Tylko tamte Pisma w Kanonie położone są, ktorych Authorowie nie są ludzie, ale iako Prorocy z Boskiego natchnienia pisali. KorRoz 7.
– Rábin. Proszę, z tey nászey rozmowy niechay też usłyszę co o Duchu świętym [...]. KorRoz 49.
patrz: NIECHAJ
– Rabin. Niechay to iuż ták będzie, że się náráził ná swoy lud ukochány, y że potrzebá tego było, áby umárł dla grzechow nászych: co za przyczyná iednák, że przez zábicie od ludu swego. KorRoz 143.
patrz: NIECHAJ
– Teraz niechay to będzie wiadomo krolowi, ieśli to Miasto zbudowane będzie, y mury postawione, żadnego hołdu [...] dawać nie będą. KorRoz 117.
patrz: NIECHAJ
– Umarł [Chrystus] piętnastego Roku pánowánia Tyberiuszá Cesárzá. KorRoz 122.
patrz: PANOWANIE
– Boskiego pismá KorRoz 7.
patrz: PISMO
– W Pismie zydowskim názywa się Filius Ben, ále go pismo Cháldeyskie popráwuie. KorRoz 25.
patrz: PISMO
– Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145.
patrz: POBIĆ
– [...] pobiie [Pan Bóg] ięzyki Egipskie, ktore się przedtym z niego náśmiewały. KorRoz 65.
patrz: POBIĆ
– Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145.
patrz: POBIĆ
– Nioe ma się ták tłumáczyć, osenlemini Filium, pocáłuycie syná. KorRoz 25.
– [...] ná koncylium Florentskim wszytkich Graekow y Łácin[nikow] [...] conclusum est, Duchá ś. pochodzącego od Oycá y od Syná. KorRoz 53.
– Sámym pochodzenie[m] iedney osoby od drugiey dzielą się [Osoby Boskie] między sobą nie náruszáiąc nie szczegulney ieności nátury Boskiey. KorRoz 35.
– Był y skuteczny ná pociągnieniu do siebie narodu ludzkiego, álbowiem tym sámym męká Chrystusowá byłá pożyteczna. KorRoz 141.
– MAsz wiedźieć o Aryáninie/ że poczęćie y národzenie są tákie obwieszczenia/ ktore zwykły obwieszczáć poczęćie y národzenie człowieká. KorRoz 71.
patrz: POCZĘCIE
– Przeto gdy powstanie korzeń Jessego/ aby panował w Narodach/ i gdy Chorągiew Krzyża świętego dla zbawienia ludzkiego będzie podniesiona/ na ten czasz Idumea, Moab, i Synowie Amorcyscy/ i wszytka szerokość Arabska podadzą ręce Apostołom/ i na miejscach bałwanów pogańskich/ Kościoły Chrystusowe budować będą. KorRoz 65.
– Zakon nász/ ktory nam dał Máhomet pokazuie rosporządzenie błogosłáwieństwá y nędze/ ktora iest według ciáłá; ále iest insza obietnicá/ ktora tylko rozumem iest poięta. KorRoz 9.
patrz: POJĘTY
– ... y wszedł do Egiptu tego Swiátá/ gdźie wszytkie báłwochwálstwa pokruszył/ ták iż oni trzey Krolowie będąc ná ten czás od czártow przestrzeżeni/ ktorzy z onych báłwánow ludźiom responsa dawáli/ álbo z Prorocwá Báláámowego zrozumieli Syná Bożego/ iusz národzonego... KorRoz 72.
patrz: POKRUSZYĆ
– aby zgłádzona byłá niepráwość/ y wprowádzona spráwiedliwość wiekuista; żeby się wypełniło widzenie y Proroctwo/ y pomázány był Swięty Swiętych. KorRoz 10.
patrz: POMAZANY
– Złączenie to, nic inszego nie iest, tylko relatio dependentiae, ponoszenie záwisłości iedey Rzeczy do drugiej. KorRoz 73-74.
patrz: PONOSZENIE
– Albowiem iesli krew Kozłow/ y Bykow/ y popioł Iáłowice posypány pomázánych poświącał ná oczyszczenie Ciáłá: Dáleko więcey krew Chrystusowá/ ktory przez Duchá świętego sámego śiebie niezmázánego ofiárował Bogu/ oczyśći Sumnienie násze z vczynkow martwych ná posługę Bogá żywego. KorRoz 132.
patrz: POPIÓŁ
– Chybá żebyś chćiał powiedźieć według fábuł Poetyckich/ że nástáną złote czásy/ kiedy Wilcy z Bárány páść się będą/ kiedy Miody z Winem rzekámi popłyną/ y z liśćia drzewowego miody słodkie spuszczáć się będą/ iákoby po sądnym dniu tákowe kukánie nástáć miáły y roskoszy. KorRoz 104.
– Przeto Rábinie/ że to iest Pan Dawidow/ y nas wszytkich Syn przedwieczny Chrystus Iezus: Ten to Pan/ ktory strapił Egipt dla was/ ten ktory was ponurzywszy w Morzu Cerwonym [!] Pháráoná/ z Egiptu wyprowadził: ten ktory wam Morze rozdzielił/ ten ktory wam był przewodzcą w słupie obłokowym/ ten ktory was Mánną ná puszczy karmił: ten ktory was wodą zdrową z opoki nápoił; ktory dla was Krolow Chánáneyskich pozábiiał; ktory was Berłem Krolewskim przyozdobił/ y mocą Boską wywyższył: ktory w imię Oycá swego ná świat przyszedł/ y dla nas/ y dla nászego zbáwienia z niebá zstąpił. KorRoz 30.
patrz: POZABIJAĆ
– [Ten sposób odkupienia] Był y przystoyny do vleczenia rány/ álbowiem iáko pierwszy człowiek zgrzeszył przez pychę/ Obzárstwo/ y nieposłuszeństwo/ [...] álbowiem chćiał bydź podobny Bogu przez wyniosłość náuki/ chćiał záżyć z drzewá słodkośći/ y przykazánia Boskiego przestąpić gránicę. A poniewasz vleczenie ma być przeciwnym sposobem/ przeto tá ráná vleczona iest [...] przez pogárdzenie/ pokorę y woly Boskiey wykonánie. KorRoz 141.
patrz: PRZYSTOJNY
– Przypátrz się káżdy posłuszeństwu ktore Monárchowie Stolicy Apostolskiey oddáią. KorRoz 12.
patrz: STOLICA
– Prawdziwsze są oryginały y Pismá Bibliey świętey, ktore oni [katolicy] in Vaticano w Rzymie [...] chowaią. KorRoz 3.
patrz: ŚWIĘTY
– Iam dla ćiebie vbiczował Egipt z pierworodnymi iego: á tyś mię vbiczowánego ná śmierć podał. KorRoz 144.
patrz: UBICZOWAĆ
– Wysłuchay tedy Pánie/ bądź vbłagány Pánie/ weyźrzy á nieomieszkiway dla ćiebie sámeo Boże moy/ KorRoz 107.
patrz: UBŁAGANY
– Záczym Rábinie/ miałbyś tu nas náuczyć/ iákim sposobem Duchownemi rzeczámi to iest rozgą vst swoich źiemię vderzáć/ tákże vmieiętnośćią y práwem biodrá Páńskie przepasáć/ rozumiem że iuż nie do sensu ćielesnego/ ále do duchownego vćiec się muśisz. KorRoz 104.
patrz: UDERZAĆ
– [...] Y mieysce nog twoich wysławię/ y prziydą do ćiebie náchyloni tych ktorzy ćię vniżyli/ y pokłon vczynią szćieszkom nog twoich/ y nazwą ćię Miástem Páná Syonu Swiętego Izráelá. KorRoz 12.
patrz: UNIŻYĆ
– Iuż tedy Rábine moy miły ten ostátek rozmowy nászey y ztym cosmy przedtym rozmawiáli/ vkontentowány zostaway/ á tym się kontentuy w wątpliwośćiách swoich/ co Doktorowie Kośćiołá Bożego nápisáli: Albowiem wierz mi że iest rzecz niebeśpieczna/ y bynamniey pożyteczna vpornośći bezrozumney mieysce dawáć: Siłá álbowiem mowiemy/ á iednák w słowách vstáiemy. KorRoz 148.
patrz: UPORNOŚĆ
– Co inszy Heretycy pokazáć máiąc ná potwierdzenie wiáry swoiey? tylko vchwyćiwszy słowo iedno/ nie znośiwszy go z słowy vprzedzáiącymi y nástępuiącemi zle zrozumieli Pismo święte/ iáko tá proposycya: HOC EST CORPVS MEVM, powádáią że iest tákowey mocy, iáko y tá: Ego sum vitis vera: álbowiem iáko z tey propozyciey nie idźie/ áby Chrystus z nátury był prawdźiwą Máćicą/ ták też y tá nie idzie/ áby Chleb w Sákrámenćie był prawdźiwym Ciáłem iego. KorRoz 10.
– Gdy tedy ten Pan nász Iezus Chrystus roku 4000. á wieku swego 30. ochrzczony był/ á od tego czásu lat pułczwártá na náuce y ná cudách wypełnił/ vmárł dla grzechow nászych/ y zmartwychwstał dla vspráwiedliwienia nászego/ y wstąpił ná niebiosá/ vśiádł ná práwicy Bogá Oycá wszechmogącego. KorRoz 112.
– Powtore względem dobrá/ vtráconego/ álbowiem dobro/ to iest żywot wiekuisty/ ktory iest nieskończony: záczym przywroćić to dobro nieskończone/ nikt nie może dosyć vczynić/ tylko Osobá nieskończona. KorRoz 140.
patrz: UTRACONY
– DAwszy tym prywatom pokoy/ ponieważ żadna was prywatá nie vwodźi/ iáko powiádaćie/ przyznayćież nam/ ktora przećię bespiecznieysza iest Wiárá/ iesli tá ktorą szczegulnie w záchowániu Stárego Testámentu twierdzimy/ álbo iesli też tá/ ktorą wy iáko w Nowym/ iáko y w Stárym Testámenćie pokazuiećie? KorRoz 4.
patrz: UWODZIĆ
– ZKąd wiemy/ że Chrystus iest Bogiem/ iesli rzeczećie/ że dla tego że wskrzeszał vmárłych/ vzdrawiał chorych/ y widok slepym przywracał/ toć tákim sposobem y Eliżeusz będźie Bogiem/ ktory Cudá czynił. KorRoz 89.
patrz: UZDRAWIAĆ
– W Kościele Bożym [...] trudno zbłądzić: á iesliby kto per incuriam w błąd wpadł, wnet go poprawią. KorRoz 11.
patrz: W
– Teraz niechay to będzie wiadomo krolowi, ieśli to Miasto zbudowane będzie, y mury postawione, żadnego hołdu [...] dawać nie będą. KorRoz 117.
patrz: WIADOMO
– Podnieś w około oczy twoie, á obácz, wszyscy ci zgromadzeni ku tobie przyszli. KorRoz 12.
patrz: WOKOŁO
– W Kościele Bożym [...] trudno zbłądzić: á iesliby kto per incuriam w błąd wpadł, wnet go poprawią. KorRoz 11.
patrz: WPAŚĆ
– Przeto wyciąwszy z támtych 20. lat/ ktore Afrykan przypisuie Krolowi lud Izráelski wyzwaláiącemu lat 14, á przydáć ich do tych 475. vczyni to wszytko 489. á ostátniego Chrystus Pan vmárł/ y ták wypełniáią się 490. lat/ ktore wypełniáią Siedmdziesiąt Tygodniow. KorRoz 123.
patrz: WYCIĄĆ
– Oto trzy latá są iáko tu przychodzę szukáiąc owocu ná tym Figowym drzewie/ á nie náyduię/ wytniy ią/ pokisz y ziemię niepłodną będzie czyniłá. Pokázuie Chrystus Pan bez trzy látá po Chrzcie swoim przez tę przypowieść/ iáko prácował/ iáko náuczał/ w zydostwie/ á widząc proźną pracą swoię/ rzecze do Ogrodniká, excinde eam, wytniy ią [...]. KorRoz 127.
patrz: WYCIĄĆ
– Chrystus tedy będąc naywyższym Biskupem przyszłych dobr, dáleko więsey y doskonáley do przybytku [...] przez własną krew wszedł [...]. KorRoz 131.
patrz: WYSOKI
– Oycá ś. Naywyższego Biskupá w nogi cáłuią, nie iáko człowieká, ále iáko [...] Namiestniká Chrystusowego. KorRoz 12.
patrz: WYSOKI
– POrzeto ma bydź coś większego niż Báłwochwálstwo/ á nie może bydź nic inszego, tylko że-ście zámordowáli Chrystusá Páná/ ktory był prawdziwym Bogiem y Człowiekiem. KorRoz 20.
– Rabin. Nie wiem cobysmy iuż więcey mowić mieli w tey sprawie, słusznaby rzecz przystąpić do ostátniego Punktu, u dowiedzieć się, co zá przyczyná byłá, że mogąc inszy sposob náleść odkupienia, náráził się ná swoy lud wybrány y ukochány, od ktorego był zámordowány. KorRoz 137-138.
– To chciał Anyoł Gabryel wyrazić przy zwiastowaniu swoim, onemi słowy mowiąc do Panny. KorRoz 76.
– Iako człowiek człowieka, koń konia [rodzi] tákowe rodzenie iest zá pomieszániem przeciwnych form czterech żywiołow, zá alterowániem y przeminieniem, co wszytko wielką niedoskonáłość przyrodzenia pokázuie. KorRoz 22.