Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KorRoz 1645 oryginał
Rozmowa teologa … z rabinem … przy arianinie

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=84518&from=FBC
Odnotowano 135 cytatów z tego źródła
– Bostwo [...] żadnym Aktem albo przymiotem zaciągnąć się nie może do tey albo do drugiey osoby. KorRoz 33.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Kiedyby agens [...] nie potrzebował tych álteráciy uprzedzáiących, á ieszcze w tákowey spráwie, do ktorey máteria nie przynależy, izalibyś nie rzekł, że tu agens perfectum może... KorRoz 45.
patrz: ALTERACJA
– Nie bywáią [rzeczy stworzone] bez mutáciey y álteráciey, co wszytko pochodzi z niedoskonáłości rodzącego. KorRoz 45.
patrz: ALTERACJA
– Iako człowiek człowieka, koń konia [rodzi] tákowe rodzenie iest zá pomieszániem przeciwnych form czterech żywiołow, zá alterowániem y przeminieniem, co wszytko wielką niedoskonáłość przyrodzenia pokázuie. KorRoz 22.
– To chciał Anyoł Gabryel wyrazić przy zwiastowaniu swoim, onemi słowy mowiąc do Panny. KorRoz 76.
– Te Cuda Antichrysta nie mogą mieć w sobie doskonałey prawdy. KorRoz 15.
– Tu przypátrz się wiazdowi Chrystusowemu z tryumphem do Ieruzalem, ná oślicy y ná oślęciu obadwá narody znáczące zydowski y Pogáński, z ktorych pierwszy narod cięszkie zakonu prawo nosił, iáko w Káncelláryey Apostolskiey czytamy: [...]. KorRoz 86.
– Przypátrz się káżdy posłuszeństwu ktore Monárchowie Stolicy Apostolskiey oddáią. KorRoz 12.
– Apostołowie po wszystkim świecie Ewangelią rozsiewali. KorRoz 64.
patrz: APOSTOŁ
– Skoro Bóg wszechmocny opowiedział Syonowi, y Jeruzalem że miał przyść do nich Krol pokorny, siedząc na Oślicy, y na oslęciu, y moc iego miała bydź od Morza do morza, apostrofę czyni do samego Chrystusa, o ktorym to Proroctwo było. KorRoz 87.
patrz: APOSTROFA
– Iesli chcesz wierzyć iakowey rzeczy, ktora tobie nie iest iawna, albo dowodna, wierzże Communitati, albo tym, ktorych wszystko pospolstwo approbuie. KorRoz 7.
patrz: APROBOWAĆ
– Czemusz, że iest nieogarniony [Chrystus], przeto Rabinie, przeciwnym sposobem miałbyś argumentować mowiąc: Począł się w żywocie Panieńskim. KorRoz 89.
– Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4v.
patrz: ARIAN, ARIANIN
– Rozmowa Theologa Katholickiego, z Rabinem Zydowskim. Przy Aryaninie nie prawym Chrześcianinie. KorRoz A.
patrz: ARIAN, ARIANIN
– Tylko tamte Pisma w Kanonie położone są, ktorych Authorowie nie są ludzie, ale iako Prorocy z Boskiego natchnienia pisali. KorRoz 7.
– Nie masz ná świecie grzechu cięższego, o ktoryby się Bog naywiecey gniewáć miał, y lud swoy ukochány naybárdzey [!] karáć, iáko Báłwochwálstwo. KorRoz 20.
– Nie rozumiey miły Rábinie, áby Wilk y Lámpárt odpoczywáć mieli wespoł z Báránem, ále to że opuściwszy srogość swoię, y przestawszy od prześladowánia Kościołá Bożego, náśládowáli pokory Báránkowey. KorRoz 105.
– To wszytko co się w tym rozdźiale obecnym figurą się opisáło/ znáczyło onę płachtę czworográniástą z niebá Piotrowi świętemu spuszczoną/ ná ktorey rozmáitość gádźin y bestiy rożnych byłá/ znácząc pod iedną iurisdykcyą Kośćiołá powszedniego rozmáite narody y stány/ Lwy/ Wilki/ Lampárty srogość swoię zrzucáiąc pod nogi Apostolskie vpadáią. KorRoz 105.
patrz: BESTIA
– RABIN. Ktoraż iednák z tych [religii] ma bydź gruntownieysza y bespiecznieysza? THEOLOG. Ktora od Bogá dána iest. KorRoz 3.
– Nieumieiętnych náuczycie bespiecznie. KorRoz 110.
– Bespiecznie mogę rzec: Christus est Creator. KorRoz 70.
– Iest rzecz niebeśpieczna [...] uporności bezrozumney mieysce dawáć. KorRoz 148.
patrz: BEZROZUMNY
– Prawdziwsze są oryginały y Pismá Bibliey świętey, ktore oni [katolicy] in Vaticano w Rzymie [...] chowaią. KorRoz 3.
patrz: BIBLIA
– Rabin. Záprawdę my tego Proroká nieprziymuiemy, y w Bibliey nászey onego nie mamy? KorRoz 3.
patrz: BIBLIA
– [...] ozdobną twarz Chrystusowę złupieły z niego powrozy, łáńcuchy, plwánia [...] y smętna twarz śmierci z Krzyżá. KorRoz 127.
patrz: BICZOWANIE
– Chrystus tedy będąc naywyższym Biskupem przyszłych dobr, dáleko więsey y doskonáley do przybytku [...] przez własną krew wszedł [...]. KorRoz 131.
patrz: BISKUP
– Oycá ś. Naywyższego Biskupá w nogi cáłuią, nie iáko człowieká, ále iáko [...] Namiestniká Chrystusowego. KorRoz 12.
patrz: BISKUP
– Bluźnisz Rabinie, y wielką niedoskonáłość Bogu przypisuiesz, álbowiem stworzenie według nátury swoiey rodzi sobie podobnego. KorRoz 22.
patrz: BLUŹNIĆ
– W Kościele Bożym [...] trudno zbłądzić: á iesliby kto per incuriam w błąd wpadł, wnet go poprawią. KorRoz 11.
patrz: BŁĄD
– Nie może błąd bydź wzniecony pokryty imieniem Chrześciańskim, tylko ze złego rozumienia pismá. ztąd herezye nástąpiły. KorRoz 10.
patrz: BŁĄD
– Przez disputácyą tedy co niepotrzebnego y błędliwego od prawdziwey Wiáry odcinamy. KorRoz B3v.
– Błądzisz grubo we wszytkim nieboże, Nawroć cie Boże. Porzuć te błędy. KorRoz B2v.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Wznidzie wam boiącym się imieniá moiego słońce spráwiedliwości, y zdrowie na skrzydłách iego. KorRoz 84.
– [...] przy Męce cztery rzeczy upátrowáć potrzebá. Naprzod względem nátury boleiącey. Po tym względem woley tákową śmierć prziymuiący. Po trzecie względem końcá/ dla ktoregoby tákowa śmierć byłá. Náostátek względem zábiiáiących. Tymi czteromá sposobámi Ociec Niebieski wydał Syná swego ná śmierć. Naprzod w boleiącym ciele posyłáiąc go [...]. KorRoz 139.
– Boskiego pismá KorRoz 7.
patrz: BOSKI
– Bog stánął w Bożnicy Bogow, to iest świętych,y we śrzodku świętych rosporządza. KorRoz 83.
– Dopuśćcie ábysmy budowáli z wámi [kościół], álbowiem y nam Bogá potrzebá. KorRoz 116.
patrz: BUDOWAĆ
– Ktory odrzucili buduiący, ten się sstał Kámieniem narożnym. KorRoz 85.
patrz: BUDOWAĆ
– Ná mieyscách báłwánow pogáńskich, Kościoły Chrystusowe budowáć będą. KorRoz 65.
patrz: BUDOWAĆ
– Prorokuie [Izajasz] o synu przedwiecznym, burzącym przez śmierć nieprzyiacioły swoie. KorRoz 29.
patrz: BURZYĆ
– Rabin. Niechay to iuż ták będzie, że się náráził ná swoy lud ukochány, y że potrzebá tego było, áby umárł dla grzechow nászych: co za przyczyná iednák, że przez zábicie od ludu swego. KorRoz 143.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Toż mowić potrzebá o Bogu Oycu, y o Synie przedwiecznym iego; ktory Syn, iáko Theologowie est terminus adaequatus generationis, iest tákowym kresem y celem rodzenia Boskiego. KorRoz 24.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Na Konciliu[m] Chalcedoskim, Epheskim, Niceńskim, postánowiono, że Duch święty pochodzi od Oycá. KorRoz 53.
– W Pismie zydowskim názywa się Filius Ben, ále go pismo Cháldeyskie popráwuie. KorRoz 25.
– Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145.
– To iest [...] ten ktory was wodą zdrową z opoki nápoił, ktory dla was krolow Chánáneyskich pozábiiał. KorRoz 30.
– To mowi Pan zastępow: Ieśli drogámi memi chodzić będziesz y przykazánia mego będziesz przestrzegáł. KorRoz 82.
patrz: CHODZIĆ
– o czártach KorRoz 143.
patrz: CZART
– czártá KorRoz 142.
patrz: CZART
– Nie ták rozumieć się ma to Proroctwo Dánielowe, iáko wy tłumáczycie [...]. KorRoz 123.
patrz: DANIELOWY
– [...] chociaszbyś Rábinie Dáriuszá Krolá tu przypomnieć chciał [...] rozumieć masz, że ten dekret Daryuszow był executionis Dekretu Cyrusá [...]. KorRoz 115.
patrz: DARIUSZÓW
– Szczegulność [...] Osobista iest ze wszytkim, tak iż żadney dependiciey nie ma, ále iest ostatnia, ktora się stánowi per negationem dependentiae [...]. KorRoz 75.
patrz: DEPENDYCJA
– [...] nie dosyć było Prorokowi Woynę ludowi swoiemu oznaymić, ále też Woyská przychodzącego znák woienny pokázáć [...]. KorRoz 128.
patrz: DOSYĆ
– [...] ponieważ dość zrozumiałem zrodzenie Syná Bożego, rozumiem że y o Duchu ś. coś będzie podobnego [...]. KorRoz 49.
patrz: DOŚĆ
– To mowi Pan zastępow: Ieśli drogámi memi chodzić będziesz y przykazánia mego będziesz przestrzegáł. KorRoz 82.
patrz: DROGA
– [...] á ieslibyś mi to pokazał/ ieszczebym się pytał/ iákimby to mogło bydź sposobem/ áby trzy Osoby między sobą rzetelnie się dzielące przy iednym á tym nierozdzielnym zostawáć się Bostwie miáły/ onego między sobą nie dzieląc/ ták iż bespiecznie mogę rzecz: Deus est Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus, et tamen non sunt tres Dij: Bog iest Ociec/ Bog Syn/ Bog y Duch Swięty/ á przecię nie trzey Bogowie. KorRoz 21.
– To tedy przyszcie Chrystusowo figurowáło się przez ono opisánie szczepienia drzewá [...]. KorRoz 112.
– Chrystus figurowány był przez onego Báránká Wielkonocnego [...]. KorRoz 133.
patrz: FIGUROWANY
– Iestliże [...] roskázuie [Dawid] szánowáć Syná [...] toć iuż nie o Synu człowieczym, áni o Sálomonie Dawidowym, ále o Synu Bożym Czego poświadcza Gramátyká Łácińska, gdzie tá propositia Ab, ktora znáczy Oycá, wyraża pochodzenie od Oycá [...]. KorRoz 25.
patrz: GRAMATYKA
– [...] pismo święte ile rázy wspomina Iezusá syná Iosedechowego, záwsze przydáie imię oycowskie [...]. KorRoz 83.
– [...] według oczyszczenia w stárym zakonie ochrzczony był [Chrystus], Roku Iubileuszowego, ktory sam Bog ogłosił [...]. KorRoz 132.
– Niechay idzie do Ierusalem, ktore iest w ziemi Iudzkiey. KorRoz 114.
patrz: JUDZKI
– Tu przypátrz się wiazdowi Chrystusowemu z tryumphem do Ieruzalem, ná oślicy y ná oślęciu obadwá narody znáczące zydowski y Pogáński, z ktorych pierwszy narod cięszkie zakonu prawo nosił, iáko w Káncelláryey Apostolskiey czytamy: [...]. KorRoz 86.
patrz: KANCELARIA
– Niechay mi Zydźie stáną wszyscy Rábinowie, Niech będą y z Podolá tu Káráimowie. A Dyálog niech wezmą ten Pismá świętego, Porzucą wszytkie błędy Tálmutu swoiego. KorRoz 11.
patrz: KARAIM
– Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4v.
patrz: KATOLIK
– Na Konciliu[m] Chalcedoskim, Epheskim, Niceńskim, postánowiono, że Duch święty pochodzi od Oycá. KorRoz 53.
patrz: KONCYLIUM
– Iako człowiek człowieka, koń konia [rodzi] tákowe rodzenie iest zá pomieszániem przeciwnych form czterech żywiołow, zá alterowániem y przeminieniem, co wszytko wielką niedoskonáłość przyrodzenia pokázuie. KorRoz 22.
patrz: KOŃ
– [Mojżesz] opisuie woysko Rzymskie pod Orłem lecącym do zydowskiey ziemie, áby ią spustoszył [...] Przyprowádzi Bog ná cię narod zdáleká [...] ná kształt Orłá lecącego z impetem [...]. KorRoz 129.
patrz: LECĄCY
– Odćinasz Syná od Bostwá onego, Niemasz zá Bogá Słowá przedwiecznego. Leć błądźisz grubo we wszytkim nieboże, Náwroć ćię Boże. KorRoz 12.
patrz: LECZ, LECZ, LEĆ
– Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4.
patrz: LUTER
– Co pokazać máią Sáráceni brzydkie świnie/ Máchometowi vczniowie ná potwierdzenie wiáry swoiey? KorRoz 8.
– A przećię iednák káżdy z nas słyszał ięzyk nász/ w ktorychesmy się vrodźili. Pártheńczykowie/ Medeńczykowie/ Elámitowie/ y ći ktorzy mieszkáią w Mesopotámiey/ w Syryey/ y w Kápádocyey. etc. KorRoz 63.
patrz: MEDEŃCZYK
– Tylko tamte Pisma w Kanonie położone są, ktorych Authorowie nie są ludzie, ale iako Prorocy z Boskiego natchnienia pisali. KorRoz 7.
– Rabin. Niechay to iuż ták będzie, że się náráził ná swoy lud ukochány, y że potrzebá tego było, áby umárł dla grzechow nászych: co za przyczyná iednák, że przez zábicie od ludu swego. KorRoz 143.
patrz: NIECHAJ
– Rábin. Proszę, z tey nászey rozmowy niechay też usłyszę co o Duchu świętym [...]. KorRoz 49.
patrz: NIECHAJ
– Teraz niechay to będzie wiadomo krolowi, ieśli to Miasto zbudowane będzie, y mury postawione, żadnego hołdu [...] dawać nie będą. KorRoz 117.
patrz: NIECHAJ
– [...] rozumieiąc Apostołow/ ktorym Pan Chrystus nogi vmył przy wieczerzy swoiey/ áby czystymy byli ná opowiádánie náuki iego/ y pielgrzymuiąc po wszytkim świecie náuką iego świát nápełnili [...]. KorRoz 67.
patrz: NOGA
– Umarł [Chrystus] piętnastego Roku pánowánia Tyberiuszá Cesárzá. KorRoz 122.
patrz: PANOWANIE
– Boskiego pismá KorRoz 7.
patrz: PISMO
– W Pismie zydowskim názywa się Filius Ben, ále go pismo Cháldeyskie popráwuie. KorRoz 25.
patrz: PISMO
– [...] pobiie [Pan Bóg] ięzyki Egipskie, ktore się przedtym z niego náśmiewały. KorRoz 65.
patrz: POBIĆ
– Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145.
patrz: POBIĆ
– Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145.
patrz: POBIĆ
– Nioe ma się ták tłumáczyć, osenlemini Filium, pocáłuycie syná. KorRoz 25.
– [...] ná koncylium Florentskim wszytkich Graekow y Łácin[nikow] [...] conclusum est, Duchá ś. pochodzącego od Oycá y od Syná. KorRoz 53.
– Sámym pochodzenie[m] iedney osoby od drugiey dzielą się [Osoby Boskie] między sobą nie náruszáiąc nie szczegulney ieności nátury Boskiey. KorRoz 35.
– Był y skuteczny ná pociągnieniu do siebie narodu ludzkiego, álbowiem tym sámym męká Chrystusowá byłá pożyteczna. KorRoz 141.
– MAsz wiedźieć o Aryáninie/ że poczęćie y národzenie są tákie obwieszczenia/ ktore zwykły obwieszczáć poczęćie y národzenie człowieká. KorRoz 71.
patrz: POCZĘCIE
– Przeto gdy powstanie korzeń Jessego/ aby panował w Narodach/ i gdy Chorągiew Krzyża świętego dla zbawienia ludzkiego będzie podniesiona/ na ten czasz Idumea, Moab, i Synowie Amorcyscy/ i wszytka szerokość Arabska podadzą ręce Apostołom/ i na miejscach bałwanów pogańskich/ Kościoły Chrystusowe budować będą. KorRoz 65.
– Zakon nász/ ktory nam dał Máhomet pokazuie rosporządzenie błogosłáwieństwá y nędze/ ktora iest według ciáłá; ále iest insza obietnicá/ ktora tylko rozumem iest poięta. KorRoz 9.
patrz: POJĘTY
– ... y wszedł do Egiptu tego Swiátá/ gdźie wszytkie báłwochwálstwa pokruszył/ ták iż oni trzey Krolowie będąc ná ten czás od czártow przestrzeżeni/ ktorzy z onych báłwánow ludźiom responsa dawáli/ álbo z Prorocwá Báláámowego zrozumieli Syná Bożego/ iusz národzonego... KorRoz 72.
patrz: POKRUSZYĆ
– aby zgłádzona byłá niepráwość/ y wprowádzona spráwiedliwość wiekuista; żeby się wypełniło widzenie y Proroctwo/ y pomázány był Swięty Swiętych. KorRoz 10.
patrz: POMAZANY
– Złączenie to, nic inszego nie iest, tylko relatio dependentiae, ponoszenie záwisłości iedey Rzeczy do drugiej. KorRoz 73-74.
patrz: PONOSZENIE
– Albowiem iesli krew Kozłow/ y Bykow/ y popioł Iáłowice posypány pomázánych poświącał ná oczyszczenie Ciáłá: Dáleko więcey krew Chrystusowá/ ktory przez Duchá świętego sámego śiebie niezmázánego ofiárował Bogu/ oczyśći Sumnienie násze z vczynkow martwych ná posługę Bogá żywego. KorRoz 132.
patrz: POPIÓŁ
– Chybá żebyś chćiał powiedźieć według fábuł Poetyckich/ że nástáną złote czásy/ kiedy Wilcy z Bárány páść się będą/ kiedy Miody z Winem rzekámi popłyną/ y z liśćia drzewowego miody słodkie spuszczáć się będą/ iákoby po sądnym dniu tákowe kukánie nástáć miáły y roskoszy. KorRoz 104.
– Bramá tá ktorą widźisz/ záwártą/ zawsze będźie záwárta/ y nie będźie otworzona/ álbowiem tá przedźiwna Mátká Boża/ et ante partum et post partum Virgo permansit, y przed porodzeniem y po porodzeniu Pánną zostáłá. Iuż tedy tę przeczystą Pánnę Mátkę Bożą názowmy Bethula,Virgo, lubo Alma, iuuencula, álbo abscondita, wszytko to oney dla przedźiwnego Národzenia Syná przedwiecznego bez náruszenia Pánieństwá służy. KorRoz 59.
patrz: PORODZENIE
– Daniel [...] mowi o przyszłym Dekrecie Krolow Perskich, ktorym nákázuie powrocenie się Izráela do Jeruzalem. KorRoz 109.
– Przeto Rábinie/ że to iest Pan Dawidow/ y nas wszytkich Syn przedwieczny Chrystus Iezus: Ten to Pan/ ktory strapił Egipt dla was/ ten ktory was ponurzywszy w Morzu Cerwonym [!] Pháráoná/ z Egiptu wyprowadził: ten ktory wam Morze rozdzielił/ ten ktory wam był przewodzcą w słupie obłokowym/ ten ktory was Mánną ná puszczy karmił: ten ktory was wodą zdrową z opoki nápoił; ktory dla was Krolow Chánáneyskich pozábiiał; ktory was Berłem Krolewskim przyozdobił/ y mocą Boską wywyższył: ktory w imię Oycá swego ná świat przyszedł/ y dla nas/ y dla nászego zbáwienia z niebá zstąpił. KorRoz 30.
patrz: POZABIJAĆ
– Ponieważ tedy niewymowne dobrodzieystwo Boskie zá pewną liczbą lat od stworzenia światá przed národzenie[m] Chrystusowym pokazáło sie, ták też zá Boską spráwą [...] pewną liczbę mamy przyszcia iego. KorRoz 112.
– ZWykli niektorzy ná początku kśiążek pracy swoiey Czytelniká nápomináć o godnośći kśiążek przez nich wydanych/ o pracy dla nich podiętych/ o pożytku ich/ y iáko są potrzebne: a to dla tego/ aby Czytelniká do ochoczego czytánia przyniewolili/ y obmowcom z zazdrośći przygániáiącym opowiedźieli. KorRoz 13.
– Osoba Boska [...] że iest independens/ y Sufficiens tedy Osobistością swoią własną może, iákosz ták iest/ przyosabiáć náturę człeczą. KorRoz 77.
– ...nátura, lubo to iest sámá przez się szczegulna, iednák przecię nieostátnia, álbowiem iest in aptitudine Personari własną Osobą, ktorą gdy uprzedził Syn Boży, przyosobił ią Osobą swoią... KorRoz 77.
– [Ten sposób odkupienia] Był y przystoyny do vleczenia rány/ álbowiem iáko pierwszy człowiek zgrzeszył przez pychę/ Obzárstwo/ y nieposłuszeństwo/ [...] álbowiem chćiał bydź podobny Bogu przez wyniosłość náuki/ chćiał záżyć z drzewá słodkośći/ y przykazánia Boskiego przestąpić gránicę. A poniewasz vleczenie ma być przeciwnym sposobem/ przeto tá ráná vleczona iest [...] przez pogárdzenie/ pokorę y woly Boskiey wykonánie. KorRoz 141.
patrz: PRZYSTOJNY
– Wtorey Kondycyey nie zgadza się náturá Boska z náturą człowieczą/ álbowiem náturá Boska nie dźieli się w osobách swoich/ áni też od nich iest zosobná káżdey przywłaszczona: ponieważ Bostwo przez się sámo iest iedno szczegulney iednośći; KorRoz 33.
– ZKąd wiemy/ że Chrystus iest Bogiem/ iesli rzeczećie/ że dla tego że wskrzeszał vmárłych/ vzdrawiał chorych/ y widok slepym przywracał/ toć tákim sposobem y Eliżeusz będźie Bogiem/ ktory Cudá czynił. KorRoz 89.
– Przypátrz się káżdy posłuszeństwu ktore Monárchowie Stolicy Apostolskiey oddáią. KorRoz 12.
patrz: STOLICA
– Prawdziwsze są oryginały y Pismá Bibliey świętey, ktore oni [katolicy] in Vaticano w Rzymie [...] chowaią. KorRoz 3.
patrz: ŚWIĘTY
– Iam dla ćiebie vbiczował Egipt z pierworodnymi iego: á tyś mię vbiczowánego ná śmierć podał. KorRoz 144.
patrz: UBICZOWAĆ
– Wysłuchay tedy Pánie/ bądź vbłagány Pánie/ weyźrzy á nieomieszkiway dla ćiebie sámeo Boże moy/ KorRoz 107.
patrz: UBŁAGANY
– Záczym Rábinie/ miałbyś tu nas náuczyć/ iákim sposobem Duchownemi rzeczámi to iest rozgą vst swoich źiemię vderzáć/ tákże vmieiętnośćią y práwem biodrá Páńskie przepasáć/ rozumiem że iuż nie do sensu ćielesnego/ ále do duchownego vćiec się muśisz. KorRoz 104.
patrz: UDERZAĆ
– [...] rozumieiąc Apostołow/ ktorym Pan Chrystus nogi vmył przy wieczerzy swoiey/ áby czystymy byli ná opowiádánie náuki iego/ y pielgrzymuiąc po wszytkim świecie náuką iego świát nápełnili [...]. KorRoz 67.
patrz: UMYĆ
– [...] Y mieysce nog twoich wysławię/ y prziydą do ćiebie náchyloni tych ktorzy ćię vniżyli/ y pokłon vczynią szćieszkom nog twoich/ y nazwą ćię Miástem Páná Syonu Swiętego Izráelá. KorRoz 12.
patrz: UNIŻYĆ
– Iuż tedy Rábine moy miły ten ostátek rozmowy nászey y ztym cosmy przedtym rozmawiáli/ vkontentowány zostaway/ á tym się kontentuy w wątpliwośćiách swoich/ co Doktorowie Kośćiołá Bożego nápisáli: Albowiem wierz mi że iest rzecz niebeśpieczna/ y bynamniey pożyteczna vpornośći bezrozumney mieysce dawáć: Siłá álbowiem mowiemy/ á iednák w słowách vstáiemy. KorRoz 148.
patrz: UPORNOŚĆ
– Co inszy Heretycy pokazáć máiąc ná potwierdzenie wiáry swoiey? tylko vchwyćiwszy słowo iedno/ nie znośiwszy go z słowy vprzedzáiącymi y nástępuiącemi zle zrozumieli Pismo święte/ iáko tá proposycya: HOC EST CORPVS MEVM, powádáią że iest tákowey mocy, iáko y tá: Ego sum vitis vera: álbowiem iáko z tey propozyciey nie idźie/ áby Chrystus z nátury był prawdźiwą Máćicą/ ták też y tá nie idzie/ áby Chleb w Sákrámenćie był prawdźiwym Ciáłem iego. KorRoz 10.
– Gdy tedy ten Pan nász Iezus Chrystus roku 4000. á wieku swego 30. ochrzczony był/ á od tego czásu lat pułczwártá na náuce y ná cudách wypełnił/ vmárł dla grzechow nászych/ y zmartwychwstał dla vspráwiedliwienia nászego/ y wstąpił ná niebiosá/ vśiádł ná práwicy Bogá Oycá wszechmogącego. KorRoz 112.
– Powtore względem dobrá/ vtráconego/ álbowiem dobro/ to iest żywot wiekuisty/ ktory iest nieskończony: záczym przywroćić to dobro nieskończone/ nikt nie może dosyć vczynić/ tylko Osobá nieskończona. KorRoz 140.
patrz: UTRACONY
– DAwszy tym prywatom pokoy/ ponieważ żadna was prywatá nie vwodźi/ iáko powiádaćie/ przyznayćież nam/ ktora przećię bespiecznieysza iest Wiárá/ iesli tá ktorą szczegulnie w záchowániu Stárego Testámentu twierdzimy/ álbo iesli też tá/ ktorą wy iáko w Nowym/ iáko y w Stárym Testámenćie pokazuiećie? KorRoz 4.
patrz: UWODZIĆ
– ZKąd wiemy/ że Chrystus iest Bogiem/ iesli rzeczećie/ że dla tego że wskrzeszał vmárłych/ vzdrawiał chorych/ y widok slepym przywracał/ toć tákim sposobem y Eliżeusz będźie Bogiem/ ktory Cudá czynił. KorRoz 89.
patrz: UZDRAWIAĆ
– W Kościele Bożym [...] trudno zbłądzić: á iesliby kto per incuriam w błąd wpadł, wnet go poprawią. KorRoz 11.
patrz: W
– Teraz niechay to będzie wiadomo krolowi, ieśli to Miasto zbudowane będzie, y mury postawione, żadnego hołdu [...] dawać nie będą. KorRoz 117.
patrz: WIADOMO
– Odchował śie vkochány/ y wierzga: odchował się/ vkocháł się/ roztył się: opuśćił Bogá stworzyćielá swego/ y odstąpił od Bogá Zbáwićielá swego. KorRoz 145.
patrz: WIERZGAĆ
– A co większa/ że y sam Chrystus/ ktorego wy Synem Bożym miánuiećie/ roskazał Apostołom swoim/ áby tę Winnicę spráwowáli/ inszey nie szukáiąc... KorRoz 16.
patrz: WINICA, WINNICA
– Podnieś w około oczy twoie, á obácz, wszyscy ci zgromadzeni ku tobie przyszli. KorRoz 12.
patrz: WOKOŁO
– ...do tákowey dependenciey nie potrzebá nic więcey/ tylko żeby ten ktory tákową dependencią terminaret, miał to czymby to wykonáć mogł/ iáko Syn Boży/ ktory nie iest dependens swoią Osobistośćią/ może tę dependencią nátury człeczey personare wosobić. KorRoz 75.
patrz: WOSOBIĆ
– Powtore masz wiedźieć/ że tu żadnego sprzećiwieństwá w Osobie Boskiey niemász/ dla ktoregoby nie mogłá nátury ludzkiey ná się przyiąć/ y one Osobą swoią personare wosobić/ gdysz tu nie idźie zátym áby Osobá Boska byłá composita złożona/ álbo żeby byłá in potentia, do nátury ludzkiey/ álbo też skrocona/ gdysz do tákowey dependenciey nie potrzebá nic więcey/ tylko żeby ten ktory tákową dependencią terminaret, miał to czymby to wykonáć mogł... KorRoz 75.
patrz: WOSOBIĆ
– Iam ći był wodzem na puszczy przez lat Czterdźieśći: y mánną z niebá karmiełem ćię/ y przyprowádźiłem ćię do źiemie dosyć obfitey/ á tyś/ o narodźie moy/ zgotowałeś Krzyż Zbáwićielowi twemu. KorRoz 144.
patrz: WÓDZ
– W Kościele Bożym [...] trudno zbłądzić: á iesliby kto per incuriam w błąd wpadł, wnet go poprawią. KorRoz 11.
patrz: WPAŚĆ
– Przeto wyciąwszy z támtych 20. lat/ ktore Afrykan przypisuie Krolowi lud Izráelski wyzwaláiącemu lat 14, á przydáć ich do tych 475. vczyni to wszytko 489. á ostátniego Chrystus Pan vmárł/ y ták wypełniáią się 490. lat/ ktore wypełniáią Siedmdziesiąt Tygodniow. KorRoz 123.
patrz: WYCIĄĆ
– Oto trzy latá są iáko tu przychodzę szukáiąc owocu ná tym Figowym drzewie/ á nie náyduię/ wytniy ią/ pokisz y ziemię niepłodną będzie czyniłá. Pokázuie Chrystus Pan bez trzy látá po Chrzcie swoim przez tę przypowieść/ iáko prácował/ iáko náuczał/ w zydostwie/ á widząc proźną pracą swoię/ rzecze do Ogrodniká, excinde eam, wytniy ią [...]. KorRoz 127.
patrz: WYCIĄĆ
– Oycá ś. Naywyższego Biskupá w nogi cáłuią, nie iáko człowieká, ále iáko [...] Namiestniká Chrystusowego. KorRoz 12.
patrz: WYSOKI
– Chrystus tedy będąc naywyższym Biskupem przyszłych dobr, dáleko więsey y doskonáley do przybytku [...] przez własną krew wszedł [...]. KorRoz 131.
patrz: WYSOKI
– POrzeto ma bydź coś większego niż Báłwochwálstwo/ á nie może bydź nic inszego, tylko że-ście zámordowáli Chrystusá Páná/ ktory był prawdziwym Bogiem y Człowiekiem. KorRoz 20.
– Rabin. Nie wiem cobysmy iuż więcey mowić mieli w tey sprawie, słusznaby rzecz przystąpić do ostátniego Punktu, u dowiedzieć się, co zá przyczyná byłá, że mogąc inszy sposob náleść odkupienia, náráził się ná swoy lud wybrány y ukochány, od ktorego był zámordowány. KorRoz 137-138.
– To chciał Anyoł Gabryel wyrazić przy zwiastowaniu swoim, onemi słowy mowiąc do Panny. KorRoz 76.
– Iako człowiek człowieka, koń konia [rodzi] tákowe rodzenie iest zá pomieszániem przeciwnych form czterech żywiołow, zá alterowániem y przeminieniem, co wszytko wielką niedoskonáłość przyrodzenia pokázuie. KorRoz 22.