Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 165 cytatów z tego źródła
– Lámbert z domu Hábdánk był Biskupem lat 18. PruszczKlejn 92.
patrz: ABDANK
– O tym Obrazie ten tylko niech zmilczy/ ktory przynamniey abrysu/ to iest odmalowania [...] nie widział. PruszczKlejn 62.
patrz: ABRYS, ABRYSA
– Máią ci Zakonnicy facultatem [...]/ że im wolno Párochie trzymáć/ y Sákrámentá administrowáć. PruszczKlejn 60.
– Iest y Bráctwo Anyołá Stroża z Odpustámi wielkiemi [...] á Zakonni Kápłáni Páráfiánom w ádministrowániu Naświętszych Sákrámentow pilnie wysługuią. PruszczKlejn 66.
– W tymże Kościele Kazánia okrom Swiąt y Niedziel/ przez cáły Rok w kázdy Piątek/ Adwent. PruszczKlejn 40.
patrz: ADWENT
– Przytym Kościele iest Klasztor Pánien Zakonnych ś. Fránciszká trzeciey Reguły/ ktore wprowádził Przewielebny J. M. X. Piotr Gębicki [...] wziąwszy te Zakonnice z Klasztoru ś. Agnieszki [...]. PruszczKlejn 50.
– W tym tedy KOściele miedzy inszymi Reliquiámi ś.ś. Bożych/ znáyduie się Ręka Pánieńska ieszcze cáła/ z ciáłem y z skora vwiędłą/ z trádicyey pewney/ że to iest S. Kátharzyny Pánny y męczenniczki Alexándriyskiey. PruszczKlejn 40-41.
– ...iest y oleiek ś. ktory z kości ś. Mikołáiá Biskupá płynie w Barze/ á ten przyniesiony przez Wielebnego X. Andrzeiá z Zywcá Altárystę Krák... Roku 1521. PruszczKlejn 71.
patrz: ALTARYSTA
– Contubernium [...] od [...] P. Wáwrzyńcá Smieszkowicá [...] w Roku 1646. fundowáne [...] Do ktoreg[o] wszystko swoie dosyć dostátnie ex operosis Medicinae laboribus zebráne obrocił peculium; chcąc/ áby cultus Diuinus przez Alumnow iego był ná potym promowowány. PruszczKlejn 26.
patrz: ALUMN
– Iędrzey Lipski [...] Był Biskupem Krak[owskim] [...] Kościołowi Kathedralnemu legował Infułę [...] y Ornat [...] Ampułki z Miedniczką szczero złote robotą piękną także. PruszczKlejn 94.
– Bywa też Odpust ná kształt Miłościwego Látá/ ná dzień P[anny]. Máriey Anyelskiey rzeczoney Portiuncula, dnia 20 Sierpniá. PruszczKlejn 19-20.
– Ma ieszcze to Bráctwo swe Stacye v piąci Ołtarzow/ przy ktorych odmawiáią pięć Pacierzy/ y pięcioro Pozdrowienia Anyelskiego [...]. PruszczKlejn 49.
– Powinni też Koronkę odpráwowáć/ siedmi Pacierzy á siedmdziesiąt Pozdrowienia Anyelskiego [...]. PruszczKlejn 78.
– Dwudziesty siodmy Ołtarz tytułu SS. Apostołow Piotra y Pawła: przy tym Anniwersarz za dusze zmarłe bywa. PruszczKlejn 38.
– Do ktorey [kaplicy] Tabernaculum Venerabilis Corporis Christi, także Antepedium barzo kosztowne szczerosrebrne do Ołtarza sprawił. PruszczKlejn 7.
– Ten Obraz światłość niebieska często oświecała/ przy nim głosy Anyelskie słychane były/ spiewaiące Antiphonę Aue Regina caelorum. PruszczKlejn 62.
patrz: ANTYFONA
– Iest tu w tey Kaplicy Relikwiy Swiętych Bożych dosyć/ Apparaty kosztowne/ dostatecznie sprawione od teyże Krolowey. PruszczKlejn 4.
patrz: APARAT
– Tenże [Melchior Mościcki] przeciw Ochinowi Apostacie dziwnie mądry y Swiątobliwy nauki pełny list pisał. PruszczKlejn 47.
– Maia też ciż Oycowie swoie studium, według náuki ś. Thomaszá z Aquinu. Ktorey iáko prawdziwey od sámego Bogá/ y od Pásterzow Stolice Apostolskiey ták wiele rázy ápprobowáney/ nigdy nie odstępuią. PruszczKlejn 16.
– On ś. Apostoł y Męczennik Ruski był Bonifacyus/ ktory tamże Krola Ruskiego do wiary Katholickiey przywiodł. PruszczKlejn 85.
patrz: APOSTOŁ
– Ma ten Kościoł [Wniebowzięcia Panny Marii w Krakowie] Prałata swego Archipresbyterium Insulatum, ma Kapłanow zawsze przy Kościele residuiących 60. ktorzy pod Iurisdykcyą pomienionego I. M. X. Archipresbytera są. PruszczKlejn 38-39.
– TEN Kościoł na Kazimierzu założony Roku Panskiego 1342. y wystawiony Architekturą staroświecką [...] od Krola Kazimierza Wielkiego. PruszczKlejn 61.
– Ian Długosz Kronikarz Polski/ y Kanonik Krak[owski] a potym Nominat na Arcybiskupstwo Lwowskie. PruszczKlejn 59.
– Ian Długosz Kronikarz Polski/ y Kanonik Krak[owski] a potym Nominat na Arcybiskupstwo Lwowskie. PruszczKlejn 59.
– Te tedy vtarczki Filozowskie bywaią czynione dwa kroć w tydzień/ lubo to są y od samych Professorow argumentami trudnemi zawichłane. PruszczKlejn 23.
patrz: ARGUMENT
– Iakub Zadzik Konfirmacyą siedmiom Kościołom Krakowskim 1635 otrzymał. Ministry Aryanskie y ich Szkoły w Rakowie zniosł. PruszczKlejn 95.
patrz: ARIAŃSKI
– Gdzie przedtym było brzydkie bluźnierstwo Aryańskie Chrystusa Pana y Matki iego Przenaświętszej/ teraz się tu służba Pańska porządnie odprawuje. PruszczKlejn 34.
patrz: ARIAŃSKI
– Iakub Zadzik Konfirmacyą siedmiom Kościołom Krakowskim 1635 otrzymał. Ministry Aryanskie y ich Szkoły w Rakowie zniosł. PruszczKlejn 95.
patrz: ARIAŃSKI
– Wtore Kollegium Małe rzeczone/ w tym Artystow trzynaście mieszka/ ci co w dzienney a prawie niewytknioney pracey żyią aż do samey niemal śmierci/ czytaiąc Studentom lekcye/ y dysputuiąc w Kollegium Wielkim. PruszczKlejn 23.
patrz: ARTYSTA
– Szesnasty Ołtarz śś. 14. Auxiliatorow. PruszczKlejn 37.
– Author natury/ y natura sama serce w poyśrzodku ciała ludzkiego y bydlęcego/ z ktoregoby się żywot y czerstwość na wszytko ciało rozchodziła/ zasadziła. PruszczKlejn 35.
– Trzydziesty Ołtarz nád bábińcem ku vlicy Floryáńskiey/ tytułu ś. Micháłá. PruszczKlejn 38.
– Dziewiąty [ołtarz] przy drzwiách Bábińcowych przy ścienie/ tytułu śś. Antoniego/ Hieronymá/ Káthárzyny/ Doroty. PruszczKlejn 37.
patrz: BABIŃCOWY
– Máią też swego Dziekana iáko y Theologowie/ ktorych powinność tá iest/ podáwáć Questye do disputácyey Mistrzom/ Bákáłarzom/ y Studentom/ ná káżdą Sobotę y Niedzielę. PruszczKlejn 23.
– Iest też y Szkołá/ ktora ma swego Mistrzá/ Bákáłarzá/ Kántorá/ Młodzieńce/ y żaki do śpiewánia kościelnego. PruszczKlejn 3.
– Około tego grobu iest listwa mármurowa z mosiężnymi bálásámi. PruszczKlejn 10.
patrz: BALAS
– Przy Stole między Senatorámi/ mawiał [Biskup krakowski Piotr Tylicki] bowiem że Bernárdyni per humilitatem, Dominikani per doctrinam Polskę od hereziy vwolnili. PruszczKlejn 59.
– W [...] Kościele B. Ian Kapistran Mszą ś. odpráwował/ ktory naprzod Zakon Bernárdyński do Polski wprowádził. PruszczKlejn 15.
– Płci białogłowskiey do Kościoła nie puszczáią/ tylko trzy rázy w rok. PruszczKlejn 85.
– Widzieć tu onych Oycow stárych prace wielkie w pisániu rożnych Ksiąg/ naydzie tám Biblie/ Postyle/ Kroniki/ Historye/ ięzykiem Polskim/ ále dla niedostátku y sumptu ná to ná świát nie wydáne. PruszczKlejn 49-50.
patrz: BIBLIA
– Jest też tu w tym Klasztorze Bibliotheká dostátnia w Księgi drukowáne y pisáne. PruszczKlejn 49.
patrz: BIBLIOTEKA
– Iest przy tym Kościele Biskup/ Suffrágan/ Práłatow sześć/ Kánonikow trzydzieści [...] Wikáryow trzydzieści/ Mánsionarzow piętnaście/ Psálterystow szesnaście/ y innych [...]. PruszczKlejn 2-3.
patrz: BISKUP
– BOLESŁAW III. Krzywousty pięćdziesiąt bitew wygrał/ woysko 1103 Henryká Cesárzá poráził. PruszczKlejn 89.
patrz: BITWA
– Ma ten Kościoł Wieżą ná Kościele bárzo kształtną bláchą obitą. PruszczKlejn 20.
– Iest w tym Kościele [...] Obraz [...] bláchą srebrną wkoło obsádzony. PruszczKlejn 71.
– ... gdzie przedtym było brzydkie bluźnierstwo Aryáńskie Chrystusá Páná y Mátki iego Przenáświętszey/ teraz się tu służbá Páńska porządnie odpráwuie. PruszczKlejn 34.
– To Bráctwo [Najświętszej Panny Pocieszenia] w Processyách (ktore z wielkim nabożeństwem/ y przystoynym áppáratem odpráwuie) záżywáią Kap błękitnofiiałkowych. PruszczKlejn 63.
– Iest w tym Kościele [...] w Ołtarzu Przenaświętszey Pánny Máriey Obraz [...] w Koronie kształtney y bogátey. PruszczKlejn 71.
patrz: BOGATY
– Zá vmárłych/ ktorzy v tych Bonifratrow vmieráią/ z powinności zakonney ci Zakonnicy odpráwuią ś. Rożáńce/ á Kápłáni Msze ś. PruszczKlejn 32.
– W Tey vlicy ś. Anny názwáney/ byłá przedtym Bożnicá Zydowska/ mieysce vrągániá/ y czći vwłoczenia Imieniu Naświętszemu IEZUS... PruszczKlejn 20-21.
– Prowizorem iego powinien bywáć z wielkiego Kollegium Theologiey Professor/ ktory Brzezinszczykow zá Rádnych Pánow Miástá pomienionego záleceniem/ á Szlácheckie dziatki zá X. Proboszczá Brzezińskiego áttestácyą przyimowáć/ y wszytkie potrzeby do stołu należące opátrowáć ma. PruszczKlejn 26.
– Senior pomienioney Burse y Bákáłarz Szkoły Brzezinskiey Fárny/ ktorym według ordináciey Testámentu tegoż Fundatorá máią być oddawáne ná káżdy rok zá prace ich condigna Salaria. PruszczKlejn 27.
– Prowizorem iego powinien bywáć z wielkiego Kollegium Theologiey Professor/ ktory Brzezinszczykow zá Rádnych Pánow Miástá pomienionego záleceniem/ á Szlácheckie dziatki zá X. Proboszczá Brzezińskiego áttestácyą przyimowáć/ y wszytkie potrzeby do stołu należące opátrowáć ma. PruszczKlejn 26.
– Iest Bursá názwána Iuristarum, zbudowána y nádána od Ianá Długosza [...] Roku 1480. dla Studentow Práwá się vczących. PruszczKlejn 24.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Studenci z Bursze Iuristarum Mszey świętey słucháią/ Litánie o Pánnie Naświętszey/ y insze nabożeństwá według ich vstaw/ ex fundatione Garuasciana ná káżdy dzień odpráwuią. PruszczKlejn 15.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Były i insze Burse/ iáko Niemiecká/ Węgierska/ ále dla tych naciy Herezyámi záráżonych/ studentow w nich nie máią. PruszczKlejn 27.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Author nátury/ y náturá sámá serce w poyśrzodku ciáłá ludzkiego y bydlęcego/ z ktoregoby się żywot y czerstwość ná wszytko ciáło rozchodziłá/ zásádziłá. PruszczKlejn 35.
– Przy drzwiách wschodnich iest Ołtarz śś. Kryspiná y Kryspiniáná Uczennikow/ Mistrzow Cechu rzemięsłá szewskiego/ dziwnie bárzo piękney struktury. PruszczKlejn 17.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Staw ten iest ná tych glinkách/ gdzie glinę ná cegłę brano/ gdy Kościoł w Rynku Pánny Naświętszey murowano. PruszczKlejn 69-70.
– Mięsá nie iadáią/ w osobnych Cellách ogrodzonych mieszkáią iáko Pustelnicy. PruszczKlejn 85.
patrz: CELA, CELA, CELLA
– Po puszczy swe Celle przy Káplicách máią/ chlebem y iárzynámi iáłowemi/ y wodą się niekiedy w tydzień posiláiąc. PruszczKlejn 17.
patrz: CELA, CELA, CELLA
– Przy Ołtarzu (iáko się wyżey rzekło)/ Kápłani postronni nie celebruią/ tylko Arcybiskup Gnieźnieński/ Biskup Krákowski/ y z Kánonikámi swemi. PruszczKlejn 11.
– Zebysmy tedy stárych Przodkow nászych świątobliwości przykłádem, Kościoły Páńskie w większey vczciwości mieli, y prawdziwą pobożnościa Odszczepieńcze wszytkie, y głupie Pogány celowáli; dla tego, Miástá tego Stołecznego Kościoły wszystkie porządnie spisawszy [...] ludziom nabożnym do czytánia podáć vmyśliłem. PruszczKlejn 2-3 nlb..
– 1025 MIECISŁAW wtory syn Bolesłáwá Chábrego/ koronowány od Hyppolitá Arcybiskupá Gnieznieńskiego. PruszczKlejn 88.
– Stárszy y Przełożeni Oycowie [...] żadnych wozow nigdy nie vżywáią by y nadáley/ wizytuiąc Klasztory piechotą chodzą. PruszczKlejn 78.
patrz: CHODZIĆ
– Przy tymze Kościele mieszka niemáły poczet Zakonnikow/ pod tegoż Regułą wielkiego Pátryárchy Benedyktá ś. hołduiąc [...]. PruszczKlejn 83.
– Gdzie przedtym było brzydkie bluźnierstwo Aryańskie Chrystusa Pana y Matki iego Przenaświętszej/ teraz się tu służba Pańska porządnie odprawuje. PruszczKlejn 34.
– [...] ktoremu nie przestáią ozdobney struktury dodáwáć Ich MM. X. Administratorowie [...] á zwłaszczá teráźnieyszy Administrator tegoż Opáctwá/ Przewielebny I. M. X. Stánisłáw z Bużeniná Pstrokoński Biskup Chełmski/ ktoremu nie tylko Ołtarzem nowym wielkim dekoru przydawszy/ ále y innymi mnieyszymi pięknie przyozdobiwszy [...]. PruszczKlejn 83.
patrz: DEKOR
– Przy Stole między Senatorámi/ mawiał [Biskup krakowski Piotr Tylicki] bowiem że Bernárdyni per humilitatem, Dominikani per doctrinam Polskę od hereziy vwolnili. PruszczKlejn 59.
patrz: DOMINIKAN
– Kościoł S. KRZYZA. TEn nie domurowány iest y pogorzał [...]. PruszczKlejn 75.
patrz: DOMUROWANY
– Kościoł S. KAZIMIERZA. PRzy tym iest Klasztor Reguły wielkiego vbostwá/ ś. Franciszká Obserwántow y Diskálcyatow/ żyiących wielkim vbostwie [...]. PruszczKlejn 78.
– Dziewiąty [ołtarz] przy drzwiách Bábińcowych przy ścienie/ tytułu śś. Antoniego/ Hieronymá/ Káthárzyny/ Doroty. PruszczKlejn 37.
patrz: DZIEWIĄTY
– Kwitnie ten ten Zakon w záchowániu Reguły swey/ w nabożeństwie pilnym y w czuynośći Zakonney/ zá rządem y spráwowániem szczęśliwym Przewielebney Iey M. P. Anny Cecyliey Trzćińskiey/ Xieniey ná ten czás Stániąteckiey/ á zá pomocą y pracą powierzonego sobie vrzędu száfárskiego Iey M. P. Káthárzyny Agnieszki Swichowskiey/ tegoż Klasztoru prácowitey Ekonomki/ tákże y inszych wielu Pánien tegoż Zakonu rożnych Officyałek/ ále miánowićie Iey M. P. Xięniey wyżey miánowáney/ zá ktorey stárániem ten Klasztor práwie z gruntu wymurowány/ y Kośćioł wszytek reformowány. PruszczKlejn 86.
patrz: EKONOMKA
– Te tedy vtarczki Filozowskie bywaią czynione dwa kroć w tydzień/ lubo to są y od samych Professorow argumentami trudnemi zawichłane. PruszczKlejn 23.
patrz: FILOZOWSKI
– Stoł ná ktorym celebruią/ iest cáłowity z kámieniá Gágátkowego. PruszczKlejn 36.
patrz: GAGATKOWY
– 1447 KAZIMIERZ IV. z Prusy walczył/ w kościelne spráwy gwałtem się wdawał [...]. PruszczKlejn 90.
patrz: GWAŁTEM
– Stárszy y Przełożeni Oycowie/ ták Gwárdyan/ Prowincyał/ iáko y Generał/ żadnych wozow nigdy nie vżywáią by y nadáley [...]. PruszczKlejn 78.
patrz: GWARDIAN
– Widząc defiderium Iwoná Biskupá stryiá swego Iácek ś. Kánonik Krák. á z miłości nowego Zákonu/ prosił się do świętego Hábitu pospołu z swym rodzonym B. Cesłáwem/ z Henrykiem Moráwiáninem/ y z Hermanem Niemcem [...]. PruszczKlejn 41.
patrz: HABIT
– [...] záżywáią ci Zakonnicy Hábitu białego/ y Szkáplerzá/ na ktorym krzyż czerwony z sercá wychodzący. PruszczKlejn 29.
patrz: HABIT
– Przy Stole między Senatorámi/ mawiał [Biskup krakowski Piotr Tylicki] bowiem że Bernárdyni per humilitatem, Dominikani per doctrinam Polskę od hereziy vwolnili. PruszczKlejn 59.
patrz: HEREZJA
– Były i insze Burse/ iáko Niemiecká/ Węgierska/ ále dla tych naciy Herezyámi záráżonych/ studentow w nich nie máią. PruszczKlejn 27.
patrz: HEREZJA
– Stoł ná ktorym celebruią/ iest cáłowity z kámieniá Gágátkowego. PruszczKlejn 36.
– Tu bowiem przy iego grobie/ ślepi/ głuszy/ chrami/ wrzodowáći/ y chorobámi rożnymi śćiśnieni/ v Páná Bogá przez przyczynę tego świętego zdrowie vpraszáią/ y opętáni wolni od dyabelstwá zostáią/ day Pánie Boże doczekáć tego świętego Kánonizácyey. PruszczKlejn 21.
– Kośćioł ábo Kápellá S. PIOTRA. TEn ná Grodzkiey vlicy iest/ ma go Kápitułá Krákowska w swym opátrzeniu/ y w podawániu z funduszámi [...]. PruszczKlejn 50.
patrz: KAPELLA
– Przy tym Kośćiele ná rożnych mieyscách leżą ćiáłá wielu pobożnych y świątobliwych Zakonnikow/ lecz osobliwie w Kápitularzu ná Ambićie/ miedzy ktorymi iest wiele w świątobliwośći znácznych/ miánowićie Iędrzeiá Opátá/ Mesłáwá y Grzegorzá Kápłanow/ y innych wiele. PruszczKlejn 84.
patrz: KAPITULARZ
– Kopulá ábo dách tey Káplice w kárpiową łuskę z miedźi złotniczą robotą pozłocony [...]. PruszczKlejn 10.
patrz: KARPIOWY
– Iest też y Szkołá/ ktora ma swego Mistrzá/ Bákáłarzá/ Kántorá/ Młodzieńce/ y żaki do śpiewánia kościelnego. PruszczKlejn 3.
patrz: KOŚCIELNY
– Ma też ten Kośćioł śś. Reliquie z Rzymu zá pewnym świádectwem/ y z pozwoleniem Oycá ś. Vrbáná VIII. ze cmyntarzá Kálixtego wźięte/ á przez Páná Hiácynthá Wáxmaná Stárostę Lipowieckiego temuż Kośćiołowi dárowáne [...]. PruszczKlejn 80.
patrz: LIPOWIECKI
– Ian Długosz Kronikarz Polski/ y Kanonik Krak[owski] a potym Nominat na Arcybiskupstwo Lwowskie. PruszczKlejn 59.
patrz: LWOWSKI
– Kopulá ábo dách tey Káplice w kárpiową łuskę z miedźi złotniczą robotą pozłocony [...]. PruszczKlejn 10.
– Czwarty v Cymboryum Corporis Christi, y dźieśiąćiu tyśięcy Męczennikow. Bywa tu śpiewána Máturá y druga Msza Mánsionárska. PruszczKlejn 36.
patrz: MATURA
– W tym tedy KOściele miedzy inszymi Reliquiámi ś.ś. Bożych/ znáyduie się Ręka Pánieńska ieszcze cáła/ z ciáłem y z skora vwiędłą/ z trádicyey pewney/ że to iest S. Kátharzyny Pánny y męczenniczki Alexándriyskiey. PruszczKlejn 40-41.
– Iakub Zadzik Konfirmacyą siedmiom Kościołom Krakowskim 1635 otrzymał. Ministry Aryanskie y ich Szkoły w Rakowie zniosł. PruszczKlejn 95.
patrz: MINISTER
– Wtora Káplicá pod wschodem/ tytułu śś. Młodźiankow/ gdźie iest grob PP Hynczow z Rogozná/ Fundatorá tey Káplice/ w tey Káplicy są znáczne Reliquie śś. Niewinniątek. PruszczKlejn 5.
– LESZKO I. ábo PRZEMYSLAW nieprzyiaćielá v Lysey gory y Moráwiány poráźił/ żył szczęśliwie lat 30. PruszczKlejn 88.
patrz: MORAWIANIN
– Ia tu pioro swe powśćiągam/ y ręke swą zátrzymywam do opisánia żyćia tych Pánien: ábowiem żyią w wielkiey ostrośći/ w záchowániu Reguły/ y vstaw Zakonnych/ Silentium vstáwnie pilnie záchowuią/ mortyfikácye ćiáłu ostre y srogie czynią/ owo zgołá rozum moy vstáie/ vważáiący żywot tych Anyołow w ćiele ludzkim żyiących. PruszczKlejn 54.
– Y luboby nikogo nie było w Moschei, przećię gdy do niey wnidźie kto dźiwowáć się, ábo też Rzemieslnik nápráwowáć co, nie może iednák głośno nic mowić; bo tám Páná Bogá obecnego być rozumieią, y zá mieysce świete v śiebie máią. PruszczKlejn 4 nlb..
patrz: MOSCHEA
– Przy tym Kośćiele w Káplicách pewnych Mszey ś. słucháiąc nabożeństwá swe odpráwuią Towárzysze tych Rzemiosł: Szewkiego/ Piekárskiego/ Kráwieckiego/ Kowálskiego/ y Stolárskiego/ y Mulárskiego/ ktorzy y w święta vroczyste z świecámi przed Naświętszym Sákrámentem w Processyách chodzą. Kośćioły y Kleynoty. PruszczKlejn 50.
patrz: MULARSKI
– Zebysmy tedy stárych Przodkow nászych świątobliwości przykłádem, Kościoły Páńskie w większey vczciwości mieli, y prawdziwą pobożnościa Odszczepieńcze wszytkie, y głupie Pogány celowáli; dla tego, Miástá tego Stołecznego Kościoły wszystkie porządnie spisawszy [...] ludziom nabożnym do czytánia podáć vmyśliłem. PruszczKlejn 2-3 nlb.
patrz: NABOŻNY
– Ten Obraz Pánny Przenaświętszey niemal przez pułtrzeciá lat w kącie przy filarze po lewey stronie ná Ołtarzu stał/ máło co ochędostwá máiąc/ iednák iáko flos campi odore fragrans, miły y wdzięczny pokazał się/ wolny wszytkim dáiąc przystęp do siebie/ wonnością wdzięczną dobrodzieystw/ cudow przedziwnych z onego się násycáiąc [...]. PruszczKlejn 30-31.
– Author natury/ y natura sama serce w poyśrzodku ciała ludzkiego y bydlęcego/ z ktoregoby się żywot y czerstwość na wszytko ciało rozchodziła/ zasadziła. PruszczKlejn 35.
patrz: NATURA
– To [sc. opowieść o zabytkach Krakowa] gdy vsłyszy niewiádomy/ tobie doświádczonemu zdźiwić się muśi: ále ty niebywálce Nie myśl, proszę, ogląday oczymá ostátek/ Zdźiwisz się, iáko Swiętych ma Krákow dostátek. PruszczKlejn 7 nlb.
patrz: NIEBYWALEC
– Ten Obraz światłość niebieska często oświecała/ przy nim głosy Anyelskie słychane były/ spiewaiące Antiphonę Aue Regina caelorum. PruszczKlejn 62.
patrz: OBRAZ
– Iędrzey Lipski [...] Był Biskupem Krak[owskim] [...] Kościołowi Kathedralnemu legował Infułę [...] y Ornat [...] Ampułki z Miedniczką szczero złote robotą piękną także. PruszczKlejn 94.
patrz: ORNAT
– Ma swe Odpusty vprzywileiowáne/ kto tu odmowi pięć Pacierzy/ y tyłoż Pozdrowienia Anyelskiego/ te Odpusty otrzyma. PruszczKlejn 5.
patrz: PACIERZ
– Te relikwiie są opráwne we srebro/ tákże osobnych iest y innych wiele Relikwiy w rożnych Pácyfikałách srebrnych. PruszczKlejn 62.
patrz: PACYFIKAŁ
– Gdzie przedtym było brzydkie bluźnierstwo Aryańskie Chrystusa Pana y Matki iego Przenaświętszej/ teraz się tu służba Pańska porządnie odprawuje. PruszczKlejn 34.
patrz: PAN
– Ná Klasztor ś. Iozephá/ gdzie Siostrá Nieboszczykowska Przełożoną/ y tám máią być powinne Pánienki Zakonnicámi z Domu Nieboszczyká/ złotych 15 000. PruszczKlejn 15.
patrz: PANIENKA
– W tey teraz Pánny Zakonne swe nabożeństwo odpráwuią/ gdzie odpoczywa ciáło wielce świątobliwey Bárbáry Dębińskiej Kásztelanki Krákowskiey. PruszczKlejn 42.
patrz: PANNA
– Bywa też Odpust ná kształt Miłościwego Látá/ ná dzień P[anny]. Máriey Anyelskiey rzeczoney Portiuncula, dnia 20 Sierpniá. PruszczKlejn 19-20.
patrz: PANNA
– Maią ci zakonnicy facultatem á Sacra Sede Apostolica, sibi [...] Ordini, że im wolno Párochie trzymáć/ y Sákrámentá ádministrowáć. PruszczKlejn 60.
– Iest to Párochia wielka/ ták w mieście iáko y po przedmieściách/ y też po wsiách rościąga się cura animarum. PruszczKlejn 28.
– Iest to Kośćioł Páráfiálny/ w ktorym świętemi Sákrámentámi Páráfiánom swym ádministruią/ ma Bráctwo ś. Anny z Odpustámi wielkimi/ we Wtorki odpráwuią Wotiwę o ś. Annie [...]. PruszczKlejn 21.
– FArny to iest Kościoł/ zbudowány od Páráfianow z iáłmużny/ X. Proboszcz nieiáki Głádysz dał go zásklepić. PruszczKlejn 66.
patrz: PARAFIAN
– Y tu ná Stradomiu miał być fárny Kościół/ o czym wspomina Ioannesn Długosszus: á przeto nie ma się vrażać Clerus Ecclesiae Parochialis Omnium S.S. Vrb: Crac: żem w pierwszey Edicyey ob defectum plenariae informationis, ten Párochiálnym Kościołem názwał. PruszczKlejn 60.
– Tu ná tym Ołtarzu iest Obraz lubo to mnieyszy/ ále rowney piękności/ ktory bláchą srebrną do kołá iest obsádzony; ten spráwiony przez Párochianá iedego Sebástyaná Lichwinskiego/ Roku 1648. PruszczKlejn 71.
patrz: PAROCHIAN
– Ma ten Kościoł Plebaná swego/ y Wikáryow/ ktorzy Parochiánow swych opátruią Przenaświętszemi Sákrámentámi. PruszczKlejn 28.
patrz: PAROCHIAN
– Ma te Relikwiie śś. Bożych znáczne ś. Maurycego/ ś. Plácidá Wyznawce/ y inszych w mnieyszych pártykułách/ tákże y znáczną pártykułę Krzyżá ś. PruszczKlejn 87.
patrz: PARTYKUŁA
– Iest y pártykułá Drzewá ś. Krzyżá/ y iedna spina z Korony cierniowey/ wielka kroplá Krwie Chrystusá Páná. PruszczKlejn 59.
patrz: PARTYKUŁA
– W tymże Kościele Kazánia okrom Swiąt y Niedziel/ przez cáły Rok w kázdy Piątek/ Adwent. PruszczKlejn 40.
patrz: PIĄTEK
– Stárszy y Przełożeni Oycowie [...] żadnych wozow nigdy nie vżywáią by y nadáley/ wizytuiąc Klasztory piechotą chodzą. PruszczKlejn 78.
patrz: PIECHOTA
– Płci białogłowskiey do Kościoła nie puszczáią/ tylko trzy rázy w rok. PruszczKlejn 85.
patrz: PŁEĆ
– Professorem y Dyákonem będąc/ potym dla wielkich vćiskow y náiázdow nieprzyiaćielskich/ ktore ná Koronę Polską przez śiedm lat pod czás Interregnum przypadáły/ zá vproszeniem y otrzymániem od Benedyktá IX. Stolice Apostolskiey ná ten czás rządzącego dispensy/ wźięty był z Klasztoru tegoż ná Krolestwo Polskie/ y Roku 1041. pomászczony; dla czego chcąc się wdźięcznym pokázáć dobrodźieystw wźiętych od Máiestatu Boskiego/ vmyślił Klasztor záłożyć Bráći Benedyktá ś. PruszczKlejn 82.
– (...) po tym widzeniu on pożar ogniowy záraz ugásł/ zá co P. Bogu y po dziś dzień w Poniedziáłek Przywodny przy Mszy ś. Obywátele z postronnymi ludźmi y ś. Floryánowi dziękuią (...). PruszczKlejn 74.
– Mszy ś. ná káżdy dzien pięć/ szosta Brácka we dni Poniedziáłkowe śpiewánych. PruszczKlejn 39-40.
– Powinni też Koronkę odpráwowáć/ siedmi Pacierzy á siedmdziesiąt Pozdrowienia Anyelskiego [...]. PruszczKlejn 78.
– Ma ieszcze to Bráctwo swe Stacye v piąci Ołtarzow/ przy ktorych odmawiáią pięć Pacierzy/ y pięcioro Pozdrowienia Anyelskiego [...]. PruszczKlejn 49.
– Jest przy tym Kościele Biskup/ Suffrágan/ Práłatow sześć/ Kánonikow trzydzieści/ Togámi fárby fiiołkowey zwierzchu/ á ze spod kármázynowey bárzo pozornie przyozdobieni/ z konsensu y nádánia Naywyższego Pásterzá VRBANA VIII. PruszczKlejn 2.
patrz: POZORNIE
– W tym [kosciele] nácya Niemiecka niegdy nabożeństwo swe odpráwowáłá: ále zá Krolá Stepháná Oycom Iezuitom Professom/ náuką y przykłády dobrymi pożytek w duszách ludzkich czyniącymi dány [...]. PruszczKlejn 40.
patrz: PROFES
– [...] był ten Kościoł dostátnie ozdobiony y obdárzony/ od swoich fudnatorow/ práwie nád podziwienie máiąc w sobie Ołtarzow 24. z przystoynymi y kosztownymy áppáratámi [...]. PruszczKlejn 61.
patrz: PRZYSTOJNY
– Ma też ten Kośćioł Reliquiy śś. Bożych wielki dostátek/ á miánowićie Krzyż ozdobny/ w ktorym iest prawdźiwe drzewo Krzyżá ś. y trzy tarny z Korony ćierniowey/ skropione Krwią Chrystusá Páná/ y źiemiá Krwią ś. polana tegoż Páná/ tákże cząstká Kámieniá z grobu iego/ y z cząstką Gębki/ ktorą przytykano do vst iego śś. octem y żołćią onę nápełniwszy: PruszczKlejn 48.
patrz: PRZYTYKAĆ
– ... po tym widzeniu on pożar ogniowy záraz vgásł/ zá co P. Bogu y po dźiś dźień w Poniedźiáłek Przywodny przy Mszy ś. Obywátele z postronnymi ludźmi y ś. Floryánowi dźiękuią... PruszczKlejn 74.
patrz: PRZYWODNY
– Trzecia Msza zá Vmárłe/ ktorą śpiewáią Psałterystowie v grobu Iágiełłoweg[o] [...] od Krolowey Iádwigi żony iego nádána. PruszczKlejn 3.
– Mięsá nie iadáią/ w osobnych Cellách ogrodzonych mieszkáią iáko Pustelnicy. PruszczKlejn 95.
patrz: PUSTELNIK
– [...] iest [...] Relikwia znána Száty Przenaświętszey P. Máriey z Ráńtuchá iey y z sukienki, mleko z pierśi teyże Przenaświętszey Pánny y Bogárodźice. PruszczKlejn 48.
patrz: RELIKWIA
– Iest y Bráctwo Anyołá Stroża z Odpustámi wielkiemi [...] á Zakonni Kápłáni Páráfiánom w ádministrowániu Naświętszych Sákrámentow pilnie wysługuią. PruszczKlejn 66.
patrz: SAKRAMENT
– Maią ci Zakonnicy facultatem [...]/ że im wolno Parochie trzymać/ y Sakramenta administrować. PruszczKlejn 60.
patrz: SAKRAMENT
– Máią ci Zakonnicy facultatem [...]/ że im wolno Párochie trzymáć/ y Sákrámentá administrowáć. PruszczKlejn 60.
patrz: SAKRAMENT
– Máią też swego Dziekana iáko y Theologowie/ ktorych powinność tá iest/ podáwáć Questye do disputácyey Mistrzom/ Bákáłarzom/ y Studentom/ ná káżdą Sobotę y Niedzielę. PruszczKlejn 23.
patrz: SOBOTA
– Iest w tym Kościele [...] Obraz [...] bláchą srebrną wkoło obsádzony. PruszczKlejn 71.
– Maia też ciż Oycowie swoie studium, według náuki ś. Thomaszá z Aquinu. Ktorey iáko prawdziwey od sámego Bogá/ y od Pásterzow Stolice Apostolskiey ták wiele rázy ápprobowáney/ nigdy nie odstępuią. PruszczKlejn 16.
patrz: STOLICA
– iest cząstka Sukni Chrystusá Páná także z Purpury iego ktorą był przodźiany ná pośmiech v Heroldá. PruszczKlejn 48.
– [...] iest [...] Relikwia znána Száty Przenaświętszey P. Máriey z Ráńtuchá iey y z sukienki, mleko z pierśi teyże Przenaświętszey Pánny y Bogárodźice. PruszczKlejn 48.
– Inszy [duchowni] Psalmy Dawidowe/ ná káżdy dźień we dnie y w nocy przed Naświętszym Sákrámentem śpiewywáią [...]. PruszczKlejn 39.
– Ma Zamek twierdzy mocney/ wielki y wspániáły/ Páłacámi przesławnych Krolow Polskich znáczny/ ná Gorze skálistey Wawel názwáney/ w ktorym iest Káthedrálny Kośćioł/ kędy Koronácye y Pogrzeby niezwyćiężeni y świętosławni Krolowie Polscy swe odpráwuią. PruszczKlejn 1.
– Widząc defiderium Iwoná Biskupá stryiá swego Iácek ś. Kánonik Krák. á z miłości nowego Zákonu/ prosił się do świętego Hábitu pospołu z swym rodzonym B. Cesłáwem/ z Henrykiem Moráwiáninem/ y z Hermanem Niemcem [...]. PruszczKlejn 41.
patrz: ŚWIĘTY
– W KRAKOWIE, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, I. K. M. Typographá. PruszczKlejn Tyt..
patrz: TYPOGRAF
– Roku zaś 1639. dnia 22. Maja/ przy obecności I. M. X. Erazma Kretkowskiego/ Oficjała i Archidiakona Krak. wzwyż pomienionych śś. Męczenników Ciała wespołek i z drugimi są do Kaplice na to zgotowanej przeniesione/ których te są imiona: Ciało ś. Pamfila m. ś. Wiktoryna m. ś. Jacka m. ś. Teodula m. ś. Bona... PruszczKlejn 52.
patrz: WESPOŁEK
– Kościoł ten Oycow Kármelitow Bossych/ przeniesiony iest z blisko widocznego sádu z wilgotnego mieyscá [...]. PruszczKlejn 72.
patrz: WIDOCZNY
– Podle tegoż [krucyfiksu] leży ciáło B. Stánisłáwá Kokoszki Zakonniká/ w pismie ś. Bákałarzá/ do ktorego ten Krucifix gdy się przed nim modlił mawiał/ á Brácia Zakonni widywáli ogniste kołá nád głową iego. PruszczKlejn 46.
– Widzieć tu onych Oycow stárych prace wielkie w pisániu rożnych Ksiąg/ naydzie tám Biblie/ Postyle/ Kroniki/ Historye/ ięzykiem Polskim/ ále dla niedostátku y sumptu ná to ná świát nie wydáne. PruszczKlejn 49-50.
patrz: WIDZIEĆ
– Ma też ieszcze to Bráctwo tę prerogátywę/ że w dźień Wielkopiątkowy więźniá wybawia od śmierći Drugie Bráctwo w Káplicy Włoskiey ś. Ianá Chrzćićielá/ ktory vżywa kap białych w Processyách... PruszczKlejn 19.
– Pámiętay człowiecze ná śmierć Ná káżdy Piątek Mszą o Męce Páńskiey śpiewáią/ á potym discypliny: w Piątki záś Márcowe/ ábo ráczey Wielkopostne/ bywa konkurs wielki ludźi dla Odpustow ktore tám ludźie otrzymywáią... PruszczKlejn 19.
– Są iednák ci Zakonicy wielce pomocni Wikáryom Wszytkich Swiętych/ á zwłaszczá do chorych/ y dźiatek nowo zrodzonych/ podczás (mowię) záwárćia bramy/ y niepogod/ y też złey drogi/ odpráwuią w tym/ ták iáko y w inszych Kurs o Pánnie Naświętszey/ co dźień y Msze przenaświętsze. PruszczKlejn 60.
patrz: WIKARYJA
– ...są też drugie [dzwony] ále iuż mnieysze głosu iednák náder wdzięcznego/ y wielkiego/ á to w drugiey wieży Wikáriyskiey rzeczoney... PruszczKlejn 14.
– Roku 1480. dla Studentow Práwá się vczących: przy tych mieszka ieden Professor/ y iest im Seniorem/ do tey fundácyey przybyło inszych niemáło/ á osobliwie X. Stánisłáwá Gárwáskiego/ Kánoniká Krák. ktory trzydźiestu trzech studentow rocznym káżdodźiennym wiktem opátrzył. PruszczKlejn 24.
patrz: WIKT
– Stárszy y Przełożeni Oycowie/ ták Gwárdyan/ Prowincyał/ iáko y Generał/ żadnych wozow nigdy nie vżywáią by y nadáley/ wizytuiąc Klasztory piechotą chodzą: ále śiłáby o nich pisáć/ kto chce niech przyidźie/ á obaczy ś. Fránćiszká żyiącego w syniech swoich. PruszczKlejn 78.
patrz: WIZYTOWAĆ
– Ma ten Kośćioł Odpusty wielkie ná rozmáite świętá/ osobliwie ná świętá Naświętszey Pánny y Chrystusá Páná; á miánowićie ná święto Wniebowźięćia Naświętszey Pánny y przez Oktawę wszytkę/ ktorą z wielką vroczystośćią/ et cum expositione Venerabilis Sacramenti, z Processyámi odprąwuią/ y Kazánia káżdodźienne y po ránu y od wieczor bywáią. PruszczKlejn 39.
– Fundowáni przez Iey Mość P. Agnieszkę z Tęczyná Firleiową/ Woiewodźiną Krákowską/ Roku P. 1628. PruszczKlejn 17.
– Tu bowiem przy iego grobie/ ślepi/ głuszy/ chrami/ wrzodowáći/ y chorobámi rożnymi śćiśnieni/ v Páná Bogá przez przyczynę tego świętego zdrowie vpraszáią/ y opętáni wolni od dyabelstwá zostáią... PruszczKlejn 21.
patrz: WRZODOWATY
– Przytym Kościele iest Klasztor Pánien Zakonnych ś. Fránciszká trzeciey Reguły/ ktore wprowádził Przewielebny J. M. X. Piotr Gębicki [...] wziąwszy te Zakonnice z Klasztoru ś. Agnieszki [...]. PruszczKlejn 50.
patrz: ZAKONNICA
– W tymże też grobie leży ciáło B. Witá Biskupá Lubuzáńskiego tego Zakonu/ ktorego Heretycy w przepowiádániu słowá Bożego Ewángeliey ś. srodze zámordowáli. PruszczKlejn 43.
– S. Stánisław Męczennik z domu Prussow Biskup Krák. dla ktorego zámordowánia Polská cztery látá byłá pod interdiktem [...]. PruszczKlejn 91.
– Iest w tym Kośćiele przy śćienie Krucifix ná weyźrzeniu strászny/ grzesznym do skruchy prędki/ w krucganku tákże iest Ołtarz Pánny Przenaświętszey żáłobliwy/ przy ktorym P. Bog bárzo wiele ludźi smutnych poćiesza. PruszczKlejn 19.
– W Tey vlicy ś. Anny názwáney/ byłá przedtym Bożnicá Zydowska/ mieysce vrągániá/ y czći vwłoczenia Imieniu Naświętszemu IEZUS... PruszczKlejn 20-21.
patrz: ŻYDOWSKI