Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OtwEDzieje 1728 oryginał
Dzieje Polski od 1696 do r. 1728., rkp. Bibl. Jagiel.
Odnotowano 199 cytatów z tego źródła
– Król Szwedzki uwiedziony nie dawnym przez Gałeckiego oswiadczeniem dobrey przyiazni, za umyslną do Sztokholmu ablegacyą nie dowierzał temu aby Król August miał z Nim Woynę zacząć [...]. OtwEDzieje 54.
patrz: ABLEGACYJA
– Król Szwedzki Carolus XI w R. P. 1694 gospodaruiąc iako absolutny Pan poodbierał tamteczney Szlachcie Dobra wszystkie. OtwEDzieje 33.
patrz: ABSOLUTNY
– Agitował się ten Akt Kilka Niedziel nasi Kommissarze na tym stali, żeby niczego nie tracić. OtwEDzieje 99.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Poczęli [konfederaci warszawscy] niby od owego fundamentu, ktorym Szlachtę uwiedli do konfederacyi to iest traktuiąc o Pokoy z królem Szwedzkim naktorego Akt zesłał Szwed Kommissarza swego. OtwEDzieje 127.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Na ten Seym Lubelski z Wielkiey Polski obrano Posłow takich, ktorzy byli Szwedzcy duszą i Ciałem iawni adherenci. OtwEDzieje 104.
patrz: ADHERENT
– Nastąpiła potym elekcya pod Warszawą ziechały się tam Wojewodztwa Wielkopolskie, i insze tey Prowincyi adjungowane. OtwEDzieje 129.
– A gdy ta Dama zadnym sposobem admissyi nie mogła wyiednać u krola Szwedzkiego [...] więc Król August [...] zesłał nieiakiego Fixtuma. OtwEDzieje 92.
patrz: ADMISYJA
– Niesekretna płeć mniey ostroznie wydała się listami, ktore adresowała do pierwszego Konsyliarza Króla Szwedzkiego Pipera. OtwEDzieje 91.
patrz: ADRESOWAĆ
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwEDzieje 38.
patrz: AFEKT
– Konferował Król August pieczęć wielką Załuskiemu [...] na co dziwnie bolał Primas Radziejowski że nie według Jego affektacyi. OtwEDzieje 101.
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwEDzieje 42.
patrz: AFRONT
– Traktat pokoju doydzie bez detronizacyi krola Augusta, bo się tak sama konfederacya, będzie opponowała, agituiąc Traktat penes Majestatem. OtwEDzieje 105-106.
– Traktat z Turkami miał się w Stryiu agitować. OtwEDzieje 20.
– Na tey Radzie w krakowie się agituiącey promowowano interes posła Francuzkiego. OtwEDzieje 120.
– Kapituła Krakowska, Akademia, rożne Collegiaty musiały się okupić. OtwEDzieje 70.
patrz: AKADEMIJA
– Król [...] ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię - Co Król Szwedzki mile acceptował o wzaiemności upewnił. OtwEDzieje 19-20.
– Posłał też Król Szwedzki wielką część Woyska z Wielkiey Polski w Wojewodztwa i Ziemię rożne [...] przymuszaiąc roznemi torsyami Szlachtę do acceptowania Konfederacyi Srzedzkiey. OtwEDzieje 115.
– A gdy tym accessem roznych Wojewodztw i Ziem poczęła Owa Konfederacya Srzedzka [...] nie pomału adolescere, ziechali się Wielkopolanie w niemałey Liczbie do Warszawy. OtwEDzieje 115.
patrz: AKCES
– Król s.p. Jan III znosił cierpliwie te akcye Sapiezyńskie z dwoch wielkich racyi nayprzod uchodząc domowey woyny. OtwEDzieje 44.
patrz: AKCYJA
– A tu aktualnie zaczęła się straszliwa i długo pamiętna na Polskę i Prowincye do niey należące fatalna Klęska. OtwEDzieje 65.
patrz: AKTUALNIE
– Tu król Stanisław położywszy wszystkę nadzieję w orężu szwedzkim, którego niepewny ewent bywa, miasto placacyi animuszów i allicyowania do siebie, to on jako illegitime tron osiadł despotica methodo. OtwEDzieje 126.
– Tym bardziey [...] pochlebiaiąc, i accomoduiąc się Krolewskim intencyom, poświadczali [dworzanie] aby nie alienować Sasów z granic Królestwa. OtwEDzieje 27.
patrz: ALIENOWAĆ
– Chciwa ambicya złotą kuie Koronę. MikSil 182. Do czego ambicya z zawziętością przywiodła Primasa i Konfederacyą Wielkopolską niech potomne o tym sądzą. OtwEDzieje 129.
patrz: AMBICYJA
– Sapiehowie z wielkich honorów i dostatków wbiwszy się w Ambicyą [...] począł ieden z Nich Hetman wielki Litewski przeciwić się Nieboszczykowi Krolowi wystawuiąc Tron na Pułnocy. OtwEDzieje 40.
patrz: AMBICYJA
– W Imię Boga w Tróycy Przenayświętszey iedynego Amen. [...] R. pań.: 1696. Fatalna na Rzeczpospolitą naszą Polską nastąpiła roku tego okazya, przez Smierc Królewską. OtwEDzieje 1.
patrz: AMEN
– Zazyli [Szwedzi] sztuki a ta im się tak udała, że im łatwiusienko udręczona cieżkiemi angaryzacyami Szlachta uwierzyła. OtwEDzieje 105.
– Szlachta wracali się do swoich antecessorów Dóbr, ale nie wiedząc granic Dobr swoich, wielkie prawowania i Kłutnie wiedli z sobą osiadaiac w owych pustyniach. OtwEDzieje 22.
patrz: ANTECESOR
– Na koronacyą obiciow łóżka, pawilonu i wszelkich apparencyi pożyczono u nieiakiey Pani Wodzickiey dla Króla. OtwEDzieje 12.
patrz: APARENCYJA
– Moskal także widząc dobrą apparencyą Króla naszego do trzymania Ligi [...] zaczął Woynę z Szwedom od Inflant. OtwEDzieje 48.
patrz: APARENCYJA
– Trzecią dywizyą posłał [hetman] [...] z Biernackim [...] udaiąc ze Woysko applikuie tey konfederacyi Wielkopolskiey. OtwEDzieje 111.
patrz: APLIKOWAĆ
– Im Trubunitiae potestatis, i wieczney Dyktatury arroganter sobie ten Hetman w Litwie appropryował. OtwEDzieje 43.
– Szczuka iuż był arcydobrze umoderował rzeczy. OtwEDzieje 61.
patrz: ARCYDOBRZE
– Sapiezyńskie Woyska zniesiono, Syna Hetmańskiego Koniuszego Litewskiego (: który był Generałem w Cesarskim Woysku) wniewolę Szlachta wzięli, i w areszcie przez noc trzymali. OtwEDzieje 59.
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwEDzieje 94.
– Szwed lubo wyszedł z krakowa, ale zabrał z Ceyhauzu Rzptey wszystkie Armaty spiżowe. OtwEDzieje 94.
– Armat zabrał Król Szwedzki na 80 sztuk i wszystkie ammunicye, (których nad zwyczay wiele i pięknych mieli Sasi). OtwEDzieje 56.
– Złączył się też z królem Hetman W. Koronny Hieronim Lubomirski niedaleko Pinczowa maiąc woyska Kwarcianego około 4 Tysięcy i armatek kilka. OtwEDzieje 67.
– In Augusto dopiero się ruszył Król do Lwowa, nie zastał nic gotowego w swoiey Armii. OtwEDzieje 15.
patrz: ARMIJA
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwEDzieje 257.
– Pokazował Król August diploma od Króla Szwedzkiego dane (to znaleziono przy Królewiczu Jakobie gdy go wzięto) w którym miał asekuracyą Królewicz Jakób. OtwEDzieje 119.
– Żeby podatki [...] nie były oddawane do rąk Podskarbiego, ale zwyczaiem Korony przez Poborcow na Seymikach postanowionych aby były wybierane, a dopiero z deklaracyi Seymowych za Assygnayami wydawane. OtwEDzieje 45.
– W Wielkiey Polszcze, wszczęły się między Szwedami a ową Dywizyą Kwarcianego Woyska (ktore był HetmanWielki pod Kommendą Wojewody Poznańskiego z Biernackim posłał) zwady wielkie, bo Szwedzi [...] poczęli owych assystentów Konfederacyi wyganiać z Stanowisk. OtwEDzieje 124-125.
patrz: ASYSTENT
– Assystowali Koronacyi Hetmani w kilka tysięcy Woyska. OtwEDzieje 7.
patrz: ASYSTOWAĆ
– Gdy się między Niemi nieiaki Paliy wodzem obrał, confirmował go król, i pozwolono mu Dobra do Biskupstwa Kijowskiego należące Chwastów z z attynencyami osadzić sobie. OtwEDzieje 28.
patrz: ATYNENCYJA
– Król August miasto Augmentacyi Panstw sobie powierzonych pozwolił [...] Carowi Moskiewskiemu że mu wolno z ukrainy Bracławskiey Kozaków wygnać na Zadnieprze. OtwEDzieje 123.
– Biskup sam Wilenski [...] Komput Woyska Litewskiego augmentował i umnieyszał Kiedy chciał Hetman Litewski. OtwEDzieje 41-42.
– Pochlebcy [...] poświadczali auguruiąc że Król zgniotłszy Szweda, Jnflanty odebrawszy a tym samym uwolniwszy tył od Morza de absoluto Dominio w Polszcze skutecznie pomyśleć może. OtwEDzieje 37.
patrz: AUGUROWAĆ
– Woyska Polskie nową aukcyą zmocnieni bardzo w Ruskich Woiewodztwach i koło Wisły rozciągali się. OtwEDzieje 100.
patrz: AUKCYJA
– Konkurował o te honory które po Oycu Jego wakowały, lecz król z dawney auspicyi o Nim i Oycu, dał klucze Prebendowskiemu. OtwEDzieje 101.
patrz: AUSPICYJA
– Poszedł potym król Szwedzki pod Elbląg, ale Mieszczanie tamteczni nie maiąc zadnego Praesidium, a sukursu się ani odsieczy nie spodziewaiąc, boiąc się takiey ruiny Miasta iako otrzymał Toruń wyszli z Miasta. OtwEDzieje 108.
– Oboz wszystek i Bagaże w łup poszły Szwedom. Między tamtemi armatami było wiele dział Brandeburgskich. OtwEDzieje 56.
patrz: BAGAŻ
– Xiąże Primas Radziejowski [...] nie taił się, że apertissime Szwedom favet, oddawali sobie wzaiemnie z królem Szwedzkim wizyty, i bankiety sprawowali. OtwEDzieje 97.
patrz: BANKIET
– Starosta Chmielnicki, chcąc do siebie przewabić kwarcianych, bankietował Woysko w Berdyczowie i poił. OtwEDzieje 85.
– Biskupów Wileńskiego i Zmudzkiego i całe Duchowienstwo oppressit [Sapieha, wielki hetman litewski] woyskami, przez lokacye Woysk w Dobrach Duchownych przez wybieranie wielkich pieniędzy na Hiberny [...] Barankowe, Kopytkowe, wychodne, i insze wymyslne roznych tytułów exakcye. OtwEDzieje 41. Marszałek sejmowy Leduchowski wydał raz na zawsze assygnacye hibernowe wojsku całemu [...] zniósłszy ustawy gospodne, trzydniówki, barankowe, kopytkowe i insze wymyślne exakcye, których przedtem zażywało wojsko. OtwEDziejeCzech 308. OtwEDzieje 41.
patrz: BARANKOWE
– Wziął Szturmem Toruń Szwed, [...] wały mieyskie popsuł in parte, i Baszty około Miasta mocne i misterne. OtwEDzieje 107.
– Około Szopy stoiąc ledwie do formalney batalii między wojewodztwami nie przyszło, i zabito tam Szlachcica Wojewodztwa Sieradzkiego. OtwEDzieje 5.
– Krol Szwedzki po wygraney Batalii przysłał do Rzptey z Kontestacyą i roznemi Publicznemi skryptami głosił, że iest Protektorem nie Nieprzyiacielem Rzptey. OtwEDzieje 69.
– Po wzięciu Torunia został król Szwedzki z Woyskiem w Jesieni w Prusach gdzie bawił ku Bożemu Narodzeniu. OtwEDzieje 108.
patrz: BAWIĆ
– Gdy się Szwed około Torunia bawił, tym czasem ziechali się Wielkopolanie do Srzody. OtwEDzieje 109.
– Ten punkt służył tylko inter incolas reipublicae, a o saskich swywolach i excessach ani wzmianki uczyniono, jako to: a zabraniu skarbów i różnych depozytów przez saska licencya na Wiśniczu staroście sandomirskiem, w Zamościu wojewodzie bełskiemu i inszym wielom na różnych miejscach, o zrabowanie pułkownika Karczewskiego, tudzież rabunek miasta Zamościa, o popalenie miast i wsi różnym, a osobliwie pisarzowi koronnemu i inszym, o których czytaj wyżéj którym tylko za to na 5 lat owe spalone dobra od podatków uwolniono; o niezliczone pustoszenia i rabunki dworów w wielu miejscach szlacheckich, żadnéj satysfakcyi nie uczyniono. OtwEDzieje 313.
– Sascy Consyliarii [...] iuż [...] za wygraną mieli chcąc Wolny od Wieków Narod nasz wtak bezecney (:iak sami ięczą) widzieć niewoli. OtwEDzieje 37.
– [Szwedzi] odbierali Klucze od Gumien, Szliklerzów Spizarniów Piwnic, a wyiadłszy, wypiwszy poszli daley, z pobliższych zaś mieysc około siebie wybierali cięzkie Prowianty i Podymne, nie wszędy iednak dosięgli iako i w Powiecie Sądeckim, Bieckim noga Ich nie postała. OtwEDzieje 94-95.
– [...] wyprawił był król [...] Gałeckiego [...] z oswiadczeniem, że zostawszy Krolem Polskim, nietylko ex nexu vicinitatis, ale zobowiązku pokrewieństwa bardzo bliskiego, iako ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię. OtwEDzieje 19-20.
patrz: BLISKI
– Wysiadł [król szwedzki] z okrętów pod Rewlem w 8 tysięcy Woyska poszedł na Sukurs Narwi, przeprowadzony od Chłopa iednego Strzelca wiadomego Puszcz i błot Inflantskich mieyscami do przebycia dziwnie trudnemi, uderzył na Moskwę. OtwEDzieje 49.
patrz: BŁOTO
– Przeprawił się [król szwedzki] z Szwedami wnocy, ktorych rozdzielił na dwoie zachodząc Sasów zboków. OtwEDzieje 56.
patrz: BOK
– Prebendowski, Malborgski, i Gałecki Jnowrocławski Wojewodowie, aby exnunc od boku Królewskiego oddaleni byli, i na zawsze. OtwEDzieje 76.
patrz: BOK
– Wrzucił Szwed w Miasto Kilka tysięcy Bombow, ktoremi wiele popalił. OtwEDzieje 106.
patrz: BOMBA
– Do tego buntu Kozaków podwiodł król August, chcąc tymbardziey zamięszać Rzptą. OtwEDzieje 86.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Wsiów także i Miasteczek októrych była Suspicya że chcieli do buntów iść wycinano - i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubomirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozakow. OtwEDzieje 86.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Mieszczanie [...] wyszli z Miasta i sam Burmistrz oddał klucze do Bram Krolowi Szwedzkiemu poddaiąc się. OtwEDzieje 108.
– Podstąpił poty Fleming pod samę Rygę [...] a gdy chcial attakować wyiechał z Miasta Rezydent Francuzki traktuiąc i Brantschatz deklaruiąc. OtwEDzieje 55.
– In Augusto dopiero się ruszył Król do Lwowa, nie zastał nic gotowego w swoiey Armii lubo byli Sasi założyli Magazyn w Haliczu poczęli Piece Piekarskie budować. OtwEDzieje 15.
patrz: BUDOWAĆ
– Król August dla utrzymania Woysk Saskich w Litwie, podiął się owego Portu [w Połondze] budować. OtwEDzieje 27.
patrz: BUDOWAĆ
– Począł [król szwedzki] zaraz mocno fortyfikować Poznan klasztory które budowania swoie do Murów Miejskich poprzytykali byli, musieli Jch walić. OtwEDzieje 111.
patrz: BUDOWANIE
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwEDzieje 94.
patrz: BURZĄCY
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwEDzieje 94.
patrz: BURZYĆ
– Primores Wielkopolscy [...] poczęli Szlachtę burzyć, remonstruiąc owe konfuzyą wyrzucenia Posłów a Seym paskwiluiąc że ex satellibus króla Augusta był złożony. OtwEDzieje 105.
patrz: BURZYĆ
– Litwa tego roku za powodem Ogińskiego burżyli się przeciwko Sapiehom. OtwEDzieje 57.
– Litwa ci się sami między sobą burzyli i niszczęli. OtwEDzieje 95.
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwEDzieje 38.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– A tak zaraz Car posłał na Wiosnę Mazepę Hetmana Zadnieprskiego z Woyskami Kozackiemi w Ukrainę Bracławską zkąd Mazepa ludzi gwałtem z całym Domostwem ich za Dniepr iako bydło przeganiał. OtwEDzieje 124.
patrz: BYDŁO
– Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziecmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich. OtwEDzieje 86.
patrz: BYDŁO
– A tak zaraz Car posłał na Wiosnę Mazepę Hetmana Zadnieprskiego z Woyskami Kozackiemi w Ukrainę Bracławską zkąd Mazepa ludzi gwałtem z całym Domostwem ich za Dniepr iako bydło przeganiał. OtwEDzieje 124.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Król [...] z armat ceyhausy obrał do Saxonii wywiozł. OtwEDzieje 64.
– Szwed lubo wyszedł z krakowa, ale zabrał z[C]eyhauzu Rzptey wszystkie Armaty spiżowe. OtwEDzieje 94.
– Nabrano tam w niewolę wiele tysięcy Chłopstwa, ale Ich nie wycinano, niechcąc sobie wsiów pustoszyć Panowie tylko Ich kazano znakować urzynano Każdemu Lewe ucho, poznakowano ich tak na 70 tysięcy. [Marg.] Chłopów cechuią. OtwEDzieje 83.
– Iako intencye z Wyroków Boskich nie zawsze w cel trafiaią tak i tam niemogli nic wskurać. OtwEDzieje 81.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Mazeppa [...] posłał był [...] 10 tysięcy Kozaków z za Dniepru, ale się wrocili gdy się Paley okupił. Jeżeli słusznie censorowany był w tym Hetman videbimus in Valle Josaphat. OtwEDzieje 32.
– Nabrano tam [pod Niemirowem] w niewolę wiele tysięcy Chłopstwa, ale Jch nie wycinano, niechcąc sobie wsiów pustoszyć Panowie. OtwEDzieje 85.
patrz: CHŁOPSTWO
– Król Szwedzki kazał Młyny na Warcie ruynować i wszelkie iazy tamy chcąc zeby wartą statki pewne od Poznania do kostrzyna Brandeburgskiego chodziły. OtwEDzieje 111.
patrz: CHODZIĆ
– Sapiehowie z wielkich honorów i dostatków wbiwszy się w Ambicyą (zaktorą wszystkie w trop zwykły chodzić defecta ludzkie) począł ieden z Nich Hetman wielki Litewski przeciwić się Nieboszczykowi Krolowi. OtwEDzieje 40.
patrz: CHODZIĆ
– A ze kupą zcałym Woyskiem chodził król Szwedzki kantonuiąc się po wsiach dla tego wielce te kraje spustoszone zostały. OtwEDzieje 94.
patrz: CHODZIĆ
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwEDzieje 42.
patrz: CZYNIĆ
– Tu owych prozniaków darmojedzow Sasów, trzeba było po niiakiey Kampanii do Saxonii wyprowadzać [...]. OtwEDzieje 16-17.
patrz: DARMOJEDZ
– Wsiów także i Miasteczek októrych była Suspicya że chcieli do buntów iść wycinano - i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubomirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozakow. OtwEDzieje 86.
patrz: DO
– Więc król Szwedzki porozumiawszy się o tym z owemi fakcyantami, umyslnie się umknął z Wielkiey Polski, aby mogli dokuć owych sztuk swoich [...]. OtwEDzieje 106.
patrz: DOKUĆ
– Dosyć mi tu przypomnieć Wielkiego Prymasa Olszewskiego o Nim [Janie III Sobieskim] zdanie Ktory powiedział - Non surrexit Major Joanne inter Poloniae natos [...]. OtwEDzieje 2.
patrz: DOSYĆ
– Czy umyslnie Zamek zapalono o tym nie można było wiedzieć, dosyć na tym że spalono i na kilka Millionów szkody stało się. OtwEDzieje 72.
patrz: DOSYĆ
– [...] król dla utrzymania dostoieństwa swego naprowadził do Polski nowych gości Woysk Moskiewskich Kozakow, Kałmukow, choć iuź dość było utrapienia od Szwedów i Sasów. OtwEDzieje 123.
– Gomoliński Biskup Kijowski, ten Dobra dość wielkie po zastawiał i dawał Krolowi pieniędzy, co mu się nigdy nie wrociło. OtwEDzieje 13.
patrz: DOŚĆ
– [...] to wszystko było dogadzaiąc swoim interessóm, naprzod dla dowiezienia Commercyalnych rzeczy z Polski do Sztetyna [...]. OtwEDzieje 111.
– Aże nigdy Koronacyi publiczney nie widzieli Sasi, dziwowali się Ceremoniom, i szpecili Luterania Polaków, mowiąc ze dziwa nie zwyczayne z ich Panem robią - Zona Królewska niechciała z Królem do Polski iechać, niechcąc wiary Luterskiey porzucić [...]. OtwEDzieje 7.
patrz: DZIW, DZIWO
– Fatalna na Rzeczpospolitą naszą Polską nastąpiła roku tego okazya, przez Smierc Królewską primus quae dies criticus erat sequentium. OtwEDzieje 1.
patrz: FATALNY
– Miasto Kraków zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o Nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie [...]. OtwEDzieje 94.
– Około Szopy stoiąc ledwie do formalney batalii między wojewodztwami nie przyszło, i zabito tam Szlachcica Wojewodztwa Sieradzkiego. OtwEDzieje 5.
patrz: FORMALNY
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię - Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwEDzieje 58.
patrz: GAS, GAS, GAŚ
– Potocki [...] owego Prebendowskiego słowami zgromiwszy obuchem uderzył, Który uchodząc więcej plag wpadł do Namiotu Królewskiego wołaiąc po Francuzku Krolu na Ciebie czynią gas, ztąd sie tak wielki tumult stał, że aż Królewskie Namioty poobrywano. OtwEDzieje 18.
patrz: GAS, GAS, GAŚ
– Krol Szwedzki po wygraney Batalii przysłał do Rzptey z Kontestacyą i roznemi Publicznemi skryptami głosił, że iest Protektorem nie Nieprzyiacielem Rzptey. OtwEDzieje 69.
patrz: GŁOSIĆ
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwEDzieje 58.
patrz: GOTOWOŚĆ
– [...] lecz gdy Woysko Kwarciane podstąpiło, a drugiey nocy Oberszter leutnant Goltz z dwiema sty Grenadyerów w nocy przyszedłszy, zapalił Granatami sterty w przygrodku, gdzie i Kozactwa wiele nagorzało, w kilka dni okupił się Paley dawszy Kilka beczek pieniędzy Hetmanowi [...]. OtwEDzieje 31.
– [Król] ruszył się z owemi swemi Sasami Ku Podolowi, ale niedaley tylko w Brzezanach odprawił Kampanią, o czym groza i wspominać bo gdyby był dobrym porządkiem, a nie obludnie postąpił, mogłby był z tak pięknemi Woyskami Polskiemi i Litewskiemi, maiąc do tego i swoich Sasów pod Dunay z rąk tureckich oswobodzić Kraje [...]. OtwEDzieje 16.
patrz: GROZA
– Ci buntownicy wielkie morderstwa w Rusi czynili nad Szlachtą ręce nogi ucinali, gwałty Pannom i Panióm [!] zacnym, rabunki kosciołow, Dworów, Miast wystraiáli. OtwEDzieje 84.
patrz: GWAŁT
– Woysko kwarciane usłyszawszy o owym hałasie (:załobni będąc ze Ich tak przez Kampanię daremną niszczono) gwałtem do związku chcieli iść, gdyby Ich byli Hetmani wielką pracą od tego nie odwiedli [...]. OtwEDzieje 18.
patrz: GWAŁTEM
– [...] Król Szwedzki w gwałtownych swoich propozycyach uparty będąc Koniecznie (za szczesliwym swoim powodem) na to się usadził, żeby było Króla Augusta detronizować [...]. OtwEDzieje 83.
patrz: GWAŁTOWNY
– O Traktacie z Szwedem przez postronną Guarrancyą to iest Cesarza Chrzesciańskiego (który iuż był Legata swego Graffa Liniendorfa w tey materyi do Polski przysłał) umowiono, salvo Charactere, owych Kommissarzów pod Sendomierzem delegowanych. OtwEDzieje 90.
patrz: GWARANCYJA
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwEDzieje 15.
patrz: HETMAŃSKI
– Ale gdy owemi reprezentacyami niemogli invalidowacyi Seymu imprymować Szlachcie w głowie, zazyli inszey chytrey sztuki [...]. OtwEDzieje 105.
– Wsiów także i Miasteczek októrych była Suspicya że chcieli do buntów iść wycinano - i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubomirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozakow. OtwEDzieje 86.
patrz: IŚĆ
– [...] gdy po Koronacyi iuż nikomu za szkody niechciano nic dać, i Oyców Jezuitów zbyto Komplementem, zaczym oni udali się do samego króla traktuiąc przez Jezuitę Włocha Xiędza Wotę Krolewskiego spowiednika, ktory widząc ich niesłuszną pretensyą wszedł do Anticamery [...]. OtwEDzieje 10.
– Król Szwedzki stoiąc w krakowie kazał zaciągnąć Chorągiew lekką 200 Koni Polaków, dał im Zupany modre i kontusze białe, czapki bardzo misterne ktore wywrociwszy reprezentowały Kabuzery Szwedzkie. OtwEDzieje 82.
patrz: KABUZER
– [...] wiele tysięcy ludzi nie mogąc znieść opressyi i zgłodu za granice iedni do Inflant, drudzu do Prus Brandenburgskich poszli cum infallibili Salutis jacyurae w Kalwinią i Luteranią obracając się. OtwEDzieje 41.
patrz: KALWINIA
– Biskup sam Wilenski [...] Komput Woyska Litewskiego augmentował i umnieyszał Kiedy chciał Hetman Litewski. OtwEDzieje 41-42.
patrz: KOMPUT
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwEDzieje 58.
patrz: KOŃ
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwEDzieje 94.
patrz: KRAKÓW
– [...] ieżeli nieprzyimował medyacyi Rzptey iako a dependenti, czemuż wzgardził Medyacyą Cesarza ktorego tam Poseł lyncendorf laborował natenczas bardzo szczerze, chcąc koniecznie pokoy skleić [...]. OtwEDzieje 100.
patrz: LABOROWAĆ
– A tak sub specioso Nomine Traktatu, zrzuciwszy larwę swoiey zdrady, udała się konfederacya Warszawska do Rokoszu [...]. OtwEDzieje 128.
patrz: LARWA
– [...] lecz gdy Woysko kwarciane podstąpiło, a drugiey nocy Oberszter Leutnant Goltz z dwiemasty Grenadyerów w nocy przyszedłszy, zapalił Granatami Sterty w przygrodku [...]. OtwEDzieje 31.
– Trzech tylko tacy byli w Senacie, ktorzy radzili Woynę z Szwedem, Prebendowski Wojewoda Malborgski, Gałecki Jnowrocławski, i Szczuka Podkanclerzy Litewski. OtwEDzieje 63.
– August Król maiąc na ten rok Sasów w Polszcze myslał pod iakim pretekstem na drugi rok mogłby ich trzymać, obawiaiąc się ieszcze Konfeuszowskiey Partyi, aże mu było Seymem Coronationis pozwolono prowadzić Sasów pod Kamieniec na Turków, i Senatus Consilio R. P. 1698 w Krakowie agituiącym się tegoż potwierdzono, więc weszło Sasów więcey do Polski na Wiosnę, że Ich miał do 15 tysięcy Król, i Artyleryą bardzo piękną, ci wolniusienkim Marszem iako Żołwie z okrutną wyniosłoscią a ruiną nieznosną Kraiu, Ku Ruskiey Prowincyi pomykali się pod Komendą Campi Mareschalla Wittemberga. OtwEDzieje 13-14.
– Król [...] ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię Co Król Szwedzki mile acceptował o wzaiemności upewnił. OtwEDzieje 19-20.
patrz: MILE, MIŁO
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwEDzieje 42.
patrz: NA
– A tak król August [...] sobie mocno nabił był głowę prospero armorum Successu, że posiadłszy sub pretextu recuperandorum avulsorum dziedzicznych woysk swoich siłami, Inflanty one iako Iure gladis nabyte nasiebie trzymać będzie [...]. OtwEDzieje 36.
patrz: NABIĆ
– [...] niech Król postrzeże że Posłowie Ziemscy nie będą ad placitum, choć nayporządniey obranych, może na Nich szukać podobnych dokumentów, i rugować Ich ex atrio Libertatis [...]. OtwEDzieje 104.
patrz: NIECH
– Czy umyslnie Zamek zapalono o tym nie można było wiedzieć, dosyć na tym że spalono i na kilka Millionów szkody stało się. OtwEDzieje 72.
patrz: NIEMOŻNA
– [...] gdy po Koronacyi iuż nikomu za szkody niechciano nic dać, i Oyców Jezuitów zbyto Komplementem, zaczym oni udali się do samego króla traktuiąc przez Jezuitę Włocha Xiędza Wotę Krolewskiego spowiednika, ktory widząc ich niesłuszną pretensyą wszedł do Anticamery [...]. OtwEDzieje 10.
– Sascy Consyliarii [...] iuż [...] za wygraną mieli chcąc Wolny od Wieków Narod nasz wtak bezecney (:iak sami ięczą) widzieć niewoli. OtwEDzieje 37.
patrz: NIEWOLA
– Hetman Szwedów bić niechciał i na Synowca swego Krzywo poyrzał, gdy mu owych przeszło 2000 przywiodł - kazał ich do Lwowa odprowadzić, tam im wygodę w kwaterach wielką uczyniwszy Koszulami trzewikami i inszemi potrzebami opatrzył. OtwEDzieje 82.
patrz: OPATRZYĆ
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwEDzieje 15.
patrz: ORDYNANS
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwEDzieje 15.
patrz: ORDYNANS
– Paley [...] kazał z wszystkich okolicznych Miasteczek ludziom zZonami i Dziecmi uciekać do Chwastowa, i nizey Starego Miasta, urobił z Palisadów przygrodek, gdzie wiele Zboż i Sian nawieziono i w sterty poukładano, chcąc się długo bronić. OtwEDzieje 31.
– Coz sprawiła Konfederacya ową nową Machiną, pewnie nie ulżyła Ciężaru i owszem Krola Augusta przywiodła ab abrubta et desperata media - gdy wszedł z Moskwy w Ligę i nowych, a długo pamiętnych naprowadził Nam gości. OtwEDzieje 129.
patrz: PAMIĘTNY
– Był też ten abusus w Woysku Litewskim że Towarzysz Husarski Petehorski, albo Pancerny chował po Kilkanascie luznych czeladzi, którym nie Panowie ale oni Panom od siebie płacili dawaiąc Kożdy od siebie po talaru bitym. OtwEDzieje 43.
patrz: PANCERNY
– Naznaczono zaraz zwalniaiąc od pospolitego ruszenia Szlachtę Z 10 Łanów iednego Pancernego stawić Zołnierza tam zaraz z miejsca owego i pod kommendę Hetmana W[ielkiego] oddać, znalezytym Munrerunkiem i opatrzeniem na pułroka. OtwEDzieje 78-79.
patrz: PANCERNY
– Aż - ci jednego czasu bosy-m został, a papuci za co kupić nie miałem. OtwEDzieje 138.
patrz: PAPUĆ
– Tego też roku w Województwie Krakowskim we Wsi Wysoka nazwaney w Parafii Cięgowickiey Szlachcianka nieiaka Pani Tymowska urodziła Miasto Dzięcięcia puł zaiąca od głowy a pół ieża od Nóg na zaiącu była na ieżu Kolki ieszcze miekkie. OtwEDzieje 50.
– Deputowany był [...] Szczuka [...] aby zawzięte strony z kombinował, ziechały się in Januario partye obiedwie i wielu Senatorów, gdzie Szczuka iuż był arcydobrze umoderował rzeczy, ale król cicho posłał do Ogińskiego i Zaranka, żeby Planta Combinacyi nie doszła. OtwEDzieje 61.
patrz: PARTYJA
– Nie uczynił to [...] z cnoty [...] ale chcąc swemi Listami króla Augusta wydawszy Jch in lucem, dysgracyować u Polaków - Wydał też swoie dyploma Król Szwedzki w ktorym owe wszystkie zdrady króla Augusta wyiawia, iako mu w partykularnie uczynionym Traktacie obiecował. OtwEDzieje 93.
– Polacy tym czasem i z Siemiaszkiem, pokryli się do Fortec i Zameczków roznych, a Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziećmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich, gdzie Ich przez całą Zimę dobywali Kwarciani, i w pień wycinali [...]. OtwEDzieje 85-86.
patrz: PIEŃ
– [...] a Litwa zewsząd Ich po Wsiach napadali, i w pień wycinali. OtwEDzieje 97.
patrz: PIEŃ
– Dogodził wprawdzie Król tą akcyą arcydobrze interessom swoim że samych Placentynów maiąc, sklijony był Seym przez ktory on roboravi Tron swoy, ale cóż? OtwEDzieje 104-105.
patrz: PLACENTYN
– Gdy w tym ferworze zapalony był Stambuł i króla szwedzkiego za plutego matacza uznano, han krymski dodał większego ognia, a to wszystko sprawiła niewymowna pycha króoa szwedzkiego. OtwEDzieje 198-199.
patrz: PŁUTY
– Podczas tych rozruchów nie było i u Sasów gorszego hultaja i zajadliwszego na krew polską szlachecką, jako ten Mier, prawdziwy poddańczuk polski, z Szotów narodu, o których piszą, że są magis minaces quam pugnaces, a ztąd i crudeles, gdy im się kto bronić nie może. OtwEDzieje 236.
– A dgy Woyska Kwarciane szły pod Podhayce, po południu w dzień Nayswiętszey Panny Narodzenia uderzyli Tatarowie na Nich (marg.) Podhaiecka potyczka. OtwEDzieje 14.
patrz: PODHAJECKI
– [Szwedzi] odbierali Klucze od Gumien, Szliklerzów Spizarniów Piwnic, a wyiadłszy, wypiwszy poszli daley, z pobliższych zaś mieysc około siebie wybierali cięzkie Prowianty i Podymne, nie wszędy iednak dosięgli iako i w Powiecie Sądeckim, Bieckim noga Ich nie postała. OtwEDzieje 94-95.
patrz: PODYMNE
– [...] wyprawił był król [...] Gałeckiego [...] z oswiadczeniem, że zostawszy Krolem Polskim, nietylko ex nexu vicinitatis, ale zobowiązku pokrewieństwa bardzo bliskiego, iako ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię. OtwEDzieje 19-20.
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwEDzieje 257.
patrz: POLE
– Za te pochlebstwa i fawory polibertował król dobra ich od owych kontrybucyi na swoich Sasów. OtwEDzieje 209.
– Wszystkie ordynackie dobra zrabowali [...] zabrali nagle na kilkadziesiąt tysięcy bydeł, a to wszystko zagnano do Zamościa, porznięto, posoliwszy wędzono na prowianty, szpichlerze okoliczne opanowali, zboża na mąki i kaszy pomelli i do Zamościa pozwozili... OtwEDzieje 253.
patrz: POMLEĆ
– Król Szwedzki stoiąc w Rawiczu Kazał tey Zimy wiele ludzi rekrutować w Prusach w Wielkiey Polszcze i Szląsku, a oprocz tego co Regimenty swoie dawne pomocnił; pięć nowych Regimentów Dragońskich erygował. OtwEDzieje 113.
patrz: POMOCNIĆ
– Tego gdy z zamku wyprowadzono, miał ręce pod łokcie prochem uczernione, i brwi, także włosy na głowie poopalane, bo sam armaty nabijał i strzelał; nawet pokazało się na tego biskupa, że do samego króla Augusta w pałacu radziwiłowskim stojącego rychtował działo. OtwEDzieje 71.
patrz: POOPALANY
– Tym bardziey pochlebiaiąc, i accomoduiąc się Krolewskim intencyom, poposwiadczali aby nie alienować Sasów z granic królestwa... OtwEDzieje 27.
– Począł zaraz mocno fortyfikować Poznan klasztory które budowania swoie do Murów Mieyskich poprzytykali byli, musieli Jch walić, a ganki koło murów budować. OtwEDzieje 111.
– ...bo się królowi daje przez to [przez limita sejmu] wielki czas do porozumiewania subjektów... OtwEDzieje 331.
– Hetman Szwedów bić niechciał i na Synowca swego Krzywo poyrzał, gdy mu owych przeszło 2000 przywiodł - kazał ich do Lwowa odprowadzić, tam im wygodę w kwaterach wielką uczyniwszy Koszulami trzewikami i inszemi potrzebami opatrzył. OtwEDzieje 82.
patrz: POTRZEBY
– [...] gdy po Koronacyi iuż nikomu za szkody niechciano nic dać, i Oyców Jezuitów zbyto Komplementem, zaczym oni udali się do samego króla traktuiąc przez Jezuitę Włocha Xiędza Wotę Krolewskiego spowiednika, ktory widząc ich niesłuszną pretensyą wszedł do Anticamery [...]. OtwEDzieje 10.
patrz: PRETENSJA
– Tamże na tey Radzie, gdy poczęto fremere na Króla o gwałtowne wzięcie Królewiczów Jakoba i Konstantego, justyfikował się krol produkcyą dokumentów listownych cyframi pisanych a potym decyfrowanych. OtwEDzieje 119.
patrz: PRODUKCYJA
– A tak zaraz Car posłał na Wiosnę Mazepę Hetmana Zadnieprskiego z Woyskami Kozackiemi w Ukrainę Bracławską zkąd Mazepa ludzi gwałtem z całym Domostwem ich za Dniepr iako bydło przeganiał. OtwEDzieje 124.
– [...] Szwedzi obstąpiwszy Szopę z Kawaleryą swoią przez Gwałt Stanisława Leszczyńskiego Wojewodę Poznańskiego Kazali obierać Krolem [...]. OtwEDzieje 129-130.
– W kilka dni potym posłał Król Fleminga z Saskim Woyskiem ktory przystąpiwszy przez gwałt resztę Woyska Litewskiego [...] zwiiał. OtwEDzieje 46-47.
– […] z tey i z inszych wielu racyi żaden ex bene favetibus Oyczyznie nie życzył tey woyny zaczepiać […] OtwEDzieje 35.
patrz: RACYJA
– Aże nigdy Koronacyi publiczney nie widzieli Sasi, dziwowali się Ceremoniom, i szpecili Luterania Polaków, mowiąc ze dziwa nie zwyczayne z ich Panem robią - Zona Królewska niechciała z Królem do Polski iechać, niechcąc wiary Luterskiey porzucić [...]. OtwEDzieje 7.
patrz: ROBIĆ
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwEDzieje 42.
patrz: ROBIĆ
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwEDzieje 15.
patrz: SŁUCHAĆ
– Szwed lubo wyszedł z krakowa, ale zabrał z Ceyhauzu Rzptey wszystkie Armaty spiżowe. OtwEDzieje 94.
– Wziął Szturmem Toruń Szwed, [...] wały mieyskie popsuł in parte, i Baszty około Miasta mocne i misterne. OtwEDzieje 107.
patrz: SZTURM
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwEDzieje 94.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Wrzucił Szwed w Miasto Kilka tysięcy Bombow, ktoremi wiele popalił. OtwEDzieje 106.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Na ten Seym Lubelski z Wielkiey Polski obrano Posłow takich, ktorzy byli Szwedzcy duszą i Ciałem iawni adherenci. OtwEDzieje 104.
patrz: SZWEDZKI
– Był też ten abusus w Woysku Litewskim że Towarzysz Husarski Petehorski, albo Pancerny chował po Kilkanascie luznych czeladzi, którym nie Panowie ale oni Panom od siebie płacili dawaiąc Kożdy od siebie po talaru bitym. OtwEDzieje 43.
patrz: TOWARZYSZ
– Iako intencye z Wyroków Boskich nie zawsze w cel trafiaią tak i tam niemogli nic wskurać. OtwEDzieje 81.
patrz: TRAFIAĆ
– Sapiehowie z wielkich honorów i dostatków wbiwszy się w Ambicyą (zaktorą wszystkie w trop zwykły chodzić defecta ludzkie) począł ieden z Nich Hetman wielki Litewski przeciwić się Nieboszczykowi Krolowi. OtwEDzieje 40.
patrz: TROP
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwEDzieje 257.
patrz: TRUP
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwEDzieje 38.
patrz: U
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwEDzieje 42.
patrz: UCZYNIĆ
– [...] stał w wodzie pod szyię wiszarem głowę nakrywszy, i tak usiedział [...]. OtwEDzieje 81.
patrz: USIEDZIEĆ
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwEDzieje 257.
patrz: USŁAĆ
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwEDzieje 38.
patrz: W
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwEDzieje 15.
patrz: WOKOŁO
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwEDzieje 58.
patrz: WSIĄŚĆ
– Nabrana [!] tam w niewolą wiele tysięcy Chłopstwa, ale Ich nie wycinano, niechcąc sobie wsiow pustoszyć Panowie tylko Ich kazano znakować urzynano Każdemu lewe ucho, poznakowano Ich tak na 70 tysięcy. OtwEDzieje 85.
patrz: WYCINAĆ
– [...] a Litwa zewsząd Ich po Wsiach napadali, i w pień wycinali. OtwEDzieje 97.
patrz: WYCINAĆ
– Polacy tym czasem i z Siemiaszkiem, pokryli się do Fortec i Zameczków roznych, a Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziećmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich, gdzie Ich przez całą Zimę dobywali Kwarciani, i w pień wycinali, wsiów także i Miasteczek o których była suspicya że chcieli do buntów iść wycinano- i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubmirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozaków [...]. OtwEDzieje 85-86.
patrz: WYCINAĆ
– Polacy tym czasem i z Siemiaszkiem, pokryli się do Fortec i Zameczków roznych, a Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziećmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich, gdzie Ich przez całą Zimę dobywali Kwarciani, i w pień wycinali [...]. OtwEDzieje 85-86.
patrz: WYCINAĆ
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwEDzieje 42.
patrz: WYRABIAĆ
– [Stanisław Małachowski, wojewoda kaliski] A iak wiele w Oyczyznie z conciliował sobie cnotami miłości, tak wielkie wzbudził po smierci swoiey w sercach ludzkich żale. OtwEDzieje 21.
patrz: WZBUDZIĆ
– Wziął Szturmem Toruń Szwed, [...] wały mieyskie popsuł in parte, i Baszty około Miasta mocne i misterne. OtwEDzieje 107.
patrz: WZIĄĆ
– Ja o tego Pana niewychwalonych nigdy zadosyć czynach, niesmiem mówić, znaiąc niezdolność moię, bo bardziey supprimerem a niź sufficerem dostetecznie wyrazic [...]. OtwEDzieje 2.
patrz: ZADOSYĆ
– Więc Król Republica zabrał Rezolucye offensivi belli przeciw Szwedowi zdeptawszy Pacta Oliwskie [...]. OtwEDzieje 53.
patrz: ZDEPTAĆ
– [Stanisław Małachowski, wojewoda kaliski] A iak wiele w Oyczyznie z conciliował sobie cnotami miłości, tak wielkie wzbudził po smierci swoiey w sercach ludzkich żale. OtwEDzieje 21.
patrz: ŻAL