Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ŁubHist 1763 oryginał
Historya polska z opisaniem rządu i urzędów polskich: przez Władysława Lubieńskiego napisana, na cztery części podzielona, a na żądaniu wielu przedrukowana

http://polona.pl/item/11693230/6/
Odnotowano 280 cytatów z tego źródła
– Skarbek pierścień w te skarby wrzucił mówiąc: Aurum addamus auro, á Cesarz odpowiedział Hab dank, i odtąd Habdankiem pieczętuje się ta Familia. ŁubHist 18.
– [...] po Abdykacyi wyjechał [Jan Kazimierz] prętko do Francyi na pokutę. ŁubHist 108.
patrz: ABDYKACJA
– Po śmierci lub po dyspozycyi jako Łokietka lub po abdykacyi jako Jana Kazimierza [...] Stany Rzeczypospolitey NAYJAśNIEYSZYCH Tytuł na siebie biorą. ŁubHist 134-135.
patrz: ABDYKACJA
– ROTMISTRZE [...] chyba za konsensem Hetmanów absentować się mogą. ŁubHist 211.
– Do Oyca S. wysłał Posłów [Kazimierz Wielki] o absolucyą i indulgencye prosząc. ŁubHist 43.
patrz: ABSOLUCJA
– Chmielnicki znowu zrebellizował i przekupiwszy Tatarów [...] absolutem się Ukrainy uczynił. ŁubHist 88.
patrz: ABSOLUT
– Karol Stryi Królewski Seym złożył i Rząd absolutny fundować sobie począł w Szwecji. ŁubHist 73.
patrz: ABSOLUTNY
– Arcybiskupom Gnieznieńskim Łowickie Xięstwo dał, i Kapituły Kujawską i Płocką znacznie regalizował, o czym Miechow. Lib. 3. cap. 37. od Grzegorza IX. Papieża absolwowany przez Biskupa Wrocławskiego, i Scholastyka Krakowskiego Kromer dodaje. ŁubHist 30.
– REGENCI powinni Aktów Rzeczypospolitej pilnować Koronni Koronnych, Litewscy Litewskich. ŁubHist 217.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Król Kazimierz do Prus wybrał się, którego w Choynicach Elektor Xiąże Pruski Osobą swoją przeprosił, za Adherencyą Szwedom. ŁubHist 98.
patrz: ADHERENCJA
– Adherenci [Maksymiliana] darowani Sądem, z tąd zgoda stała się Rzeczypospolitey tylko w Sercu nienawiść. ŁubHist 71.
patrz: ADHERENT
– W tych zaś Dobrach od Rzeczypospolitey pozwolonych [dla dzieci króla] nie mogą być tylko Szlachta Administratorami, Tenutaryuszami. ŁubHist 149.
– Z tey expedycyi Kazimierz powróciwszy, zle żyć począł [...] niedbając na admonicye Duchowne. ŁubHist 43.
patrz: ADMONICJA
– Tegoż Roku Seym drugi zaczął się [...] zerwany w następuiącym Roku 1689. 2. Kwietnia, tak długo się przedtym Seymy agitowały. ŁubHist 117.
– Akademicy woleli się rozeyść, niżeli Wiary nie dotrzymać swemu Królowi, klucze od Akademii Miastu zostawiwszy. ŁubHist 96.
patrz: AKADEMIA
– HISTORYA [...] PRZEDRUKOWANA. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis JESU. ŁubHist k. tyt..
patrz: AKADEMICKI
– HISTORYA POLSKA Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich przez J.W.Jmśći X. WŁADYSŁAWA ŁUBIENSKIEGO Pisarza W. Koronnego teraz Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey I W.X.L. NAPISANA Na cztery Częśći PODZIELONA, á na żądanie wielu PRZEDRUKOWANA. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis JESU, Roku Pańskiego 1763. ŁubHist s. tyt..
patrz: AKADEMICKI
– Wircyusz chciał Akademią [krakowską] przymusić do przysięgi Karolowi Szwedzkiemu, ale Akademicy woleli się rozeyść, niżeli Wiary nie dotrzymać swemu Królowi. ŁubHist 96.
patrz: AKADEMIK
– Deputaci Litewscy przysięgają na Sekret w Izbie i na sprawiedliwości akceleracyą. ŁubHist 258.
– Na koniec Turczyn Traktaty akceptował, jednak Kamieńca nie odstąpił. ŁubHist 114.
– Monopoliów, cłów, Kontrybucyi, Akcyz, ani żadnych podatków stawić może [król] tylko seym. ŁubHist 147.
patrz: AKCYZA
– Zamoyski Hetman i Kanclerz W. K. na ten czas Starosta Krakowski, osobliwszym sposobem złapał tegoż Samuela Zborowskiego, i osądzonego na dawnym Seymie exekwować i ściąć kazał w Zamku Krakowskim, o co na przyszłym Seymie były wielkie akklamacye [...]. ŁubHist 67.
patrz: AKLAMACJA
– Ale Bogusz Kommendant Zamku Gdańskiego oparł się, i za konsensem Łokiętka Krzyżaków wziąwszy na pomoc, nie pozwolił Zamku dobyć, Brandenburczyków wygnał, i według akkordaty Krzyżakom połowy Zamku w Praesidium oddał, á Krzyżacy przy okazyice od tąd Zamek przywłaszczyli, Bogusza wygnali, Gdańsk przez zdradę Niemcom odebrali, wyciąwszy Polaków wszystkich podczas jarmarku S. Dominika, i Pomeranią sobie przywłaszczyli, o co znaczne woyny były z Krzyżakami [...]. ŁubHist 39.
patrz: AKORDATA
– Biskupi tylko dożywotnie się w nich [dobrach kapituły] rządzą, jednak nie mogą nic alienować ani rozdawać Wóytostw. ŁubHist 188.
patrz: ALIENOWAĆ
– Kanclerz i Podkanclerzy powinni być Alternatą jeden świecki, drugi Duchowny. ŁubHist 205.
patrz: ALTERNATĄ
– Annaty nazywają się od rocznych Biskupstw Intrat i Beneficjów. ŁubHist 190.
– Zagniewane Stany Roku 1300, zgromadziwszy się w Poznaniu annihilowali Elekcyą jego [Władysława Łokietka]. ŁubHist 37.
– Kommissarze od Króla do Litewskiey Konfederacyi wyznaczeni z instrukcyą animowania ich do zgody z Sapiehami. ŁubHist 123.
patrz: ANIMOWANIE
– . Komuby zaś zadane było nie Szlachectwo [...] tedy przed pierwszym Senatorem powinien się wywieść, a potym do Trybunału Antagonistę przypozywać. ŁubHist 232.
– Szlachtą są jedni z dawnych Antenatów urodzeni, drudzy nie dawno nobilitowani zwani w Konstytucyach SCARTABELI. ŁubHist 231.
patrz: ANTENAT
– Obligacya kanclerzów [...] jest [...] na Sądach Assessorskich prezydować w wszelkich sprawach za Dworem appellacyalnych decydować. ŁubHist 206.
– Otto Cesarz [...] z wielkim applauzem przyjęty od Bolesława, któremu za tę ludzkość Cesarz Koronę Królewską ofiarował. ŁubHist 11.
– Król August [...] lustrował Woyska Polskie, a drugiego dnia Litewskie, z wielkim danym applauzem porządnemu Woysku. ŁubHist 121.
– Posłowie Tureccy prośili o Pokóy, ale Król omylił wszystkich nadźieje, bo pojechawszy do Torunia dla przestraszenia Magistra Pruskiego zbraniającego śię przyśiąc Królowi, tam na apoplexyą umarł Roku 1501. ŁubHist 60.
patrz: APOPLEKSJA
– Pomeranów [...] do Wiary S. przywiódł [Bolesław Krzywousty], po trzy razy apostatujących. ŁubHist 19.
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
– Marescotti Nuncyusz Apostolski dał Benedykcyą od Oyca s. po niey cudownym sposobem Duchem s. natchnięte Województwa [...] wykrzykneli jednostaynie, i nominowany przez Prymasa Prażmowskiego Michał Xiąże Wiszniowiecki. ŁubHist 109.
– KAPITUŁA CHEŁMSKA zażywa w Herbie swoim 12. Rozesłańców abo Apostołów. ŁubHist 182.
patrz: APOSTOŁ
– Wojewoda Krakowski uciekł [...] i za to mu Bolesław posłał na wzgardę skórkę zajączą, powroz i kądziel. Wojewoda z apprehensyi obiesił się. ŁubHist 200.
– Ofiarowane godnym Rycerzom Polskim od Monarchów postronnych Xięstwa, Grafstwa, Ordery nie mają żadney w Polszcze apprehensyi, ale aequalitas ma swoję naywiększą godność. ŁubHist 229.
– KAPITUŁA KRAKOWSKA złożona jest z Prałatów 7. gdzie pierwszym Prałatem jest Dziekan, Archidyakon, Proboszcz, Scholastyk, Kantor, Kustosz, i Kanclerz. ŁubHist 171.
– [Kapituła Krakowska] Archidyakonatów liczy 6. ŁubHist 172.
– ARCHIKAPITUŁA GNIEZNIENSKA zaszczycona powagą Arcybiskupa i Prymasa swego, Prym trzyma przed innemi w Polszcze. ŁubHist 168.
– [Kazimierz II] wyprawił potym Posłów do Aleksandra II. Papieża [...] Na co reskrypt od Papieża jest w Archiwie Krakowskim. ŁubHist 24.
– Miny zapalili [Szwedzi], i wysadzili Zamek, z całym Archiwem Województwa Sendomirskiego. ŁubHist 94.
– Biskup Krakowski będąc w Rzymie u Grzegorza IX. Papieża odebrał Palliusz chcąc przywrócić Arcybiskupią powagę. ŁubHist 171.
– Tylicki Królową Konstancyą [koronował] bo Maciejowski nie miał jeszcze expedycyi na Arcybiskupstwo. ŁubHist 166.
– Jan Kazimierz Brat Królewski wizytuiąc cudze Kraje przez dwa Roki był w areszcie u Króla Francuskiego ŁubHist 86.
– Areszty mieyskie nie idą na Poddanych ani na żadne rzeczy szlacheckie. ŁubHist 230.
– ARYANI rozmnożyli się byli w Polszcze. ŁubHist 134.
patrz: ARIAN, ARIANIN
– [...] na ów czas Luterska, Kalwińska i Aryańska Herezye zagęściły były Senat i Stan Rycerski. ŁubHist 248.
patrz: ARIAŃSKI
– Z Woyskiem Tureckim okopanym począł się [Sobieski] strzelać z Armat. ŁubHist 113.
– [Krzyżacy] obawiając się potkać z Władysławem, uprosili sobie u niego Armisticium do S. Tróycy. ŁubHist 40.
– Trzeciego dnia [Jagiełło] wyuczony Artykułów Wiary s. chrzest s. przyjął. ŁubHist 47.
patrz: ARTYKUŁ
– HIDALGOS nie różni się od Artyzanów albo Rzemieśnikow, zowiących się tam Officiales. ŁubHist 130-131.
patrz: ARTYZAN
– Z Podkanclerstwa na Kanclerstwo ascens praktykowany. ŁubHist 205.
patrz: ASCENS
– Chmielnickiemu Starostwo Czehryńskie dane, który się assekurował na każdą potrzebę Rzeczypospolitey 40000 Kozaków dać. ŁubHist 88.
– Marszałek konnotuje projekta i uformowaną z nich Instrukcyą na Seym podpisać powinien z Assessorami. ŁubHist 235.
patrz: ASESOR
– Z Magistratu Toruńskiego dwóch Assesorów w sądach Ziemskich Chełmińskich zasiadają. ŁubHist 220.
patrz: ASESOR
– Hetmani na S. Marcin assygnacye Stanowisk woysku powinni rozdawać w Królewszczyznach. ŁubHist 211.
– Posłowie do Monarchów Cudzoziemskich z 16. assystentami [są wolni od pospolitego ruszenia]. ŁubHist 245.
patrz: ASYSTENT
– Osman Turczyn tegoż dnia w Woyskiem ruszył [...] straciwszy na 60000 ludzi w samych potyczkach i attakach. ŁubHist 81.
patrz: ATAK
– Na zajutrz Attak przypuścił, i szczęśliwie zniosł nieprzyiaciela [Sobieski]. ŁubHist 113.
patrz: ATAK
– Jakoż już był uszedł [Żółkiewski] nad Dniestr, odganiając nie raz attakującego się nieprzyjaciela. ŁubHist 79-80.
patrz: ATAKUJĄCY
– Jakoż już był uszedł [Żółkiewski] nad Dniestr, odganiając nie raz attakującego się nieprzyjaciela. ŁubHist 79-80.
– Pisarze powinni mieć swoich Podpisków, dla attendencyi Ksiąg. ŁubHist 225.
patrz: ATENDENCJA
– Tym czasem Seym Torunski aukcyą podatków na Woysko uchwalił przeciw Szwedom. ŁubHist 82.
patrz: AUKCJA
– Seym […] zerwany […] przy wielkich scyssyach miedzy familiami, miasto aukcyi woyska do obronienia Oyczyzny. ŁubHist 111.
patrz: AUKCJA
– Wankona Xiążęcia Mazowieckiego zniosł [Łokietek], i auxyliarnych z nim Krzyżaków. ŁubHist 40.
– Długosz dodaje, że ten Rok dla Polaków był szczęśliwy, bo i pod Tucholą Auxyliarne Niemieckie Woyska znieśli, jako i pod Golubem, także pod Bardowem na Spiszu Zygmunta Cesarza najazd Niemiecki znieśli, według Dług. lib: 2. ŁubHist 52.
– Hetmani sąd Woyskowy mieć powinni, na który zapraszają Rotmistrzów, Półkowników oboyga Authoramentów. ŁubHist 210.
patrz: AUTORAMENT
– Kozacy Polscy na Pont Euxyński dostawszy się, Azyatyckie Miásto Synopen dobyli [...]. ŁubHist 78.
patrz: AZJATYCKI
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: BABA
– Herby powinni stwierdzić [...] kontraktami ślubnemi Matki i Babek dwóch. ŁubHist 187.
patrz: BABKA
– KAPITUŁA PRZEMYSLSKA [...] ma Herb S. Jana Chrzciciela z barankiem i Krzyżem. ŁubHist 180.
patrz: BARANEK
– Piast będąc tylko Rolnikiem i Bartnikiem [...] spłodził syna. ŁubHist 8.
patrz: BARTNIK
– Pudicus [...] zebrał Woysko i batalią wydał Jadzwingom, których wcale zniósł. ŁubHist 33.
– Wygrał 47. Batalii znacznych, pomnieyszych niezliczoną moc [Bolesław Krzywousty]. ŁubHist 21.
– Roku 1626. Król w Litwie łowami się bawił. ŁubHist 85.
– Po daney Benedykcyi od Arcybiskupa Marszałek W. K. promulguje VIVAT KROL. ŁubHist 143.
patrz: BENEDYKCJA
– Trafiło się wiele razy, że te Beneficia do Królewskiey Kollacyi należące brali rezydujący Polscy Duchowni w Rzymie od Oyców swiętych. ŁubHist 189.
patrz: BENEFICJUM
– Odtąd postanowiono żeby koronacye w Krakowie się odprawiały nie w Gnieznie, dla bespieczeństwa obronnieyszego mieysca. ŁubHist 40.
– Zonę miał Ryxę. Wnuczkę Ottona Cesarza, którey radą żył bezbożną, i niepodobającą się Polakom. ŁubHist 12.
– POPIEL II [...] lubo pięknie edukowany przez Stryjów swoich [...] jednak bezbożnie żył. ŁubHist 7.
patrz: BEZBOŻNIE
– Szczęśliwie Tatarów zniósł [Gliński], o czym tylko co dano znać Królowi już bezmownemu [umierającemu]. ŁubHist 61.
patrz: BEZMÓWNY
– LESZEK I. Ten spokoynie panował, ale bez potomnie zszedł z tego świata w niedługim czasie. ŁubHist 6.
– Po śmierci bezpotomney Królowey, Jagiełło zmieszany był. ŁubHist 50.
patrz: BEZPOTOMNY
– Karol IV. Cesarz w dyskursie zadał Królowi Węgierskiemu bękarstwo. ŁubHist 44.
– Bękarcia choć z Szlacheckich Osob urodzeni nie mogą być Szlachtą. ŁubHist 232.
patrz: BĘKART
– Starostwa nie Grodowe i wszelkie Królewszczyzny może Król rozdać nie Possessyonatom, ale zasłużonym i podpadać mogą Prawu Białogłowskiemu. ŁubHist 153.
– KASZTELANOWIE MNIEYSI. [...] Nakielski, Rospirski, Biechowski, Bydgoski. ŁubHist 161.
patrz: BIECHOWSKI
– KASZTELANOWIE MNIEYSI. [...] Wiślicki, Biecki, Rogoziński. ŁubHist 161.
– Annaty nazywają się od rocznych Biskupstw Intrat i Beneficjów. ŁubHist 190.
patrz: BISKUPSTWO
– Odtąd jak Królowie odebrali wolne Kapitułom Elekcye, tak zawsze nominują na Biskupstwa według woli swojej subjekta. ŁubHist 189.
patrz: BISKUPSTWO
– Łokietkiem nazwany, bo niskość Osoby mało nad łokieć była, ale bitny. ŁubHist 41.
patrz: BITNY
– Tatarowie [...] Podole najechali i woysko Polskie na bagnach i błotach zdradą znieśli. ŁubHist 56.
patrz: BŁOTO
– Dobra Biskupie na 3. części rozdzielone, z których trzecią cześć Kapituła partycypuje, ale jak Biskup tak Kapituła [warmińska] naybogatsze i naypunktualnieysze Intraty w Polszcze ma. ŁubHist 178.
patrz: BOGATY
– Król Szwedzki [...] pod Toruń poszedł dobywać Miasta, gdzie bombując Miasto, przymusił do poddania się Safów tam będących. ŁubHist 125.
patrz: BOMBOWAĆ
– Rzeczpospolita rozradzała Woynę Królowi z Szwedami, Szwedzi także buntowali Rzeczpospolitą przeciw Królowi. ŁubHist 123.
– Po smierci jego [Leszka I] Stany Polskie zgromadzone w Krakowie, unikając emulacyi, z Rady swojey decydowali miedzy sobą, że ktoby na zajutrz na koniu dobiegł do Kolumny na to wysatawioney pod Pramnikiem, ten miał być Xiążęciem Polskim. [...] Studenci dway, wstawszy rano, pod czas rekreacyi probowali się ubiegając do owey kolumny boso, i pokaleczyli sobie nogi. ŁubHist 6.
patrz: BOSO, BOSO, BOSSO
– 27. Chorągwi Petyorskich we 4. Brygadach [liczy wojsko litewskie]. ŁubHist 269.
patrz: BRYGADA
– Woyska Oyczyste dzielą się na Pułki abo brygady, a zagraniczne na Regimenty. ŁubHist 267.
patrz: BRYGADA
– BUDOWNICY mają oko na reparacyą Miast i Zamków. ŁubHist 220.
patrz: BUDOWNIK
– Burgrabiowie Grodzcy są insi, których Starostowie kreują [...] tych powinność wprowadzać Szlachtę do Dóbr prawem przewiedzionych, abo przez Dekret przysądzonych. ŁubHist 228.
– Burgrabiów Krakowskich według Kromera 10. z dawna bywać zwykło, i ci powinni zawsze przy Zamku Krakowskim mieszkać [...] Król ich kreuje. ŁubHist 228.
– Ma przytym Akademia [Krakowska] 7. Burs fundacyalnych dla Młodzi ubogiey Szlachty. ŁubHist 195.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– [Dymitr Samozwaniec] podsycony Ludźmi nadwornemi [Jerzego Mniszcha] pojechał na Stolicę po śmierci Borysa i łatwo był przyznany na Cara Moskiewskiego [...]. ŁubHist 74.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Do tey Kwarty należą Celnicy, Mytnicy, Zupnicy, którą z zasług płacić powinni. ŁubHist 146.
– Po Seymie Król za konsensem Stanów wyjechał do Inflant, widzieć się z Oycem swoim z Janem Królem Szwedzkim, ale cenzurowany od Rzeczyp: za długą konferencyą z Oycem. ŁubHist 71.
– Król Zygmunt Roku 1572. 18. Lipca powracając z Litwy w Kniszynie umarł, cenzurowany ten Król od Historyków, że z niego Luterska i Kalwińska Sekta zaraziła Województwa Polskie. ŁubHist 64.
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
patrz: CENZURA
– Dla Censur przez Piotra Arcy Biskupa Gnieznienskiego na siebie ferowanych [...] pokutować musiał. ŁubHist 30.
patrz: CENZURA
– Skarbek pierścień w te skarby wrzucił mówiąc: Aurum addamus auro, á Cesarz odpowiedział Hab dank, i odtąd Habdankiem pieczętuje się ta Familia. ŁubHist 18.
– Karol IV. Cesarz w dyskursie zadał Królowi Węgierskiemu bękarstwo. ŁubHist 44.
– Otto Cesarz [...] z wielkim applauzem przyjęty od Bolesława, któremu za tę ludzkość Cesarz Koronę Królewską ofiarował. ŁubHist 11.
– R. 1477. Prusowie znowu myśleli wybić się z potencyi Polskiey, ale R. 1479 upokorzyli się, i złożyli hółd Królowi i Rzeczyp: w Piotrkowie. ŁubHist 58.
– [...] przyjeły całe Prusy Chrzest S. Roku 1164. i poprzysięgli hołd Monarchom Polskim [...]. ŁubHist 22.
– Za niego SYWART Król Duński począł się naprzykrzać Granicom Polskim, ale WYSSYMIR Flotę jaką na ów czas mógł wystawił; i sam z Woyskiem wsiadłszy w Okręty naypierwiey Wyspy Duńskie, Rugią, i Fionią sobie podbił, wysiadszy w granice Duńskie Sywarda zbił, y hołdownikiem Polskim uczynił [...]. ŁubHist 4.
– Po tey expedycyi Król w Malborku bawiąc, naznaczył Xiążęciu Pruskiemu szalejącemu Prokuratora Jerzego Fryderyka Xiążęcia Brandeburskiego, odebrawszy od niego jako od hołdownika jurament wierności. ŁubHist 66.
– Roku 1701. Elektor Brandeburski bez konsensu Rzeczypospolitey koronować się kazał Królem Pruskim, lubo hołdownik Polski, za co miał powinszowanie od Króla i Prymasa ale tylko z osob ich, nie od Rzeczypospolitey. ŁubHist 123.
– ...wolni są Szlachta od czopowego z Dóbr własnych, od Piw. ŁubHist 231.
patrz: CZOPOWE
– [...] ma [...] w sobie [kapituła łucka] Xięstw mneiyszych 12 [...] Dąbrowickie, Koreckie [...]. ŁubHist 179.
– Tegoż Roku szyby solne w Wieliczce gorzały aż w drugim Roku przestały z wielkim decessem intrat Królewskich. ŁubHist 86.
patrz: DECES, DECES, DECESS
– Roku 1683. Seym doszły Warszawski decydował traktaty z Cesarzem przeciw Turkom. ŁubHist 115.
patrz: DECYDOWAĆ
– Jan Kazimierz [...] do Gdańska przybył z Senatem dla decydowania Pokoju w naznaczonym mieyscu Oliwie. ŁubHist 100.
– W Gnieznie był Kościoł Niy, abo Plutonowi dedykowany. ŁubHist 132.
patrz: DEDYKOWANY
– Biskupa Zmudzkiego za Defensora [Akademii Wileńskiej wyznacza król]. ŁubHist 198.
patrz: DEFENSOR
– [..] po Oycu wyniesiony [Leszek IV] na Tron Polski delikatnie wypielęgnowany, spokoynie, i długo panował [...]. ŁubHist 9.
patrz: DELIKATNIE
– Dobra Stołu Królewskiego Podskarbi W. K. arendować z aukcyą nie z dyminucyą Prowentów powinien, á kontrakty w Metrykę Koronną ingrossować. ŁubHist 151.
– Dobra darowane i zapisane i kaduczym sposobem na Króla spadłe, Król może dać i rozdać byle Szlachcicowi Polskiemu. Dobra Stołu Królewskiego mogą być zamienione dla przyległości na inne, ale Rewizorowie z Seymu wyznaczeni powinni zmiarkować, żeby ta kommutacya nie z dyminucyą ale aukcyą Prowentów była. ŁubHist 150.
– Od Akademii Krakowskiey dependują i insze Akademie Polskie [...]. ŁubHist 195.
– WOJEWODOWIE [...] Derpacki, Inflantski abo Wendenski [...]. ŁubHist 160.
patrz: DERPACKI
– Król August [...] z prywatney rady w Ujazdowie destynował do Cara Moskiewskiego Kczewskiego Wojewodę Malborskiego dla złączenia sił przeciw Szwedom. ŁubHist 125.
– Leszko [...] Leona Xiążęcia Ruskiego zniósł, i Kray jego dezolował [...]. ŁubHist 34.
patrz: DEZOLOWAĆ
– Długosz i Kromer pisze, że kiedy po inkursyi Tatarskiey Pudyk nie wrócił się do Krakowa, Krakowianie wokowali na rząd Państwa swego Bolesława Łysego, Syna Henryka Pobożnego, który prętko intronizował się, i wakanse rozdał: Ale Konrad poszedł przeciw niemu, i zniósł Slężaków, sam się intronizował na Rząd Xięstwa Krakowskiego [...]. ŁubHist 31.
patrz: DŁUGOSZ
– [...] ten student za docieczony sekret Xiążęciem Polskim wykrzykniony. ŁubHist 6.
patrz: DOCIECZONY
– [...] ledwie w czwartym tygodniu obrany [marszałek sejmu], z przyczyny zabawioney pretensyi Litewskiey, i domawiania się o zrównanie Praw Litewskich z Koronnemi [...]. ŁubHist 119.
– Polskie woysko zimą Miasta i Zamki odbierać poczeło Moskwie, z przyczyny łątwieyszego dostępu po lodach ile przy gęstych rzekach i jeziorach. ŁubHist 103.
patrz: DOSTĘP
– HISTORYA POLSKA Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich przez J.W.Jmśći X. WŁADYSŁAWA ŁUBIENSKIEGO Pisarza W. Koronnego teraz Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey I W.X.L. NAPISANA Na cztery Częśći PODZIELONA, á na żądanie wielu PRZEDRUKOWANA. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis JESU, Roku Pańskiego 1763. ŁubHist s. tyt..
patrz: DRUKARNIA
– W Wigilią śmierci jego, Sobieski Hetman zbliżył się z Woyskiem pod Chocim, dzień zaś śmierci Króla z Woyskiem Tureckim okopanym począł się strzelać z Armat, pierwsze straże ich zniósł, na zajutrz Attak przypuścił, i szczęśliwie zniósł nieprzyjaciela, na 60000. trupem Turków położywszy, á swoich nie stracił nad dwieście, prócz wielu w rzece potopionych zagonionych za nieprzyjacielem, Hetman i daley ku Konstantynopolowi chciał woynę prozekwować, ale śmierć Królewska obwieszczona w Woysku strwożyła Woysko, które się rwać poczęło do Domów, á Hetman za niemi na obrady Seymowe. ŁubHist 113.
patrz: DWIEŚCIE
– Akademia Krakowska ma 3. Collegia. Collegium Większe, w którym Theologii Doktorowie, i Professorowie mieszkają i uczą. Collegium Mnieysze, w którym Doktorowie Filozofii i Professorowie: Collegium Jurydyczne na Grodzkiey ulicy, gdzie oboyga Prawa Doktorowie mieszkają, i Professorowie jak Swieckie tak Duchowne Prawa dyktujący. Doktorowie zaś Medycynae w swoich Domach mieszkają, ale Lekcye dyktować powinni w większym Collegium w Lektorium Galeni. ŁubHist 195.
patrz: DYKTUJĄCY
– [...] insi takze wiele razy dyspensowani bywają, bo i Arcybiskupowie Gnieznieńscy już kilku trzymają Opactw, Tynickie etc. ŁubHist 192.
– Województwa Wielkopolskie wysłały Posłów do Króla prosząc o ewakuacyą Sasów, á życząc zgody z Szwedami, jakoż w krótce Saśi wyszli z granic Polskich. ŁubHist 123.
patrz: EWAKUACJA
– Ewokacje z Prowincy[...] Wielkopolskiej do Lublina, i z Małopolskiej do Piotrkowa zakazane pod karą 1000. grzywien, stronie powołanej a Sądowi pół. ŁubHist 252.
patrz: EWOKACJA
– Seym […] zerwany […] przy wielkich scyssyach miedzy familiami, miasto aukcyi woyska do obronienia Oyczyzny. ŁubHist 111.
patrz: FAMILIA
– [...] z tey przyczyny podobno Pan Bóg ujął Sukcessora faworyzującemu, i przyjaźnemu zarazie Heretyckiey. ŁubHist 64.
– [...] ta wesołość sceną feralną się zakończyła, bo lusztykujących całą noc á rano spiących Rebellia Wasila Szuyskiego naszedszy pozabijali. ŁubHist 75.
patrz: FERALNY
– Dekret Trybunalski przeciw Prawu ferowany, może drugi Trybunał skassować. ŁubHist 257.
patrz: FEROWANY
– Ma przytym Akademia 7. Burs fundacyalnych dla Młodzi ubogiey Szlachty. ŁubHist 195.
– Z pod jedny pod drugą Chorągiew żaden się przenieść nie może choć w tymże Wojewódzwie dla gluzowania regestru, ani konia jeden drugiemu wygodzić nie może w przybliżającey się okazyi do poty[c]zki. ŁubHist 246.
patrz: GLUZOWANIE
– W ten sam czas Seym był dwuch Niedzielny w Lublinie, na którym płaca dla Woyska obmyślona i Woysko regulowane, Posłowie Wielkopolscy na tym Seymie odsądzeni, za co Wielkopolskie Województwa Ronfederacyą [!] sprzysięgły sobie pod dyrekcyą Bronisza przeciw gwałtownikom Praw y Swobod Oyczystych, co barzo nie ukontentowało Dwor, ile że Partya Woyska do tey Konfederacyi sie przyszyła. ŁubHist 125.
– Gwarancya od Anglii i Hollandyi przyięta z deklaracyą ze Szwedzi więcey nie będą przypuszczeni do Polski. ŁubHist 128-129.
patrz: GWARANCYJA
– Król [...] nie może więcey Gwardyi trzymać nad 1200. i to z urodzonych Polaków i Litwy, i z Skarbu własnego ich sustentować powinien. ŁubHist 146.
– [...] na ów czas Luterska, Kalwińska i Aryańska Herezye zagęściły były Senat i Stan Rycerski. ŁubHist 248.
patrz: HEREZJA
– Ciż Senatorowie wolni są od impetycyi Prawnych w Trybunałach przed i po rezydencyi na 6 Niedziel. ŁubHist 163.
– Ten Trybunał [...] Nie może się [...] wdawać w żadne inne materye, ani impozycye na Skarb. ŁubHist 263.
– Roku 1267. Kanonizowana S. Jadwiga przez Klemensa IV. Papieża, przez którey intercessyą Córce swojey ślepotę oddalił. ŁubHist 33.
– Miecisław intronizowany, znowu myślał Leszkowi wszystko wziąć, ale tym czasem umarł [...]. ŁubHist 26.
– Bolesław zaś Łysy znowu począł się intrygować do Wielkipolski, ale że źle traktował Polaków, wzgardzony od nich. ŁubHist 31.
– Król Władysław inwestyował na Xięstwo Kurlandzkie Wilelma Ketlera w Wilnie. ŁubHist 86.
– Roku 1198 Włodzimierz Xiąże Halicki umarł inwestyowany przez Kazimierza [...]. ŁubHist 25-26.
– Jan Zygmunt Elektor Brandenburski pod jakiemi kondycyami inwestytury dostał? ŁubHist Pytania 2nlb.
– [...] dwa Miesiące pograssowawszy w Polszcze wraz z Jadzwingami, i Rusią, wrócili do kraju swego [Tatarzy][...]. ŁubHist 33.
– Król zaś na Seymie udany, jakoby chćiał Koronę Polską do Austryi przyłączyć , zaparł śię publicznie, dawszy sponsyą, żem ani myślał o tym, á w tym wiadmość odebrał o śmierći Jana Oyca. ŁubHist 72.
patrz: JAKOBY
– Po założoney Akademii Wysz Biskup Krakowski dla tym większego zaszczytu ich, pierwszą Lekcyą Iurydyczną dyktował. ŁubHist 194.
patrz: JURYDYCZNY
– Dobra darowane i zapisane i kaduczym sposobem na Króla spadłe, Król może dać i rozdać byle Szlachcicowi Polskiemu. ŁubHist 150.
patrz: KADUCZY
– KRolowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
patrz: KATOLICZKA
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: KRÓLEWSKI
– OSOBA KROLOWEY. Królowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
patrz: KRÓLOWA
– Ale Bogusz Kommendant Zamku Gdańskiego oparł się, i za konsensem Łokiętka Krzyżaków wziąwszy na pomoc, nie pozwolił Zamku dobyć, Brandenburczyków wygnał, i według akkordaty Krzyżakom połowy Zamku w Praesidium oddał, á Krzyżacy przy okazyice od tąd Zamek przywłaszczyli, Bogusza wygnali, Gdańsk przez zdradę Niemcom odebrali, wyciąwszy Polaków wszystkich podczas jarmarku S. Dominika, i Pomeranią sobie przywłaszczyli, o co znaczne woyny były z Krzyżakami [...]. ŁubHist 39.
patrz: KRZYŻAK
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
patrz: KRZYŻAK
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: KSIĄDZ
– Posłowie od Konfederacyi, Króla sprowadźili do Lwowa, gdźie tym mocniey konfederacya sprzyśiężona, Król Szwedzki dowiedźiawszy śię o tym, tym nieznośnieyszemi kontrybucyami przyćisnął Województwa, które na koniec przymusiły Wielkopolanów, źe wśiedli na koń, w Kośćianie Szwedów 400. zniesli, Gdźie Brat Cioteczny Karola Fryderyk Landgraf Haski zginął, i w wielu mieyscach Szwedów znośili, Kwarćianych teź partya oderwała śię od Szweda wróćiwszy do konfederacyi. ŁubHist 94.
– Xięstwo Wrocławskie najechał, za Kaptywacyą Przemysława Wielkopolskiego i Henryków Lignickiego i Głogowskiego Xiążąt, przez Henryka Xiążęćia Wrocławskiego, ale nie wyzwolił ich, aż mu Przemyslaw muśiał cessyą uczynić Ziemie Wielunskiey. ŁubHist 34.
– KAźimierz Wielki Król Polski założywszy Miasto Kaźimierz przy Krakowie założył był Fundament Erygowania tamże Akademii, ale że w krótce umarł, Wnuczka jego Jadwiga Władysława Jagiellona Zona namówiła Męża do zakończenia Intencyi Dźiada swego dla poloru Młodźi Szlacheckiey, i po śmierći swojey legowała na tę fundacyą wielkie kleynoty i skarby uczyniwszy Protektorami namienioney fundacyi Piotra Wysza Biskupa, i Jana Tęczyńskiego Kasztelana Krakowskiego. ŁubHist 193.
patrz: LEGOWAĆ
– Zamoyski nie uważając na to, prosto pod Byczynę poszedł, gdzie już w szykach Niemców zastał, których były liczne woyska i piechoty z armatami, on zaś nie miał tylko Hussaryą, i lekkie chorągwie, działo się to 25. Stycznia. ŁubHist 70.
– LESNICY są także tak w Polszcze jako i w Litwie, którym są inkorporowane w Królewszczyznach Wóytowstwa, dla pilnowania lasów i zwierza w Królewskich lasach. ŁubHist 220.
patrz: LEŚNIK
– Roku 1709. Król August, i Car Moskiewski z Królem Duńskim Ligę wźieli. ŁubHist 128.
patrz: LIGA, LIGA, LIGIA
– Podczas Limity Trybunału Lubelskiego naznaczona wszystkim Deputatom powtorna przyśięga którey ktoby nie wykonał powinien być przypozwany na przyszły Trybunał, i odsądzony od wszelkich funkcyi w Polszcze na całe żyćie swoje. Kto zaś przed limitą przyśięże, już więcey nie może należeć do Sądu Trybunalskiego. ŁubHist 257.
patrz: LIMITA
– Z konfederacyi Sendomirskiey złożona Rada w Warszawie, ale limitowana do Torunia. ŁubHist 124.
patrz: LIMITOWANY
– To Woysko nazwane było Lisowczykami, bo pod Kommendą Lisowskiego wiele dokazywali w Moskwie, tychże samych zażył Cesarz przećiw Heretykom i Czechom, któremi wiele dokazywał, i ciż sami mu byli początkiem wygraney sławney batalii przećiw Czechom Heretykom Roku 1620. ŁubHist 79.
patrz: LISOWCZYK
– [...] Lanckoroński Hetman Polny z Czarneckim wokowani od Króla przećiw Szwedom łomiącym pakta, z znaczną częśćią Woyska oderwali śię [...]. ŁubHist 91.
– Podkomorzowie w Prusach tylko na Radach zaśiadają Ziem Pruskich; do granic nie należą, tylko Ziemstwo i Ławnicy. ŁubHist 221.
patrz: ŁAWNIK
– Po śmierći Władysława Stany Rzeczypospolitey zgromadzone obrały KAZIMIERZA III. Wielkiego, Syna Łokietkowego na Tron jednostayną wolą, który wraz i z Anną w Dźień S. Marka koronowany przez Janisława Arcybiskupa Gnieznieńskiego, przy assystencyi Jana Krakowskiego, Jana Poznańskiego, Maćieja Kujawskiego, Stefana Lubuckiego etc. Biskupów, w Krakowie. ŁubHist 41.
– Arcybiskupom Gnieznieńskim Łowickie Xięstwo dał, i Kapituły Kujawską i Płocką znacznie regalizował [...]. ŁubHist 30.
patrz: ŁOWICKI
– Roku 1628. Seym chciał za nieprzyjaciela przyznać Xiążęcia Pruskiego ale Panowie przekupieni, nie pozwolili, Koniecpolski zaś Szwedów łupił. ŁubHist 83.
patrz: ŁUPIĆ
– Tegoż Roku Markiezy Brandenburski umarł, po którym pozostała Wdowa z domu Radźiwiłłówna. ŁubHist 116.
patrz: MARKIEZY
– Ze zaś Władysław plwacz Syn Ottona pokłóćił śię o opiekę z Laskonogim, najechawszy Xięstwa Wielkopolskie, á do tego Swatopełk Starosta Pomorski, Leszkowi Dobrodźiejowi swemu zbronił śię oddać trybutu, Leszko Seym naznaczył w Gąsawie, na którym miał być Swatopełk, i Xiążęta Polscy, dla medyowania Scyssyi zachodzących: ale Swatopełk niewdzięcznik Seym zdradą najechał, Leszka zabił, Henryka Brodatego w Wannie na ten czas zranił, innych wiele Panów nazabijał. ŁubHist 28.
patrz: MEDIOWANIE
– O BISKUPIE ZMUDZKIM. TO Biskupstwo od Władysława Jagiełły fundowane pod Imieniem Mednickiego, z 12. Plebaniami, i oraz przyłączonemi do Kanoników Mednickich, Kromer Lib: 18. Miech: Lib: 4. cap: 46. ŁubHist 180.
patrz: MEDNICKI
– Stany zas Moskiewskie obrali sobie Carem Michała Fedorowicza Syna Metropolity Rostockiego, Demetryusza zaś Sektatorów, i Zonę Mniszkównę pod lodem potopili, Tegoż Roku Mołdawska Prowincya odpadła od Polski, bo po smierći Jeremiasza Mohyły Xiążęćia Moldawskiego Syn jego Konstantyn był wypędzony od Stefana Tomizy przez Turków inwestyowanego Wojewody Multańskiego. ŁubHist 77.
– METRYKANCI kończą porządek Officyalistów Koronnych, i zawsze być powinni przytomni przy Metryce Koronney. ŁubHist 218.
patrz: METRYKANT
– [Dymitr Samozwaniec] podsycony Ludźmi nadwornemi [Jerzego Mniszcha] pojechał na Stolicę po śmierci Borysa i łatwo był przyznany na Cara Moskiewskiego [...]. ŁubHist 74.
patrz: MOSKIEWSKI
– Roku 1651. Kalinowski z Lanckoronskim znacznie podjazdami razili Kozaków, z któremi złączywszy się Król, i z uwolnionemi z trzechletniey niewoli Tatarskiey Hetmanami Potockim i Kalinowskim, pod Beresteczkiem się lokował przeciw 200000. Kozakom i 100000. Tatarom, których wstępnym bojem przez 3. dni znacznie nabił, na koniec Tatarowie nocą z pola umkneli, i za niemi Kozacy, których uchodzących na 22000. Polacy wycieli [...]. ŁubHist 88-89.
patrz: NABIĆ
– Marescotti Nuncyusz Apostolski dał Benedykcyą od Oyca s. po niey cudownym sposobem Duchem s. natchnięte Województwa [...] wykrzykneli jednostaynie, i nominowany przez Prymasa Prażmowskiego Michał Xiąże Wiszniowiecki. ŁubHist 109.
– Tatarowie znowu z niezliczonemi Woyskami naszli Polskę, Sendomirz zrabowali, Zamek Sendomirski zdradą dobyli, i wszytkich ludzi wycieli, Pannom tylko dla nierządu nasycenia przepuścili [...]. ŁubHist 32.
patrz: NASYCENIE
– Roku 1194. Kazimierz [Sprawiedliwy] w dzień S. Floryana Nabożeństwo odprawiwszy, ubogich nasyciwszy, nazajutrz Panów wszystkich czestował [...]. ŁubHist 25.
patrz: NASYCIĆ
– Trybunał Lubelski zaczyna się w pierwszy Poniedziałek po Przewodniey Niedzieli. ŁubHist 255.
patrz: NIEDZIELA
– Seymikom po wszystkich Województwach jest jeden dzień naznaczony (prócz Zatorskiego i Pruskiego Generału...) Poniedziałkowy na 6. Niedziel przed Seymem. ŁubHist 235 b.
patrz: NIEDZIELA
– [Do króla szwedzkiego] Posłem wysłany Przyjemski od Króla [Jana Kazimierza] z perswazją niesłuszney woyny, ale bez skutku. ŁubHist 92.
– Marescotti Nuncyusz Apostolski dał Benedykcyą od Oyca s. po niey cudownym sposobem Duchem s. natchnięte Województwa [...] wykrzykneli jednostaynie, i nominowany przez Prymasa Prażmowskiego Michał Xiąże Wiszniowiecki. ŁubHist 109.
patrz: NUNCJUSZ
– Grzegorz XIII. Papież przysłał Nuncyusza do Króla prosząc z Moskwą o Pokóy. ŁubHist 66.
patrz: NUNCJUSZ
– Biskup Warmiński w Warmii jest Xiążęćiem Warmińskim, on sądźi Szlachtę całego Xięstwa bez żadney Appellacyi, i wszystkie Sprawy, i tak jako Biskup Krakowski w Xięstwie Siewierskim ma swóy Trybunał. Onże prezyduje zawsze w Senaćie Pruskim na Generałach Pruskich, i on podczas Interregnum konwokuje Prusy przed Seymem Elekcyi. Obligowany jest bywać na Synodźie Prowincyalnym Gnieznieńskim. KAPITUŁA WARMINSKA ma Przywiley od Zygmunta I. Roku 1512. wolney Elekcyi Biskupów, ale Król 4. Kandydatów podac powinien z Familii Pruskiey, teraz jednak Królowie tego nie słuchają, ŁubHist 177.
patrz: ONŻE
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: ORDYNANS
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: ORDYNANS
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
patrz: OWSZEM
– Referendarzów obligacya donosić wszelkie sprawy Królowi, Suppliki i Responsa od Króla Pacyentom. ŁubHist 214.
patrz: PACJENT
– Hetman jego [Batorego] na pal wbity. ŁubHist 73.
patrz: PAL, POL
– Roku 1642. Król Katarzynę Siostrę wydał za Filippa Wilelma Syna Palatyna Renskiego. ŁubHist 86.
– Po 7 Arcybiskupach Krakowski osmy Lambert Zula zaniedbał po Palliusz do Rzymu posłać. ŁubHist 171.
patrz: PALIUSZ
– Każdy z Ussarow bierze żołdu 448. złło; a Pancerny 372. złło. ŁubHist 267.
patrz: PANCERNY
– Tenże Koloman żył w Panieństwie i czystości z Salomeą Siostrą Leszka. ŁubHist 27.
– Do Jurysdykcyi ich [władz Akademii Krakowskiej] należą i szkoły Parofialne. ŁubHist 195.
– Król także w Wilnie Kościół Katedralny fundował [...] Parafialnych w Powiatach 7. ŁubHist 49.
– Arcybiskup Gnieznieński [...] ma [...] Kościołów wszystkich Parochialnych 863. ŁubHist 169.
– Zamoyski [...] Maxymiliana z Zamku osadził pod Wartą [...] Adherentów zaś na parol puścił. ŁubHist 71.
patrz: PAROL
– Rozmnożone Familie Synow Noego, rozdzielać się poczeły na partye po całym świecie. ŁubHist 1.
patrz: PARTYJA
– Antonius Sabellicus przydaje, że się [Słowacy] rozdzielili na dwie Partye. ŁubHist 2.
patrz: PARTYJA
– Czarneckiemu partykularnie obligacye i rekognicye od Króla, i od całey Rzeczyp: ustami Kanclerza wyrażone. ŁubHist 101.
– Po skończonym Pokoju Czarnecki wysłany we 3000. i złączony z Litwą w 9000. Chowańskiego Wódza [!] Moskiewskiego attakującego już od 6. Miesięcy we 30000. Zamek Lachowicki, znacznie zniósł, na 15000. Moskwy w pień wyciąwszy pod Połonką, wiele w niewolą ich zabrawszy, Chowański aż do Wilna uszedł, gdzie jeszcze Garnizon był, Moskiewski. ŁubHist 100.
patrz: PIEŃ
– Roku 1259. Tatarowie znowu z niezliczonemi Woyskami naszli Polskę, Sendomirz zrabowali, Zamek Sendomirski zdradą zdobyli, i wszystkich ludzi wycieli, Pannom tylko dla nierządu nasycenia przepuścili, i jako Historya pisze, że z zamku Sendomirskiego na ten czas Krew zrzódłami do Wisły płyneła z pobitych Chrześcian. ŁubHist 32-33.
patrz: POBITY
– Podczas Mszy s. z pochwow dobywali [Polacy] gołych szabel z intencyą bronienia Wiary s. ŁubHist 132.
patrz: POCHWA
– Z Podkanclerstwa na Kanclerstwo ascens praktykowany, z pieczęći zaś ascens Duchownych powinien być na Prymasostwo, abo na inne większe Biskupstwa; tak Alexander Postanowił. ŁubHist 201.
– Xięstwo Mazowieckie ma swoje excepta, które ciekawemu wolno czytać w Statućie, gdźie Pisarze powinni mieć swoich Podpisków, dla attendencyi Ksiąg tak Konstytucya 1577. ale i w każdey Ziemi są Regenći Ziemscy, Komornicy Ziemscy etc. ŁubHist 225.
– [Dymitr Samozwaniec] podsycony Ludźmi nadwornemi [Jerzego Mniszcha] pojechał na Stolicę po śmierci Borysa i łatwo był przyznany na Cara Moskiewskiego [...]. ŁubHist 74.
patrz: PODSYCONY
– Dwa Miesiące pograssowawszy w Polszcze wraz z Jadzwingami, i Rusią, wrócili [Tatarzy] do Kraju Swego. ŁubHist 33.
– Pomeranów przecież utrzymał, i Ruś przy posłuszeństwie. ŁubHist 12.
patrz: POMERANIN
– Biskup Chełmiński [...] tytułuie się oraz Pomezańskim, zamyka w swojey Dyecezyi Kościołów Farnych 100. ŁubHist 181.
– Trybunał Lubelski zaczyna się w pierwszy Poniedziałek po Przewodniey Niedzieli. ŁubHist 255.
– Seymikom po wszystkich Województwach jest jeden dzień naznaczony (prócz Zatorskiego i Pruskiego Generału...) Poniedziałkowy na 6. Niedziel przed Seymem. ŁubHist 235 b.
– Kozacy polscy na Pont Euxynski dostawszy się, Azyatyckie Miasto synopen dobyli. ŁubHist 78.
patrz: PONT, PUNT
– R. 1568. Zygmunt we 100000. Woyska poszedł przećiw Moskwie, i poodbierał im niektóre Zamki przez Sanguszka i Chodkiewicza, á tym czasem Car Moskiewski wysłał Posłów do Augusta o Pokóy prosząc, który otrzymał Roku 1571. ŁubHist 64.
– Król Władysław Pokóy uczynił z Krzyżakami, á lubo zwyćiężca z szkoda jednak Polaków, bo im wróćił wszystkie poodbierane Miasta, fortece, w Pomeranii i Prusach, niewolnków oddał zostawiwszy tylko skarbowi Polskiemu coroczną pensyą od nich 100000. ŁubHist 52.
– Po nominacyi Posłowie obranego Króla przysiądz powinni na podane sobie Pacta Conventa, i jako Król obrany Pryncypał ich one poprzyśięże, które, jeżeli Cudzoźiemiec , w Granice Polskie wjeżdżając przyśiadz powinien, jako Król August II. i teraźnieyszy Regnant na Tarnowskich górach poprzyśięgli... ŁubHist 141.
– Stany zas Moskiewskie obrali sobie Carem Michała Fedorowicza Syna Metropolity Rostockiego, Demetryusza zaś Sektatorów, i Zonę Mniszkównę pod lodem potopili, Tegoż Roku Mołdawska Prowincya odpadła od Polski, bo po smierći Jeremiasza Mohyły Xiążęćia Moldawskiego Syn jego Konstantyn był wypędzony od Stefana Tomizy przez Turków inwestyowanego Wojewody Multańskiego. ŁubHist 77.
patrz: POTOPIĆ
– PIAST obrany na Tron przeniósł Stolicę z Kruszwicy do Gniezna, spokoynie, i sprawiedliwie rządźił, Syna Semowita Hetmanem nad Woyskiem kreował, Suknie swoje rolnicze i obuwie konserwował Sukcessorom dla pamiątki pierwszego Stanu, W tym go zaś gani Kromer, że Synów potrutych Xiążąt Pomorskich á Stryjów Popiela nie zgromił, którzy wzgardźiwszy Elekcyą Piasta, odpadli od Posłuszeństwa Polski... ŁubHist 9.
patrz: POTRUTY
– Leszek jeden zuchwały na mieyscu Mety, goźdźie ostre powbijał w źiemię, dla śiebie śćieszkę zostawiwiszy, tym czasem Studenci dway, wstawszy rano, pod czas rekreacyi probowali śię ubiegając śię do owey kolumny boso, i pokaleczyli sobie nogi, sekretu jednak dotrzymali... ŁubHist 6.
patrz: POWBIJAĆ
– Prymas wzajemnie deputuje Senatorów z powinszowaniem, i z zaproszeniem Stanu Rycerskiego do złączenia śię z Senatem... ŁubHist 139.
– Roku 1241. Tatarowie w 50000. Ruś splondrowawszy weszli do Polski, Lubelskie Województwo zrabowali, i wrócili z zdobyczą, powtórnie znowu zimą wpadli do Sendomirza, i zrabowali, Xięży wycieli, ludzi pozabijali, Szkalmierz, Chmielnik naszli z strasznynm rozlaniem krwi Chrześciańskiey [...]. ŁubHist 30.
patrz: POZABIJAĆ
– Tatarowie [...] Rzeki pozarażali na Rusi, z których wód potym wiele Rusi marło. ŁubHist 35.
– Po Juramentach Prezydent z Deputatami wszystkiemi idźie na Ratusz, i tam zaśiadszy swoje mieysca według Turnu Województw, Prezydent wita Trybunał i zaleca jedność do obrania Marszałka, á Ziemstwo abo Grod rozdaje każdemu pozbieranych porządkiem, i poprzestrzyganych na papierze Deputatów Swieckich. ŁubHist 250.
patrz: POZBIERANY
– Kray ten [Polska] różnych nacyi podpadał Rządowi, o czym nie zgadzają się prawda Autorowie, z temi jednak trzymam, którzy naywięcey się zgadzają z sobą, jako Miechowius, Długosz, Kromer i Gwagnin, którzy i dawnieyszych przed sobą Historyków cytują. ŁubHist 1.
patrz: PRAWDA
– Starostwa nie Grodowe i wszelkie Królewszczyzny może Król rozdać nie Possessyonatom, ale zasłużonym i podpadać mogą Prawu Białogłowskiemu. ŁubHist 153.
patrz: PRAWO
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: PROFES
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: PROFESYJA
– Na zajutrz Attak przypuścił, i szczęśliwie zniosł nieprzyiaciela [Sobieski]. ŁubHist 113.
– KAPITUŁA CHEŁMSKA zażywa w Herbie swoim 12. Rozesłańców abo Apostołów. ŁubHist 182.
– REGENCI powinni Aktów Rzeczypospolitej pilnować Koronni Koronnych, Litewscy Litewskich. ŁubHist 217.
– KRolowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
patrz: RZYMSKI
– Królowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
– Mogolánie náturálni są Kásztánowáci czyli sniedzi y są Pogánie [...]. ŁubHist 590.
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: ŚWIECKI
– Doktorowie i Professorowie uczący w Akademii Szlachtą śię stają, i mogą Dóbr Ziemskich nabywać, i wstęp mieć do wszelkich godnośći Swieckich i Duchownych, á gdyby lat 20. uczyli, tedy i z potomstwem swym Szlachtą śię stają. ŁubHist 199.
patrz: TEDY
– Tych Królów i Cesarza, oraz Bawarskiego, Mazowieckiego, Swidnickiego, Opolskiego Udźielnych Xiążąt Wierynok Mieszczanin Krakowski do śiebie poweselu zaprośił, hoynie uczestował, i udarował. ŁubHist 44.
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: UCZYNIĆ
– Chorągwie letkie abo Szwadrony Tatarow i Kozakow są woyska letkie podobne do Ułanów. ŁubHist 267.
patrz: UŁAN
– Hiberna Duchowieństwa Łaćińskiego i Greckiego Unickiego czyni 353407. ŁubHist 266.
patrz: UNICKI
– Roku 1328. Widąc Krzyźaków upornych Łokietek, ani dbających na Cenzury Rzymskie zebrał woysko i poszedł przećiw nim, ale unikających od bitwy Kray spustoszył. ŁubHist 40.
patrz: UNIKAJĄCY
– Burgrabiowie Grodzcy są inśi, których Starostowie kreują, i powinni być Szlachta Possessyonaći, tych powinność uprowadzać Szlachtę do Dóbr prawem przewiedźionych, abo przez Dekret przysądzonych. ŁubHist 228.
– Jeżeli na ten czas Arcybiskup umrze, to Biskup Kujawski ma po nim pierwszy moc koronowania Królestwa według Przywileju Roku 1576. tak Karnkowski koronował Stefana, bo Uchański Arcybiskup uparł śię przy nominacyi Maxymiliana, tak i Tylicki Królową Konstancyą, bo Maćiejowski nie miał jeszcze expedycyi na Arcybiskupstwo, tak i Dąbski Króla Augusta II. ani może Biskup Krakowski lubo w swoim Kośćiele pretendować koronowania, bo decyzya Rzymska zaszła Roku 1675. ŁubHist 166.
patrz: UPRZEĆ
– Roku 1621. Chodkiewicz z Woyskami złączywszy śię z 35000. pod Chocim poszedł, i 30000. Kozaków Zaporoskich, gdźie dyspozycye dywizyi Woysk poczyniwszy ufortyfikował śię i uszańcował, Władysław tez przytomny tey expedycyi przyprowadźił 16000. ognistego Woyska, ale schorzały w Zamku Choćimskim spoczywał. ŁubHist 80.
– Traktaty Łegońskie stwierdzone, podatki uchwalone, Woysko urządzone przećiw Turkom i Tatarom, pretendowana Elekcya ledwie uśmierzona, ktora była okazyą śmierći Ludowiki Królowey, bo zaraz po Seymie umarła, w Krakowie pochowana w Kaplicy nowo fundowaney od Kaźimierza. ŁubHist 107.
– Pomerania zrebellizowała, domowe Scyssye gorę wźiéły, i utesknieni zgromadźili Stany Rzeczypospolitey, i wzgardzonego Niemiecką edukacyą Kaźimierza umyślili rewokować na Tron, po którego zaraz wyprawili Posłów, którzy za dyspensą Oyca S. Benedykta IX. przez interpozycyą Henryka Cesarza sprowadźili, i ukoronowali Królem. ŁubHist 12-13.
– Piast będąc tylko Rolnikiem, i Bartnikiem w zabawie Roli i Pszczół za żyćia Popiela drugiego spłodźił Syna, na którego urodzenie zabił wieprza i Miodu przysposobił z własney pracy na utraktowanie Sąśiadów, w ten sam czas dwie Osoby nieznajome przyszły do Popiela na Zamek prosząc o audyencyą, że zaś nie przypuszczone, odwróciwszy śię od Zamku poszły w Dom Piasta, który je mile przyjął, i zaprośił na traktament urodzenia Syna swego [...]. ŁubHist 8.
– Zbigniew zaś miasto sprzyjania Bratu Uzurpatorem Rządu w Państwie pokazał śię być, jako starszy, i zażyć chćiał śił Borzywoja Czeskiego, i Swatopełka Morawskiego Xiążąt, ale ći niesłuszną pretensyą jego widząc, zwróćili śię z Woyskami nadruynowawszy Sląska, á Zbigniew udał śię do Pomeranów. ŁubHist 17.
patrz: UZURPATOR
– Trzeciego dnia [Jagiełło] wyuczony Artykułów Wiary s. chrzest s. przyjął. ŁubHist 47.
patrz: WIARA
– W Wigilią Koronacyi Król w Assystencyi Duchowieństwa i Senatu idźie pieszo w Processyi na Skałkę z Zamku, błagając Majestat Boski za zabićie S. Stanisława od Antecessora jego Bolesława, za którego excess Monarchowie Polscy przez 215. lat nie byli koronowani aż do Przemysława koronowanego w Gnieznie R. 1295. ŁubHist 142.
patrz: WIGILIA
– [Do króla szwedzkiego] Posłem wysłany Przyjemski od Króla [Jana Kazimierza] z perswazją niesłuszney woyny, ale bez skutku. ŁubHist 92.
patrz: WOJNA
– Długosz dodaje, że ten Rok dla Polaków był szczęśliwy, bo i pod Tucholą Auxyliarne Niemieckie Woyska znieśli, jako i pod Golubem, także pod Bardowem na Spiszu Zygmunta Cesarza najazd Niemiecki znieśli, według Dług. lib: 2. ŁubHist 52.
patrz: WOJSKO
– O tey bytności Króla w Szwecyi wolno czytać obszerniey Stanisława Łubieńskiego Biskupa Płockiego. ŁubHist 72.
patrz: WOLNIE, WOLNO
– W tym kiedy Wojewoda Wileński Króla częstował pod Namiotem, dano znać że Potocki Starosta Krasnostawski Syn Wojewody Krakowskiego obuchem wyciął Przebendowskiego Wojewodę Malborskiego [...]. ŁubHist 121-122.
patrz: WYCIĄĆ
– Kozacy Polscy na Pont Euxyński dostawszy się, Azyatyckie Miasto Synopen dobyli, i Turków wyciąwszy, Kray zdezolowali. ŁubHist 78.
patrz: WYCIĄĆ
– Roku 1241. Tatarowie w 50000. Ruś splondrowawszy weszli do Polski, Lubelskie Województwo zrabowali, i wrócili z zdobyczą, powtórnie znowu zimą wpadli do Sendomirza, i zrabowali, Xięży wycieli, ludzi pozabijali, Szkalmierz, Chmielnik naszli z strasznym rozlaniem krwi Chrześciańskiey [...]. ŁubHist 30.
patrz: WYCIĄĆ
– Po skończonym Pokoju Czarnecki wysłany we 3000. i złączony z Litwą w 9000. Chowańskiego Wódza [!] Moskiewskiego attakującego już od 6. Miesięcy we 30000. Zamek Lachowicki, znacznie zniósł, na 15000. Moskwy w pień wyciąwszy pod Połonką, wiele w niewolą ich zabrawszy, Chowański aż do Wilna uszedł, gdzie jeszcze Garnizon był, Moskiewski. ŁubHist 100.
patrz: WYCIĄĆ
– Ale Bogusz Kommendant Zamku Gdańskiego oparł się, i za konsensem Łokietka Krzyżaków wziąwszy na pomoc, nie pozwolił Zamku dobyć, Brandeburczyków wygnał, i według akkordaty Krzyżakom połowy Zamku w Praesidium oddał, á Krzyżacy przy okazyice od tąd Zamek przywłaszczyli, Bogusza wygnali, Gdańsk przez zdradę Niemcom odebrali, wyciąwszy Polaków wszystkich podczas jarmarku S. Dominika, i Pomeranią sobie przywłaszczyli, o co znaczne woyny były z Krzyżakami [...]. ŁubHist 39.
patrz: WYCIĄĆ
– Pudicus [...] zebrał Woysko i batalią wydał Jadzwingom, których wcale zniósł. ŁubHist 33.
patrz: WYDAĆ
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: WZGARDZIĆ
– Karol IV. Cesarz w dyskursie zadał Królowi Węgierskiemu bękarstwo. ŁubHist 44.
patrz: ZADAĆ
– [...] [Krakus] Miasto KRAKOW od Imienia swego wystawił, i Zamek na Górze Wawel nazwaney w którey jaskini Smok straszny się znaydował, wiele ludzi pożerający, ale za radą Krakusa skurą bydlęcą siarką napchaną napasiony, i wewnętrznie zamordowany ogniem siarczystym [...]. ŁubHist 5.
– Roku 1622. wysłany Poseł od Polski do Porty Xiąże Zbaraski, ale po zamordowanym od Ianczarów Osmanie zastał inszego Cesarza Tureckiego Mustafę Stryja przeszłego. ŁubHist 81.
– Swatopełka Starostę Pomorskiego [...] w Więzieniu zgnoił, jako zdrajcę [...]. ŁubHist 19.
patrz: ZGNOIĆ